Successfully reported this slideshow.

Presentatie Advin mobiliteit

1,146 views

Published on

Wil je meer weten over Advin? Bekijk deze presentatie of neem contact met me op via joep.hintzen@advin.nl

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Advin mobiliteit

 1. 1. WERKEN AAN EEN WERELD WAARIN WE WILLEN LEVEN
 2. 2. Verkeersplannen bij wegwerkzaamheden
 3. 3. BLVC-plan uitbreiding 2e Coentunnel “ BLVC-plan borgt de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving tijdens de werkzaamheden” Beschrijving: Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren is besloten tot de aanleg van de 2e Coentunnel. Het DBFM-contract behelst het bouwen van de Tweede Coentunnel, het toeleidende wegenstelsel en bijbehorende kunstwerken en de verkeers- en tunneltechnische installaties alsmede de renovatie van de bestaande Coentunnel. Het gehele systeem wordt gedurende 30 jaar in stand gehouden. Werkzaamheden: Advin stelt, in opdracht van de aannemer Coentunnel Construction v.o.f., het BLVC-plan op voor alle werk-zaamheden die noodzakelijk zijn voor de bouw van de 2e Coentunnel inclusief de afstemming hiervan met de omgevingspartijen. Het doel van dit plan is om de omgevingshinder die ontstaat door de werkzaam-heden te beperken.
 4. 4. Reconstructie A28 / Hogeweg “ Verkeersmaatregelenplan om de verkeershinder te minimaliseren” Beschrijving: Om de doorstroming op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort te verbeteren, wordt de A28 ter hoogte van Amersfoort verbreed en wordt de toe- en afrit bij de Hogeweg gereconstueerd. Werkzaamheden: In overleg met alle betrokken partijen heeft Advin een faseringsplan opgesteld voor de werkzaamheden
 5. 5. Openbaar Vervoer
 6. 6. OV -terminal Utrecht Beschrijving: De OV terminal op het station Utrecht CS ondergaat de komende periode een grondige vernieuwing. De bereikbaarheid van de termi-nal, maar ook de faciliteiten in de terminal, moeten te allen tijde ge-waarborgd blijven tijdens verbouwing. Hiervoor is een faseringsplan opgesteld. Werkzaamheden: Advin heeft de opgestelde faseringsplannen voor de vernieu-wing van de OV-terminal station Utrecht CS getoetst op ge-bied van logistiek en bereikbaarheid, zodat de bereikbaar-heid van de terminal en de bijbehorende faciliteiten te allen tijde gewaarborgd blijft tijdens de verbouwing.
 7. 7. Advies I-teams (pilot-project) “ De informatie-teams geven advies over voorzieningen op het station” Beschrijving: Met het project I-teams pakt het ministerie van Verkeer en Water-staat de manco's aan van statische reisinformatie op de 50 grootste stations van Nederland. Breed samengestelde inspectieteams doen suggesties voor verbetering. Advin heeft hierin als procesmanager opgetreden. Werkzaamheden: Advin heeft partijen bij elkaar gebracht die verantwoordelijk zijn voor reisinformatie. Ook OV-reizigers en niet-OV-reizigers werden betrokken. Gezamenlijk zijn maatregelen bepaald die worden uitgevoerd.
 8. 8. RijnGouweLijn “ Verkeerskundige inpassing lightrail in de Leidse binnenstad” Beschrijving: De RijnGouweLijn is de geplande lightrailverbinding tussen Gouda, Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk.Lightrail combineert de voordelen van trein en tram. Het kan diep doordringen en stapvoets rijden in binnensteden en tevens snel rijden buiten de stad. Het tracédeel van de RijnGouweLijn door Leiden loopt over een nieuw aan te leggen spoor, dat moet worden ingepast in de bestaande stedelijke infrastructuur. Werkzaamheden: Advin onderzoekt diverse verkeerskundige varianten van de lijn en de inpassingsmogelijkheden daarvan. Advin heeft onder andere een verkeerscirculatieplan opge-steld, schetsontwerpen beoordeelt aan de hand van multicri-teria-analyse en kruispunten doorgerekend met het verkeers-regeltechnische softwareprogramma COCON.
 9. 9. Advieswerkzaamheden bij tenders
 10. 10. A27 / A28: Lunetten – Hoevelaken/Eemnes “ Opstellen faseringsplan voor werkzaamheden met zo min mogelijk verkeershinder” Beschrijving: De A27 en A28 moet aan de oostzijde van Utrecht van Lunetten tot Hoevelaken (A28) en Eemnes (A27) worden gereconstrueerd. De Combinatie Utrecht Oost Corridor heeft ingeschreven voor deze opdracht. Advin heeft het faseringsplan geschreven waarmee inzichtelijk is gemaakt hoe de combinatie de werkzaamheden gaat uitvoeren met zo min mogelijk verkeershinder. Werkzaamheden: Door zoveel mogelijk werk te combineren en zoveel mogelijk werkzaamheden in Werkbare Uren uit te voeren, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd met zo min mogelijk verkeershinder.
 11. 11. A12 Lunetten - Veenendaal “ Minimaliseren verkeershinder in Realisatiefase en Exploitatiefase” Beschrijving: Rijkswaterstaat heeft bij deze aanbesteding randvoorwaarden meege-geven om de verkeershinder voor de omgeving tijdens de Realisatie-fase en de Exploitatiefase te minimaliseren. Het is aan de aannemer om een aanbieding in te dienen die aantoonbaar voldoet aan gestelde eisen. Werkzaamheden: De duur en intensiteit van verkeershinder en de beleving van de verkeershinder moet zowel in de Realisatie- als de Exploitatiefase tot een minimum beperkt blijven. Om het bovenstaande te bereiken heeft Advin voor de A12 een advies opgesteld hoe de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Advin heeft in samenwerking met meerder partijen deze werkzaamheden uitgevoerd bij de tender A12 Lunetten - Veenendaal.
 12. 12. A15 Maasvlakte - Vaanplein “ Minimaliseren verkeershinder in Exploitatiefase” Beschrijving: Rijkswaterstaat heeft bij deze aanbesteding randvoorwaarden meegegeven om de verkeershinder voor de omgeving tijdens de Exploitatiefase te minimaliseren. Het is aan de aannemer om een aanbieding in te dienen die aantoonbaar voldoet aan gestelde eisen. Werkzaamheden: De duur en intensiteit van verkeershinder en de beleving van de verkeershinder moet zowel in de Realisatie- als de Exploi-tatiefase tot een minimum beperkt blijven. Om het bovenstaan-de te bereiken heeft Advin voor de A15 een advies opgesteld over de uitvoeringswijze van de werkzaamheden. Advin heeft in samenwerking met meerder partijen deze werkzaamheden uitgevoerd bij de tender A15 Maasvlakte - Vaanplein.
 13. 13. Dynamisch Verkeersmanagement
 14. 14. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) “ Ervaar de mobiliteitswereld van Advin!” Centraal: De reiziger en zijn omgeving. <ul><li>Een goede voorbereiding is de garantie tot succes. </li></ul><ul><li>Er kan nog veel worden bereikt! </li></ul><ul><li>Een gerealiseerde maatregel is de start van een goede oplossing. </li></ul>
 15. 15. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) “ Duurzame Mobiliteit” Om Nederland bereikbaar én leefbaar te houden moeten concrete maatregelen worden genomen, waarbij DVM een belangrijke rol speelt. Door reizigers te informeren, te beïnvloeden en/of te sturen kan de beschikbare infrastructuur optimaal worden benut met een minimale belasting van de omgeving. Advin is specialist op het gebied van DVM en heeft succesvolle opdrachten uitgevoerd voor zowel Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Van idee, via beleidsvorming, planvorming en bestek tot realisatie en beheer. Het gedrag van de reiziger en het samenspel met de maatregel vormen het succes van DVM. Advin houdt hier rekening mee door oplossingen ook vanuit gedrags- en marketingaspecten in te steken
 16. 16. Verkeersdoorstroming A10 “ Ontwikkelen regelscenario’s om doorstroming op de A10 en de S-wegen te verbeteren” Beschrijving: In het kader van FileProof heeft Advin dit project uitgevoerd. Advin heeft regelscenario’s opgesteld om door middel van een netwerk-benadering de doorstroming op de Ring A10, maar ook op de Amsterdamse S-wegen te verbeteren. Werkzaamheden: In een intensieve samenwerking met Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord - Holland is een netwerkbenadering uitgezet. Het resultaat is een pakket aan regelscenario’s waarin alle in te zetten maatregelen staan beschreven
 17. 17. Dynamische SnelheidsInformatie (DSI) Beschrijving: Op een 6-tal locaties op provinciale wegen is het DSI-systeem getest. Onderzocht is het effect van het systeem op het verkeersgedrag. De test is op verschillende verkeerssituaties uitgetest. Werkzaamheden: Advin heeft in opdracht van de Provincie Noord-Brabant onderzoek verricht naar de effecten van het systeem van Dynamische SnelheidsInformatie (DSI).
 18. 18. Verkeersveiligheid
 19. 19. Verkeersveilige schoolomgeving Beschrijving: Rondom scholen is het vaak rond het halen en brengen van kinderen een wirwar van auto's, fietsers en voetgangers. Dit leidt in sommige gevallen tot verkeersonveilige situaties. Werkzaamheden: De gemeente Oss heeft Advin gevraagd om verkeerskundige advisering rondom scholen. Deze advisering gaat om zowel infrastructurele als niet-infrastructurele maatregelen. Hierbij zijn contacten met de betrokken school van groot belang.
 20. 20. Verkeersveiligheidsverkenning “ Aan de hand van de AVOC-methodiek” Beschrijving: Op 4 wegvakken in kaart brengen van de verkeersongevallen die plaatsvonden op deze locaties aan de hand van de AVOC-methodiek. In een AVOC-studie wordt op basis van een analyse naar dominantie in het ongevallenbeeld, de huidige vormgeving en de verkeersstromen een maatregelenpakket opgesteld, gericht op de specifieke oorzaken van de verkeersonveiligheid. Werkzaamheden: Advin heeft in opdracht van de provincie Noord Brabant voor 4 kruispunten / wegvakken een AVOC-ongevallenanalyse uitge-voerd. Op deze kruisingen/wegvakken zijn de verkeersongevallen die plaats hebben gevonden op deze locatie in kaart gebracht. Per wegvak is een voorstel (korte en lange termijn) gedaan ter verbetering van de situatie. Tevens is dit voorstel uitgewerkt in een verkeerstechnisch ontwerp.
 21. 21. Gemeentelijke vraagstukken
 22. 22. Uitvoering maatregelen GVVP “ Maatregelen buitengebied ‘Snelheid Natuurlijk Aangepakt’ “ Beschrijving: Uit het GVVP van de gemeente Bergen zijn 22 locaties aangewezen waarop maatregelen getroffen moeten worden (zowel op wegvak als kruispuntniveau). Met behulp van de &quot;SNA-methode&quot;, Snelheid Natuurlijk Aangepakt, zijn aanbevelingen gegeven over de inrichting van deze locaties in het buitengebied. Met deze methode wordt meer aandacht besteed aan landschappelijke en cultuurhistorische elementen. Werkzaamheden: In opdracht van de gemeente Bergen heeft Advin voor 22 locaties in het buitengebied maatregelen aanbevolen. De maatregelen passen binnen de uitstraling van Bergen als natuurrijke gemeente. Daarnaast is bij de bepaling van maatregelen rekening gehouden met de eisen en wensen van het landbouwverkeer.
 23. 23. Evaluatie parkeerbeleid Beschrijving: In het parkeerbeleidsplan van de gemeente is als belangrijk onderdeel monitoring en evaluatie opgenomen. Hierbij dient onder andere de parkeerbezetting (auto en fiets), ervaren problematiek en monitoring uitvoering van het beleid in ogenschouw genomen te worden. Werkzaamheden: In opdracht van de gemeente Oss voert Advin jaarlijks een evaluatie parkeerbeleid uit. Hiervoor worden jaarlijks tellingen uitgevoerd die als basis dienen voor de evaluatie van het gevoerde beleid van de gemeente.
 24. 24. Verkeersbordenplan gemeente Delft “ Inventarisatie van de verkeersborden in de binnenstad van Delft” Beschrijving: De gemeente Delft had geen overzicht van de (staat van de) verkeers-borden in de binnenstad. Tevens wilde de gemeente de bebording af-stemmen op het beleid voor de korte en lange termijn. Hiervoor is een bebordingsplan opgesteld voor de binnenstad dat inzicht geeft in de huidige bebording en de wijzigingen welke aangebracht moeten wor-den op de korte en lange termijn. Het bebordingsplan wordt opgeno-men in het GIS-pakket van de gemeente Delft en vormt daarmee een onderdeel van een groter geheel aan informatie. Werkzaamheden: De inventarisatie is gedaan met behulp van GPRS en zo zijn alle borden, met coördinaten vastgelegd in een database. In deze database is eveneens de staat van de borden aangegeven en zijn eventuele opmerkingen geplaatst, al dan niet ondersteund met fotomateriaal
 25. 25. Mobiliteitsvisie “ Van ondersteuning tot uitwerking“ Beschrijving: Om voor de Mobiliteitsvisie binnen een gemeente draagvlak te creëren is het van belang dat alle disciplines zich in de visie kunnen vinden. Hiervoor zijn verschillende discussiebijeenkomsten georganiseerd waarbij verschillende thema's binnen de Mobiliteitsvisie zijn bediscussieerd Werkzaamheden: In opdracht van de gemeente Oss heeft Advin ondersteuning geboden bij het voorbereiden van de Mobiliteitsvisie. Daarnaast heeft Advin de Mobiliteitsvisie uitgewerkt in drie deelplannen: Gedrag, Infrastructuur en Organisatie. Advin zit in deze situatie van begin tot einde in het traject van de totstandkoming van een beleidsstuk.
 26. 26. Economisch offensief Ringstraten Nijmegen “ Kwaliteitsimpuls in de ringstraten van de Nijmeegse Binnenstad“ Beschrijving: Met het uitvoeringsprogramma Ringstraten Nijmegen Economisch Of-fensief wordt een integrale kwaliteitsimpuls gegeven aan dit deel van de Nijmeegse binnenstad. Het gaat om activiteiten als de herinrichting van de openbare ruimte, een subsidieregeling gevelaanpak, een in-vesteringsregeling voor inpandige verbeteringen, promotie, uitstra-lingsbeleid, aanstraalverlichting, graffiti-aanpak en een leegstandsaan-pak. Ook de samenwerking tussen ondernemers onderling en met de gemeente is een belangrijke component. Werkzaamheden: Advin heeft allereerst de projectleiding vanuit de gemeente vorm-gegeven. Later is op verzoek van de gemeente en de samen-werkende ondernemers het ringstratenmanagement ingevuld. Daarbij is door Advin de ringstratenmanager geleverd als spin in het web, bruggenbouwer en smeerolie in de uitvoering van de projecten.
 27. 27. Actieplan binnenstad van Maassluis “ Verbetering van het economisch functioneren van de binnenstad” Beschrijving: In het actieplan binnenstad Maassluis is het wensbeeld voor de binnenstad vertaald in projecten om deze ambitie te realiseren. Vanuit kwaliteiten (sterke en zwakke punten) en potenties (kansen en bedreigingen) zijn doelstellingen voor de toekomst geformuleerd. Op basis daarvan zijn concrete acties benoemd. Ook de organisatievorm en financiering die nodig zijn om de activiteiten op te pakken en daarmee doelen te bereiken, zijn uitgewerkt. Werkzaamheden: Vanuit de Werkgroep Economie hebben de gemeente, Koopcen-trum De Binnenstad en de centrummanager nauw samengewerkt aan een actieplan ter verbetering van de binnenstad Maassluis. Advin heeft daarbij een ondersteunende rol gehad, zowel bij het opstellen van het plan als in de procesbegeleiding.
 28. 28. Voetgangersgebied centrum Deurne Beschrijving: Het herinrichten en afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van een deel van het centrum van Deurne. Werkzaamheden: Advin heeft het proces begeleid om te komen tot een autovrij centrum in de kern van Deurne. Hierbij is veel aandacht besteed aan het draagvlak onder de winkeliers.
 29. 29. Diverse verkeerskundige onderzoeken
 30. 30. Prijsvraag ‘Renovatie stalen bruggen’ “ Doelgroepenstrook: Gebruik je boerenverstand en houdt het simpel!” Beschrijving: Omdat Rijkswaterstaat maximaal rekening houdt met de weggebruiker is het haar zaak om de verkeershinder bij wegwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Om tot innovatie en alternatieve ideeën hiervoor te komen heeft Rijkswaterstaat een prijsvraag uitgeschreven. Werkzaamheden: Advin heeft de doelgroepenstrook als oplossing geopperd. Deze oplossing is simpel doch doeltreffend. Door het zware verkeer te beperken tot bepaalde rijstroken, blijft het probleem van vermoei-ing beperkt tot deze rijstroken. Hierdoor hoeft alleen dit gedeelte versterkt te worden. Dit leidt tot een kortere uitvoeringsduur en daarmee tot minder verkeershinder.
 31. 31. MORA 2005 “ Mobiliteits Onderzoek in de Regio Amsterdam” Beschrijving: In de Nota Mobiliteit is de ambitie voor de weg erop gericht een samenhangende netwerkbenadering met snelheid en betrouwbaarheid te realiseren. Hierbij wordt naast onderhoud en beheer van infrastruc-tuur ook gekeken naar de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van het wegennet. Met het onderzoek “MORA 2005” wil Rijkswaterstaat direc-tie Noord-Holland kennis verkrijgen over het gebruik van het wegen-net, de motieven van de gebruikers van het wegennet en de goederenstromen over het wegennet in de regio Amsterdam. Werkzaamheden: In een kordon rond Amsterdam zijn met camera’s de kentekens van de passerende voertuigen geregistreerd. Onder eigenaren van personenauto’s en en onder vervoersbedrijven zijn enquêtes uitgezet.
 32. 32. Doorrekenen verkeerslichtenregelingen “ COCON-berekeningen voor het ontwerpen van nieuwe, tijdelijke en optimalisatie van bestaande VRI-regelingen” Beschrijving: Op geregelde kruispunten laat de doorstroming nogal eens te wensen over. Vaak sluit de fysieke inrichting van het van het kruispunt of de verkeersregeling zelf in de loop der jaren niet meer goed aan op het verkeersaanbod. Werkzaamheden: Advin is gespecialiseerd in het doorrekeningen van verkeers-lichtenregeling met behulp van de applicatie COCON. Aan de hand van de berekening worden aanbevelingen gedaan voor een optimale kruispuntindeling en verkeersregeling binnen de randvoorwaarden
 33. 33. Verkeerskundige analyse OTB/MER-studies Beschrijving: Een OTB/MER-studie beschrijft de aanpak van de werkzaamheden en wat de effecten hiervan zijn op de omgeving. Het OTB/MER vormt de basis voor de minister om een beleidsmatig optimaal en rechtmatig infrastructurele besluit te nemen. Werkzaamheden: Advin heeft voor verschillende planstudie, bijvoorbeeld de Planstudie Amsterdam – Schiphol – Almere en de MER A12 Zoetermeer, de verkeerskundige analyse uitgevoerd.
 34. 34. Verzorgingsplaatsen à la Carte “ Ontwikkelen methodiek waarmee goed onderhouden en (sociaal) veilige verzorgingsplaatsen kunnen worden gecreëerd” Beschrijving: Verzorgingsplaatsen langs rijkswegen hebben in Nederland een enigszins obscuur imago. In haar streven de meest pub-lieksgerichte onverheidsorganisatie te worden heeft Rijkswa-terstaat Advin gevraagd een methodiek te ontwikkelen waar-mee verzorgingsplaatsen op een beheerste en complete wijze kunnen worden (her)ingericht. Werkzaamheden: Advin heeft een ‘menukaart’ voor verzorgingsplaatsen ontwikkeld waarop alle gerechten voor de inrichting van de verzorgingsplaats zijn opgenomen. Door middel van een sterrensysteem kan het serviceniveau worden bepaald. Hierbij staan de wensen van de gebruikers centraal!

×