Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SULITI   Maklumat berikut dapat membantu dalam merekonstruksi peristiwa sejarah.                    ...
SULIT                                          21,n 4   Gambar I menunjukkan p...
SULIT                  4                  2III6 Maklumat berikut adalah karya sastera pa...
SULIT                5                         2u1 9 Selepas pelantikan Tun Mutah...
SULIT                        6                   2UI13  Jadual  1  menunjukka...
SULIT                        7                 2u116  Peta I menunjukkan pembaha...
SULIT                        8              2Ln18 Peta2 menunjukkan      keduduk...
SULIT                          9                   211 20 Jadual 4 berkaitan d...
SULIT                      l0                 2llt23 Maklumat berikut  adalah usah...
sulrT                         11               zut26 Maklumat   berikut merujuk ...
sulrT                        t2                     ztn30   British menubuhka...
I SULIT                        t3                  2ut 33 Jadual 7 berkaitan   ...
SULIT                         t4               2Ut36   Maklumat berikut adalah beb...
SULIT                         15                    21,1138 Rajah 5 menerangkan...
SULIT                        t6                  2ln4l   Maklumat berikut adalah...
SULIT                        t7                   2ttt 45  Di sebalik perisyt...
1.,ii   SULIT                          18             2ul   49  Maklumat berik...
tlL[,BEeF    SULIT                         t9Fii    52 Rajah 7 berkaitan      dengan t...
SULIT                      20                 21ll54 Rajah 9 adalah garis masayang ...
SULIT                        2t                  2ut 56 Rajah 10 adalah garis masa...
SULIT                         2259 Negara berikut adalah kuasa Barat yang menyokong gagasan Malay...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pmr sejarah 2012_Joel

2,919 views

Published on

print 2 on 1 to save money T_T

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pmr sejarah 2012_Joel

 1. 1. SULITI Maklumat berikut dapat membantu dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. a Sebab dan akibat a Fakta benar dan tepat a Penting dan bermakna Maklumat tersebut berkaitan dengan A ciri sejarah B kaedahsejarah C pengertiansejarah D kepentingan sejarah2 Maklumat berikut adalah lokasi petempatanZamanPrasejarah di negara kita. . Gua Cha, Kelantan . Bukit Tengkorak, Sabah ZamanPrasejarah manakah yang berkaitan dengan petempatan tersebut? A Zaman Paleolitik B ZamanMesolitik C ZamanNeolitik D Zamanlogam3 Maklumat berikut adalah gelaran yang diberikan kepada pemerintah kerajaan Srivijaya. a Raja di Gunung a Maharaja di Pulau Gelaran tersebut diberikan kerana pemerintah Srivijaya I simbol perpaduan rakyat tr mempunyai kesaktian m berkuasamutlak IV memilikikekayaan A IdanII B IdanIV C II dan III D III dan IV2lll @ 2ot2 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 2. 2. SULIT 21,n 4 Gambar I menunjukkan pokok bakau yang tumbuh di persisiran pantai Melaka. Gambar 1 Apakah kepentingan tumbuhan tersebut terhadap Melaka pada kurun ke-15? A Mengawal hakisan B Panduanpelayaran C Sumber kayu-kayan D Pertahanan semula jadi Rajah I menerangkan faktor pembukaan Melaka oleh Pararneswara pada kurun ke-15. Laluan perdagangan Faktor Pembukaan Melaka Terlindung daripada angin monsun Rajah I Apakah X? A Keselamatan B Bahan mentah C Penduduk ramai D Tanah subur [Lihat halaman sebelah2111, @ 2012 Hak Cipra Kerajaan Malaysia SULIT
 3. 3. SULIT 4 2III6 Maklumat berikut adalah karya sastera padazaman Kesultanan Melayu Melaka. a Hikayat Raj a-Raj a Pasai a Bustanus Salatin Berdasarkan karya tersebut, bagaimanakah Islam tersebar di Melaka? A Permintaan rakyat jetata B Pengaruh pedagang India C Penglibatan askar upahan D Peranan mubaligh Arab7 Apakah tugas Laksamana semasa zamanKesultanan Melayu Melaka? A Pemunguthasil B Penguasabandar C Penasihat Bendahara D Pengawal peribadi raja8 Rajah 2 adalah garis masa yang menunjukkan kronologi kedatangan Portugis ke Melaka pada kurun ke-16. 1510 Alfonso de Albuquerque 1509 Lopez de Sequeira Rajah 2 Apakah kesan kedatangan mereka terhadap Melaka? A Perebutan takhta kerajaan B Perluasanjajahan takluk C Pertapakan kuasa asing D PeningkatankegiatanperdaganganzLll @ 2ot2 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 4. 4. SULIT 5 2u1 9 Selepas pelantikan Tun Mutahir sebagai Bendahara Melaka, persaingan merebut pengaruh berlaku di Melaka. Mengapakah persaingan tersebut berlaku? A Rasuah berleluasa B Amalan pilih kasih C Penyebaran fitnah D Hasad dengki 10 Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 mungkin dapat dielakkan. Bagaimanakah kej atuhan tersebut dapat dielakkan? A Mengamalkan dasar pengasingan B Memperkukuhkualitikepemimpinan C Mempelbagaikan sumber hasil negeri D Mengekang kebangkitan kerajaan lain 11 Rajah 3 menunjukkan ancaman yang dihadapi oleh kerajaan Johor. Ancaman Terhadap Kerajaan Johor Rajah 3 Bagaimanakah keraj aan Johor menghadapi ancaman tersebut? A MemintabantuanBritish B MendapatkansokonganMinangkabau C Memindahkan pusat pentadbiran D Menggunakan askar upahan12 Mengapakah Orang B_esar Klang menghadiahkan cap mohor kepada yam Tuan Selangor pada tahun 1700? A Memberikuasapentadbiran B Menentukan sempadan negeri C Mengukuhkansistempertahanan D Membenarkankegiatanperlombongan fl.ihat halaman sebelah2lll @ 2ot2 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 5. 5. SULIT 6 2UI13 Jadual 1 menunjukkan jenis cukai yang dilaksanakan dalam kerajaan Melayu. Jenis Cukai Keterangan Cukai kepala Cukai ke atas rakyat untuk membuat bunga emas x Cukai di tempat-tempat tertentu di sepanjang sungai Jadual 1 Apakah X? A Cukai labuh batu B Cukai tanah C Cukai rasmi D Cukai senjata14 Jadual 2 menunjukkan perbezaankegiatan ekonomi antara etnik di Sabah. Kadazandusun Bajau Menanam padi sawah Memunguthasil laut Jadual2 Mengapak ah perbezaan tersebut berlaku? A Dasar penjajah B Amalan budaya C Taraf hidup pelbagai D Kawasan petempatan15 Maklumat berikut adalah upacara yang diadakan oleh kumpulan etnik di Sabah. a Mayat dibakar di dalam tembikar O Saudara-mara memukul tiang Kumpulan etnik manakah yang melakukan upacara tersebut? A Kedayan B Bisaya C Murut D Rungus2ll1 @ 2ot2 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 6. 6. SULIT 7 2u116 Peta I menunjukkan pembahagian kepulauan Melayu kepada pengaruh British dan Belanda. Pengaruh British Peta I Apakah peristiwa yang menyebabkan pembahagian tersebut? A Perang Napoleon B Perjanjian Surat-Surat Kew C Perjanjian Inggeris-Belanda D Pembentukan Negeri-Negeri Selat17 Maklumat berikut merupakan masalah yang berlaku di negeri Kedah pada tahun 1770-an. . Ancaman Siam . Serangan tentera Bugis . Perebutan takhta Apakah tindakan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Jiwa untuk mengatasi masalah tersebut? A Meminta bantuan kuasa luar B Merangka pelan perdamaian C Memindahkan pusat pentadbiran D Menyerangnegeri-negeriterbabit [Lihat halaman sebelahzUl @ 2ol2 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 7. 7. SULIT 8 2Ln18 Peta2 menunjukkan kedudukan Pulau Pinang dalam peta dunia. Peta2 Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris berminat terhadap pulau tersebut pada kurun ke-18? A Pusat tumpuan pedagang asing B Sesuai dijadikan pangkalan tentera C Tanahpertanianyangsubur D Kaya dengan hasil bumi19 Jadual3 merujuk kepada pembesar Melayu pada kurun ke-19. Pembesar Negeri LongJaafar Perak RajaAbdullah Selangor Jadual 3 Bagaimanakah mereka menyumbang untuk memajukan ekonomi negeri masing-masing? A Membuka bandar baru B Memodenkan sistem pengangkutan C Memperkenalkansistemperladangan D Membawa masuk pelombong luar2ll1 @ 2otz Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 8. 8. SULIT 9 211 20 Jadual 4 berkaitan dengan pelantikan Residen British. Tahun Peristiwa 1888 Pelantikan Residen British di Pahang Jadual 4 Apakah alasan British bertindak demikian? A Menguasai pasaran tempatan B Pembunuhanpedagang C Krisis pewarisan takhta D Pergaduhankongsigelap2l Dato Muhammad Salleh bin Perang adalah seorang pembesar Johor yang telah menyumbang kepada pemodenan negeri itu pada kurun ke-19. Apakah sumbangan beliau? A Mengawal hubungan luar B Menubuhkan badan persuratan C Mewajibkansistempendidikan D Melukis petapembangunan negeri22 Rajah 4 adalah_garis masa yang menunjukkan tindakan British untuk menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara. t9t9 Penempatan Penasihat British di Terengganu 1910 Penempatan Penasihat British di Kedah, perlis dan Kelantan t909 Perjanjian Bangkok Rajah 4 Apakah faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut? A Memenuhi desakan sultan B Menunaikan permintaan Siam C Menghapuskan ancaman lanun D Menghalang campur tangan kuasa Barat lain ll.ihat halaman sebelah2l[l o 2otzHak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 9. 9. SULIT l0 2llt23 Maklumat berikut adalah usaha Tunku Mahmud untuk mengekalkan identiti negeri Kedah dalam menghadapi cabaran Barat. . Penggunaan bahasa Melayu dalam surat rasmi . Penggunaan kalendar Hijrah . Cuti umum pada hari Jumaat Apakah iktibar daripada usaha tersebut? A Toleransi dalam masyarakat B Berani mempertahankan hak C Berbangga dengan bumi bertuah D Bekerjasama mengekalkan perpaduan24 Mengapakah James Brooke bersetuju membantu Pangeran Raja Muda Hashim untuk menamatkan kebangkitan penduduk Sarawak? A Mendapatkan kawasan perdagangan B Membalas budi pembesar tempatan C Membuktikan kekuatan tentera D Menghapuskan ancaman lanun25 Jadual 5 menunjukkan bidang pekerjaan yang berbeza mengikut kaum semasa pentadbiran Brooke di Sarawak. Kaum Bidang Pekerjaan Melayu Pentadbiran Iban Ketenteraan Cina Perniagaan Jadual 5 Mengapakah pentadbiran Brooke berbuat demikian? A Mementingkan kebajikan rakyat B Menambahkan pendapatan negeri C Mengukuhkan kuasa pemerintahan D Meningkatkan kemahiran penduduk2lll @ 2ot2 Hak cipta Kerajaan Mataysia SULIT
 10. 10. sulrT 11 zut26 Maklumat berikut merujuk kepada perjanjian pada tahun 1841 yang terpaksa diiktiraf oleh Sultan Omar Ali Saifudin. anjian antara James Brooke dengan Perj Peristiwa Pangeran Raja Muda Hashim James Brooke dilantik menjadi Gabenor Kesan dan Raja Sarawak yangpertama Mengapakah Sultan Omar Ali Saifudin terpaksa mengiktiraf perjanjian tersebut? A Ancaman tentera British B Kemaraan kuasa Barat lain C Desakan pembesar tempatan D Permintaan pedagang asing27 Maklumat berikut menunjukkan jawatan bagi lulusan sekolah latihan anak negeri yang ditubuhkan oleh Syarikat Borneo Utara British di Sabah. . Ketua Anak Negeri . Renjer of, Apakah X? A Kerani B Residen C Pegawai Daerah D Ketua Kampung28 liapakahyang mengetuai pentadbiran peringkat kampung di Sabah semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British (SBUB)? A Datu B Penghulu C Orang Tua D Tuai Rumah29 Mengapakah perusahaan penanaman buah pala dan bunga cengkih mengalami kemerosotan selepas tahun 1850-an? A Buruh kurang B Pasaranterhad C Harga tidak stabil D Teknologirendah [Lihat halaman sebelah2Ul @ 2otz Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 11. 11. sulrT t2 ztn30 British menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905 untuk memberikan pendidikan Inggeris kepada anak-anak raja dan golongan bangsawan. Mengapakah British berbuat demikian? A Melatih pegawai dalam perkhidmatan kerajaan B Mendapatkan sokongan penduduk tempatan C Mengukuhkankedudukanpemerintah D Meningkatkan taraf hidup rakyat31 Dialog berikut mungkin berlaku di Tanah Melayu pada awal kurun ke-20. Majikan : Mulai sekarang kamu bekerja di lombong saya. Kamu tidak boleh bekerja dengan majikan lain sehingga kontrak tamat. Buruh kontrak : Saya faham, tuan. Bilakah kontrak buruh tersebut tamat? A Berlakukecederaankekal B Memenuhi sasaran pengeluaran C Mencari buruh lain sebagai ganti D Bekerja sehingga hutang tambang selesai32 Jadual6 berkaitan dengan kekejaman yang dilakukan penjajah British terhadap pejuang kedaulatan tanah air. Pejuang Kekejaman British Dato Maharaja Lela Dijatuhi hukuman bunuh Syarif Masahor Dibuang negeri ke Singapura Tok Janggut Mayat digantung songsang dan diarak Jadual 6 Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada kekejaman tersebut? A Berwaspada terhadap anasir luar B Menghargai warisan budaya bangsa C Bersamamenegakkanundang-undang D Berbanggaterhadapkeupayaansendiri2lll @ 2otz Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 12. 12. I SULIT t3 2ut 33 Jadual 7 berkaitan dengan kebangkitan rakyat Terengganu menentang penjajahan British. Kurun Peristiwa Ke-20 Kebangkitan Tani di Telemong pimpinan Haji Abdul Rahman Limbong Jadual 7 Mengapakah kebangkitan tersebut berlaku? A Pembinaan balai polis B Pengenalanperaturantanah C Pengharaman sistem perhambaan D Pemansuhan jawatan pembesar tempatan34 Gerakan Pemulihan Islam di Mesir mempengaruhi semangat kebangsaan di Tanah Melayu pada awal kurun ke-2}. Golongan manakah yang menyebarkan idea gerakan tersebut? A Pelajar lulusan Timur Tengah B Guru lepasan maktab C Pegawai kerajaan D Jawi Peranakan35 Akhbar Al-Imam diterbitkan oleh Kaum Muda pada tahun 1906. Apakah saranan akhbar tersebut kepada orang Melayu? I Memajukan bidang ekonomi tr Menuntut kemerdekaan negara m Mempertahankankuasapembesar IV Menekankan bidang pendidikan A IdanII B IdanIV C II dan III D III dan IV fl,ihat halaman sebelahllll" o lll2 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 13. 13. SULIT t4 2Ut36 Maklumat berikut adalah beberapa perkataan Jepun yang wajib dipelajari rakyat Tanah Melayu semasa pentadbiran tentera Jepun. a Ichi nichi a Ikkagetsu a Nikkagetsu Apakah tujuan Jepun berbuat demikian? A Memastikan kesetiaan penduduk B Menyokong usaha pembangunan C Mementingkan ilmu pengetahuan D Melahirkan pemimpin berwibawa37 Gambar 2 adalahtokoh tempatan yang dilantik oleh Jepun sebagai pentadbir. Ibrahim Haji Yaakob Abang Haji Openg Gambar 2 Apakah kesan pelantikan tokoh tempatan tersebut? A Memajukan kawasan luar bandar B Memperkukuh perpaduan rakyat C Melahirkan pemimpin berwibawa D Mempercepatkemerdekaannegara2lll @ 2012 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 14. 14. SULIT 15 21,1138 Rajah 5 menerangkan faktor kejayaan tentera Jepun di Tanah Melayu. Kelemahan tentera British Semangat perjuangan tinggi Faktor Kejayaan Tentera Jepun Peralatan perang lengkap Rajah 5 Apakah X? A Bilangan tentera ramai B Kubu pertahanan kukuh C Bantuan kewangan asing D Perancangan teliti39 Apakah kesan dasar ekonomi kawalan yang dilaksanakan oleh Jepun di Tanah Melayu? I Kekurangan sumber kewangan tr Pertambahan pasaran gelap ru Peningkatan amalan rasuah IV Kemerosotanindustritradisional A IdanII B IdanIV C II dan III D III dan IV40 Rajah 6 menunjukkan perubahan pentadbiran yang berlaku di negara kita pada zamar- penjajahan British. Rajah 6 Mengapakah British melakukan perubahan tersebut? A Menghalang kemaraan kuasa besar B Desakan daripada kaum imigran C Menjalankandasardisentralisasi D Melaksanakan dasar dekolonisasi ll,ihat halaman sebelahzln o mt2 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 15. 15. SULIT t6 2ln4l Maklumat berikut adalah pertubuhan orang Melayu yang menyokong Malayan Union. . Angkatan Wanita Sedar (AWAS) . Angkatan Pemuda Insaf (API) . Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) Mengapakah pertubuhan tersebut berpendirian demikian? A Menerima kerakyatan terbuka B Menyokong amalan demokrasi C Menegakkankeselarasanperundangan D Memegang jawatan dalam pentadbiran42 British telah melaksanakan Pentadbiran Tentera British pada bulan September 1945 di Tanah Melayu. Mengapakah British bertindak demikian? A Mengukuhkanekonomi B Memulihkankeamanan C Mengembalikan kuasa raja D Mengubah sempadan negeri43 Mengapakah British mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu pada tahun 1948? A Menghalang rusuhan kaum B Menyekat kebebasan bersuara C Membanteras pengganas komunis D Melambatkan kemerdekaan negata44 Maklumat berikut berkaitan dengan usaha kerajaan untuk menamatkan ancaman komunis di Tanah Melayu. a Menampalposter a Siaran Radio Malaya a Wayang gambar Apakah strategi yang berkaitan dengan usaha tersebut? A MenganjurkanpertemuanBaling B Melancarkan Gerakan Kelaparan C Mewujudkankampungbaru D Menawarkanpengampunan2lll @ 2ot2 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 16. 16. SULIT t7 2ttt 45 Di sebalik perisytiharan darurat pada tahun 1948, British mempunyai muslihat tertentu. Apakah muslihat tersebut? A Memperkukuh hubungan kaum B Melindungi kepentingan ekonomi C Mempertahan hak penduduk asal D Mengurangkan jumlah kaum imigran 46 Pertemuan Baling telah diadakan pada 28 Disember 1955 di Baling, Kedah antara wakil kerajaan dengan wakil pihak komunis. Apakah tuntutan kerajaan dalam pertemuan tersebut? A Mengembalikanhartarampasan B Meninggalkan negara C Meletakkan senjata D Memusnahkan kubu 47 Maklumat berikut merupakan usaha parti politik di Tanah Melayu pada tahun 1954 ke arah mewujudkan perpaduan kaum. a Konferensi Nasional a Konvensi Nasional Mengapakah perpaduan kaum diberikan penekanan pada waktu itu? A Melemahkan pengaruh golongan radikal B Mengelakkan ancaman konfrontasi Indonesia C Merealisasikanpembentukanpersekutuan Malaysia D Mempercepat proses kemerdekaan negara48 Mengapakah Lembaga Kemajuan Industri Desa (RIDA) ditubuhkan pada tahun l95l? A Menguruskan pembukaan tanah pertanian B Melaksanakanpembangunanwilayah C Meningkatkan taraf hidup peribumi D Menyusun semula masyarakat [Lihat halaman sebelah2lll a zop Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 17. 17. 1.,ii SULIT 18 2ul 49 Maklumat berikut merujuk kepada laporan pelajaran di Tanah Melayu . Laporan Barnes 1951 . Ordinan Pelajaran 1952 Apakah cadangan laporan pelajaran tersebut? A Mengadakan sistem nazir B Mewujudkan sistem sekolah umum C Mengekalkanpendidikanvernakular D Mewajibkan pendidikan sekolah rendah 50 Tokoh berikut telah memberi sumbangan yang besar terhadap pembentukan negara dan bangsa Malaysia. . Dato Onn bin Jaafat . Dato E.E.C. Thuraisingam . Tun Tan Cheng Lock Apakah persamaan sumbangan mereka? A Menjayakan Konvensi Nasional B Menjadi anggota SuruhanjaYa Reid C Membinapersefahamanantarakaum D Mengadakanrombongankemerdekaan 51 Pada 8 Februari lgs6,Perjanjian London telah ditandatangani antara wakil Persekutuan Tanah Melayu dengan kerajaan British. Apakah kej ayaan rundingan tersebut? A Penetapan tarikh kemerdekaan negara B Pemiliknegaraansyarikatdanpelaburan asing c Sistem pemusatan kuasa dilaksanakan dalam pentadbiran D Pengagihan kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri 2lll @ 2ol2 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 18. 18. tlL[,BEeF SULIT t9Fii 52 Rajah 7 berkaitan dengan tugas Suruhanjaya Reid.: Menentukan kuasa kerajaan Menjamin kedudukan pusat dan kerajaan negeri Raja-RajaMelayu Mewujudkan bangsa Persekutuan Tanah Melayu Rajah 7 Apakah X? A Menamatkan darurat B Melaksanakan pilihan raya C Menetapkan tarikh kemerdekaan D Menggubal perlembagaan negara 53 fajah 8 berkaitan dengan perubahan pemerintahan di Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. I Julai 1946 Kerajaan British Rajah 8 Mengapakah perubahan tersebut berlaku? A Memenuhituntutanrakyat B Menyeragamkanpentadbiran C Menyekat pengaruh komunis D Mengalami masalah kewangan [Lihat halaman sebelah flff o mt2 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 19. 19. SULIT 20 21ll54 Rajah 9 adalah garis masayang menunjukkanperkembanganpentadbiran di Sarawak semasa penj aj ahan British. 1956 Menambah bilangan ahli Majlis Negeri dan ahli Majlis Tertinggi t947 Membentuk Majlis TemPatan t946 Membahagikan Sarawak kepada lima bahagian Rajah 9 Apakah faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut? A Mempercepat pembangunan wilayah B Membentuk Pemerintahan sendiri C Mengukuhkan kuasa Pembesar D MenjimatkanPerbelanjaan55 penyerahan Sabah kepada British pada 15 Julai 1946 tidak mendapat tentangan daripada penduduk tempatan. Mengapakah penduduk S abah berpendirian demikian? A Kepatuhan kepada arahan pembesar tempatan B Kesedaran kebangsaan masih perlahan C Kekurangan sumber kewangan D Kesulitan sistem Perhubungan 2lll @ 2ol2 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 20. 20. SULIT 2t 2ut 56 Rajah 10 adalah garis masa tentang pilihan ruyayang diadakan di Sabah semasa pemerintahan British. 1962 Pilihan raya Majlis Undangan t952 Pilihan raya Majlis Tempatan Rajah 10 Mengapakah British mengadakan pilihan raya tersebut? A Memupuk perpaduan kaum B Mempertahankan hak peribumi C Persediaanke arahberkerajaan sendiri D Melemahkanpengaruhgolonganantipenyerahan57 Pemimpin Parti Negara Sarawak (PANAS) dan pemimpin Barisan Rakyat Jati Sarawak (BARJASA) berpendapat gabungan dengan Malaysia akan meningkatkan lagi taraf pendidikan, ekonomi dan politik penduduk peribumi. Pernyataan tersebut membuktikan bahawa pemimpin parti tersebut A berinovasi B bertolakansur C berketrampilan D berpandanganjauh58 Maklumat berikutberkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk meninjau pandangan penduduk Sabah dan Singapura pada tahun 1960-an. . ReferendumdiSingapura . Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Sabah Apakah kesan usaha tersebut? A Penamatan tempoh darurat B PembentukanPersekutuanMalaysia C PenggubalanPerlembagaanMerdeka D Pelaksanaan pilihan raya umum !.b; [Lihat halaman sebelah21ll @ 2ol2 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
 21. 21. SULIT 2259 Negara berikut adalah kuasa Barat yang menyokong gagasan Malaysia. . Britain . Amerika Syarikat Mengapakah kedua-dua negara tersebut menyokong gagasan Malaysia? A Menyekat pengaruh komunis B Menambah bilangan Penduduk C Mengembalikan kuasa raja D Meningkatkan taraf hiduP Mengapakah Brunei menarik diri daripada menyertai Persekutuan Malaysia? A Mendapat tentangan kerajaan British B KelonggaransyaratkerakYatan C Keraguan berkaitan hasil minYak D Membantah penyertaan SingaPura KERTAS SOALAN TAMAT 2lll @ 2ol2 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

×