Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FOCUS#5

3,229 views

Published on

chiangmai FOCUS#5

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

FOCUS#5

  1. 1. s o cu ์ซา ฟา รี www.focus-cm.com | email : focus-news@hotmail.com, chiangmai.focus@gmail.com | Twitter : FocusCM | Facebook : FOCUS News นท eF ้งไ ่งCu t แป ,เก 2 น. ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2554 ปักษ์แรก ราคา 20 บาท วย...9 สหน้า มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2554 ครั้งที่2 เฉลิมฉลอง 3 วโรกาสมหามงคล “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ครั้งที่2 กลับ มาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสมหามงคล ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554-15 กุมภาพันธ์ 2555 รวมระยะเวลาต่อเนื่องถึง 99 วัน” เ ชื่อว่ำหลำยคนคงเคยประทับใจมำแล้วเมื่อครั้งกำร จัดงำนมหกรรมพื ช สวนโลกเฉลิ ม พระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ทีจดขึนระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2549 – เกษตร ่ั ้ 31 มกรำคม 2550 ณ ศูนย์วิจัย หลวงเชียงใหม่ ต�ำบลแม่เหียะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในนำม ของรัฐบำลไทย โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กรมวิชำกำรเกษตร และ สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ภำยใต้ กำรสนับสนุนของสมำพันธ์ดอกไม้โลก งำนจำก สมำคมพืชสวนระหว่ำงประเทศ (WFC) และสมำคมพืชสวนระหว่ำง (AIPH) และส�ำนักงำนมหกรรมโลก ประเทศ (ISHS) และกำรรั บ รอง (BIE) มำตรฐำนมหกรรมระดับโลก ระดับ A1 พืชสวนโลก... หรือมำตรฐำนมหกรรมขันสูงสุด กำรจัด ้ อ่านต่อหน้า 7 เชียงใหม่ซูโฉมใหม่!! ประมวลภาพ คาราบาว30ปี เตรียมพบกับเชียงใหม่ซู อควำเรียมโฉมใหม่ ตกแต่งไว้รอช่วง ไฮซีซน นอกจำกด้ำนหน้ำทีสวยงำมแล้ว ภำยในก็ยงมีสตว์ใต้ทะเลนับหมืน ั่ ่ ั ั ่ หนา...16 ้ แหวกว่ำยในอุโมงค์แก้วสุดอลังกำรให้ได้ชมกัน. Amazing Thailand Grand Sale 2011 จักรยานเมดอินเจแปน พาหนะสุดฮิพ สีสนจีดจ๊าด บาดใจวัยรุน ยุคใหม่ ั ๊ ่ Nimman Shopping หนา...10 ้ หนา...8 ้ ประมวลภาพงาน Robinson Bright & Charm Awards 2011 หนา...8 ้ FOCUS ชวนชิม ห้องอำหำรจีนซันฟลำวเวอร์ โรงแรมเซ็นทำรำดวงตะวัน เชียงใหม่ หนา...10 ้
  2. 2. 2 Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011 ที่ห่างจากอ้อมอกแม่จะได้กลับไปกราบ ผลกระทบไม่มากก็น้อยในช่วงฤดูกาล เอาท์ดอร์ หรือทีโล่งแจ้ง คงต้องเสียงกับ ่ ่ ไว้กินหวาน เพราะอีกไม่กี่เดือนก็ย่าง Editor Focus ท ่ า น พร ้ อ มอวยพรให ้ ท ่ า นมี สุ ข ภาพ นี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทัวร์ รถเช่า ไกด ์ สภาพของฝนฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจ ซึ่งที่ เข้าสู่ฤดูหนาว ผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้า เชียงใหม่ โฟกัส เข้าสู่เดือนสิงหาคม เดือน ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ สถานประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่ง จริงรอบปีหนึงทีทาใจได้คงเป็นเรืองของ ่ ่ � ่ มาเที่ยวบ้านเราจ�านวนมาก อย่างไร ร่มไทรให้ลูกหลานไปนานๆ นอกจาก หลายหน่วยงานก็ผนึกก�าลังจัดงานใหญ่ ฝนทีตกตามฤดูกาล แต่ปนสภาพอากาศ ่ ี ี้ ก็ตาม “สิงหาคม” นอกจากเป็นเดือน ชัดเจน : ด้วยข้อมูล ส� า คั ญ ของปวงชนชาวไทย 12 นี้ยังเป็นเดือนที่ส่งสัญญาณของฝนฟ้า ขึนอย่าง “เชียงใหม่แกรนด์เซลล์ 2011” ้ เปลี่ยนแปลงไปมาก ฝนฟ้ากระหน�่ามา มหามงคลแล้ว เดือนนี้เราคนไทยก็ เป็นกลาง : ด้วยจรรยาบรรณ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา โปรยปราย กระหน�าตกลงมาอย่างไม่ลม ่ ื มอบส่วนลดร้านค้า โรงแรม และภาค ก่อนล่วงหน้าหลายเดือน บางแห่งต้อง จะได้อะไรใหม่ๆ ทั้ง “รัฐบาลใหม่” สร้างสรรค์ : ด้วยใจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม หูลืมตา หลายคนเรียกว่าเป็นโลว์ซีซั่น การบริการทั้งจังหวัดเชียงใหม่ อย่าง ปิดตัวลงเพราะค้าขายไม่ได้ ส่วนสถาน “นายกหญิงใหม่” ที่ส�าคัญเป็นคน ราชินีนาถ และ วันแม่แห่งชาติ วัน หรือ กรีนซีซั่น เพราะนักท่องเที่ยวเดิน พร้อมหน้า หวังดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา บริการที่มีหลายโซนก็ยังพอจะโล่งอก เชียงใหม่ อีกด้วย. ผู้อ�ำนวยกำร ส�าคัญที่จัดขึ้นทุกๆ ปี ส�าหรับร�าลึกถึง ทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราค่อนข้าง ใช้บริการในช่วงนี ซึงภาคบันเทิงอีกส่วน ้ ่ เพราะยังมีโซนอื่นๆ พอรองรับได้ ก็ขอ นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ บรรณาธิการ ประกรณเกยรติ ญาณหาร ์ ี พระคุณแม่ผู้ให้ก�าเนิด ลูกๆ ทั้งหลาย จะน้อย เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวมี หนึ่ง อาทิ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม แบบ เป็นก�าลังใจให้ลุยกันต่อ ไป อดเปรี้ยว บรรณำธิกำร นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ เจ้ำของ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” บริษัท ลีเกิ้ล แอนด์ โปรเจ็ค แพลนนิ่ง จ�ากัด โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ปรึกษำ NEWS Update พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ สุพจน์ เทียมยศ : รายงาน นิพนธ์ วิชัยรัตน์ สันต์ สืบแสง ททท. เชิญเยาวชนไทย บุญศรี รัตนัง หัวใจใหม่ภาคเหนือร่วมสัมมนา สีนวล นพดล และส่งผลงานสารคดีสั้นทาง สันทัด ศักดิ์สูง อธิการ ฉัตรวรารัตน์ โทรทัศน์เข้าประกวด ในกิจกรรม พิชัย พิสูจน์ “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่”ภาย กฤษฎ์กมล สิริโชคไพศาล ใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ พิษณุ เทพทอง เมืองไทยยั่งยืน” เ ประเสริฐ คาร์เนชั่น มื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 54 ที่ผ่ำน ที่ปรึกษำกฎหมำย มำ ณ โรงแรมเซ็นทำรำ ดวงตะวัน ประกรณ์เกียรติ ญาณหาร เชี ย งใหม ่ กำรท ่ อ งเที่ ย วแห ่ ง ประเทศไทย (ททท.) จั ด กำรสั ม มนำ ผู้สื่อข่ำว “ปฏิ บั ติ ก ำรสร้ ำ งหั ว ใจใหม่ ” ภำยใต้ แคมเปญ “เที่ ย วหั ว ใจใหม ่ เมื อ งไทย สำมำรถน� ำ ข้ อ มู ล ควำมรู ้ ควำมเข้ ำ ใจ จำกผลงำนของเยำวชนเอง ในรู ป แบบ สัมมนำที่จังหวัดเชียงใหม่นี้ อยู่ภำยใต้ นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ ยั่งยืน” เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกับ และมุมมองจำกประสบกำรณ์มำวิเครำะห์ สำรคดีสนทำงโทรทัศน์ ควำมยำวไม่เกิน 5 ั้ กิ จ กรรม “ปฏิ บั ติ ก ำรสร้ ำ งหั ว ใจใหม่ ” บุญศรี รัตนัง กลุ่มเยำวชนระดับอุดมศึกษำในภูมิภำค ประมวลผลภำยใต้ ค วำมคิ ด นำที ภำยใต้แนวควำมคิด “เที่ยว ภำยใตแคมเปญ เทยวหวใจใหม่ เมองไทย ้ ี่ ั ื ษิน บ้านฝาง ภำคเหนือ ถึงกำรท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ สร้ำงสรรค์ และถ่ำยทอด หัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ยั่งยืน ซึ่งมุ่งหวังว่ำจะช่วยสร้ำงกระแส สุพจน์ เทีียมยศ มุ่งเน้นกำรอนุรักษ์ ตำมแคมเปญส่งเสริม สื่ อ สำรต ่ อ ไปยั ง กลุ ่ ม โดย นำงอ้อยทิพย์ นิธิ กำรท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่ท�ำให้กำร ยั่งยืน”ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็น ทีม FOCUS News กำรท่องเที่ยวปี 2554 “เที่ยวหัวใจใหม่ เพื่อน ครอบครัว ชุมชน ยำนันท์ ผู้อ�ำนวยกำรกอง ท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเพียงแค่กำรพักผ่อน ครั้ ง ที่ ส อง โดยครั้ ง แรกจั ด ขึ้ น ที่ จั ง หวั ด ช่ำงภำพ เมืองไทยยั่งยืน” ของ ททท. ที่มุ่งสร้ำง และสั ง คมรอบตั ว ประชำสั ม พั น ธ ์ ใ น หรือกำรสร้ำงควำมสุข แต่จะเป็นกำร ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง โอ๋ upLife 2 วั ฒ นธรรมกำรท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบ ประเทศ ททท. เที่ยวที่พกหัวใจแห่งกำรอนุรักษ์ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกับนิสิต นักศึกษำ ใน FOCUS photo ใหม่ ทีไม่ได้เทียวแค่ตว แต่ตองพก ่ ่ ั ้ เปดเผยวำ กำร ิ ่ กำรแบ่งปัน และกำรให้ ไปยัง สถำบันระดับอุดมศึกษำของภูมิภำคภำค หัวใจดวงใหม่ออกเดินทำงไปด้วย ทุกสถำนที่ท่องเที่ยว สู่กลุ่มเป้ำ เหนือ ที่สนใจเข้ำส่งผลงำนสำรคดีสั้นทำง ออกแบบ ควำมรก ควำมหวงแหน ั หมำยเยำวชน นั ก ท ่ อ งเที่ ย ว โทรทัศน์ และรับฟังกฎ กติกำ เงื่อนไข FOCUS Media Group และรู ้ คุ ณ ค ่ ำ ของทุ ก รุ่นใหม่ผู้จะเป็นก�ำลังส�ำคัญใน กำรส่ ง ผลงำนเข้ ำ ประกวด เพื่ อ ควำม Website สถำนที่ที่ได้ไป เพื่ อ กำรดู แ ลรั ก ษำกำรท่ อ งเที่ ย ว เข้ำใจที่ตรงและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน www.focus-cm.com คงรั ก ษำทรั พ ยำกร ของไทย และช่วยเผย นอกจำกนี้ ยังจะได้รับควำมรู้เกี่ยวกับวิธี ติดต่อ กำรท ่ อ งเที่ ย วของ แพร่ แ นวควำมคิ ด กำรน�ำเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้มีควำมน่ำ chiangmai.focus@gmail.com ประเทศอย ่ ำ งยั่ ง ยื น นี้ ไ ปสู ่ ก ลุ ่ ม เพื่ อ น สนใจและเกดคณคำ ตำมหลกวชำดำนกำร ิ ุ ่ ั ิ ้ focus-news@hotmail.com ซึ่งกำรท่องเที่ยวแบบ ครอบครัว สำมำรถ สื่อสำรและประชำสัมพันธ์ โดย ผศ.ดร.ธีร nopniwat@gmail.com หัวใจใหม่นี้ ประกอบ ขยำยผลเป็ น วง พนธ์ โลหทองคำ นกวชำกำรและผอำนวย ั ่ ์ � ั ิ ู้ � ส�ำนักงำน ด้วย 5 คุณค่ำ ได้แก่ ก ว ้ ำ ง ใ น ร ะ ดั บ กำรผลิตรำยกำรฉันรักเมืองไทย ทำงโม 115/430 ธรินภรณ์วิลล่า ส�ำนึก สร้ำงสรรค์ ด้วย สั ง คมและระดั บ เดิร์นไนน์ พร้อมรับฟังประสบกำรณ์ จำก ม.2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม กั น เข ้ ำ ใจ และด ้ ว ย หั ว ใ จ ประเทศต่อไป” วิทยำกรพิเศษ คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ จ.เชียงใหม่ 50180 โดยถ่ำยทอดผ่ำนกระบวนกำรสื่อสำรของ ซงกำรสมมนำ “ปฏบติ ึ่ ั ิ ั ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง นิ ต ยสำรอะเดย์ มำพู ด คุ ย แลก กลุ่มเยำวชนซึ่งท�ำหน้ำที่ทั้งเป็นผู้รับสำร กำรสร้ำงหัวใจใหม่” ภำย เปลี่ยนมุมมองกับเยำวชน โดยมีพิธีกรชื่อ พิมพ์ที่ และผู ้ ส ่ ง สำรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพที่ ดี ไ ด้ ใ น โรงพิมพ์แสงศิลป์ เชียงใหม่ ใต ้ แ คมเปญ “เที่ ย ว ดัง คุณปฏิภำณ ปฐวีกำร (มอส) ด�ำเนิน เวลำเดียวกัน และเปิดโอกำสให้เยำวชน หั ว ใจใหม่ เมื อ งไทย กำรสัมมนำ. Contact สนใจลงโฆษณาใน หนังสือพิมพ์ Chiangmai FOCUS 088-4122103, 087-1848508 อีเมล์ : focus-news@hotmail.com สามารถติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวทางอินเตอร์เนต ที่ www.focus-cm.com หรือทางเฟซบุ๊กที่ Facebook : FOCUS News สามารถดาวน์โหลด Chiangmai FOCUS เวอร์ชั่นออนไลน์จากเว็บ
  3. 3. Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011 3 ถวายพระพร...ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วม ้ ถวายพระพร...รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าผูแทนคณะผูบริหาร คณาจารย์ ่ ้ ้บันทึกภาพถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เวลา 14.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัด บคลากรและนกศกษา มหาวทยาลยแมโจ้ เขาบนทกเทปโทรทศน์ ถวายพระพรชยมงคลเนองในวโรกาสวนเฉลมพระชนมพรรษา สมเดจ ุ ั ึ ิ ั ่ ้ ั ึ ั ั ื่ ั ิ ็เชียงใหม่. พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเร็วๆ นี้. เยี่ยมชม...คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงชิง ประเทศ ดูงาน...บริษท ไทยพัฒนกิจ ขนส่ง จ�ากัด ทีบริหารงานโดยบริษท ชัยพัฒนาขนส่ง ั ่ ั เลขสวย...ชาญชัย กีฬาแปง ผู้อ�านวยการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ น�าคณะเข้าไต้หวัน จ�านวน 21 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโครงการหลวง เข้าเยี่ยมชมและ เชียงใหม่ จ�ากัด หรือ กรีนคอร์ป น�าโดยสมชาย ทองค�าคูณ กรรมการผู้จัดการ ให้การ เยยมชมศนยแสดงพนธสตวนา เชยงใหม่ ซู อควาเรยม พรอมประชาสมพนธกจกรรมการ ี่ ู ์ ั ์ุ ั ์ �้ ี ี ้ ั ั ์ิศึกษาดูงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมี ทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อ�านวยการอุทยานหลวง ต้อนรับฉันทนา หวังศิลปคุณ ขนส่งจังหวัดล�าพูนพร้อมคณะมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม ประมูลเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 7 ในหมวดอักษร ขก โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้มีขึ้นในวันราชพฤกษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและน�าชม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554. ใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554. ที่ 30-31 ก.ค. 54 นี้ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่. ห้ ำงแมคโครเชยงใหม่ สำขำ 1 จด ็ ี งำนตลำดนัดโชห่วย ระหว่ำง วันที่ 22-23 กรกฎำคม 54 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือร้ำนค้ำปลีกรำย ย่อย (ร้ำนช�ำ – โชว์หวย) ให้สำมำรถอยู่ ่ ั รอดและแข่งขันได้ในสถำนกำรณ์ปจจุบน ั ั โดยมี นำงปำนจตร พศวง พำณชยจงหวด ิ ิ ิ ์ั ั เชียงใหม่มำเป็นประธำนในพิธี ภำยใน ตัน งำนมีกิจกรรมเสวนำ กำรบริหำรร้ำน อย่ำงไรให้รุ่งให้รวย โดยทำยำทโชห่วย ทีประสบควำมส�ำเร็จในกำรท�ำธุรกิจร้ำน ่ โชห่วย เข้ำร่วมแชร์ประสบกำรณ์ให้กับ อิชตน มำบรรยำยแนวทำงกำรท�ำธุรกิจร้ำนโชห่วย ิ ั อิชิตัน ผู้ค้ำปลีก รวมถึงบูธให้ค�ำปรึกษำใน กำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักในกำรบริหำร ให้ประสบควำมส�ำเร็จ ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกผู้ ประกอบกำรร้ำนค้ำในเชียงใหม่ เป็นจ�ำนวนมำก ตัน ภำสกรนที ร่วมงานตลาดนัดโชห่วยแมคโครฯ จัดกำรร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ให้ถูกต้อง นอกจำกนี้ คุณตัน ภำสกรนที ผูบริหำร ้ เข้ำร่วมงำน ณ ห้ำงแม็คโครเชียงใหม่ สำขำ 1 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์. เอไอเอส จับมือ TMB เปิดตัว “TMB Beep and Bill” เอไอเอส โดย คุณวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้ำคณะเจ้ำ หน้ำทีผบริหำร, คุณยิบ ฮอน มัน ผูชวยกรรมกำรผูอำนวยกำร ส่วน ่ ู้ ้่ ้� งำนกำรตลำด กลุมลูกค้ำองค์กร พร้อมด้วยผูบริหำรจำก ธนำคำร ่ ้ ทหำรไทย จ�ำกัด (มหำชน) โดย คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธำน เจ้ำหน้ำที่บริหำร, คุณวีระชัย อมรรัตน์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ใหญ่ ธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ และบริกำรธุรกิจหลักทรัพย์ ร่วม พิธีลงนำม “กำรให้บริกำรระบบกำรช�ำระเงินรูปแบบใหม่ TMB Beep and Bill” ระหว่ำง บริษท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วส กับ ั ิ ธนำคำรทหำรไทย จ�ำกัด (มหำชน) ณ ส�ำนักงำนใหญ่ ธนำคำร ทหำรไทย จ�ำกัด (มหำชน) โดยบริกำร“ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล” (TMB เอไอเอ็น 00500 Beep & Bill Payment) ถือเป็นครังแรกและหนึง ้ เดียวในวงการธนาคารไทย ทีให้ลกค้ำ “รูยอดการหัก ่ ู ้ ่ มอบรางวัล บัญชีก่อน และสามารถอนุมัติจ่ายได้ด้วยตัวคุณ” ทำใหลกคำมอำนำจจดกำรทกกำรจำยบลดวยตวเอง � ู้ ้ ี � ั ุ ่ ิ ้ ั ด้วย SMS เตือนอัตโนมัติ แจ้งยอดค่ำใช้จำย และ ยอดคงเหลือในบัญชี โดยกำรแจ้งเตือนดังกล่ำว ่ เอไอเอ็น ผูให้บริกำรโทรทำงไกลต่ำงประเทศในรำคำประหยัด ผ่ำนรหัส ้ ท�ำ ให้ลกค้ำทรำบล่วงหน้ำ 1-3 วันก่อนวันครบ ู00500 โดยนำยวรชย พชโรภำสวงศ์ ผจดกำรทวไป มอบรำงวลแพคเกจ ี ั ั ู้ ั ั่ ั ็ ก�ำหนดช�ำระ เพื่อให้ลูกค้ำมีโอกำสได้พิจำรณำท ่ อ งเที่ ย วต ่ ำ งประเทศฟรี มู ล ค ่ ำ รำงวั ล ละ ตรวจสอบกอนตดสนใจกดจำยเงน ซงกำรชำระเงน ่ ั ิ ่ ิ ึ่ � ิ200,000 บำท ให้แก่คณคเชน ุ สำมำรถท�ำได้ ทุกที่ ทุกเวลำ หลังจำกนันก็สำมำรถส่ง ้ทร์ แก้วเข้ม ลูกค้ำเอไอเอส ข้อควำมยืนยันกำรช�ำระเงินผ่ำนโทรศัพท์มอถือได้ทนที ื ัผู ้ โ ชคดี จ ำกกำรโทรไป ลูกค้ำเอไอเอสทีใช้บริกำรของธนำคำร ่ต่ ำ งประเทศผ่ ำ นรหั ส ทหำรไทย สนใจใช้บริกำร “ทีเอ็มบี บีบ แอนด์ บิล” ๊00500 ในแคมเปญ สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิมเติมได้ที่ ทีเอ็มบี ทุกสำขำกว่ำ ่“00500 โทรดี ๆ มี 450 สำขำทัวประเทศ หรือ TMB Call Center 1558 ่เครืองบินมำเกย” ่ หรือ ดูรำยละเอียด ได้ที่ tmbbank.com
  4. 4. 4 Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011 หลิน้อง!! ยังไม่ท ฮุ่ย ลักษณะว่ำหมีน่ำจะตั้งท้องไม่ว่ำ จะกิน น้อยลง นอนมำกขึน กำรเปลียนแปลงของ ้ ร่ำงกำย เช่นเต้ำนมขยำยและมีน�้ำนมไหล เหล่ำนี้ ท�ำให้คำด กำรณ์วำ หลินฮุยน่ำ ่ ่ จะตั้ ง ท ้ อ ง แต ่ พ อ ่ เข้ำสู่ช่วงประมำณ สวนสัตว์เชียงใหม่เผย หลินฮุย เกิดภาวการณ์ตงท้อง ่ ั้ วันที่ 80 ก็ตรวจหำ ตัวอ่อนอีกครั้ง แต่ เทียม หวัง ผสมพันธุตามธรรมชาติอกครังปลายปีนี้ ์ ี ้ กลั บ ไม่ พ บอะไร วันที่ 26 กรกฎำคม 54 ณ สวน มีกำรเฝ้ำติดตำมกำรตั้งท้องมำโดยตลอด ประกอบกับอำกำร สัตว์เชียงใหม่ นำยภิมข สิมะโรจน์ ผูอำนวย ุ ้� โดยในระยะแรกกปรำกฎสญญำณทดทบง ็ ั ี่ ี ี่ ่ ต่ำงๆและกำร กำรองค์กำรสวนสัตว์ พร้อมทีมสัตว์แพทย์ ชีวำน่ำจะมีกำรตังท้อง เนืองด้วยมีกำรเพิม ้่ ้ ่ ่ เปลี่ ย นแปลงทำง ได้แถลงควำมคืบหน้ำในกำรผสมเทียม ขึ้นของระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ที่ ร่ำงกำย กลับหำย แพนดำหลนฮยในฤดผสมพนธ์ุ ซงทำง ผู้ ้ ิ ุ่ ู ั ึ่ ตรวจได้ในปัสสำวะประมำณ 45 วันหลัง ไปดวย และเมอนำขอมลทกๆดำนมำรวม ้ ื่ � ้ ู ุ ้ อ�ำนวยกำรองค์กำร ผสม และสูงสุดที่ระดับ 500 นำโนกรัม กัน จึงพอสรุปได้ว่ำ หลินฮุ่ยจะไม่มีกำร สวนสัตว์ เปิดเผยว่ำ ต่อมิลลิกรัมคริเอทินิน แต่เมื่อเข้ำสู่วัน เกดลกในปนเปนทแนชดแลว ซงคงตอง ิ ู ี ี้ ็ ี่ ่ ั ้ ึ่ ้ “จำกกำรที่องค์กำร ที่ 60 กลับลดต�่ำลง จึงได้ท�ำกำรอัลตร้ำ ตังควำมหวังไว้อกครังปลำยปีนี้ ้ ี ้ สวนสัตว์ ได้ด�ำเนิน ซำวนด์เพื่อหำตัวอ่อนโดยผู้เชี่ยวชำญจำก ขณะเดยวกนทำงองคกำรสวน ี ั ์ กำรผสมเที ย มหมี องค์กำรสวนสัตว์ และจำกคณะสัตวแพทย์ สัตว์เชียงใหม่จะมีกำรทดลองน�ำหลินฮุ่ย แพนด้ ำ หลิ น ฮุ ่ ย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ จุฬำลงกรณ์ และหลินปิง มำอยูใกล้เคียงกัน เพือศึกษำ ่ ่ ในฤดู ผ สมพั น ธุ ์ ป ี มหำวิทยำลัย เมือวันที่ 4 กรกฎำคม 54 ที่ ่ และแสดงควำมผูกพันระหว่ำงแม่แพนด้ำ 2554 ไปเมื่ อ วั น ที่ ผ่ำนมำ กับลูก โดยจะน�ำร่องในเดือนสิงหำคมนี้ 24 และ 25 เมษำยน พบส่วนทีคล้ำยถุงหุมตัวอ่อน ่ ้ ซงเปนวนแมแหงชำติ ทงนเพอเสรมสรำง ึ่ ็ ั ่ ่ ั้ ี้ ื่ ิ ้ รวม2ครั้ ง และได ้ ประกอบกับพฤติกรรมต่ำงๆที่บ่งบอกถึง ควำมสัมพันธ์ ในครอบครัวต่อไป” เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เตรียมปรับโฉมใหม่ ต้อนรับไฮซีซั่น เชี ย งใหม่ ซู อควำเรี ย ม สวนสั ต ว์ เ ชี ย งใหม่ ศู น ย์ แ สดงพั น ธุ ์ สตวนำแหงแรกในภำคเหนอ สถำนที่ ั ์ �้ ่ ื ท่องเทียวทีจะเป็นแหล่งเรียนรูและให้ ่ ่ ้ ควำมบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวและคน ทุกรุ่น ทุกวัย มีโครงกำรเพิ่มส่วนจัด แสดง พรอมปรบรปลกษณใหมเตรยม ้ ั ู ั ์ ่ ี รับฤดูกำรท่องเที่ยว ไฮ ซีซันใหม่ ที่ ก�ำลังจะมำถึง นำยโรจน์ ธุวนลิน ประธำน กรรมกำรเชียงใหม่ ซู อควำเรียม เปิด เผยเกียวกับโครงกำรใหม่ เพือต้อนรับ ่ ่ ช่วงไฮซีซน ในเดือนตุลำคมนี้ ว่ำ ขณะ ั่ นี้เรำมีกำรด�ำเนินกำรที่จะพัฒนำและ ปรับปรุงเชียงใหม่ ซู อควำเรียมอยู่ 2 โครงกำรคือ 1.) กำรปรับรูปโฉมอำคำรจัดแสดง ภำยนอก คอในสวนของหลงคำ และ ื บริเวณทำงเข้ำ ให้มีสีสันโดยยึดรูป แบบของควำมบั น เทิ ง และควำม ่ ั มหกรรมวัฒนธรรมจีน สนุกสนำน เพื่อให้เป็นจุดดึงดูดแก่ นักท่องเทียวให้มำกยิงขึน ่ 2.) กำรเพิมส่วนจัดแสดงใหม่ บริเวณ ่ ่ ้ สรรค์สร้างสัมพันธ์ ไทย-จีน สะพำนทำงเข้ำด้ำนหน้ำ ซึ่งเป็นครั้ง แรกที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับกำร ยกเอำพื้นที่ระบบนิเวศน์ป่ำชำยเลน มำไว ้ บ นยอดดอย ภำยใต ้ แ นวคิ ด “มหกรรมพืชและสัตว์ตำมแนวป่ำชำย เลน” ประกอบด้วยกำรจัดแสดงของ พืชและสัตว์ อำทิ ต้นโกงกำง, ปลำ ตีน, กุงก้ำมดำบ และหอยชนิดต่ำงๆ ้ ที่อำศัยอยู่ตำมธรรมชำติของป่ำชำย เลน โดยส่วนจัดแสดงทั้งหมดนี้จะ น�ำต้นไม้และสัตว์น�้ำจริงมำจัดแสดง ทังหมด 100 % เพือให้นกท่องเทียว ้ ่ ั ่ ได้เรียนรูและตระหนักถึงควำมส�ำคัญ ้ ของระบบนิเวศน์ตำมป่ำชำยเลนและ ควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ ได้ เมือเร็ว ๆ นี้ กลุมวิชำภำษำไทย ่ ่ อย่ำงชัดเจน และภำษำตะวั น ออก คณะศิ ล ปศำสตร์ โดยทั้ง 2 โครงกำรนี้ จะมี มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถำบันขงจื่อ ก�ำหนดกำรแล้วเสร็จภำยในวันที่ 15 มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ จั ด โครงกำร กันยำยน 2554 นี้ เพือรองรับนักท่อง ่ “มหกรรมวั ฒ นธรรมจี น สรรค์ ส ร้ ำ ง เทยวทจะเข้ำมำเทยวจงหวดเชยงใหม่ ี่ ี่ ี่ ั ั ี สัมพันธ์ ไทย-จีน” ณ ห้องคำวบอยเธียร์ อบรม จำก มหำวทยำลย Guangxi of ิ ั กำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในช่วงไฮซีซั่นพอดี และคำดว่ำจะใช้ เตอร์ อำคำรพั ฒ นำวิ สั ย ทั ศ น์ นั ก ศึ ก ษำ Foreign Languages ประเทศสำธำรณรัฐ กลุ่มวิชำภำษำไทยและภำษำตะวัน งบประมำณในกำรด�ำเนินงำนทั้งสิ้น มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เพื่อสำนสัมพันธ์อัน ประชำชนจีน และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี ออก คณะศิลปศำสตร์ มีควำมคำด กว่ำ 1 ล้ำนบำท ซึ่งทั้งหมดที่เรำได้ ดี ร ะหว ่ ำ งสองประเทศ โดยมี กิ จ กรรม National Chin-yi ประเทศไต้หวัน เข้ำ หวังว่ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะมีควำม พยำยำมปรับปรุงนี้ก็เพื่อที่จะให้นัก กำรสำธิตองค์ค วำมรู ้ ทำงวั ฒ นธรรมจี น ร่วมกิจกรรมในครังนีดวย ท�ำให้ผเข้ำร่วม ้ ้ ้ ู้ เข้ำใจอันดีระหว่ำงประเทศทั้งสอง ท่องเที่ยวได้พบกับควำมแปลกใหม่ ด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรร้อยเชือกจีน กำรตัด โครงกำรสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ในฐำนะของมหำมิ ต ร ที่ มี ค วำม ของเชียงใหม่ ซู อควำเรียม และหวัง กระดำษแบบจีน กำรเขียนพูกนจีน หมำก ่ ั ฝึกหัดกิจกรรมต่ำงๆได้ นอกจำกนั้นยังมี สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ ำ งกั น มำอย่ ำ ง เปนอยำงยงวำเมอลกคำเขำมำเทยวที่ ็ ่ ิ่ ่ ื่ ู ้ ้ ี่ ล้อม หมำกรุกจีน และปริศนำค�ำทำยแบบ กำรแสดงของนักศึกษำไทย-จีน กำรเล่น ยำวนำน ทั้งสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ นีแล้วจะได้รบควำมประทับใจกลับไป ่ ั เกมชิงรำงวัล ชิมชำจีน เกียวซ่ำ และเครือง ๊ ่ จำกกิจกรรมอันหลำกหลำยไปใช้ จีน ประกอบกับในปัจจุบน มหำวิทยำลัย ั ทุกเมือ นำยโรจน์ กล่ำวในทีสด. ่ ุ่ ดืมแบบจีนภำยในงำนด้วย ่ ประโยชน์ในโอกำสต่อไป. แม่ โ จ้ มี นั ก ศึ ก ษำแลกเปลี่ ย น และเข้ ำ

×