SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
1
Joar Øveraas Halvorsen, cand.psychol., Ph.D.
Behandling av PTSD:
Påvirker dissosiasjon behandlingsutfall?
@joarhalvorsen
2
Hva er dissosiasjon?
• Begrep fra kjemien
– Prosess hvor stoffer separeres eller splittes opp til mindre bestanddeler
• Kontinuum
– Normalitet → patologi
• Et multidimensjonalt fenomen (Briere et al., 2005)
– Forskning bør baseres på spesifikke symptomer og ikke globalt konstrukt (Bryant, 2007)
• Derealisasjon
• Depersonalisering
• Somatoform dissosiasjon
• (Dissosiativ) amnesi
• Dissosiativ identitetsforstyrrelse
@joarhalvorsen
3
Hva er dissosiasjon?
• Korrelasjon eller kausalitet mellom traumatiske hendelser og dissosiasjon?
• Dissosiative symptomer en del av symptombildet i mange diagnoser
– Panikklidelse
– Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
@joarhalvorsen
4
Posttraumatisk stresslidelse i DSM-5
• Gjenopplevelse/påtrengende minner
• Unngåelse
• Negative endringer i kognisjon eller affekt/sinnsstemning
• Hyperaktivering
• Dissosiativ subtype
– Depersonalisering
– Derealisasjon
• Depersonalisering og derealisasjon «reflect more pathological forms of dissociative
phenomena that are distinct from other types of dissociation» (Wolf, 2013)
• 10-30% av pasienter med PTSD har fremtredende dissosiative symptomer
@joarhalvorsen
5
Prediktorer og moderatorer for behandlingsutfall
• Prediktor: Variabel som påvirker behandlingsutfall på tvers av
behandlingstilnærminger
• Moderator: Variabel som påvirker behandlingsutfall for en spesifikk
behandlingstilnærming (men ikke en annen)
• Utbredte kliniske antakelser
– Pasienter med barndomstraumer responderer dårligere på traume-fokusert behandling
– Komorbiditet eller kompleks PTSD forbundet med dårligere behandlingsutfall ved traume-
fokusert behandling
• Personlighetsforstyrrelser
• Dissosiasjon
– Pasienter med en usikker livssituasjon, typisk asylsøkere, har ikke utbytte av manualisert og
strukturert traume-fokusert behandling
@joarhalvorsen
6
Treatment of PTSD:
An assessment of the evidence (Institute of Medicine, 2008)
1. The principal finding of the committee is that the scientific evidence on treatment
modalities for PTSD does not reach the level of certainty that would be desired for
such a common and serious condition
2. The committee finds that the evidence is sufficient to conclude the efficacy of
exposure therapies in the treatment of PTSD
3. The committee concludes that the evidence is inadequate to determine the efficacy of
the following psychotherapy modalities in the treatment of PTSD:
– EMDR
– Cognitive restructuring
– Coping skills training
1. [T]he committee found the evidence for all classes of drugs reviewed inadequate to
determine efficacy for patients with PTSD
@joarhalvorsen
7
Effekt av traume-fokusert behandling
• Watts et al. (2013)
– TF-CBT: Hedges g = 1.26 [95% CI: 1.09-1.44], 54 studier, n = 2585
– EMDR: Hedges g = 1.01 [95% CI: 0.42-1.62], 11 studier, n = 390
• Powers et al. (2010)
– Hedges g = 1.08 [95% CI: 0.69-1.46] (PE vs. venteliste / placebo)
• Bisson et al. (2007)
– Standardized mean difference (SMD) = 1.82 [95% CI: 0.89-2.76] (TF-CBT vs. venteliste)
• Bisson et al. (2013)
– TF-CBT (vs. venteliste/TaU): SMD = 1.62 [95% CI: 1.21-2.03], 28 studier, n = 1256
– EMDR (vs. venteliste/TaU): SMD = 1.17 [95% CI: 0.30-2.04], 6 studier, n = 183
– NB: Overall quality of the evidence was very low
• Number needed to treat (NNT) ≈ 2
@joarhalvorsen
8
Traume-fokusert behandling oppsummert
• Det finnes empirisk-støttet psykologisk behandling for PTSD som er effektiv og
sikker, spesielt eksponeringsterapi, men
– høy andel pasienter som kun responderer delvis eller ikke i det hele tatt (Bradley et al., 2005;
Schottenbauer, et al., 2008; Vickerman & Margolin, 2009)
– høy frafallsrate (Bisson et al., 2007; Hembree et al., 2003; Schottenbauer et al., 2008)
– vesentlig andel behandlingsstudier med betydelige metodiske svakheter (Bisson et al., 2013; Institute of
Medicine, 2008)
• Generelt et stort behov for forskning på moderatorer og mediatorer for
behandlingsutfall
@joarhalvorsen
9
Personlig tilpasset/«skreddersydd» behandling
• En forutsetning for såkalt «personalised medicine» er identifikasjon av moderatorer for
behandlingsutfall
• Utbredt antakelse at dissosiative symptomer påvirker behandlingsutfall negativt (Feeny &
Danielson, 2004; Lanius et al., 2012; Lanius et al., 2010; Steuwe et al., 2012; Wolf, Lunney, et al., 2012; Wolf, Miller, et al., 2012)
– Klinikere anser dissosiasjon som en kontraindikasjon for TF-CBT (Becker et al., 2004)
• “(…) high levels of dissociation appear to be associated with a differential response
pattern to conventional PTSD treatments. It has been suggested that dissociation
during traumatic memory processing may interfere with habituation, which is critical
for resolving PTSD via exposure therapy” (Lanius et al., 2012)
@joarhalvorsen
10
Teoretiske/kliniske antakelser
• “(…) while CBT in general, and exposure procedures in particular, have the strongest
empirical support for reducing PTSD symptoms in trauma survivors, their
effectiveness in PTSD cases that are dominated by dissociative phenomena is
questionable. (…) Thus, the applicability of these procedures to torture survivors, who
often exhibit high levels of dissociation, should be examined.” (Ginzburg and Neria, 2011; p. 188)
• Elevated levels of dissociative symptoms “may explain why traditional exposure
therapy is not recommended for torture survivors.” (Kira et al., 2013; p. 477)
@joarhalvorsen
11
Dissosiasjon som prediktor for behandlingsutfall
• Flere studier har undersøkt om dissosiasjon er en generell prediktor for
behandlingsutfall (Hagenaars et al., 2010; Jaycox et al., 1998; Speckens et al., 2006; Taylor, 2003)
• Hagenaars et al. (2010)
– N = 71
• Majoriteten hadde opplevd seksuelle (24%) eller fysiske overgrep (30%)
• 52% hadde opplevd multiple, vedvarende traumer; 48% «enkelttraumer»
– Behandling: Prolonged exposure
• 8-12 ukentlige sesjoner på 45 minutter
– To generiske mål på dissosiasjon
• Dissociative Experiences Scale
• Tre spørsmål fra CAPS; redusert oppmerksomhet for omgivelsene, depersonalisering, derealisasjon
@joarhalvorsen
12
Dissosiasjon som prediktor
@joarhalvorsen
13
Dissosiasjon som prediktor
@joarhalvorsen
14
Dissosiasjon som prediktor
• Bae et al. (in press)
– N = 60
• Majoriteten hadde PTSD relatert til trafikkulykker
– Behandling: EMDR
• Gjennomsnittlig 4.4 sesjoner (SD = 2.4, range 1-12)
– Mål på dissosiasjon
• Dissociative Experiences Scale
– Dissosiasjon forbundet med «non-response» (OR = 0.73, 95% CI [1.00-1.04], p = 0.009)
@joarhalvorsen
15
Dissosiasjon som moderator for behandlingsutfall
• Resick et al. (2012)
– Sekundær analyse av dismantling RCT av cognitive processing therapy (CPT)
• CPT vs. kognitiv terapi vs. written account (eksponeringsterapi)
– N = 150 kvinner
– Majoriteten hadde opplevd seksuelle og fysiske overgrep i både barndom og som voksen
– Mål på dissosiasjon
• Dissosiasjonsskalaen av Trauma Symptoms Inventory
• Multiscale Dissociation Inventory
– Dissosiasjon ingen generell prediktor for behandlingsutfall
– Dissosiasjon påvirket behandlingsutfall noe ulikt i behandlingsbetingelsene
• CPT forbundet med bedre utfall sammenlignet med kognitiv terapi for pasienter med høy grad av
dissosiasjon, særlig depersonalisering
• Kognitiv terapi forbundet med bedre utfall sammenlignet med CPT for pasienter med lite
dissosiasjon
@joarhalvorsen
16
Dissosiasjon som moderator for behandlingsutfall
• Cloitre et al. (2012)
– Sekundær analyse av dismantling RCT for Skills Training in Affective and Interpersonal
Regulation (STAIR) followed by Narrative Story Telling (NST)
• STAIR/NST vs. STAIR + støtteterapi vs. støtteterapi + NST
– 16 sesjoner på 60 minutter
– N = 104 kvinner med PTSD relatert til fysisk og seksuelt misbruk i barndommen
– Mål på dissosiasjon
• Dissosiasjonsskalaen av Trauma Symptoms Inventory
– Dissosiasjon modererte ikke behandlingsutfall for PTSD i noen av behandlingsbetingelsene
• STAIR/NST bedre behandlingsutfall uavhengig av nivå av dissosiative symptomer
@joarhalvorsen
17
Dissosiasjon som moderator for behandlingsutfall
• Wolf et al. (2015)
– N = 284 kvinnelige soldater/veteraner med primærdiagnose PTSD
– Behandling: Prolonged exposure therapy vs. present-centered therapy
• 10 timer på 90 minutter
– Generisk mål på dissosiasjon
• Fire items; to items som måler derealisasjon og to items som måler depersonalisering
– PE bedre behandlingseffekt enn PCT (Schnurr et al., 2007)
• Dissosiasjon modererte ikke behandlingsutfall
@joarhalvorsen
18
Dissosiasjon som moderator for behandlingsutfall
@joarhalvorsen
19
Dissosiasjon som moderator for behandlingsutfall
• Halvorsen et al. (2014)
– N = 81 traumatiserte flyktninger og asylsøkere, hvorav 43% var torturoverlevere
• Potensielt traumatiske livshendelser; M = 8.11, SD = 2.51
• Majoriteten av pasientene var menn
– Behandling: Narrativ eksponeringterapi vs. behandling-som-vanlig
• 10 timer på 90 minutter hver
– Mål på dissosiasjon
• Derealisasjon
• Depersonalisering
@joarhalvorsen
20
Predictors of CAPS residual gain score at post-treatment
• Does dissociation moderate treatment outcomes of narrative exposure therapy for
posttraumatic stress disorder?
B SE t p FMI
Block 4
Constant .723 .270 2.680 .007 .016
Treatment -.271 .100 -2.698 .007 .018
HRSD -.022 .013 -1.692 .091 .020
Derealisation -.057 .038 -1.515 .130 .021
Depersonalisation -.055 .053 -1.034 .301 .012
Treatment x HRSD -.001 .101 -.007 .995 .016
Treatment x
derealisation
-.008 .113 -.067 .947 .045
Treatment x
depersonalisation
.184 .125 1.475 .140 .045
21
Predictors of CAPS residual gain score at follow-up
B SE t p FMI
Block 4
Constant .481 .246 1.954 .051 .033
Treatment -.246 .090 -2.732 .006 .005
HRSD -.012 .012 -1.025 .305 .041
Derealisation -.041 .034 -1.222 .222 .019
Depersonalisation -.036 .048 -.744 .457 .012
Treatment x HRSD -.044 .092 -.474 .636 .033
Treatment x
derealisation
.011 .102 .113 .910 .036
Treatment x
depersonalisation
.119 .112 1.063 .288 .037
22
Clinically significant change
• Percentage of patients achieving clinically significant remission of PTSD-symptoms
based on severity of dissociative symptoms at baseline
TaU NET
Low derealisation 0% 45%
Moderate derealisation 9% 63%
Severe derealisation 42% 50%
Low depersonalisation 14% 50%
Moderate depersonalisation 19% 43%
Severe depersonalisation 25% 50%
23
Dissosiasjon som moderator for behandlingsutfall
• Price et al. (2014)
– RCT; tidlig intervensjon for å forebygge PTSD vs. assessment-only
• Tidlig intervensjon basert på modifisert versjon av prolonged exposure
– 3 sesjoner på 60 minutter
– N = 137 som oppsøkte akuttmottak etter å ha opplevd potensielt traumatisk hendelse
– Mål på dissosiasjon
• Dissosiasjonssubskala av Immediate Stress Reaction Checklist
– Dissosiasjon ved oppstart av tidlig intervensjon forbundet med mer PTSD-symptomer 12
uker etter PTE
– Utfordringer med fortolkning av resultatene
• Tidlig intervensjon vs. behandling
– Relativt lite empiri for effekt av tidlig intervensjon for å forebygge PTSD
– Omfang av behandling
@joarhalvorsen
24
Oppsummert
• Finnes begrenset empiri for antakelsen om at dissosiasjon påvirker behandlingsutfall
– Responderer på traume-fokusert behandling
– Tar ikke skade av traume-fokusert behandling
– Dissosiasjon ikke forbundet med frafall fra behandling (Hagenaars et al., 2010; Halvorsen et al., 2014; Cloitre
et al., 2012)
• “(…) there is no evidence that dissociative symptoms are a valid contraindication for
use of PE, even for patients with severe and clinical levels of dissociation” (van Minnen et al.,
2012)
• Vanskelig å tolke null-funn basert på frekventistisk statistikk
– Kan vi «bevise» null-hypotesen?
– Null-funn kan skyldes insensitive/inkonklusive data – ikke nødvendigvis at nullhypotesen er
sann
– Alternativ: Bayesiansk statistikk/inferens
@joarhalvorsen
25
Håndtere klinisk signifikant dissosiasjon
• Pilatesball/balanseball
• «Grounding»
1. Sitt i en komfortabel posisjon uten å krysse armer eller ben
2. Pust inn og ut rolig og dypt
3. Se deg omkring og nevn fem ting som ikke vekker uro
4. Pust inn og ut rolig og dypt
5. Nevn fem lyder du hører som ikke vekker uro
6. Pust inn og ut rolig og dypt
7. Nevn fem ting du kan føle som ikke vekker ubehag
8. Pust inn og ut rolig og dypt
• Fasebasert behandling
– Emosjonsreguleringsstrategier
• Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation
• Dialektisk atferdsterapi
@joarhalvorsen

More Related Content

What's hot

Slutt på sjansespillet!
Slutt på sjansespillet!Slutt på sjansespillet!
Slutt på sjansespillet!Øystein Eiring
 
Behandling - PTSD - Karina M. Egeland / NKVTS
Behandling - PTSD - Karina M. Egeland / NKVTSBehandling - PTSD - Karina M. Egeland / NKVTS
Behandling - PTSD - Karina M. Egeland / NKVTSadrianpaulsen
 
Medisinfri behandling
Medisinfri behandlingMedisinfri behandling
Medisinfri behandlingWalter Keim
 
P6 jan olav johannessen - fra nasjonale anbefalinger til praksis
P6  jan olav johannessen - fra nasjonale anbefalinger til praksisP6  jan olav johannessen - fra nasjonale anbefalinger til praksis
P6 jan olav johannessen - fra nasjonale anbefalinger til praksiskaribrattegaard
 
"Pasienten som sin egen terapeut" (Foredrag ved Einar Lunga, 2012)
"Pasienten som sin egen terapeut" (Foredrag ved Einar Lunga, 2012)"Pasienten som sin egen terapeut" (Foredrag ved Einar Lunga, 2012)
"Pasienten som sin egen terapeut" (Foredrag ved Einar Lunga, 2012)Einar Lunga
 
Samvalg og optimal helse
Samvalg og optimal helseSamvalg og optimal helse
Samvalg og optimal helseØystein Eiring
 
Behandling av Dysmorfofobi/Kroppsdysmorfisk lidelse (BDD): del 2
Behandling av Dysmorfofobi/Kroppsdysmorfisk lidelse (BDD): del 2Behandling av Dysmorfofobi/Kroppsdysmorfisk lidelse (BDD): del 2
Behandling av Dysmorfofobi/Kroppsdysmorfisk lidelse (BDD): del 2Einar Lunga
 
P4 gunnar morken - psykoedukasjon ved BP lidelse
P4  gunnar morken - psykoedukasjon ved BP lidelseP4  gunnar morken - psykoedukasjon ved BP lidelse
P4 gunnar morken - psykoedukasjon ved BP lidelsekaribrattegaard
 
Rusavhengighet og teoretiske perspektiver pdf
Rusavhengighet og teoretiske perspektiver pdfRusavhengighet og teoretiske perspektiver pdf
Rusavhengighet og teoretiske perspektiver pdfNina Sletteland
 
Psykiatri paradigmeskifte
Psykiatri paradigmeskiftePsykiatri paradigmeskifte
Psykiatri paradigmeskifteWalter Keim
 
Funksjonelle analyser og verdier i et akuttperspektiv
Funksjonelle analyser og verdier i et akuttperspektiv Funksjonelle analyser og verdier i et akuttperspektiv
Funksjonelle analyser og verdier i et akuttperspektiv Martin Myhre
 
Det perifere Nervesystemet 4 - 2021
Det perifere Nervesystemet 4 - 2021Det perifere Nervesystemet 4 - 2021
Det perifere Nervesystemet 4 - 2021MSK KLINIKKEN AS
 
Kroppsdysmorfisk forstyrrelse eller Dysmorfofobi (BDD): del 1. Gjennomgang av...
Kroppsdysmorfisk forstyrrelse eller Dysmorfofobi (BDD): del 1. Gjennomgang av...Kroppsdysmorfisk forstyrrelse eller Dysmorfofobi (BDD): del 1. Gjennomgang av...
Kroppsdysmorfisk forstyrrelse eller Dysmorfofobi (BDD): del 1. Gjennomgang av...Einar Lunga
 
Liudalen salutogen metode
Liudalen  salutogen metodeLiudalen  salutogen metode
Liudalen salutogen metodekaribrattegaard
 
P2 nina mjøsund hvordan forstå psykisk helse-12 6 2017
P2  nina mjøsund hvordan forstå psykisk helse-12 6 2017P2  nina mjøsund hvordan forstå psykisk helse-12 6 2017
P2 nina mjøsund hvordan forstå psykisk helse-12 6 2017karibrattegaard
 

What's hot (20)

Slutt på sjansespillet!
Slutt på sjansespillet!Slutt på sjansespillet!
Slutt på sjansespillet!
 
Behandling - PTSD - Karina M. Egeland / NKVTS
Behandling - PTSD - Karina M. Egeland / NKVTSBehandling - PTSD - Karina M. Egeland / NKVTS
Behandling - PTSD - Karina M. Egeland / NKVTS
 
Medisinfri behandling
Medisinfri behandlingMedisinfri behandling
Medisinfri behandling
 
P6 jan olav johannessen - fra nasjonale anbefalinger til praksis
P6  jan olav johannessen - fra nasjonale anbefalinger til praksisP6  jan olav johannessen - fra nasjonale anbefalinger til praksis
P6 jan olav johannessen - fra nasjonale anbefalinger til praksis
 
"Pasienten som sin egen terapeut" (Foredrag ved Einar Lunga, 2012)
"Pasienten som sin egen terapeut" (Foredrag ved Einar Lunga, 2012)"Pasienten som sin egen terapeut" (Foredrag ved Einar Lunga, 2012)
"Pasienten som sin egen terapeut" (Foredrag ved Einar Lunga, 2012)
 
Samvalg og optimal helse
Samvalg og optimal helseSamvalg og optimal helse
Samvalg og optimal helse
 
Behandling av Dysmorfofobi/Kroppsdysmorfisk lidelse (BDD): del 2
Behandling av Dysmorfofobi/Kroppsdysmorfisk lidelse (BDD): del 2Behandling av Dysmorfofobi/Kroppsdysmorfisk lidelse (BDD): del 2
Behandling av Dysmorfofobi/Kroppsdysmorfisk lidelse (BDD): del 2
 
Medisinfri
MedisinfriMedisinfri
Medisinfri
 
P4 gunnar morken - psykoedukasjon ved BP lidelse
P4  gunnar morken - psykoedukasjon ved BP lidelseP4  gunnar morken - psykoedukasjon ved BP lidelse
P4 gunnar morken - psykoedukasjon ved BP lidelse
 
Om samvalg
Om samvalgOm samvalg
Om samvalg
 
1 reiersen-skjelstad
1 reiersen-skjelstad1 reiersen-skjelstad
1 reiersen-skjelstad
 
Disputasforelesning copy
Disputasforelesning copyDisputasforelesning copy
Disputasforelesning copy
 
Rusavhengighet og teoretiske perspektiver pdf
Rusavhengighet og teoretiske perspektiver pdfRusavhengighet og teoretiske perspektiver pdf
Rusavhengighet og teoretiske perspektiver pdf
 
Psykiatri paradigmeskifte
Psykiatri paradigmeskiftePsykiatri paradigmeskifte
Psykiatri paradigmeskifte
 
Veiledning
VeiledningVeiledning
Veiledning
 
Funksjonelle analyser og verdier i et akuttperspektiv
Funksjonelle analyser og verdier i et akuttperspektiv Funksjonelle analyser og verdier i et akuttperspektiv
Funksjonelle analyser og verdier i et akuttperspektiv
 
Det perifere Nervesystemet 4 - 2021
Det perifere Nervesystemet 4 - 2021Det perifere Nervesystemet 4 - 2021
Det perifere Nervesystemet 4 - 2021
 
Kroppsdysmorfisk forstyrrelse eller Dysmorfofobi (BDD): del 1. Gjennomgang av...
Kroppsdysmorfisk forstyrrelse eller Dysmorfofobi (BDD): del 1. Gjennomgang av...Kroppsdysmorfisk forstyrrelse eller Dysmorfofobi (BDD): del 1. Gjennomgang av...
Kroppsdysmorfisk forstyrrelse eller Dysmorfofobi (BDD): del 1. Gjennomgang av...
 
Liudalen salutogen metode
Liudalen  salutogen metodeLiudalen  salutogen metode
Liudalen salutogen metode
 
P2 nina mjøsund hvordan forstå psykisk helse-12 6 2017
P2  nina mjøsund hvordan forstå psykisk helse-12 6 2017P2  nina mjøsund hvordan forstå psykisk helse-12 6 2017
P2 nina mjøsund hvordan forstå psykisk helse-12 6 2017
 

Similar to Behandling av PTSD: Påvirker dissosiasjon behandlingsutfall?

Det perifere Nervesystmet 2019 D
Det perifere Nervesystmet 2019 DDet perifere Nervesystmet 2019 D
Det perifere Nervesystmet 2019 DMSK KLINIKKEN AS
 
nevroleptika.pdf
nevroleptika.pdfnevroleptika.pdf
nevroleptika.pdfWalter Keim
 
Fra Winnicott til White: familieterapi i kontekst
Fra Winnicott til White: familieterapi i kontekstFra Winnicott til White: familieterapi i kontekst
Fra Winnicott til White: familieterapi i kontekstSvein Øverland
 
Miljøterapi – i møte med pasienter i psykiatrisk behandling.utenoppgaver
Miljøterapi – i møte med pasienter i psykiatrisk behandling.utenoppgaverMiljøterapi – i møte med pasienter i psykiatrisk behandling.utenoppgaver
Miljøterapi – i møte med pasienter i psykiatrisk behandling.utenoppgaverNina Sletteland
 
Etterspill etter forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barnev...
Etterspill etter forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barnev...Etterspill etter forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barnev...
Etterspill etter forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barnev...Helse Midt-Norge RHF
 
Høstseminaret 2015 UFF - NFG
Høstseminaret 2015  UFF - NFGHøstseminaret 2015  UFF - NFG
Høstseminaret 2015 UFF - NFGSigurd Mikkelsen
 
Atferdsaktivering - En innføring
Atferdsaktivering - En innføringAtferdsaktivering - En innføring
Atferdsaktivering - En innføringMartin Myhre
 
Gjor-samtykke-gyldig.pdf
Gjor-samtykke-gyldig.pdfGjor-samtykke-gyldig.pdf
Gjor-samtykke-gyldig.pdfWalter Keim
 
Psykisk helse og kognitiv funksjon: Multisenterstudie i Helse Nord
Psykisk helse og kognitiv funksjon: Multisenterstudie i Helse NordPsykisk helse og kognitiv funksjon: Multisenterstudie i Helse Nord
Psykisk helse og kognitiv funksjon: Multisenterstudie i Helse NordMarianne Halvorsen
 
20170613 famfokusert beh
20170613 famfokusert beh20170613 famfokusert beh
20170613 famfokusert behkaribrattegaard
 
GettingBetterAtWhaWeDoNorsk
GettingBetterAtWhaWeDoNorskGettingBetterAtWhaWeDoNorsk
GettingBetterAtWhaWeDoNorskBarry Duncan
 
Traumeforståelse og selvskading
Traumeforståelse og selvskadingTraumeforståelse og selvskading
Traumeforståelse og selvskadingSvein Øverland
 
Vanskelige pasienter og krevende konsultasjoner - Manjit Kaur Sirpal
Vanskelige pasienter og krevende konsultasjoner - Manjit Kaur SirpalVanskelige pasienter og krevende konsultasjoner - Manjit Kaur Sirpal
Vanskelige pasienter og krevende konsultasjoner - Manjit Kaur SirpalPKO Vestre Viken HF
 
P1 arne holte del 1d - forebygging
P1  arne holte del 1d - forebyggingP1  arne holte del 1d - forebygging
P1 arne holte del 1d - forebyggingkaribrattegaard
 

Similar to Behandling av PTSD: Påvirker dissosiasjon behandlingsutfall? (17)

Det perifere Nervesystmet 2019 D
Det perifere Nervesystmet 2019 DDet perifere Nervesystmet 2019 D
Det perifere Nervesystmet 2019 D
 
DPN Lillehammer 4
DPN Lillehammer 4DPN Lillehammer 4
DPN Lillehammer 4
 
Harstad4
Harstad4Harstad4
Harstad4
 
nevroleptika.pdf
nevroleptika.pdfnevroleptika.pdf
nevroleptika.pdf
 
Fra Winnicott til White: familieterapi i kontekst
Fra Winnicott til White: familieterapi i kontekstFra Winnicott til White: familieterapi i kontekst
Fra Winnicott til White: familieterapi i kontekst
 
Kunnskapsbasert behandling,Gerd Kvale, Pasientsikkerhetskonferansen 2015
Kunnskapsbasert behandling,Gerd Kvale, Pasientsikkerhetskonferansen 2015Kunnskapsbasert behandling,Gerd Kvale, Pasientsikkerhetskonferansen 2015
Kunnskapsbasert behandling,Gerd Kvale, Pasientsikkerhetskonferansen 2015
 
Miljøterapi – i møte med pasienter i psykiatrisk behandling.utenoppgaver
Miljøterapi – i møte med pasienter i psykiatrisk behandling.utenoppgaverMiljøterapi – i møte med pasienter i psykiatrisk behandling.utenoppgaver
Miljøterapi – i møte med pasienter i psykiatrisk behandling.utenoppgaver
 
Etterspill etter forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barnev...
Etterspill etter forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barnev...Etterspill etter forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barnev...
Etterspill etter forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barnev...
 
Høstseminaret 2015 UFF - NFG
Høstseminaret 2015  UFF - NFGHøstseminaret 2015  UFF - NFG
Høstseminaret 2015 UFF - NFG
 
Atferdsaktivering - En innføring
Atferdsaktivering - En innføringAtferdsaktivering - En innføring
Atferdsaktivering - En innføring
 
Gjor-samtykke-gyldig.pdf
Gjor-samtykke-gyldig.pdfGjor-samtykke-gyldig.pdf
Gjor-samtykke-gyldig.pdf
 
Psykisk helse og kognitiv funksjon: Multisenterstudie i Helse Nord
Psykisk helse og kognitiv funksjon: Multisenterstudie i Helse NordPsykisk helse og kognitiv funksjon: Multisenterstudie i Helse Nord
Psykisk helse og kognitiv funksjon: Multisenterstudie i Helse Nord
 
20170613 famfokusert beh
20170613 famfokusert beh20170613 famfokusert beh
20170613 famfokusert beh
 
GettingBetterAtWhaWeDoNorsk
GettingBetterAtWhaWeDoNorskGettingBetterAtWhaWeDoNorsk
GettingBetterAtWhaWeDoNorsk
 
Traumeforståelse og selvskading
Traumeforståelse og selvskadingTraumeforståelse og selvskading
Traumeforståelse og selvskading
 
Vanskelige pasienter og krevende konsultasjoner - Manjit Kaur Sirpal
Vanskelige pasienter og krevende konsultasjoner - Manjit Kaur SirpalVanskelige pasienter og krevende konsultasjoner - Manjit Kaur Sirpal
Vanskelige pasienter og krevende konsultasjoner - Manjit Kaur Sirpal
 
P1 arne holte del 1d - forebygging
P1  arne holte del 1d - forebyggingP1  arne holte del 1d - forebygging
P1 arne holte del 1d - forebygging
 

Behandling av PTSD: Påvirker dissosiasjon behandlingsutfall?

 • 1. 1 Joar Øveraas Halvorsen, cand.psychol., Ph.D. Behandling av PTSD: Påvirker dissosiasjon behandlingsutfall? @joarhalvorsen
 • 2. 2 Hva er dissosiasjon? • Begrep fra kjemien – Prosess hvor stoffer separeres eller splittes opp til mindre bestanddeler • Kontinuum – Normalitet → patologi • Et multidimensjonalt fenomen (Briere et al., 2005) – Forskning bør baseres på spesifikke symptomer og ikke globalt konstrukt (Bryant, 2007) • Derealisasjon • Depersonalisering • Somatoform dissosiasjon • (Dissosiativ) amnesi • Dissosiativ identitetsforstyrrelse @joarhalvorsen
 • 3. 3 Hva er dissosiasjon? • Korrelasjon eller kausalitet mellom traumatiske hendelser og dissosiasjon? • Dissosiative symptomer en del av symptombildet i mange diagnoser – Panikklidelse – Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse @joarhalvorsen
 • 4. 4 Posttraumatisk stresslidelse i DSM-5 • Gjenopplevelse/påtrengende minner • Unngåelse • Negative endringer i kognisjon eller affekt/sinnsstemning • Hyperaktivering • Dissosiativ subtype – Depersonalisering – Derealisasjon • Depersonalisering og derealisasjon «reflect more pathological forms of dissociative phenomena that are distinct from other types of dissociation» (Wolf, 2013) • 10-30% av pasienter med PTSD har fremtredende dissosiative symptomer @joarhalvorsen
 • 5. 5 Prediktorer og moderatorer for behandlingsutfall • Prediktor: Variabel som påvirker behandlingsutfall på tvers av behandlingstilnærminger • Moderator: Variabel som påvirker behandlingsutfall for en spesifikk behandlingstilnærming (men ikke en annen) • Utbredte kliniske antakelser – Pasienter med barndomstraumer responderer dårligere på traume-fokusert behandling – Komorbiditet eller kompleks PTSD forbundet med dårligere behandlingsutfall ved traume- fokusert behandling • Personlighetsforstyrrelser • Dissosiasjon – Pasienter med en usikker livssituasjon, typisk asylsøkere, har ikke utbytte av manualisert og strukturert traume-fokusert behandling @joarhalvorsen
 • 6. 6 Treatment of PTSD: An assessment of the evidence (Institute of Medicine, 2008) 1. The principal finding of the committee is that the scientific evidence on treatment modalities for PTSD does not reach the level of certainty that would be desired for such a common and serious condition 2. The committee finds that the evidence is sufficient to conclude the efficacy of exposure therapies in the treatment of PTSD 3. The committee concludes that the evidence is inadequate to determine the efficacy of the following psychotherapy modalities in the treatment of PTSD: – EMDR – Cognitive restructuring – Coping skills training 1. [T]he committee found the evidence for all classes of drugs reviewed inadequate to determine efficacy for patients with PTSD @joarhalvorsen
 • 7. 7 Effekt av traume-fokusert behandling • Watts et al. (2013) – TF-CBT: Hedges g = 1.26 [95% CI: 1.09-1.44], 54 studier, n = 2585 – EMDR: Hedges g = 1.01 [95% CI: 0.42-1.62], 11 studier, n = 390 • Powers et al. (2010) – Hedges g = 1.08 [95% CI: 0.69-1.46] (PE vs. venteliste / placebo) • Bisson et al. (2007) – Standardized mean difference (SMD) = 1.82 [95% CI: 0.89-2.76] (TF-CBT vs. venteliste) • Bisson et al. (2013) – TF-CBT (vs. venteliste/TaU): SMD = 1.62 [95% CI: 1.21-2.03], 28 studier, n = 1256 – EMDR (vs. venteliste/TaU): SMD = 1.17 [95% CI: 0.30-2.04], 6 studier, n = 183 – NB: Overall quality of the evidence was very low • Number needed to treat (NNT) ≈ 2 @joarhalvorsen
 • 8. 8 Traume-fokusert behandling oppsummert • Det finnes empirisk-støttet psykologisk behandling for PTSD som er effektiv og sikker, spesielt eksponeringsterapi, men – høy andel pasienter som kun responderer delvis eller ikke i det hele tatt (Bradley et al., 2005; Schottenbauer, et al., 2008; Vickerman & Margolin, 2009) – høy frafallsrate (Bisson et al., 2007; Hembree et al., 2003; Schottenbauer et al., 2008) – vesentlig andel behandlingsstudier med betydelige metodiske svakheter (Bisson et al., 2013; Institute of Medicine, 2008) • Generelt et stort behov for forskning på moderatorer og mediatorer for behandlingsutfall @joarhalvorsen
 • 9. 9 Personlig tilpasset/«skreddersydd» behandling • En forutsetning for såkalt «personalised medicine» er identifikasjon av moderatorer for behandlingsutfall • Utbredt antakelse at dissosiative symptomer påvirker behandlingsutfall negativt (Feeny & Danielson, 2004; Lanius et al., 2012; Lanius et al., 2010; Steuwe et al., 2012; Wolf, Lunney, et al., 2012; Wolf, Miller, et al., 2012) – Klinikere anser dissosiasjon som en kontraindikasjon for TF-CBT (Becker et al., 2004) • “(…) high levels of dissociation appear to be associated with a differential response pattern to conventional PTSD treatments. It has been suggested that dissociation during traumatic memory processing may interfere with habituation, which is critical for resolving PTSD via exposure therapy” (Lanius et al., 2012) @joarhalvorsen
 • 10. 10 Teoretiske/kliniske antakelser • “(…) while CBT in general, and exposure procedures in particular, have the strongest empirical support for reducing PTSD symptoms in trauma survivors, their effectiveness in PTSD cases that are dominated by dissociative phenomena is questionable. (…) Thus, the applicability of these procedures to torture survivors, who often exhibit high levels of dissociation, should be examined.” (Ginzburg and Neria, 2011; p. 188) • Elevated levels of dissociative symptoms “may explain why traditional exposure therapy is not recommended for torture survivors.” (Kira et al., 2013; p. 477) @joarhalvorsen
 • 11. 11 Dissosiasjon som prediktor for behandlingsutfall • Flere studier har undersøkt om dissosiasjon er en generell prediktor for behandlingsutfall (Hagenaars et al., 2010; Jaycox et al., 1998; Speckens et al., 2006; Taylor, 2003) • Hagenaars et al. (2010) – N = 71 • Majoriteten hadde opplevd seksuelle (24%) eller fysiske overgrep (30%) • 52% hadde opplevd multiple, vedvarende traumer; 48% «enkelttraumer» – Behandling: Prolonged exposure • 8-12 ukentlige sesjoner på 45 minutter – To generiske mål på dissosiasjon • Dissociative Experiences Scale • Tre spørsmål fra CAPS; redusert oppmerksomhet for omgivelsene, depersonalisering, derealisasjon @joarhalvorsen
 • 14. 14 Dissosiasjon som prediktor • Bae et al. (in press) – N = 60 • Majoriteten hadde PTSD relatert til trafikkulykker – Behandling: EMDR • Gjennomsnittlig 4.4 sesjoner (SD = 2.4, range 1-12) – Mål på dissosiasjon • Dissociative Experiences Scale – Dissosiasjon forbundet med «non-response» (OR = 0.73, 95% CI [1.00-1.04], p = 0.009) @joarhalvorsen
 • 15. 15 Dissosiasjon som moderator for behandlingsutfall • Resick et al. (2012) – Sekundær analyse av dismantling RCT av cognitive processing therapy (CPT) • CPT vs. kognitiv terapi vs. written account (eksponeringsterapi) – N = 150 kvinner – Majoriteten hadde opplevd seksuelle og fysiske overgrep i både barndom og som voksen – Mål på dissosiasjon • Dissosiasjonsskalaen av Trauma Symptoms Inventory • Multiscale Dissociation Inventory – Dissosiasjon ingen generell prediktor for behandlingsutfall – Dissosiasjon påvirket behandlingsutfall noe ulikt i behandlingsbetingelsene • CPT forbundet med bedre utfall sammenlignet med kognitiv terapi for pasienter med høy grad av dissosiasjon, særlig depersonalisering • Kognitiv terapi forbundet med bedre utfall sammenlignet med CPT for pasienter med lite dissosiasjon @joarhalvorsen
 • 16. 16 Dissosiasjon som moderator for behandlingsutfall • Cloitre et al. (2012) – Sekundær analyse av dismantling RCT for Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation (STAIR) followed by Narrative Story Telling (NST) • STAIR/NST vs. STAIR + støtteterapi vs. støtteterapi + NST – 16 sesjoner på 60 minutter – N = 104 kvinner med PTSD relatert til fysisk og seksuelt misbruk i barndommen – Mål på dissosiasjon • Dissosiasjonsskalaen av Trauma Symptoms Inventory – Dissosiasjon modererte ikke behandlingsutfall for PTSD i noen av behandlingsbetingelsene • STAIR/NST bedre behandlingsutfall uavhengig av nivå av dissosiative symptomer @joarhalvorsen
 • 17. 17 Dissosiasjon som moderator for behandlingsutfall • Wolf et al. (2015) – N = 284 kvinnelige soldater/veteraner med primærdiagnose PTSD – Behandling: Prolonged exposure therapy vs. present-centered therapy • 10 timer på 90 minutter – Generisk mål på dissosiasjon • Fire items; to items som måler derealisasjon og to items som måler depersonalisering – PE bedre behandlingseffekt enn PCT (Schnurr et al., 2007) • Dissosiasjon modererte ikke behandlingsutfall @joarhalvorsen
 • 18. 18 Dissosiasjon som moderator for behandlingsutfall @joarhalvorsen
 • 19. 19 Dissosiasjon som moderator for behandlingsutfall • Halvorsen et al. (2014) – N = 81 traumatiserte flyktninger og asylsøkere, hvorav 43% var torturoverlevere • Potensielt traumatiske livshendelser; M = 8.11, SD = 2.51 • Majoriteten av pasientene var menn – Behandling: Narrativ eksponeringterapi vs. behandling-som-vanlig • 10 timer på 90 minutter hver – Mål på dissosiasjon • Derealisasjon • Depersonalisering @joarhalvorsen
 • 20. 20 Predictors of CAPS residual gain score at post-treatment • Does dissociation moderate treatment outcomes of narrative exposure therapy for posttraumatic stress disorder? B SE t p FMI Block 4 Constant .723 .270 2.680 .007 .016 Treatment -.271 .100 -2.698 .007 .018 HRSD -.022 .013 -1.692 .091 .020 Derealisation -.057 .038 -1.515 .130 .021 Depersonalisation -.055 .053 -1.034 .301 .012 Treatment x HRSD -.001 .101 -.007 .995 .016 Treatment x derealisation -.008 .113 -.067 .947 .045 Treatment x depersonalisation .184 .125 1.475 .140 .045
 • 21. 21 Predictors of CAPS residual gain score at follow-up B SE t p FMI Block 4 Constant .481 .246 1.954 .051 .033 Treatment -.246 .090 -2.732 .006 .005 HRSD -.012 .012 -1.025 .305 .041 Derealisation -.041 .034 -1.222 .222 .019 Depersonalisation -.036 .048 -.744 .457 .012 Treatment x HRSD -.044 .092 -.474 .636 .033 Treatment x derealisation .011 .102 .113 .910 .036 Treatment x depersonalisation .119 .112 1.063 .288 .037
 • 22. 22 Clinically significant change • Percentage of patients achieving clinically significant remission of PTSD-symptoms based on severity of dissociative symptoms at baseline TaU NET Low derealisation 0% 45% Moderate derealisation 9% 63% Severe derealisation 42% 50% Low depersonalisation 14% 50% Moderate depersonalisation 19% 43% Severe depersonalisation 25% 50%
 • 23. 23 Dissosiasjon som moderator for behandlingsutfall • Price et al. (2014) – RCT; tidlig intervensjon for å forebygge PTSD vs. assessment-only • Tidlig intervensjon basert på modifisert versjon av prolonged exposure – 3 sesjoner på 60 minutter – N = 137 som oppsøkte akuttmottak etter å ha opplevd potensielt traumatisk hendelse – Mål på dissosiasjon • Dissosiasjonssubskala av Immediate Stress Reaction Checklist – Dissosiasjon ved oppstart av tidlig intervensjon forbundet med mer PTSD-symptomer 12 uker etter PTE – Utfordringer med fortolkning av resultatene • Tidlig intervensjon vs. behandling – Relativt lite empiri for effekt av tidlig intervensjon for å forebygge PTSD – Omfang av behandling @joarhalvorsen
 • 24. 24 Oppsummert • Finnes begrenset empiri for antakelsen om at dissosiasjon påvirker behandlingsutfall – Responderer på traume-fokusert behandling – Tar ikke skade av traume-fokusert behandling – Dissosiasjon ikke forbundet med frafall fra behandling (Hagenaars et al., 2010; Halvorsen et al., 2014; Cloitre et al., 2012) • “(…) there is no evidence that dissociative symptoms are a valid contraindication for use of PE, even for patients with severe and clinical levels of dissociation” (van Minnen et al., 2012) • Vanskelig å tolke null-funn basert på frekventistisk statistikk – Kan vi «bevise» null-hypotesen? – Null-funn kan skyldes insensitive/inkonklusive data – ikke nødvendigvis at nullhypotesen er sann – Alternativ: Bayesiansk statistikk/inferens @joarhalvorsen
 • 25. 25 Håndtere klinisk signifikant dissosiasjon • Pilatesball/balanseball • «Grounding» 1. Sitt i en komfortabel posisjon uten å krysse armer eller ben 2. Pust inn og ut rolig og dypt 3. Se deg omkring og nevn fem ting som ikke vekker uro 4. Pust inn og ut rolig og dypt 5. Nevn fem lyder du hører som ikke vekker uro 6. Pust inn og ut rolig og dypt 7. Nevn fem ting du kan føle som ikke vekker ubehag 8. Pust inn og ut rolig og dypt • Fasebasert behandling – Emosjonsreguleringsstrategier • Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation • Dialektisk atferdsterapi @joarhalvorsen

Editor's Notes

 1. Teorien om traume-relatert strukturell dissosiasjon av personligheten Primær dissosiasjon: «Enkel» PTSD Sekundær dissosiasjon: Kompleks PTSD Tertiær dissosiasjon: Dissosiativ identitetsforstyrrelse
 2. Bisson et al. (2013) TF-CBT; 28 studier, n = 1256 EMDR; 6 studier, n = 183
 3. Majoriteten av pasientene behandlet av kun en behandler Stor andel manglende data
 4. ηp2 = partial eta squared
 5. Fisher’s signifikanstesting vs. Neyman-Person’s null-hypotesetesting