Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MODELS D’EDUCACIÓ
PLURILINGÜE
PROGRAMES D’EDUCACIÓ BILINGÜE I
PLURILINGÜE
CONEIXEMENTS PREVIS:
●Delimiteu els conceptes més importants que
apareixen en els textos legals:
llengua oficial i coofici...
 Llengua oficial: La llengua o idioma oficial
d'un país és l'idioma que s'adopta com a pròpia i
preferent en les negociac...
 Llengua oficial: La llengua o idioma oficial
d'un país és l'idioma que s'adopta com a pròpia i
preferent en les negociac...
 Llengua oficial: La llengua o idioma oficial
d'un país és l'idioma que s'adopta com a pròpia i
preferent en les negociac...
 Llengua oficial: La llengua o idioma oficial
d'un país és l'idioma que s'adopta com a pròpia
i preferent en les negociac...
 Llengua oficial: La llengua o idioma oficial d'un país és
l'idioma que s'adopta com a pròpia i preferent en les
negociac...
RESUM DE LES IMPLICACIONS DE
L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA
EDUCATIU VALENCIÀ.
•1. El valencià és llengua pròpia de la...
RESUM DE LES IMPLICACIONS DE
L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA
EDUCATIU VALENCIÀ.
•1. El valencià és llengua pròpia de la...
RESUM DE LES IMPLICACIONS DE
L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA
EDUCATIU VALENCIÀ.
•1. El valencià és llengua pròpia de la...
RESUM DE LES IMPLICACIONS DE
L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA
EDUCATIU VALENCIÀ.
•1. El valencià és llengua pròpia de la...
RESUM DE LES IMPLICACIONS DE
L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA
EDUCATIU VALENCIÀ.
•1. El valencià és llengua pròpia de la...
RESUM DE LES IMPLICACIONS DE
L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA
EDUCATIU VALENCIÀ.
•1. El valencià és llengua pròpia de la...
RESUM DE LES IMPLICACIONS DE
L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA
EDUCATIU VALENCIÀ.
•1. El valencià és llengua pròpia de la...
MODELS D’EDUCACIÓ
PLURILINGÜE
•D’acord amb el que exposen Pascual, V. i Sala, V. (1992),
“la peculiar distribució territorial del valencià i el castellà...
•La característica fonamental PEB consisteix en el fet d’estar
dissenyat per a tota la comunitat i no solament per als par...
•1. Atenent al territori (en els territoris de predomini
lingüístic castellà -definits en l'Estatut d'Autonomia-
el valenc...
ELS ELEMENTS QUE ES TENEN EN COMPTE A
L’HORA DE CONCRETAR ELS DIFERENTS
PROGRAMES SÓN:
•La llengua de l’entorn, usada habi...
•PROGRAMA BÀSIC: Tractament del
valencià com a àrea.
•Es pot demanar l’excepció de
l’assignatura.
•Conviuen a la mateixa a...
•Els centres amb un nombre d'alumnes majoritàriament
castellanoparlants, situats en els territoris de predomini
lingüístic...
•NOMÉS EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.
 Este programa partix del respecte a la llengua pròpia de l’alumnat: en
tot momen...
•En les poblacions de predomini lingüístic
valencià, els centres amb un nombre d'alumnes
majoritàriament valencianoparlant...
 L’idioma que s’utilitza des de l’inici de l’escolarització és el
valencià, amb una introducció del castellà, a nivell or...
•En els centres ubicats en les poblacions de predomini
lingüístic valencià que no apliquen el Programa
d'Ensenyament en Va...
 El Disseny Particular del Programa d'Incorporació
Progressiva inclourà:
 a partir de l’etapa primària, s’introduix l’as...
•El Programa d’Incorporació Progressiva en l’ESO
garantirà la continuïtat de l’aplicat en
l’Educació Primària.
•Aquest pro...
• L’ordre de 30 de juny de 1998 (DOGV núm. 3258, de 14 de
juliol de 1998), permet que qualsevol centre de la Comunitat
Val...
•A l'hora d'aplicar un PEBE, cal determinar la
proporció de l’ús vehicular del castellà, del
valencià i de la llengua estr...
•Per a poder aplicar el programa, els centres han de
comptar amb l'acord del Consell Escolar, del Claustre
i amb la confor...
DOCUMENTS ORGANITZATIUS
El DPP és un document fonamental en la planificació
educativa, perquè:
•Permet adoptar un determinat PEB adequat al centre...
•Permet prendre una sèrie de decisions respecte a l'ús del
valencià com a llengua vehicular que després s'han de tenir en
...
•Per a l’elaboració del DPP els centres podran sol·licitar la
col·laboració tècnica de l’Assessoria Didàctica per a
l’Ense...
CONTINGUT DEL DPP DEL PEV O DEL PIP
 A. Objectius generals del currículum prescriptiu
del nivell, contextualitzats atenen...
 C. Moments i seqüència d’introducció
sistemàtica de la lectura i de l’escriptura en
valencià i en castellà.
 D. Tractam...
CONTINGUT DEL DPP DEL PIL
 A. Objectius generals del currículum
prescriptiu del nivell, contextualitzats atenent
a la rea...
 D. Moments i seqüència d’introducció
sistemàtica de la lectura i de l’escriptura en
valencià i en castellà.
 E. Tractam...
EL CENTRE EDUCATIU COM A UNITAT
D’INTERVENCIÓ
 Les llengües s'aprenen millor i plenament dins de
contextos comunicatius.
...
 Aconseguir que el valencià siga llengua d'ús
habitual en les activitats del centre suposa una
planificació.
 El centre ...
Per mantenir una llengua viva és fonamental
l’actitud dels parlants. Una llengua pot arribar a
sobreviure amb molt pocs pa...
"Una llengua no mor perquè els que
no la saben no l'aprenen, una
llengua mor perquè els que la
saben no la parlen" 
Joan F...
•Inclou la informació anual sobre l’estat
d’aplicació del DPP dissenyat pel centre.
Se sotmet a l’aprovació del Consell
Es...
Models dx educ_ix_plurilingxe-1
Models dx educ_ix_plurilingxe-1
Models dx educ_ix_plurilingxe-1
Models dx educ_ix_plurilingxe-1
Models dx educ_ix_plurilingxe-1
Models dx educ_ix_plurilingxe-1
Models dx educ_ix_plurilingxe-1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Models dx educ_ix_plurilingxe-1

233 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Models dx educ_ix_plurilingxe-1

 1. 1. MODELS D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE PROGRAMES D’EDUCACIÓ BILINGÜE I PLURILINGÜE
 2. 2. CONEIXEMENTS PREVIS: ●Delimiteu els conceptes més importants que apareixen en els textos legals: llengua oficial i cooficialitat, drets i deures lingüístics, llengua pròpia, llengua primera, llengua vehicular.
 3. 3.  Llengua oficial: La llengua o idioma oficial d'un país és l'idioma que s'adopta com a pròpia i preferent en les negociacions entre el govern i el poble o entre aquell país i d'altres. És la llengua de cada institució i normalment respon a la llengua històrica de la zona.
 4. 4.  Llengua oficial: La llengua o idioma oficial d'un país és l'idioma que s'adopta com a pròpia i preferent en les negociacions entre el govern i el poble o entre aquell país i d'altres. És la llengua de cada institució i normalment respon a la llengua històrica de la zona.  Llengua cooficial: llengua oficial en un territori juntament amb una altra o altres.
 5. 5.  Llengua oficial: La llengua o idioma oficial d'un país és l'idioma que s'adopta com a pròpia i preferent en les negociacions entre el govern i el poble o entre aquell país i d'altres. És la llengua de cada institució i normalment respon a la llengua històrica de la zona.  Llengua cooficial: llengua oficial en un territori juntament amb una altra o altres.  Drets i deures lingüístics: llibertats i obligacions establides per llei.
 6. 6.  Llengua oficial: La llengua o idioma oficial d'un país és l'idioma que s'adopta com a pròpia i preferent en les negociacions entre el govern i el poble o entre aquell país i d'altres. És la llengua de cada institució i normalment respon a la llengua històrica de la zona.  Llengua cooficial: llengua oficial en un territori juntament amb una altra o altres.  Drets i deures lingüístics: llibertats i obligacions establides per llei.  Llengua pròpia: és un terme jurídic que apareix en diversos Estatuts d'Autonomia (p.ex. Estatut Valencià, 2006) com a sinònima de llengua històrica, vernacla o tradicional d'un territori.
 7. 7.  Llengua oficial: La llengua o idioma oficial d'un país és l'idioma que s'adopta com a pròpia i preferent en les negociacions entre el govern i el poble o entre aquell país i d'altres. És la llengua de cada institució i normalment respon a la llengua històrica de la zona.  Llengua cooficial: llengua oficial en un territori juntament amb una altra o altres.  Drets i deures lingüístics: llibertats i obligacions establides per llei.  Llengua pròpia: és un terme jurídic que apareix en diversos Estatuts d'Autonomia (p.ex. Estatut Valencià, 2006) com a sinònima de llengua històrica, vernacla o tradicional d'un territori.  Llengua primera: llengua familiar, llengua materna, llengua mare, L1.
 8. 8. RESUM DE LES IMPLICACIONS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ. •1. El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.
 9. 9. RESUM DE LES IMPLICACIONS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ. •1. El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. •2. L'aprenentatge del valencià és obligatori en el sistema educatiu valencià.
 10. 10. RESUM DE LES IMPLICACIONS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ. •1. El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. •2. L'aprenentatge del valencià és obligatori en el sistema educatiu valencià. •3. Tots els alumnes han d'assolir un domini igual de les dues llengües oficials en acabar l'escolaritat obligatòria.
 11. 11. RESUM DE LES IMPLICACIONS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ. •1. El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. •2. L'aprenentatge del valencià és obligatori en el sistema educatiu valencià. •3. Tots els alumnes han d'assolir un domini igual de les dues llengües oficials en acabar l'escolaritat obligatòria. •4. El sistema educatiu ha d'estendre l'ús del valencià com a llengua d'instrucció.
 12. 12. RESUM DE LES IMPLICACIONS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ. •1. El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. •2. L'aprenentatge del valencià és obligatori en el sistema educatiu valencià. •3. Tots els alumnes han d'assolir un domini igual de les dues llengües oficials en acabar l'escolaritat obligatòria. •4. El sistema educatiu ha d'estendre l'ús del valencià com a llengua d'instrucció. •5. Tot el professorat ha de conéixer les dues llengües oficials de la Comunitat.
 13. 13. RESUM DE LES IMPLICACIONS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ. •1. El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. •2. L'aprenentatge del valencià és obligatori en el sistema educatiu valencià. •3. Tots els alumnes han d'assolir un domini igual de les dues llengües oficials en acabar l'escolaritat obligatòria. •4. El sistema educatiu ha d'estendre l'ús del valencià com a llengua d'instrucció. •5. Tot el professorat ha de conéixer les dues llengües oficials de la Comunitat. •6. L'Administració educativa ha de garantir la disponibilitat de professorat competent suficient perquè cada centre puga impartir el projecte educatiu que haja determinat.
 14. 14. RESUM DE LES IMPLICACIONS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC EN EL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ. •1. El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. •2. L'aprenentatge del valencià és obligatori en el sistema educatiu valencià. •3. Tots els alumnes han d'assolir un domini igual de les dues llengües oficials en acabar l'escolaritat obligatòria. •4. El sistema educatiu ha d'estendre l'ús del valencià com a llengua d'instrucció. •5. Tot el professorat ha de conéixer les dues llengües oficials de la Comunitat. •6. L'Administració educativa ha de garantir la disponibilitat de professorat competent suficient perquè cada centre puga impartir el projecte educatiu que haja determinat.
 15. 15. MODELS D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE
 16. 16. •D’acord amb el que exposen Pascual, V. i Sala, V. (1992), “la peculiar distribució territorial del valencià i el castellà i el marc legal autonòmic impliquen, per al sistema escolar de la Comunitat Valenciana, l’adopció d’un tipus d’educació monolingüe, amb el castellà com a llengua d’instrucció i el valencià com a simple matèria d’estudi, per al territori de predomini lingüístic castellà • Per al territori de predomini lingüístic valencià, En canvi, comporta un tipus d’educació bilingüe, amb el valencià i el castellà com a llengües d’instrucció, concretament anomenat model d’enriquiment.
 17. 17. •La característica fonamental PEB consisteix en el fet d’estar dissenyat per a tota la comunitat i no solament per als parlants de la llengua minoritzada. •El seu objectiu primordial és que tots els membres, qualsevol que siga la llengua materna, assolisquen un domini efectiu de totes dos llengües, sense perjudici de l’aprenentatge d’una llengua estrangera en edats ben primerenques, o d’una altra més tard, si s’escau, mal que siga a nivells merament funcionals. •Un programa d’educació bilingüe és, doncs, un patró didacticoorganitzatiu que [...] intenta adaptar-se al conjunt de variables (socials, sociolingüístiques, territorials, econòmiques, etc.) que conformen una situació educativa general.”
 18. 18. •1. Atenent al territori (en els territoris de predomini lingüístic castellà -definits en l'Estatut d'Autonomia- el valencià s'estudia com a àrea, però també es poden aplicar Programes d'Educació Bilingüe o Plurilingües); •2.Atenenent a la llengua base d’aprenentatge; •3. Atenent a la llengua habitual de l'alumnat.
 19. 19. ELS ELEMENTS QUE ES TENEN EN COMPTE A L’HORA DE CONCRETAR ELS DIFERENTS PROGRAMES SÓN: •La llengua de l’entorn, usada habitualment en l’entorn social de l’alumnat i habitual dels estudiants. •La necessitat, des d’una perspectiva del plurilingüisme additiu, de fer un ús vehicular majoritari en valencià. •L’actitud dels pares i les mares envers la presència del valencià al centre. •La llengua base d’aprenentatge en què s’iniciarà la lectoescriptura i es vehicularan la major part dels
 20. 20. •PROGRAMA BÀSIC: Tractament del valencià com a àrea. •Es pot demanar l’excepció de l’assignatura. •Conviuen a la mateixa aula alumnat que vol donar l’assignatura, amb alumne que ha demanat l’excepció.
 21. 21. •Els centres amb un nombre d'alumnes majoritàriament castellanoparlants, situats en els territoris de predomini lingüístic valencià, podran adoptar el Programa d'Immersió Lingüística. El Programa d’Immersió Lingüística està pensat per a xiquets i xiquetes no valencianoparlants o que no viuen en entorns on el valencià és la llengua majoritària de comunicació. •A partir de l'opció voluntària de les famílies i del respecte a la llengua habitual de l'alumnat, el qual, mitjançant una metodologia específica, aconseguirà el domini de les dues llengües oficials i un rendiment òptim en els continguts de la resta de les àrees. El programa està dissenyat per a que, a partir de la voluntat manifestada pels pares, mares o tutors, l’alumnat puga assolir una competència lingüística en la llengua que no li és habitual.
 22. 22. •NOMÉS EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.  Este programa partix del respecte a la llengua pròpia de l’alumnat: en tot moment es respecta l’expressió espontània de l’alumne o alumna El castellà, com a àrea i com a llengua d’instrucció, s’incorpora a partir del primer o segon cicle de primària, segons el context sociolingüístic del centre. El castellà rep un tractament cada vegada més sistemàtic, de manera que els i les alumnes assolixen un domini formal. El PIL continua, de forma coherent, en ESO com a Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV). La major part de les àrees no lingüístiques tenen el valencià com a llengua vehicular d’aprenentatge
 23. 23. •En les poblacions de predomini lingüístic valencià, els centres amb un nombre d'alumnes majoritàriament valencianoparlants podran adoptar, quan les condicions sociolingüístiques del context ho permeten, •El Programa d'Ensenyament en Valencià, que comportarà l'ús del valencià com a llengua base d'aprenentatge en tot el tram de l’Educació Infantil i Primària.
 24. 24.  L’idioma que s’utilitza des de l’inici de l’escolarització és el valencià, amb una introducció del castellà, a nivell oral, també des del primer moment.  Així, s’ afavorix que els xiquets i les xiquetes puguen anar desenvolupant un domini formal del valencià i, al mateix temps, puguen assolir un domini equilibrat del castellà, de manera que es puguen aconseguir els objectius previstos en els decrets de currículum • El Programa d’Ensenyament en Valencià continua, de forma coherent, en ESO. • En aquest programa la major part de les àrees no lingüístiques tenen el valencià com a llengua vehicular d’aprenentatge.
 25. 25. •En els centres ubicats en les poblacions de predomini lingüístic valencià que no apliquen el Programa d'Ensenyament en Valencià o el Programa d'Immersió Lingüística, s'adoptarà el Programa d'Incorporació Progressiva. La llengua base és el castellà. Durant l’etapa infantil, s’introduix el valencià a nivell oral, de manera que els i les alumnes entren en contacte amb l’altra llengua oficial que no els és habitual. Este fet afavorirà un domini cada vegada més formal del valencià, fins que s’assolisquen els objectius previstos en el currículum per a les dos llengües
 26. 26.  El Disseny Particular del Programa d'Incorporació Progressiva inclourà:  a partir de l’etapa primària, s’introduix l’assignatura de Valencià: llengua i literatura des del primer curs  i l’assignatura de Coneixement del Medi Natural, social i cultural des de 3r de primària, impartides ambdues en valencià.  Els centres de les poblacions de predomini lingüístic castellà que figuren en l'article 36 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià podran incorporar-se a un programa d'educació bilingüe, sempre partint de la voluntat prèviament manifestada pels pares o tutors.
 27. 27. •El Programa d’Incorporació Progressiva en l’ESO garantirà la continuïtat de l’aplicat en l’Educació Primària. •Aquest programa comporta l’ús del valencià com a llengua vehicular en una part de les àrees no lingüístiques, d’acord amb les especificacions del Disseny Particular del Programa d’Educació Bilingüe DPP. •Aquest disseny tractarà de garantir, almenys, l’ús del valencià com a llengua d’aprenentatge en dues àrees no lingüístiques en cada un dels grups.
 28. 28. • L’ordre de 30 de juny de 1998 (DOGV núm. 3258, de 14 de juliol de 1998), permet que qualsevol centre de la Comunitat Valenciana incorpore des del 1r curs de l’Educació Primària l’ensenyament d’una llengua estrangera com a llengua vehicular o d’instrucció. • Permet fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l’Educació Infantil a partir dels 4 anys, vehiculant en aquesta llengua una part dels continguts de les àrees curriculars.
 29. 29. •A l'hora d'aplicar un PEBE, cal determinar la proporció de l’ús vehicular del castellà, del valencià i de la llengua estrangera triada, d’acord amb els cronogrames orientatius dels annexos i tot respectant els mínims que s’estableixen pel que fa a l’ús vehicular del valencià i a les hores establertes per a l’ús i ensenyament de la llengua estrangera. •De la mateixa manera, caldrà establir el moment i la seqüència d'introducció sistemàtica de cadascuna de les llengües del programa, així com definir el tractament de la lectoescriptura. •S'hauran de prendre acords relacionats amb la metodologia i el tractament integrat de les
 30. 30. •Per a poder aplicar el programa, els centres han de comptar amb l'acord del Consell Escolar, del Claustre i amb la conformitat de les famílies. •Han d’elaborar el cronograma de distribució de temps per a cada una de les llengües curriculars i adoptar acords metodològics relacionats amb la didàctica integrada de llengües del programa i amb el tractament integrat de llengua i continguts. •Durant el curs acadèmic 1998-1999 foren 53 els centres que van iniciar l'aplicació del Programa d'Educació Bilingüe Enriquit. •En el curs 2006-2007 ja apliquen este programa un
 31. 31. DOCUMENTS ORGANITZATIUS
 32. 32. El DPP és un document fonamental en la planificació educativa, perquè: •Permet adoptar un determinat PEB adequat al centre. •Ha de ser aprovat pel Consell Escolar (CE) i ha de permetre la discussió i el debat de decisions d'aspectes referents a l'ús vehicular del valencià. •S’elabora prèviament al Projecte Curricular de Centre. •Permet que l'administració educativa tinga coneixement de la situació de l'ensenyament i l’ús del valencià en cada centre.
 33. 33. •Permet prendre una sèrie de decisions respecte a l'ús del valencià com a llengua vehicular que després s'han de tenir en compte en la resta d’aspectes del Projecte Educatiu de Centre (PEC). •Permet la dinamització i la promoció de l'ús vehicular del valencià entre els diferents col·lectius de la comunitat educativa de cada centre. •Permet prendre una sèrie de decisions respecte a l'ús del valencià com a llengua vehicular que després s'han de tenir en compte en la resta d’aspectes del Projecte Educatiu de Centre (PEC).
 34. 34. •Per a l’elaboració del DPP els centres podran sol·licitar la col·laboració tècnica de l’Assessoria Didàctica per a l’Ensenyament en Valencià de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística. •L’actual legislació indica quin són els centres que estan obligats a realitzar el DPP. •Tots els centres de les poblacions de predomini lingüístic valencià i els centres de la zona castellanoparlant que apliquen algun programa d’Educació Bilingüe. •Els centres d'ESO, de poblacions de predomini lingüístic castellà podran elaborar un DPP en el marc del PANL, en
 35. 35. CONTINGUT DEL DPP DEL PEV O DEL PIP  A. Objectius generals del currículum prescriptiu del nivell, contextualitzats atenent a la realitat educativa del Centre i les exigències del Programa.  A.1. Objectius de l’Educació Infantil  A.2. Objectius de l’Educació Primària  B. Proporció de l’ús del valencià i del castellà com a llengües d’instrucció
 36. 36.  C. Moments i seqüència d’introducció sistemàtica de la lectura i de l’escriptura en valencià i en castellà.  D. Tractament metodològic del valencià, del castellà i de la llengua estrangera. * Com a àrees lingüístiques. *Aspectes metodològics del tractament del valencià i del castellà com a llengües d’instrucció. *Aspectes metodològics i organitzatius. Distribució d’espais i temps.  E. Previsió d’actuacions amb l’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu valencià i que necessita una atenció específica per a suplir la baixa competència lingüística en alguna de les llengües oficials.
 37. 37. CONTINGUT DEL DPP DEL PIL  A. Objectius generals del currículum prescriptiu del nivell, contextualitzats atenent a la realitat educativa del Centre i les exigències del Programa.  A.1. Objectius de l’Educació Infantil  A.2. Objectius de l’Educació Primària  B. Proporció de l’ús del valencià i del castellà com a llengües d’instrucció.
 38. 38.  D. Moments i seqüència d’introducció sistemàtica de la lectura i de l’escriptura en valencià i en castellà.  E. Tractament metodològic del valencià, del castellà i de la llengua estrangera. * Com a àrees lingüístiques. *Aspectes metodològics del tractament del valencià i del castellà com a llengüesd’instrucció. *Aspectes metodològics i organitzatius.Distribució d’espais i temps.  F. Previsió d’actuacions amb l’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu valencià i que necessita una atenció específica per a suplir la baixa competència lingüística en alguna de les llengües oficials.
 39. 39. EL CENTRE EDUCATIU COM A UNITAT D’INTERVENCIÓ  Les llengües s'aprenen millor i plenament dins de contextos comunicatius.  Una llengua viu quan els parlants, les persones, en fan ús.  La presència del valencià en l’àmbit acadèmic, administratiu i de l'entorn social en un centre educatiu és de gran importància.  El seu ús en tots aquests àmbits serà paradigma fonamental en el procés d'aprenentatge i de difusió de la norma culta i dels diversos nivells o registres que conformen allò que diem llengua
 40. 40.  Aconseguir que el valencià siga llengua d'ús habitual en les activitats del centre suposa una planificació.  El centre es troba immergit en un entorn social (administració, municipi, barri, família, etc.)  i està configurat per quatre àmbits d'intervenció (administrativa del centre, gestió pedagògica, interacció didàctica i interrelació amb l'entorn sociofamiliar).  En cada àmbit d'intervenció hi ha diferents sectors d'actuació, cadascun amb possibles accions singulars que cal tenir en compte.
 41. 41. Per mantenir una llengua viva és fonamental l’actitud dels parlants. Una llengua pot arribar a sobreviure amb molt pocs parlants si aquests en fan ús. Per exemple, a Nova Escòcia, que és la província atlàntica del Canadà on resideixo, hi ha encara uns centenars de parlants de gaèlic escocès. Si aquesta llengua s’hi manté viva és per les actituds positives, per les ganes, per la motivació d’aquests parlants de mantenir-la i d’utilitzar- la en diversos contextos. La situació no és comparable amb el cas dels territoris catalanoparlants, però la lliçó sí: les actituds són fonamentals: una llengua no morirà mai si es fa servir.   Peter Macintyre Professor de Psicologia de la Universitat de Cap Breton (Canadà)  
 42. 42. "Una llengua no mor perquè els que no la saben no l'aprenen, una llengua mor perquè els que la saben no la parlen"  Joan Futer
 43. 43. •Inclou la informació anual sobre l’estat d’aplicació del DPP dissenyat pel centre. Se sotmet a l’aprovació del Consell Escolar. •El Pla de Normalització Lingüística. •El PNL dins el Projecte Educatiu

×