Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Del blog Quadern-Angel Solans                    Opinions i reflexions sobre ensenyar, aprendre i nove...
exposades i les hem escrit a les files de la taula. Decidim que una de les habilitats   que volem avaluar són els dibuix...
La rúbrica és, en definitiva, una forma més d’avaluar, potser més potent isubtil que altres instruments convencionals. Bus...
Rúbrica per avaluar la presentació oral           Fluix        Acceptable         Bé      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Escrit rúbriques

610 views

Published on

 • Be the first to comment

Escrit rúbriques

 1. 1. Del blog Quadern-Angel Solans Opinions i reflexions sobre ensenyar, aprendre i noves tecnologies -modificat-Enriquint l’avaluació amb rúbriques L’avaluació és una de les activitats més delicades de l’ofici de professor iun dels puntals de l’èxit en la feina d’ensenyar. Això és indiscutible. Una bonaavaluació orienta correctament els alumnes, els tranquil·litza i els ajuda a entendreallò que el professor demana. També serveix al professor: l’obliga a replantejar-sequè ha d’ensenyar i com ho ha de fer. Segurament el disciplina en el treballquotidià i li enriqueix el discurs i el mètode. Generalment, els professors ens sentim força còmodes planificantexàmens. Muntem exercicis on una pregunta, que és reflex d’una competència o uncontingut, es valorada en funció de la qualitat de la resposta de l’alumne. Fins aquíraonablement senzill, tradicional i segur. La cosa es complica quan encarreguem alsnostres alumnes tasques que ensinistren de forma poc clara habilitats diferents.Com hem d’avaluar un debat de classe, un mural, un informe de laboratori o unassaig escrit? De vegades eludim aquesta complexitat tirant pel camí del mig i ensimplifiquem el procés; posem una nota a l’engròs que valora l’activitat en conjunt oposem un ‘positiu’ si la feina ens ha agradat sense donar oportunitat a l’alumne dedescobrir què ha fet bé i què no. Com tampoc no ens sentim massa segurs nisatisfets amb aquesta avaluació de baix compromís, a l’hora de qualificar lamatèria ens refugiem en les estratègies convencionals: el què compta per la notade trimestre són els exàmens, la resta pot acabar esdevenint un complementvaporós d’importància secundària. Els estudiants, per la seva banda, percebenimmediatament el model d’avaluació dels seus professors i s’hi adapten. Si unadolescent observa, per exemple, que el seu professor en el fons no es preocupaper avaluar la riquesa oral en la seva exposició a la classe, tampoc es preocuparàmassa en concentrar-se i arrodonir aquesta habilitat o si veu que un treball escrits’avalua només pel document lliurat, només li interessarà generar un treball ambbon aspecte, ni que sigui copiat. Les rúbriques són instruments que poden ajudar el professor a orientarl’avaluació d’activitats complexes. Formen part de la tradició educativa anglosaxonai, a poc a poc, es van consolidant al nostre país. La rúbrica és un document senzill,organitzat en forma de taula. A les files es llisten totes les competències en quèes pot desglossar una activitat. Les columnes indiquen la gradació en la qualitatamb que es poden resoldre aquestes competències, de molt malament a molt bé, o al’inrevés: Les cel·les es van omplint amb la descripció detallada de la competència ques’assoleix en cadascun dels esglaons. Per exemple, imaginem que volem fer unarúbrica per avaluar un informe de laboratori. Hem identificat les competències
 2. 2. exposades i les hem escrit a les files de la taula. Decidim que una de les habilitats que volem avaluar són els dibuixos i diagrames del treball. La fila "Dibuixos i diagrames" es pot esglaonar així:Indicador/ Aprenent Expert Avançat Deficientobjectiu (per millorar)Dibuixos i S’han inclòs diagrames de S’inclouen diagrames ben S’inclouen diagrames Falten diagramesdiagrames qualitat que aclareixen la etiquetats i ben situats. ben etiquetats.. importants o no estan comprensió de l’experiment. Tots ben etiquetats els diagrames estan ben etiquetats i estan situats amb precisió en el lloc corresponent. A través d’aquesta escala s’avalua la presència de diagrames al treball, la seva pertinença, la seva col·locació i el seu etiquetat. La rúbrica és, doncs, un document que delimita el que és avaluable i ho concreta en nivells d’eficiència. Des d’aquest punt de vista és un instrument útil per a l’equip de professors perquè  Supera en detall a l’avaluació amb un número o una lletra.  Obliga a analitzar els components didàctics de les tasques que fan els estudiants.  Ajuda a consolidar el protagonisme a situacions d’avaluació més motivadores pels alumnes.  La pròpia tasca de confecció de les rúbriques pot portar l’equip de professorat a una profitosa discussió sobre allò que s’ha d’avaluar dels alumnes, com s’ha de valorar i quin graus d’eficiència es poden observar.  La rúbrica també pot ser útil a l’estudiant. Si és senzilla, comprensible i en coneix el contingut o, fins i tot en els casos més excel·lents, si ha pogut participar en la seva elaboració.  A més, promou expectatives sanes d’aprenentatge als estudiants ja que les rúbriques clarifiquen quins són els objectius que es proposa el professora/a. Com tot instrument, les rúbriques no són ‘la solució definitiva’ a les necessitats d’avaluació, també tenen el seu costat fosc:  Una mala rúbrica és desmotivadora pel professor i pels alumnes. Si les habilitats no estan ben definides o l’esglaonament és massa ambigu, el document es gira en contra l’avaluador i pot crear més confusió que servei ens fa.  Les rúbriques no treuen la feina al professor. Avaluar cadascun dels ítems d’aquestes fitxes per a cadascun dels estudiants de la classe pot demanar temps, és veritat. Ara bé, els alumnes també poden avaluar-se amb aquest instrument reforçant la idea que l’avaluació hauria de suposar el mínim cost per al professorat i el màxim benefici per a l’alumnat.
 3. 3. La rúbrica és, en definitiva, una forma més d’avaluar, potser més potent isubtil que altres instruments convencionals. Buscar-li un lloc al nostre sistemad’avaluació, redactar-ne alguna i discutir-la amb els companys de Departament od’Equip Docent pot ser, segurament, una bona manera de millorar la nostra qualitatde treball.EXEMPLES DE RÚBRIQUES Rúbrica de lavaluació del treball escrit Fluix Acceptable Bé Excel·lent Aspectes Puntuació 1 2 3 4 Saprecia un Poc esforç en la esforç en la En general hi ha Recerca Sha fet una bona recerca i recerca dels hagut un esforç adinformació recerca de pobresa dels materials buscar els materials materials i shan materials utilitzats, tot i que i shan sabut 20% triat els millors. trobats. no sempre són els seleccionar. més adients. El contingut ha El contingut ha El contingut ha estat El contingut ha estat molt ben Elaboració estat poc elaborat força elaborat per estat tan sols elaborat idel contingut i no sadapta gaire adaptar-lo a les reproduït sense sadapta al treball . a les condicions del condicions del una mínima amb un 25% treball que es treball que es reelaboració enfocament demanava. demanava. original. Les diferents Mostra unaOrganització Confús, Lorganització és seccions tenen planificaciódel contingut incomplet i sense adequada i estan continguts però no acurada que dóna . una direcció relacionades entre hi ha relació ni una seqüenciació 10% clara. si. transició entre ells. lògica i clara. Ple de faltes Amb faltes Poques faltes Correcció Llengua dortografia i dortografia i ortogràfiques i ortogràfica i amb força . dificultats bastant claredat expressió clara i 10% dificultats dexpressió. dexpressió. fluida. dexpressió.Presentació Ben treballada i formal Descurada i no Correcta però poc Acurada i visual. visualment . atractiva. atractiva. atractiva. 10% Treball en Treball massa Les tasques El document Saprecia una mica grup individual. No hi individuals estan mostra discussió i de col·laboració en . ha relació entre relacionades entre planificació lestructura global. 10% les seccions si. conjunta. No es reconeix Es reconeix Es reconeix lorigen Es reconeix Crèdits lorigen de molts lorigen duna bona de la gran majoria lorigen de tots materials part dels materials dels materials els materials 5% emprats. emprats. emprats. emprats.
 4. 4. Rúbrica per avaluar la presentació oral Fluix Acceptable Bé Excel·lentAspectes Puntuació 1 2 3 4Exposició Poc clara. To de veu apropiat i Clara i entenedora, Fluida. El públic Difícil de llenguatge precís. Sha . en general. segueix amb interès. 35% seguir. fet participar al públic.Materials Adequats. Han Adequats, encara Força interessants ide suport Pocs i no gaire ajudat a entendre que no els han atractius. Han estat un . encertats. els sabut aprofitar. excel·lent suport. 35% conceptes.Treball en La presentació no Tots els membres La presentació mostra grup Massa ha estat prou mostren conèixer la planificació i treball de . individualista planificada presentació global. grup. 30% Rúbrica de lavaluació del treball individual Fluix Acceptable Bé Excel·lent Aspectes Puntuació 1 2 3 4Contribució al Mínima implicació en Bona participació Implicació total en el Implicació grup el treball comú o en el treball comú treball comú amb una mitjana en el . tendència a amb aportació aportació contínua treball comú. 50% obstaculitzar-lo. didees. didees i iniciatives. Actitud durant les Passivitat i En general hores de tendència a Activa, positiva i participa en el Activa i positiva. . treball distreures o crear sense distraccions. treball. conflictes. 50%

×