Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Participació interna montcada

1,857 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Participació interna montcada

 1. 1. Participació interna a les entitats – Montcada i ReixacLa participació interna a les entitatsTitularMontcada i ReixacSubtítolJoan Cuevas
 2. 2. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac L’esperit associatiu Activitat / Producte Empresa Recursos (€) Beneficiari Activitat / Recursos Entitat Producte Beneficiari
 3. 3. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Recursos d’una associació Recursos econòmics Voluntarietat
 4. 4. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac La Participació • És l’ingredient base Finalitat (mobilització de la solidaritat) • Eina que permet millorar l’entitat: • Objectius Mitjà • Gestió • Activitats • Sensibilització
 5. 5. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Fins on ha d’arribar la participació 1. Decisió 2. Consulta 3. Informació Font: El repte de la Participació Interna. Roger Buch i Pere Mora. 2006
 6. 6. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac I dins de les organitzacions, qui ha de participar? •Directius ? •Socis ? Cal que participi sempre tothom? •Voluntaris ? •Usuaris ? •Treballadors ? + Heterogeneïtat •Donants ? + Riquesa •L’entorn…? Font: El repte de la Participació Interna. Roger Buch i Pere Mora. 2006
 7. 7. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Passa sovint que hi ha massa distància entre la junta i els socis... Socis assistents JUNTA Font: El repte de la Participació Interna. Roger Buch i Pere Mora. 2006
 8. 8. Participació interna a les entitats – Montcada i ReixacL’ascensor participatiu Junta Comissions. Col·laboradors regulars Col·laboradors puntuals Assitents als actes Decisió Consulta Informació Font: El repte de la Participació Interna. Roger Buch i Pere Mora. 2006
 9. 9. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Beneficis de la participació1. Afavoreix la integració de les persones. Els seus membres s’involucren en la gestió estratègica i assoliment dels objectius (reforçant així la missió i la cultura organitzativa).2. Millora l’eficàcia de l’entitat, ja que contribueix a definir les necessitats i els objectius.3. Afavoreix la motivació dels voluntaris, que se senten part important de l’organització, aportant les seves idees i opinions.4. Millora la imatge externa de l’entitat, tant perquè els agents de l’entorn ho perceben com perquè els propis voluntaris transmeten l’entusiasme d’estar-hi implicats
 10. 10. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Beneficis de la participació5. Contribueix a millorar la sensibilització. Els membres expliquen i difonen la tasca que realitzem.6. Intercanvi de coneixement de les persones immigrades amb l’expertesa de les organitzacions catalanes. Col·laborant amb altres entitats i persones podem aprendre coneixements i habilitats.
 11. 11. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Coneixement Eficàcia La participació, un cercle virtuós Sensibilització Motivació Imatge Integració externa
 12. 12. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Dimensions d’una entitat: Baixa Alta Responsabilitat ResponsabilitatGestióComunicació i sensibilitzacióLogísticaProjectesRelacions institucionalsRelacions internes
 13. 13. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Dimensions d’una entitat: Problemes que pot tenir una entitat: -No coneixem l’entorn -No sabem fer una pàgina web -No podem redactar un projecte -No sabem fer un enviament de correus La participació pot ser la solució!
 14. 14. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Factors que dificulten la participació - Canals de comunicació deficients - Manca de motivació i compromís dels associats - Poca preocupació per la participació per part dels responsables - Manca de temps dels associats - Manca de coneixement dels instruments - Manca d’espais de participació - Dèficit en el procés d’incorporació dels nous associats
 15. 15. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Altres resistències a la participació - La gent no vol participar per participar - La missió i visió han d’estar presents en el dia a dia i les activitats - Tolerància a la diferència vs. Voler ser escoltat - Reunions/ dinàmiques mal dissenyades o mal gestionades
 16. 16. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Paradigma del voluntariat Clàssic vs. Modern Voluntariat Clàssic Modern Cultura Identificació amb les normes Individualització (Jo – Causa) culturals tradicionals (Jo – Organització – Causa) Selecció de l’organització Basat en: Basat en: - Gran lleialtat - Interès personal - Estructura sòlida - Lligams dèbils - Lideratges estàtics - Estructura descentralitzada Selecció de l’àmbit d’acció o - Temes clàssics / tradicionals - Temes candents activitat - Necessitats marcades per les - Experiència personal organitzacions - Anàlisi cost-benefici - Idealisme - Pragmatisme Durada i intensitat del - Llarg termini - Curt termini compromís - Regularitat - Tasques delimitades - Incondicionalitat - Irregularitat - Condicional Relació amb el beneficiari Unilateral, Altruïstic. Busca reciprocitat. Font: En base al model de Hustinx que apareix a Making sense of volunteering (Rochester C, 2006)
 17. 17. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Factors que afavoreixen la participació: Àmbits clau Òrgans de govern Cultura organitzativa Treball en Comunicació xarxa
 18. 18. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Factors que afavoreixen la participació Cultura organitzativa - Missió i Visió -Valors dels membres -Actitud -Motivació -Costums i maneres de fer -Som un grup d’amics, una comunitat, o gent que col·labora? -Com lliga la nostra missió amb la participació? Els canvis en la cultura han de ser suaus!
 19. 19. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Factors que afavoreixen la participació Òrgans de govern -La Junta Directiva és prou oberta? S’explica? Comunica? Hi ha prou relleu? -Es comparteixen els objectius? I l’estratègia? -Tenim espais on els socis puguin dialogar amb la Junta? Compartir necessitats, problemes i solucions - Aprofitem el potencial dels nostres socis? - Hi ha algú que “coordini” la participació? - Tenim definit el “cicle del voluntariat”?
 20. 20. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Factors que afavoreixen la participació Comunicació -Informem a tots els socis? Tenim mitjans estables i funcionals? -Coneixem els nostres socis? Sabem què pensen? -Possibles eines de comunicació interna: - Plafons - Carta postal - Cartells - Butlletí paper - Pàgina web / bloc - Correu electrònic / Butlletí electrònic - Memòries/informes - Sondejos, enquestes, formularis - Bústia de suggeriments -Transparència
 21. 21. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Factors que afavoreixen la participació Treball en xarxa -Més enllà de la participació interna -Col·laborem amb altres entitats? -Col·laborem amb el nostre entorn? -Ens coneixen? Qui ens ha de conèixer? -Sensibilitzar
 22. 22. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Per on podríem començar? Arbre de deblitats Baixa implicació Manca de Confusió Actitud i context Comunicació Cicle del soci temps i espai expectatives no favorable Horaris de tems Poca actitud No suficient Massa centrat De la Junta lliure diferents “associativa” feedback en la captació Perfil No es No es disposa Dels socis professional poc comuniquen bé d’espai propi motivador les expectatives No distribució Context geogràfica econòmic difícil Font: Cas real. Arbre de debilitats de activitats base previ a l’elaboració del pla de participació
 23. 23. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Com es posaria en pràctica? - Identificació de punts febles i punts forts - Construcció arbre de problemes - Priorització de punts (Febles i/o Forts) - Definició de les estratègies - Proposta d’accions - Consens d’accions
 24. 24. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Diagrama d’un procés participatiu Fase Fase Fase Prediagnòstic Diagnòstic Propositiva - Pla o estratègia - Taller per a -Dinàmiques recollir grupals propostes Diagnòstic - Reunions obertes
 25. 25. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Recursos per a la participació Manuals: -La participació interna a les entitats: dèficits i propostes http://www.entitats.diba.cat/files/18-240- annex1/Informe_participacio_DIBA_def.pdf - Manual de tècniques participatives per al debat grupal http://www.diba.es/documents/523487/523545/participacio-fitxers- publicacions_papers-17papers-pdf.pdf Comunicació: -Fer butlletins electrònics amb mailchimp: http://xarxanet.org/informatic/recursos/fem-un-butlleti-electronic-20 -Enquestes via web: - Gratuit: http://xarxanet.org/informatic/recursos/com-crear- formularis-amb-google-docs - De pagament: http://es.surveymonkey.com/
 26. 26. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Dades de contacte Per a veure i descarregar aquestes diapositives: http://www.slideshare.net/joancuevas/participaci-interna-montcada Consultoria i Estudis – Fundació Pere Tarrés Joan Cuevas i Expósito jcuevas@peretarres.org
 27. 27. Participació interna a les entitats – Montcada i Reixac Consultoria i Estudis Twitter: @consult_estudis 934 101 602 Ext. 3508 cie@peretarres.org Carolines, 10 08012 Barcelona www.peretarres.org/consultoria-estudis

×