Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flexiquest - smartgrid & datacenter

183 views

Published on

Matching supply & demand in a datacenter environment to support smart-grid. (Dutch article)

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Flexiquest - smartgrid & datacenter

  1. 1. bekabelingPrestatierisico’sglasvezelbekabelingkoelingKunnen serversnaar 45 °C?eventBeurs en congresIT Room Infra 2012dcw oktober 2012 | in samenwerking met:advancing information transport systemsfoto: apaczie pagina 28
  2. 2. energie emerson introduceert e-book en calculatorEmerson Network Power lanceert Energy Logic 2.0. Dit e-book bevattien strategieën om het energiegebruik van het datacenter met maarliefst 74 procent te verlagen. Het gaat om een nieuwe versie van deoriginele Energy Logic, die in 2007 is uitgebracht. Het bedrijf introdu-ceert daarnaast de Energy Logic 2.0 cascading savings calculator. Metdit online programma berekenen datacenterbeheerders hoeveel energieze kunnen besparen door de Energy Logic-strategieën toe te passen.research evoswitch buigt zich met tno overenergieketen voor datacentersDuurzaam ondernemen is een belangrijk streven geworden in deIT-industrie. Niet alleen de overheid, maar ook klant en consumentverwachten van bedrijven dat zij verantwoord en daarmee toekomst-gericht ondernemen. Om het aandeel duurzame energie in de ener-giemix te verhogen onderzoektTNO de technische, organisatorischeen economische haalbaarheid om de energievraag aan te passen ophet aanbod van duurzame energie, de zogenoemde vraagsturing.TNOvoert het Flexiquest-project samen met vijf partners uit. EvoSwitch,provider van duurzame en innovatieve, carrierneutrale datacenterdien-sten, vertegenwoordigt in dit project de datacenterbranche.markt installateur lanceert site over ‘alles wat metinstallaties te maken heeft’Wat is een installateur? En wie heeft er te maken met een installateur?Renze Burgers van BBTechniek uit Amsterdam wilde dat in kaartbrengen. Het resultaat: een portaal voor alles en iedereen die iets metinstallaties te maken heeft. Het blijkt een groot, maar overzichtelijkecosysteem.“De installateur zit niet op een eiland.”markt ‘72 procent van nederlandse bedrijven heeft cloudbudget’Maar liefst 72 procent van de Nederlandse bedrijven heeft inmid-dels een budget gecreëerd voor cloud computing. Met dit budgetverwachten zij de belangrijkste IT-problemen waarvoor zij zich gesteldzien, te kunnen oplossen. Daarbij verwachten zij vooral dat cloudcomputing de productiviteit zal verhogen, terwijl ze tevens eenmodernisering van applicatie- en IT-infrastructuur tot stand denkente kunnen brengen.Als een van de belangrijkste voordelen van cloudcomputing zien Nederlandse bedrijven een betere toegang tot bedrijfs­informatie.event it room infra 2012 in de kuip, rotterdamOp 6 november 2012 vindt in De Kuip te Rotterdam wederom hetevent IT Room Infra plaats. Een voorbeschouwing van deze beurs metbijbehorend congres.bekabeling prestatierisico’s aan goedkope glasvezelsystemenSiemon heeft de resultaten bekendgemaakt van benchmarktests vanglasvezelsystemen. Het bedrijf waarschuwt voor risico’s bij het specifi-ceren van goedkope, generieke glasvezeljumpers in plaats van productenvan bekende, wereldwijde kwaliteitsmerken.en verder38 Nieuws37 Nieuws van IT Room Infra46 Bicsi-nieuws coverfoto APAC bestaat dit jaar 25 jaar. Dat laat het bedrijf niet ongemerktaan medewerkers, leveranciers en klanten voorbij gaan. Bovendienverhuist het bedrijf per 1 januari naar een nieuwe pand aan deKrommeWetering in Utrecht. Kijk verder op pagina 28.dcwoktober|inhoud56182481416Inhoud
  3. 3. 6dcwoktober|energie6
  4. 4. Het hoge energiegebruik is al enige tijd eenbelangrijk issue in de IT-sector en in de data-centerbranche in het bijzonder. Nu al ver-bruikt de IT-sector 10 procent van alle elektri-citeit in de EU en naar verwachting gebruikenalle datacenters inWest-Europa in 2020 samenevenveel energie als heel Nederland.Verduur-zaming van het energiegebruik kan hier dusveel milieuwinst opleveren. Energie is duur-zaam, wanneer die voor onbeperkte tijd voorhanden is en de omgeving er geen schade vanondervindt.Voorbeelden van duurzame ener-giebronnen zijn zonne-energie, bio-energieen windenergie.aandeel duurzaamIn het project Flexiquest verkent TNO of hethaalbaar is juist op die momenten elektriciteitte gebruiken wanneer de zon schijnt, of wan-neer het waait.Volgens Max Schreuder, seniorbusinessconsultant bij TNO en projectleidervan Flexiquest is een belangrijke aanleidingvoor het project het feit dat het aandeel duur-zame energie in de energiemix achterblijft.“Aan de kant van de grote energiegebruikersen de kant van de consument wordt al veelonderzoek uitgevoerd naar vraagsturing. Degroep middelgrote energiegebruikers bleekonderbelicht, terwijl eerder onderzoek heeftaangetoond dat hier kansen liggen op het ge-bied van vraagsturing. De geschikte business-modellen ontbreken alleen nog”, zegt Schreu-der.Flexiquest werkt toe naar businessmodellenwaarbij vragen worden beantwoord als: ‘Inhoeverre kunnen we de energievraag flexibili-seren?’,‘Wat betekent meer duurzame energievoor de regionale elektriciteitsnetbeheerdersin termen van netwerktransport en gemoeidekosten?’ en ‘Wat betekent meer duurzameenergie voor het tarief dat eindgebruikers be-talen?’ Flexiquest onderzoekt daarmee de ef-fecten van de vraagsturing voor alle partijen inde energiewaardeketen; producenten, handels-partijen,(regionale)netbeheerders en uiteinde-dcwoktober|energie7tekst:hansvandamisjournalistduurzaam ondernemen is een belangrijk streven geworden in de it-industrie. niet alleen deoverheid, maar ook klant en consument verwachten van bedrijven dat zij verantwoord endaarmee toekomstgericht ondernemen. om het aandeel duurzame energie in de energiemix teverhogen onderzoekt tno de technische, organisatorische en economische haalbaarheid omde energievraag aan te passen op het aanbod van duurzame energie, de zogenoemdevraagsturing. tno voert het flexiquest-project samen met vijf partners uit. evoswitch,provider van duurzame en innovatieve carrierneutrale datacenterdiensten,vertegenwoordigt in dit project de datacenterbranche.TNO-project kijkt naar flexibilisering van energieketenVraagsturingvergroot aandeelduurzame energie
  5. 5. lijk de eindgebruiker. De ‘waardewebbenade-ring’, waarin wordt onderzocht wat debelangen zijn van alle betrokken partijen, isessentieel om innovaties ook te laten slagen.het projectHet onderzoeksproject richt zich specifiek opde middelgrote energiegebruikers, zoals data-centers en vrieshuizen, maar ook zwembaden,kantoorpanden, ziekenhuizen, lichte industrie,waterschappen et cetera.Het onderzoek wordtdaarom uitgevoerd in samenwerking met ver-schillende partners. EvoSwitch, provider vanduurzame en innovatieve carrierneutrale data-centerdiensten, levert voor dit onderzoek debenodigde data om de haalbaarheid van eenbusinesscase in de datacenterbranche te toet-sen. Naast EvoSwitch nemen ook Alliander,Essent/Powerhouse, Kloosterboer en PartnerLogistics deel aan het project.“Niet alleen uitonze eigen ervaring weten wij waar wellichtmogelijkheden liggen. Dankzij onze betrok-kenheid bij organisaties als Data Center PulseenThe Green Grid nemen wij ook kennis vande ideeën die er sectorbreed over dit onder-werp bestaan”, zegt Eric Boonstra, managingdirector van EvoSwitch. Klanten van het data-center worden vooralsnog niet bij het onder-zoek betrokken, maar mogelijk wel in het ge-val van een eventuele businesscase. Debelangrijkste uitdaging voor de datacenterin-dustrie ligt in het feit dat deze branche 24/7over stroom moet beschikken en op geen en-kel moment zonder stroom kan opereren. Deprovider werkt op dit moment al met een sterkteam aan de ontwikkeling van groene datacen-tertechnologie, waarmee het zijn datacenter-hallen zo efficiënt mogelijk opbouwt en in-richt. Dit team werkt ook mee binnen hetFlexiquest-project.belang voor it-industrieDatacenters nemen het overgrote deel van hetenergiegebruik in de IT-industrie voor reke-ning en dit gebruik vormt voor deze organisa-ties een voorname kostenpost. Dit heeft dusniet alleen gevolgen voor het milieu,maar ookvoor de kostprijs van datacenterdiensten.“Omals datacenter concurrerend te blijven is ener-gie-efficiëntie een must. Ons motto luidt danook ‘green equals cost leadership equals lea-dership’.Alleen door continu te innoveren ente investeren in energiezuinige maatregelenkan je optimale efficiëntie bereiken en markt-leiderschap ambiëren en waarmaken”, steltBoonstra.Hij meent ook dat duurzaam ondernemenniet beperkt moet blijven tot activiteiten bin-nen de bedrijfsmuren. “De reden dat wij be-sloten deel te nemen aan Flexiquest is datduurzaam ondernemen met dit project tot eenheel ander niveau wordt getild. Er wordt hier-mee vooruit gekeken naar alternatieve vormenvan energieaanwending voor middelgroteenergieverbruikers als datacenters en wij on-derschrijven de gedachte dat vooruitgang opdit gebied alleen mogelijk is,wanneer je verderdenkt dan de bestaande oplossingen.”EvoSwitch richt zich vanaf de oprichting opgroene oplossingen binnen zijn bedrijfsvoe-ring en streeft op dit gebied voortdurend naartechnologische innovatie. Voorbeelden vanenergiezuinige technieken die op de Haar-lemse campus van het bedrijf worden toege-dcwoktober|energie8In 2020 gebruikenalle datacentersin West-Europasamen evenveelenergie als heelNederlandIn Nederlandwordt nuvoornamelijk naarde kosten inplaats van deopbrengsten vangroene energiegekeken
  6. 6. advertentiepast, zijn adiabatische koeling, waarbij gebruikwordt gemaakt van de buitenlucht, en modu-laire bouw, waarbij een datacenterhal wordtopgebouwd uit losse modules, waardoor enkelde ruimte die daadwerkelijk wordt benut vanstroom- en koeling hoeft te worden voorzien.Om zijn CO2-uitstoot te compenseren is hetbedrijf lid van de Climate Neutral Group.mismatchVolgens JanWiersma,technisch verantwoorde-lijke voor de ontwikkeling van nieuwe data-centers bij EvoSwitch en vooraanstaand lidvan onder andere DatacenterPulse en deGreen Grid, lijdt Nederland op dit momentaan een ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod ophet gebied van energie.“Hoewel ons land ster-ke duurzame energiebronnen ter beschikkingheeft, zoals windenergie, en onlangs geïnves-teerd heeft in nieuwe energiecentrales,beroeptNederland zich nog steeds op de invoer vanenergie uit diverse landen in Europa.In verge-lijking met landen als Duitsland blijven wijdan ook nog sterk achter op het gebied vanduurzame energie.”Het op grotere schaal inzetten van duurzameenergie sluit aan bij de Europese doelstellingenvoor duurzame groei: doel is om in 2020 20procent van alle energie duurzaam op te wek-ken.In Nederland bedroeg dit aandeel in 2010nog 4 procent van het nationale energiege-bruik. Agentschap NL voert overheidsbeleiduit om het aandeel duurzame energie te doenstijgen tot het gewenste niveau, zoals opgeno-men in de Europese doelstellingen.Nederland zet vooralsnog echter sterk in opfossiele brandstoffen en de overheid maaktzich zorgen om de teruglopende aardgasbaten.Hierdoor wordt nu voornamelijk naar de kos-ten in plaats van de opbrengsten van groeneenergie gekeken.“Mede om die reden zet deNederlandse overheid overwegend in op dekant van de energievraag: hoe kunnen we ver-minderen wat we aan energie nodig hebben?Om de energievraag beter met het aanbod vanenergie uit duurzame bronnen op te kunnenvangen, moeten we dus sowieso onze totaleenergievraag terugdringen”, meentWiersma.mogelijkheden voordatacenter- en it-branche“Er wordt met dit project in feite onderzochtof er een businesscase, of proefproject, kanworden gemaakt waarmee energievraag en-aanbod, door de toepassing van vraagsturing,op elkaar kunnen worden afgestemd.Flexiquest wordt naar verwachting in 2013 af-gerond en we hopen dan voldoende vooron-derzoek te hebben gedaan om verder te kun-nen gaan met een vervolgproject bijEvoSwitch”, zegtWiersma.Enkele van de eerste gebieden die worden on-derzocht voor de ontwikkeling van een ver-
  7. 7. volgproject zijn DCIM, brandstofcellen engeneratoren die voor meer dan alleen back-upzullen worden gebruikt.Wiersma verwacht datin juni of juli volgend jaar met een proefpro-ject kan worden gestart bij het datacenter inHaarlem. Een dergelijk proefproject zou opinitiatief van de provider zelf worden uitge-voerd en hierin zouden zowel het eigen on-derzoek naar mogelijkheden voor energie-ef-ficiëntie als de bevindingen van Flexiquestover vraagsturing de basis vormen.“De voornaamste rol die voor mij is wegge-legd bij Flexiquest en bij de ontwikkeling vaneen proefproject bij EvoSwitch, is om oplos-singen te vinden die onze klanten ook bereidzullen zijn te accepteren.We zouden bijvoor-beeld aan de eindgebruikers van het datacenter– de IT-gebruikers – kunnen uitleggen dat hettekort aan lokale energieopwekking zal leidentot een toename van de energieprijs. De klantzou dan zelf kunnen beslissen om inactieve ap-paratuur of apparatuur dat batchprocessendraait uit te schakelen. Ook is het mogelijk deIT-systemen van klanten uit te schakelen of inslaapstand te zetten op het moment dat destroomkosten te hoog worden. Virtualisatiespeelt daarin een belangrijke rol. Dit betekentwel dat er integratie tussen IT en facilitairetechniek nodig is.Bovendien zouden sommigevan de genoemde oplossingen verstrekkendegevolgen kunnen hebben voor de bedrijfspro-cessen van de colocatieklant.Hier ligt dus mijnuitdaging.”generatorenen energieopslagEvoSwitch onderzoekt op welke manier back-upgeneratoren in het datacenter kunnen wor-den gebruikt en onderzoekt welke energieop-slagtechnieken mogelijk zijn. Wiersma lichttoe: “Elk datacenter heeft een generator voorback-up, maar waarom zouden we geen ge-bruik kunnen maken van deze generator doordie voor een bepaalde tijd te laten draaien? Ofwaarom zouden we niet wat ongebruikteenergie van deze generatoren terug kunnengeven aan het net? De traditionele manier omenergie op te slaan is in de ups of batterijen envliegwielen, maar deze kunnen de kloof nietdichten volgens Wiersma.“Daarom kijken wemet onze organisatie niet alleen naar de vraag-sturingsmogelijkheden binnen het Flexiquest-project, maar bekijken we daarbuiten ook demogelijkheden van verschillende brandstofcel-technieken en onderzoeken we waar we ener-gie opgeslagen in vloeistoffen of gas kunnengenereren om op een later moment te kunnengebruiken.We zijn continu op zoek naar nieu-we manieren om energie-efficiënter te opere-ren. Door onze medewerking aan het projectFlexiquest te verlenen, kunnen we ons brederop de thema’s energie en duurzaamheid oriën-teren.”‘Om als datacenterconcurrerend teblijven is energie-efficiëntie eenmust’advertentie

×