Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Respostas do tempo

327 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Respostas do tempo

 1. 1. RREESSPPOOSSTTAASS DDOO TTEEMMPPOO FFoorrmmaattaaççããoo:: CCeelliinnhhaa NNeemmee
 2. 2. QQuueemm tteemm aa rreessppoossttaa ppaarraa ttooddaass aass ppeerrgguunnttaass qquuee ttee aafflliiggeemm?? CCrreeiioo qquuee nniinngguuéémm,, ppoorrqquuee ssoommooss uummaa ccaaiixxiinnhhaa ddee eemmooççõõeess..
 3. 3. QQuuaannddoo rreessoollvveemmooss uummaa ccooiissaa,, llooggoo aappaarreeccee oouuttrraa ddúúvviiddaa.. Quando escolhemos um caminho, logo vem duas esquinas, duas opções, dois destinos...
 4. 4. PPoorr iissssoo,, nnããoo ffiiqquuee ppaarraaddoo nnaa eessqquuiinnaa ddoo tteemmppoo,, rreemmooeennddoo oo ppaassssaaddoo,, cchhoorraannddoo ppeelloo qquuee nnããoo ffooii,, aammaarrgguurraaddoo ppeelloo qquuee ffooii ee nnããoo ddeeuu cceerrttoo..
 5. 5. AAnntteess,, lleevvaannttee aa ccaabbeeççaa,, oollhhee ppaarraa oo hhoorriizzoonnttee,, vveejjaa aass ccoorreess qquuee ffaallttaamm ppaarraa ttrraannssffoorrmmaarr oo sseeuu ddiiaa......
 6. 6. ......oo aazzuull ddoo ccééuu,, qquuee rreemmeettee aa ppaazz,, oo eessvveerrddeeaaddoo ddoo mmaarr,, qquuee lleemmbbrraa aa eessppeerraannççaa,,
 7. 7. aass eessppuummaass ddaass oonnddaass qquuee qquueebbrraamm nnaa pprraaiiaa,, qquuee lleemmbbrraamm aa ffoorrççaa qquuee pprreecciissaammooss tteerr......
 8. 8. ......ppaarraa oo qquuee ddeesseejjaammooss sseerr,, ppaarraa tteerr,, oo qquuee qquueerreemmooss tteerr.. NNããoo ddeessaanniimmee!! NNããoo ppaarree aa lluuttaa!!
 9. 9. OO ddiiaa ssee aabbrree eemm ooppoorrttuunniiddaaddeess ppaarraa ooss qquuee ssaabbeemm oollhhaarr...... ......ppaarraa ooss qquuee iimmppoossssiibbiilliittaaddooss ddee aannddaarr,, ssee aarrrraassttaamm......
 10. 10. ......ppaarraa ooss qquuee nnããoo eennxxeerrggaamm,, ttaatteeiieemm oo mmuunnddoo,, ppaarraa ooss qquuee eessttããoo nnoo cchhããoo,, uummaa oorraaççããoo..
 11. 11. OO aallíívviioo qquuee vveemm ddoo MMaaiiss AAllttoo,, cchheeggaa ddiirreettoo aaoo ccoorraaççããoo.. ÉÉ tteemmppoo ddee vveenncceerr bbaarrrreeiirraass,, sseennttiirr qquuee ttuuddoo éé nnoovvoo...... ......aattéé oo qquuee éé vveellhhoo,, uullttrraappaassssaaddoo,, ppooddee sseerr rreennoovvaaddoo..
 12. 12. SSóó ddeeppeennddee ddee vvooccêê,, ssiinnttaa--ssee pprroonnttoo ee mmuuiittoo aammaaddoo.. AAccrreeddiittee,, oo sseeuu tteemmppoo ddee vveenncceerr cchheeggoouu! AAccrreeddiittee eemm vvooccêê!
 13. 13. TTeexxttoo:: RReessppoossttaass ddoo TTeemmppoo PPaauulloo RRoobbeerrttoo GGaaeeffkkee –– IInntteerrnneett.. IImmaaggeennss:: IInntteerrnneett.. FFoorrmmaattaaççããoo:: CCeelliinnhhaa NNeemmee SSoolliicciittaammooss qquuee aaoo rreeppaassssaarr,, nnããoo rreettiirree ooss ccrrééddiittooss.. RReessppeeiittee oo ttrraabbaallhhoo ddee qquueemm ffoorrmmaattoouu eessssee PPPPSS.. LLuuzz ee PPaazz ppaarraa ttooddooss..
 14. 14. Acesse WWW.PLANETAPOWERPOINT.COM.BR Belas apresentações (slides) em PowerPoint, mensagens motivadoras, lindas imagens e textos para criar um ambiente de alegria e bem-estar. Receba duas mensagens semanais gratuitas, uma na segunda-feira e outra na sexta. Basta enviar um e-mail para: powerpointsemanal-subscribe@yahoogrupos.com.br não precisa escrever nada no e-mail, nem no campo assunto é só enviar o e-mail e daí a pouco você recebe uma mensagem de confirmação, clique em responder sem escrever nada no e-mail, clique em Enviar e já estará inscrit@ para receber as mensagens.

×