Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filipino 8 Pang-Abay

Ito ay isang powerpoint presentation na tumatalakay sa paksang tungkol sa Pang-Abay. Dito din matatagpuan ang kahulugan, mga uri at mga gawain patungkol sa paksang Pang-Abay

 • Login to see the comments

Filipino 8 Pang-Abay

 1. 1. Pang-Abay Ito ay ang katawagan sa salita o lipon ng mga salitang nagbibigay-turing sa pandiwa, pang- uri o kapwa pang-abay
 2. 2. Uri ng Pang-Abay  Pamanahon  Panlunan  Pamaraan  Panggano  Kataga o Ingklitik
 3. 3. Pang-Abay na Pamanahon Ito ay nagsasaad kung kailan ginanap, ginaganap o gaganapin ang sinasabi ng pandiwa sa pangungusap May tatlong uri ang pang-abay ng pamanahon: may pananda, walang pananda at nagsasaad ng dalas
 4. 4. Pang-Abay na Pamanahon Pananda – gumagamit ng mga salitang nang, sa, noon/noong, kung, kapag, tuwing, buhat, mula/simula, umpisa at hanggang Walang Pananda – gumagamit ng mga salitang kahapon, kanina, bukas, ngayon, mamaya, sandali, atbp.
 5. 5. Pang-Abay na Pamanahon Nagsasaad ng dalas – gumagamit ng mga sumusunod na ekspreksyong: araw-araw, tuwing umaga, tuwing Lunes, tuwing gabi, taun-taon, atbp.
 6. 6. Pang-Abay na Panlunan Ito ay nagsasaad kung saan ginanap, ginaganap o gaganapin ang sinasabi ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay kakabit sa pariralang sa.
 7. 7. Pang-Abay na Pamaraan Ito ay sumasagot sa tanong paano ginagap, ginaganap, o gaganapin ang sinasabi ng pandiwa sa pangungusap.
 8. 8. Pang-Abay na Panggano Ito ay ang pang-abay na nagsasaad ng sukat o timbang
 9. 9. Pang-Abay na Kataga o Ingklitik Ito ay ang mga katagang sumusunod sa unang salita ng pangungusap. Mga kataga: (man, kasi, sana, nang, kaya, yata, tuloy, lamang/lang, din/rin, ba, pa, muna, pala, na, naman, daw/raw)
 10. 10. GAWAING-UPUAN: Magbigay ng tatlong pangungusap sa bawat uri ng pang-abay. Isulat ang inyong mga sagot sa iyong kuwaderno.

×