Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AP 6 Edukasyon noong EDSA Revolution hanggang sa Kasalukuyan

1,734 views

Published on

Ito ay ang modyul na makakatulong sa mga bata patungkol sa paksa ng Edukasyon noong panahon ng EDSA Revolution hanggang sa kasalukuyang panahon. Dito din matatagpuan ang sistemang pang-edukasyon noong mga panahong ito.

Published in: Education
  • Be the first to comment

AP 6 Edukasyon noong EDSA Revolution hanggang sa Kasalukuyan

  1. 1. HKS 5 M-41 1 Nagkaroon na ng iba’t ibang pangulo pagkatapos ng EDSA Revolution at bawat isa ay may kani-kaniyang patakaran at programa tungo sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Anu-ano kaya ang mga ito? Napaunlad ba nito ang sistema ng edukasyon sa bansa? Sa modyul na ito. Pag-aaralan natin ang mga pagbabagong naganap sa edukasyon sa panahon ng pagtatapos ng Rebolusyong EDSA hanggang sa kasalukuyan. Handa ka na ba? ALAMIN MO Mga Programa sa Edukasyon Garden of Harmony Agham Tekholohiya Matematika BEC GRADE V PROYEKTO: EDUKASYON MULA EDSA REVOLUTION HANGGANG SA KASALUKUYAN
  2. 2. HKS 5 M-41 2 Marami ka nang natutuhan tungkol sa mga pagbabago sa edukasyon ng mga Pilipino sa iba’t ibang panahon. Subukin mong gawin ang palaisipan sa ibaba. Isulat mo ang mga titik sa bawat kahon upang mabuo ang mga salita na may kaugnayan sa edukasyon. Gawin mo ito sa iyong kwadernong sagutan. Pahalang 1. mga gurong Amerikano 4. tinuturuan ang mga anak na babae ng paglilinis ng bahay 7. alpabeto ng mga unang Pilipino 8. edukasyong binigyang-diin sa Bagong Republika Pababa 2. ginawang opisyal na wika sa komunikasyon 3. mga gurong Espanyol 5. wikang panturo sa panahon ng Amerikano 6. mga gawaing tulad ng teknisyan, elektrisyan PAGBALIK-ARALAN MO 1. 2. 3. 5. 6. 4. 7. 8.
  3. 3. HKS 5 M-41 3 Basahin at unawain mo ang talata sa ibaba. Pagkatapos ng EDSA Revolution o People Power, nanungkulan na bilang mga pangulo ng bansa sina Gng. Corazon Aquino, G. Fidel Ramos, G. Joseph Estrada at Gng. Gloria Macapagal Arroyo. Sa klase ni Gng Eleanor Forbes, nag-uulat ang unang pangkat tungkol sa mga naisagawang programa o proyekto sa edukasyon ng mga naging pangulo ng bansa. Ako si Corazon C. Aquino, ang kauna- unahang babaeng pangulo ng bansa. Naluklok ako sa tungkulin mula 1986 hanggang 1992. Sa aking panunungkulan naisagawa ko ang sumusunod:  Pagpapatupad ng Republic Act No. 6655, ang Free Public Secondary Act of 1986 upang magbigay ng libreng edukasyon para sa elementarya at mataas na paaralan.  Pagtaas ng sweldo ng mga guro ng 20% para sa taong 1986, 20% sa 1987, at 10% sa 1988.  Pagpapababa ng gulang sa pagpasok ng mga bata sa unang baitang mula pitong taong gulang ay naging anim na taong gulang na sinimulan noong panuruang taon 1988-1989.  Pagpapatupad ng bagong kurikulum sa haiskul na tinawag na Secondary Education Development Program (SEDP) upang maitaas ang antas ng pagtuturo sa sekondarya. Sinimulan ito noong taong panuruang 1989-1990.  Pagpapalimbag ng maraming aklat para sa mga mag-aaral sa mataas na paaralan na umabot ng 26 milyon ang kopya. PAG-ARALAN MO
  4. 4. HKS 5 M-41 4  Pagtataguyod sa “Literacy Program “ na sinimulan sa taong panuruan 1987- 1988. Layunin nito na maturuan ang mga mag-aaral na nasa pook na dumaranas ng matinding kahirapan. Narito naman ang ulat ni Fidel V. Ramos na naging pangulo ng Pilipinas mula 1992- 1998. Itinalaga ako bilang panlabindalawang pangulo ng Pilipinas noong Hunyo 30,1992. Narito ang mga naisagawa ko.  Nagpatayo ng marami pang paaralan upang matugunan ang dumaraming mag- aaral.  Dinagdagan ang bilang ng araw sa pagtuturo mula 200 araw ay naging 220 araw sa pagtuturo upang maiangat ang kalidad ng pag-aaral.  Pinalitan ang NCEE noong 1993-1994 ng National Secondary Assessment Test (NSAT) upang masuri ang lebel ng kakayahan ng mga nasa ikaapat na taon ng haiskul. Ang mga nasa elementarya naman ay binigyan ng National Elementary Achievement Test (NEAT).  Inilunsad din ang mga programang WOW (Wow on Waste), Garden of Peace and Harmony, SIGA (School Within a Garden) at iba pa.  Binigyang diin ang pagtuturo ng agham, teknolohiya at matematika. May pagkakaiba ba o pagkakatulad ang mga naging plataporma sa edukasyon nina Corazon Aquino at Fidel V. Ramos? Pagkatapos ng panungkulan ni Pangulong Fidel Ramos, nahalal na pangulo ng bansa si Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Itinalaga siya sa tungkulin noong Hunyo 30, 1998.
  5. 5. HKS 5 M-41 5 Narito ang kanyang ulat. Ako si Joseph E. Estrada na tinawag na Sentenyal na Pangulo sapagkat naluklok ako nang ipinagdiwang ng bansa ang sentenaryo ng ating kalayaan noong Hunyo, 1998. Narito ang aking naipatupad:  Pagtaas ng badyet sa edukasyon na 20% ng pambansang badyet.  Pagpapaaral nang libre sa dalawang milyong mag-aaral sa preschool.  Pagbibigay ng 100,000 kompyuter sa mga pampublikong paaralan.  Pagsasagawa ng feeding program para sa mga batang may mababang timbang mula sa kindergarten hanggang sa antas ng elementarya.  Paglikha ng isang kapaligirang namayani ang kagandahan at kagalingan ng ating sining at kultura. Ang dapat na anim na taong panunungkulan ni Pangulong Joseph E. Estrada ay di natapos sapagkat nagkaroon ng People Power 2. Ang sumunod na pangulo ay si Gng. Gloria Macapagal Arroyo na nanumpa noong Enero 20,2001, matapos mapatalsik si Pangulong Joseph Estrada. Nang magkaroon ng halalan, naluklok muli sa puwesto si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Hunyo, 2004. Narito ang kanyang ulat. Sa panahon ng aking panunungkulan naisagawa ang sumusunod:
  6. 6. HKS 5 M-41 6  Naipatupad ang R.A. 9155 na ang Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports (DECS) ay pinalitan ng Kagawaran ng Edukasyon lamang o DepEd.  Itinaguyod ang Basic Education Curriculum (BEC) 2002 upang higit na mapabuti ang kalidad ng edukasyon.  Binigyang-diin ang pag-aaral ng agham, teknolohiya, matematika at wikang Ingles.  Isinagawa ang pambansang pagsusulit sa elementarya at haiskul (National Achievement Test-NAT) upang masuri ang kakayahan ng mga batang mag- aaral.  Inilunsad ang Strong Republic School (SRS) noong taong 2004. May pagkakaiba ba o pagkakatulad ang mga isinagawang programang pang- edukasyon nina Pangulong Joseph Estrada at Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang pag-iisip ng mabubuting paraan upang matuto nang lubos ang mga mag-aaral. Pinagsisikapan na maibigay ang mga pangangailangan sa mga paaralan upang maitaas ang kalidad ng edukasyon. A. Isulat mo sa “retrieval chart” ang ilan sa mga programa sa edukasyon ng mga pangulo ng bansa. Pangulong Corazon Aquino Pangulong Fidel Ramos Pangulong Joseph Estrada Pangulong Gloria Arroyo PAGSANAYAN MO
  7. 7. HKS 5 M-41 7 B. Sa palagay mo, kabutihan ba ang idinulot ng mga pabagu-bagong patakaran ng mga naging pangulo ng bansa? Bakit? May iba’t ibang patakaran o programa sa edukasyon ang mga naging pangulo ng bansa na kanilang ipinatupad sa panahon ng kanilang panunungkulan. Alam mo ba ang awiting ito? Ang awiting ito ang naging bahagi sa pagkakamit ng kalayaan ng mga Pilipino sa mapayapang paraan. Isapuso mo ang mensahe ng awit. Handog ng Pilipino sa Mundo (Apo Hiking Society) Di na ko papayag, na mawala pang muli Di na ko papayag na muling mabawi Ating kalayaan kay tagal na nating mithi Di na papayagang mabawi muli Magkakapit bisig, libu-libong tao, kay sarap palang maging Pilipino Sama-sama iisa ang adhikain, kailanma’y di na paaalipin. Chorus: TANDAAN MO ISAPUSO MO
  8. 8. HKS 5 M-41 8 Handog ng Pilipino sa mundo Mapayapang paraang pagbabago Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit nang walang dahas Basta’t magkaisa tayong lahat Masdan ang nagaganap sa ating bayan Magkasama na ang mahirap at mayaman Kapitbisig, madre, pari at sundalo. naging langit itong bahagi ng mundo. Huwag muling payagang umiral ang dilim, Tinig ng bawat tao’y bigyan ng pansin Magkakapatid lahat sa panginoon, ito ay lagi nating tatandaan Repeat Chorus 3X Gawin ang sumusunod sa iyong kwadernong sagutan. Ilagay mo sa timeline ang sakop ng panunungkulan nina: A. Pangulong Fidel Ramos - 1992-1998 B. Pangulong Gloria Arroyo - 2001-2004 C. Pangulong Joseph Estrada - 1998-2001 D. Pangulong Corazon Aquino - 1986-1092 1. Ilang taon ang panunungkulan ng bawat pangulo ng bansa? 2. Ilang taong nanungkulan si Pangulong Estrada? Ano ang nangyari sa kanyang pamamahala sa bansa? GAWIN MO 1985 1995 2005 2015
  9. 9. HKS 5 M-41 9 Panuto: Isulat ang pangalan ng mga pangulong nagpatupad ng sumusunod na proyekto sa edukasyon. Gawin ito sa iyong kwadernong sagutan. 1. Ang mga batang may anim na taong gulang ay maaari nang makapasok sa unang baitang. 2. Ipinatupad ang SEDP o ang bagong kurikulum sa haiskul. 3. Pinalitan ang NCEE ng NSAT. 4. Itinaguyod ang Basic Education Curriculum 2002. 5. Nagsagawa ng Feeding Program para sa mga batang may mababang timbang. 6. Nagpatupad ng Free Public Secondary School. 7. Itinaguyod ang Literacy Program. 8. Inilunsad ang programang WOW at SIGA. 9. Namigay ng 100,000 computer sa mga pampublikong paaralan. 10. Inilunsad ng “Strong Republic Schools noong taong 2004. Magsaliksik sa talambuhay ng mga naging pangulo ng bansa. Gumawa ka ng album tungkol dito. PAGTATAYA PAGPAPAYAMANG GAWAIN Maaari mo na ngayong simulan ang susunod na modyul.

×