TREBALL DE RECERCA <ul><li>Apunts i notes sobre el  TREBALL   DE RECERCA </li></ul>IES Joan Puig i Ferreter. La ...
TREBALL DE RECERCA INDEX <ul><li>Treball de recerca: principis generals </li></ul><ul><ul><li>Què és el Treball de Recerc...
TREBALL DE RECERCA INDEX <ul><li>Parts de què consta la memòria escrita </li></ul><ul><ul><ul><li>Coberta </li></ul></ul>...
TREBALL DE RECERCA INDEX <ul><li>Redacció i presentació formal de la memòria </li></ul><ul><ul><li>Redacció, llengua i es...
TREBALL DE RECERCA INDEX <ul><li>L'exposició oral </li></ul><ul><ul><li>Preparació de l'exposició </li></ul></ul><ul><ul>...
TREBALL DE RECERCA INDEX <ul><li>Avaluació del Treball de recerca </li></ul><ul><ul><li>Preparació de l'exposició </li></...
TREBALL DE RECERCA. I <ul><li>Què és el TREBALL DE RECERCA </li></ul><ul><ul><li>Conjunt d'activitats encaminades a: </li...
TREBALL DE RECERCA. I <ul><li>Què és el TREBALL DE RECERCA </li></ul><ul><ul><li>Tots els estudiants de Batxillerat han d...
TREBALL DE RECERCA. I <ul><li>Etapes del TREBALL DE RECERCA </li></ul><ul><ul><li>Tria i delimitació del tema, </li></ul>...
TREBALL DE RECERCA. I <ul><li>Etapes del TREBALL DE RECERCA </li></ul><ul><ul><li>Anàlisi i interpretació de les dades, <...
TREBALL DE RECERCA. II <ul><li>Tria i delimitació del tema </li></ul><ul><ul><li>Triar un tema que ens interessi personal...
TREBALL DE RECERCA. III <ul><li>Planificació de la recerca </li></ul><ul><ul><li>Esquema inicial provisional </li></ul></...
TREBALL DE RECERCA. IV <ul><li>Documentació i activitats de camp </li></ul><ul><ul><li>Aconseguir informació -i organitza...
TREBALL DE RECERCA. V <ul><li>Anàlisi i interpretació de les dades </li></ul><ul><ul><li>Identificar allò que és més sig...
TREBALL DE RECERCA. V <ul><li>Anàlisi i interpretació de les dades </li></ul><ul><ul><li>Interpretar: </li></ul></ul><...
TREBALL DE RECERCA. VI <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><ul><li>Prudencia i rigor </li></ul></ul><ul><ul><li>Explicar el...
TREBALL DE RECERCA. VII <ul><li>Redacció de la Memòria Escrita </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Després de: -> l'obtenció i...
TREBALL DE RECERCA. VIII <ul><li>Exposició ORAL </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Presentar de manera sintètica i estructu...
TREBALL DE RECERCA
TREBALL DE RECERCA
TREBALL DE RECERCA
TREBALL DE RECERCA
TREBALL DE RECERCA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Treball De Recerca1

2,449 views

Published on

Presentació sobre el Treball de Recerca al Batxillerat

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Treball De Recerca1

 1. 1. TREBALL DE RECERCA <ul><li>Apunts i notes sobre el TREBALL DE RECERCA </li></ul>IES Joan Puig i Ferreter. La Selva del Camp Tutoria de Batxillerat Curs 2007/08
 2. 2. TREBALL DE RECERCA INDEX <ul><li>Treball de recerca: principis generals </li></ul><ul><ul><li>Què és el Treball de Recerca </li></ul></ul><ul><ul><li>Etapes del Treball de Recerca </li></ul></ul><ul><li>Procés d'elaboració del Treball de Recerca </li></ul><ul><ul><li>Tria, delimitació del tema i elaboració de l' esquema </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipus de treball i Planificació de la recerca </li></ul></ul><ul><ul><li>Selecció de documents i el lloc on es troben i Activitats de camp </li></ul></ul><ul><ul><li>Les dades: anàlisi, interpretació i conclusions </li></ul></ul><ul><ul><li>Redacció de la memòria escrita </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposició oral </li></ul></ul>
 3. 3. TREBALL DE RECERCA INDEX <ul><li>Parts de què consta la memòria escrita </li></ul><ul><ul><ul><li>Coberta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nota d'agraïments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Índex general </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Índex d'il·lustracions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llista d'abreviacions o de símbols </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Introducció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cos de la memòria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibligrafia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Annexos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Índex de noms propis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Índex temàtic </li></ul></ul></ul>
 4. 4. TREBALL DE RECERCA INDEX <ul><li>Redacció i presentació formal de la memòria </li></ul><ul><ul><li>Redacció, llengua i estil </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi de la informació recollida </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pla de redacció de la memòria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Redacció d'esborranys i de la versió definitiva </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Puntuació i altres signes gràfics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>. ; : ... ( ) ” ” - - [ ] , ? ! / * </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fórmules per presentar diferents parts de la memòria </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Introducció. Cos. Conclusions </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 5. 5. TREBALL DE RECERCA INDEX <ul><li>L'exposició oral </li></ul><ul><ul><li>Preparació de l'exposició </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentació de l'exposició </li></ul></ul><ul><ul><li>Elements de suport </li></ul></ul>
 6. 6. TREBALL DE RECERCA INDEX <ul><li>Avaluació del Treball de recerca </li></ul><ul><ul><li>Preparació de l'exposició </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentació de l'exposició </li></ul></ul><ul><ul><li>Elements de suport </li></ul></ul>
 7. 7. TREBALL DE RECERCA. I <ul><li>Què és el TREBALL DE RECERCA </li></ul><ul><ul><li>Conjunt d'activitats encaminades a: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>estudiar : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>uns fets </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>fenòmens </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>persones </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>teories </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>objectes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>amb l'objectiu d'aclarir-los i d'obtenir-ne algun coneixement nou </li></ul></ul></ul>ben delimitats amb aspectes poc explorats o no gaire coneguts
 8. 8. TREBALL DE RECERCA. I <ul><li>Què és el TREBALL DE RECERCA </li></ul><ul><ul><li>Tots els estudiants de Batxillerat han de desenvolupar la capacitat de recerca amb el TR </li></ul></ul><ul><ul><li>El TR equival a 2 crèdits del currículum (70 hores) </li></ul></ul><ul><ul><li>I representa el 10 %de la qualificació final del BAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Enllaç al portal edu365: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/ </li></ul></ul></ul>
 9. 9. TREBALL DE RECERCA. I <ul><li>Etapes del TREBALL DE RECERCA </li></ul><ul><ul><li>Tria i delimitació del tema, </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>fixació de l'objectiu o hipòtesi de partida i elaboració de l'esquema provisional del contingut </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Planificació de la recerca : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>especificació de les activitats previstes, dels recursos , dels materials , dels mètodes o tècniques que s'hi utilitzaran, d'acord amb les característiques del treball (d'observació i/o d'experimentació) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Documentació i activitats de camp : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>consecució de documents (llibres, revistes, CD-ROM, etc.) sobre el tema i extracció d'informació, i realització d' activitats de camp per obtenir dades a partir de l'experimentació o de l'observació directa </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. TREBALL DE RECERCA. I <ul><li>Etapes del TREBALL DE RECERCA </li></ul><ul><ul><li>Anàlisi i interpretació de les dades, </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>i estracció de conclusions que confirmin o desmenteixin la hipòtesi o les previsions fetes sobre la qüestió estudiada </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Redacció de la memòria escrita. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Elaboració d'un document escrit, degudament estructurat, que reculli i reflecteixi tota la recerca. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Exposició oral. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Presentació del procés i resultats de la recerca davant un tribunal de professors, els quals avaluaran tota la feina feta. </li></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. TREBALL DE RECERCA. II <ul><li>Tria i delimitació del tema </li></ul><ul><ul><li>Triar un tema que ens interessi personalment </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>aficions o interessos personals, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>relació amb estudis posteriors o carrera que vull estudiar, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>relació amb la modalitat del BAT </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tenir certs coneixements previs : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fixar una suposició o hipotesi de partida </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Assegurar-nos que podrem tirar endavant la recerca : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Que disposarem de la informació necessaria. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de l'equipament, els recursos, les eines i els materials adequats </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. TREBALL DE RECERCA. III <ul><li>Planificació de la recerca </li></ul><ul><ul><li>Esquema inicial provisional </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Indicar les parts del contingut del treball </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cal posar límits a la nostra investigació i evitar treballs massa ambiciosos o complexos que donaran treballs amb resultats superficials o insignificants </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Detallar les accions, observacions o experiments </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Depenen si el nostre treball és d'observació o experimentació </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Detallar els recursos i el material necessaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Detallar els mètodes a utilitzar </li></ul></ul><ul><ul><li>Detallar la bibliografia i material a consultar </li></ul></ul>
 13. 13. TREBALL DE RECERCA. IV <ul><li>Documentació i activitats de camp </li></ul><ul><ul><li>Aconseguir informació -i organitzar-la- </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cerca bibliogràfica a diferents fonts: llibres, revistes, CDs, internet,... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Producció d'informació : activitats de camp, observació, entrevistes, enquestes, experiments, classificant i descrivint fets, fenòmens, objectes... </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. TREBALL DE RECERCA. V <ul><li>Anàlisi i interpretació de les dades </li></ul><ul><ul><li>Identificar allò que és més significatiu </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Indicar les parts del contingut del treball </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cal posar límits a la nostra investigació i evitar treballs massa ambiciosos o complexos que donaran treballs amb resultats superficials o insignificants </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Trobar les relacions o regularitats que manifesten les dades (i donar explicacions) </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprovar si hi ha algun tipus d'evolució </li></ul></ul><ul><ul><li>Localitzar els valors més alts i més baixos </li></ul></ul><ul><ul><li>Detectar coincidències entre diferents factors </li></ul></ul>
 15. 15. TREBALL DE RECERCA. V <ul><li>Anàlisi i interpretació de les dades </li></ul><ul><ul><li>Interpretar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Considerar si les dades són prou significatives i si permeten d'extreure'n conclusions que </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Confirmin ---> La nostra hipòtesi de partida </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Modifiquin ---> La nostra hipòtesi de partida </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Desmenteixin ---> La nostra hipòtesi de partida </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Molt important: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aconseguir les dades amb el màxim rigor possible: obtenció del material sobre el qual basarem les nostres anàlisis, interpretacions i conclusions. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Si les dades han estat ben obtingudes, però en fem una mala anàlisi o interpretació, sempre estarem a temps de revisar o corregir el treball. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Però si les dades han estat mal preses, els resultats del treball sempre seran enganyosos o ficticis </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. TREBALL DE RECERCA. VI <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><ul><li>Prudencia i rigor </li></ul></ul><ul><ul><li>Explicar els resultats a que hem arribat </li></ul></ul><ul><ul><li>Tant si coincideix amb la nostra previsió com si els resultats són contraris a la nostra hipòtesi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cenyir-se als resultats de la nostra recerca </li></ul></ul><ul><ul><li>I no generalitzar o fer interpretacions molt generals </li></ul></ul>
 17. 17. TREBALL DE RECERCA. VII <ul><li>Redacció de la Memòria Escrita </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Després de: -> l'obtenció i/o generació de dades -> anàlisi -> interpretació i -> extracció de conclusions </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>és el temps de Redactar la MEMÒRIA ESCRITA </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>...document amb una estructura i presentació formal que </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>...ha de reflectir tota la nostra recerca sobre el tema escollit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Algunes orientacions </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En general no més de 40/50 fulls DIN A-4, sense comptar-hi els possibles annexos. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Una memòria molt extensa no sempre equival a un bon treball (de vegades és un recull d'informacións extretes de llibres o revistes, sense activitats de camp ni d'anàlisi o d'intrepretació) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>En ocasions, una memòria breu de 20/25 pàgines, pot ser el reflex d'un bon treball (”lo bueno, si breve, dos veces bueno”) . </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. TREBALL DE RECERCA. VIII <ul><li>Exposició ORAL </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Presentar de manera sintètica i estructurada el procés i els resultats de la recerca: -> tria del tema -> hipòtesi de partida -> metodologia utilitzada -> activitats realitzades -> dificultats a superar -> resultats obtinguts -> conclusions... etc </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Algunes orientacions </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En general no més de 40/50 fulls DIN A-4, sense comptar-hi els possibles annexos. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Una memòria molt extensa no sempre equival a un bon treball (de vegades és un recull d'informacións extretes de llibres o revistes, sense activitats de camp ni d'anàlisi o d'intrepretació) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>En ocasions, una memòria breu de 20/25 pàgines, pot ser el reflex d'un bon treball (”lo bueno, si breve, dos veces bueno”) . </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. TREBALL DE RECERCA
 20. 20. TREBALL DE RECERCA
 21. 21. TREBALL DE RECERCA
 22. 22. TREBALL DE RECERCA
 23. 23. TREBALL DE RECERCA

×