Les tics al decret 111

329 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Les tics al decret 111

 1. 1. LES TIC AL DECRET 111/2007 DESARROLLO CURRICULAR I AULES DIGITALS EN EDUCACIÓ PRIMARIACURS 2011-2012 GRUP 7 PROFESSOR: JOAQUIN RIPOLL FERRANDIZJAEN ESCLAPEZ. JOSE MANUEL
 2. 2. DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell Establix elLlei Orgànica currículum de2/2006, de 3 de l’Educació Primàriamaig, d’Educació: a la Comunitat Valenciana
 3. 3. CurrículumConté les bases de les ensenyancesmínimes en relació amb els objectius, lescompetències bàsiques, els continguts i elscriteris d’avaluació, de manera queasseguren una formació comuna a totl’alumnat.
 4. 4. La configuració del currículum, hade desenrotllar-se amb la suficientflexibilitat perquè tinga com aprincipi la diversitat de l’alumnat.
 5. 5. DECRET• Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació• Article 2. Principis generals• Article 3. Finalitat• Article 4. Objectius de l’etapa• Article 5. Competències bàsiques• Article 6. Àrees de coneixement• Article 7. Objectius, continguts i criteris d’avaluació de les àrees• Article 8. Avaluació dels aprenentatges• Article 9. Promoció• Article 10. Informe d’aprenentatge• Article 11. Tutoria• Article 12. Autonomia dels centres• Article 13. Avaluació de l’etapa
 6. 6. Article 2. PRINCIPIS GENERALS• Les tecnologies de la informació i la comunicació han d’estar integrades en totes les àrees del currículum, d’acord amb el que disposa l’article 19.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
 7. 7. Article 4. OBJECTIUS DE L’ETAPA• Iniciar-se en les tecnologies de la informació i la comunicació, i desenrotllar un esperit crític davant dels missatges que reben i elaboren.
 8. 8. Article 5. COMPETÈNCIES BÀSIQUES• L’educació primària ha de contribuir a la consecució d’estes a través de les distintes àrees.
 9. 9. Article 6. ÀREES DE CONEIXEMENT• a) Coneixement del medi natural, social i cultural• b) Educació artística• c) Educació física• d) Castellà: llengua i literatura• e) Valencià: llengua i literatura• f) Llengua estrangera• g) Matemàtiques
 10. 10. AREA DE:VALENCIÀ (LLENGUA ILITERATURA) CASTELLÀ (LLENGUA ILITERATURA)
 11. 11. CONTRIBUCIÓ DE LES TIC ALDESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L´ÀREA
 12. 12. • L’àrea contribuïx al tractament • El Currículum de l’àrea inclou l’ús de la informació i competència de suports electrònics en la digital, en quant que proporciona composició de textos, això millora coneixements i destreses per a la la competència digital i el recerca, selecció, tractament de tractament de la informació. la informació i comunicació. • Els nous mitjans de comunicació digitals, impliquen un ús social i col•laboratiu de l’escriptura, la qual cosa permet concebre l’aprenentatge de la llengua escrita en el marc d’un vertader intercanvi comunicatiu.
 13. 13. OBJECTIUSUsar els mitjans de comunicació social i lestecnologies de la informació per a obtindre,interpretar i valorar informacions de diversostipus i opinions diferents, i com a instruments detreball i d’aprenentatge.
 14. 14. ÚS DE LES TIC EN PRIMER CICLE
 15. 15. Parlar, escoltar i conversarComprensió i valoració de textos orals,procedents dels mitjans de comunicació(pel•lícules i documentals), amb seqüènciesnarratives, descriptives i informatives, captant elsentit global del text i la informació rellevant iirrellevant, permetent l’ampliació de vocabulari.
 16. 16. Llegir i escriure • Integració de coneixements i informacions procedents de diferents suports: llibres, ràdio, televisió, premsa.Comprensió de • Iniciació a la utilització dirigida detextos escrits les TIC i de les biblioteques, de manera que es mostre respecte per les seues normes de funcionament, per a obtindre informació i models per a la composició escrita.
 17. 17. Composició de • Iniciació a l’ús de programestextos escrits informàtics de processament de textos.
 18. 18. La llengua como a instrument d’aprenentatge• Valoració dels • Identificació, comprensió, mitjans de classificació i comparació comunicació social d’informacions procedents com a instrument de diferents suports per a aprendre i audiovisuals de forma que accedir a s’establisquen relacions informacions i entre els coneixements i les experiències d’altres informacions per a donar persones. sentit als aprenentatges.
 19. 19. CRITERIS D’AVALUACIÓFamiliaritzar-se amb programes informàtics educatius senzills
 20. 20. ÚS DE LES TIC EN SEGON CICLE
 21. 21. Parlar, escoltar i conversarComprensió de textos orals amb seqüències narratives,descriptives, informatives i persuasives, procedentsdels mitjans de comunicació o d’Internet, captant elsentit global del text i les idees principals i secundàries,alhora que es reconeixen les idees no explícites i esvaloren els continguts transmesos.
 22. 22. Llegir i escriure • Utilització dirigida de les tecnologies de la informació i la comunicació i dels diferents tipus de biblioteques (d’aula iComprensió de de centre), i mostrar respectetextos escrits per les normes de funcionament, amb la finalitat d’obtindre informació i models per a la composició escrita
 23. 23. • Utilització guiada de programes informàtics de processament deComposició de text i dels mitjans informàtics per a la producció de textostextos escrits senzills amb especial atenció als estils de lletra, títols i subtítols, puntuació…
 24. 24. La llengua com a instrument d’aprenentatge.• Utilització dirigida de • Utilització de documents les tecnologies de la videogràfics i sonors com informació i de la a mitjà d’obtindre, comunicació, amb la seleccionar i relacionar finalitat d’obtindre informacions rellevants. informació i models Per a, seguidament, per a la composició poder comprendre-la, escrita. identificar-la, classificar- la i comparar-la.
 25. 25. CRITERIS D’AVALUACIÓUtilitzar programes informàtics per al’elaboració i presentació de textos.
 26. 26. ÚS DE LES TIC EN TERCER CICLE.
 27. 27. Parlar, escoltar i conversarComprensió de textos orals amb seqüències narratives,descriptives, informatives i persuasives, procedentsdels mitjans de comunicació o d’Internet, captant elsentit global del text i les idees principals i secundàries,alhora que es reconeixen les idees no explícites i esvaloren els continguts transmesos.
 28. 28. Llegir i escriure • Comprensió de textos amb una correcta correspondència entre fonemes i grafies, i dels mitjans de comunicació. Per a buscarComprensió de informació, crear-se una opinió,textos escrits amb atenció a la informació rellevant, a la situació i a la intenció comunicativa. Amb independència que es presenten en suport digital o en paper.
 29. 29. • Utilització dirigida de les tecnologies de la informació i laComprensió de comunicació (buscadors, fòrums, pàgines infantils i juvenils) com atextos escrits instrument de treball per a localitzar, seleccionar i organitzar la informació.
 30. 30. • Ús de diferents tipus de biblioteques (d’aula, virtuals, ...) per a obtindré informació i models per a la producció escrita.Comprensió de Coneixement i respecte per lestextos escrits. normes de funcionament, que promouen un ús cada vegada més autònom i responsable..
 31. 31. • Ús de processadors de textos i dels mitjans informàtics per al coneixement, la interpretació i la producció de textos, ambComposició de especial atenció als signes detextos escrits puntuació, cos i estil en la jerarquia d’informacions, títols, subtítols, paraules clau, conceptes.
 32. 32. La llengua com a instrument d’aprenentatge• Ús de documents • Ús de les tecnologies de videogràfics i sonors la informació i de la com a mitjà biblioteca d’aula i de d’obtindre, seleccionar centre com a llocs i relacionar amb privilegiats per a progressiva l’aprenentatge i per a la autonomia, recerca i consulta de informacions fonts d’informació i rellevants per a elaboració de treballs ampliar els personals, respectant aprenentatges. les normes d’ús.
 33. 33. • Coneixement de les • Producció de treballs normes per a organitzar la ortotipogràfiques comunicació i per a senzilles usades en els comunicar textos i ús d’este coneixements, coneixement en la experiències i interpretació de textos i necessitats (murals, en la producció amb un informes processador de textos. d’experiments, investigacions, treballs en grup, presentacions multimèdia...).
 34. 34. CRITERIS D’AVALUACIÓUtilitzar programes informàtics per al’elaboració i presentació de textos.
 35. 35. ÀREA DE:CONEIXEMENT DEL MEDINATURAL, SOCIAL I CULTURAL
 36. 36. CONTRIBUCIÓ DE LES TIC ALDESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L´ÀREA
 37. 37. • Busca, selecció i anàlisi de la informació, a través de les fonts tradicionals i l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.• Fomentar l’actitud investigadora. Utilització bàsica de l’ordinador, i la busca guiada en Internet, per a contribuir al desenvolupament de la competència en el Tractament de la Informació i competència digital, i la competència en comunicació lingüística.• Organitzar l’aula amb els recursos bibliogràfics, cartogràfics, audiovisuals i multimèdia de forma que permeten a l’alumnat construir progressivament els coneixements.
 38. 38. OBJECTIUSUtilitzar les TIC per a obtindre informació i com ainstrument per a aprendre i compartir coneixements ivalorar la seua contribució a la millora de les condicionsde vida.
 39. 39. ÚS DE LES TIC EN PRIMER CICLE
 40. 40. Objectes màquines i noves tecnologies• Importants descobriments i invents tecnològics que faciliten la vida diària de les persones.• Identificació dels components bàsics d’un ordinador. Iniciació en el seu ús.• Atenció dels mitjans informàtics.
 41. 41. ÚS DE LES TIC EN SEGON CICLE
 42. 42. Persones, cultures i organització socialÚs de les tecnologies de la informació i la comunicacióper l´obtenció de la informació i valoració decontinguts. Els esdeveniments relacionats amb lalocalitat, la comarca i la Comunitat Valenciana en elsmitjans de comunicació. Iniciació en la valoració de lesinformacions obtingudes.
 43. 43. Objectes, màquines i noves tecnologies• La ciència i la societat. • Informàtica. Utilització Importància dels grans bàsica de tractament de avanços científics per a textos. Presentació dels millorar les condicions treballs en paper o de vida. La importància suport digital. Busca de l’ús d’aplicacions guiada d’informació en tecnològiques Internet. respectuoses amb el medi ambient.
 44. 44. ÚS DE LES TIC EN TERCER CICLE
 45. 45. Objectes, màquines i noves tecnologies• Beneficis i riscos de les noves tecnologies i productes.• La informàtica i les telecomunicacions: xips, CD-ROM i altres suports magnètics, i fibra òptica.• La ciència. Present i futur de la societat. La ciència en: La cultura i l’oci (el llibre –paper, tecnologia informàtica-); l’art (pintures i colorants); la música (cintes i discos compactes); el cine (fotografia, vídeo i DVD); l’esport (materials més flexibles i aerodinàmics).• Informàtica. Ús autònom del tractament de textos. Busca guiada d’informació en la xarxa. Control del temps i ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 46. 46. CRITERIS D’AVALUACIÓ• Presentar un informe de forma ordenada i clara, utilitzant suport paper i digital, sobre qüestions senzilles; arreplegar informació de diferents fonts (directes, llibres, Internet), seguint un pla de treball i expressar conclusions.• Assenyalar l’aportació d’alguns avanços de la ciència i la investigació en la societat, fonamentalment en estos camps: cultura i oci, llar, transport, informàtica i telecomunicacions, construcció i medicina
 47. 47. ÀREA DE:EDUCACIÓ ARTISTICA
 48. 48. CONTRIBUCIÓ DE LES TIC ALDESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L´ÀREA
 49. 49. S’utilitzaran tecnologies de la informació i de lacomunicació com a instruments vàlids per a provocarsituacions creatives i d’ampliació del coneixement.
 50. 50. Ús de la tecnologia com a ferramenta per a mostrarprocessos relacionats amb la música i les arts visuals iper a acostar l’alumnat a la creació de produccionsartístiques i a l’anàlisi de la imatge i el so i delsmissatges que estos transmeten. Busca d’informaciósobre manifestacions artístiques per al seuconeixement i gaudi, per a seleccionar i intercanviarinformacions referides a àmbits culturals del passat idel present, pròxims o d’altres pobles.
 51. 51. OBJECTIUSConèixer algunes de les possibilitats dels mitjansaudiovisuals i les tecnologies de la informació i lacomunicació en què intervenen la imatge i el so.Descobrir significats d’interès expressiu i estètic iutilitzar-los com a recursos per a l’observació, la buscad’informació i l’elaboració de produccions pròpies, jasiga de forma autònoma o en combinació amb altresmitjans i materials.
 52. 52. ÚS DE LES TIC EN PRIMER CICLE
 53. 53. Expressió i creació plàsticaExploració de recursos digitals per a la creació d’obresartístiques.
 54. 54. ÚS DE LES TIC EN SEGON CICLE
 55. 55. Expressió i creació plàsticaUtilització de recursos digitals per a l’elaboració deproduccions artístiques.
 56. 56. ÚS DE LES TIC EN TERCER CICLE
 57. 57. Expressió i creació plàsticaÚs de les tecnologies de la informació i comunicacióper al tractament d’imatges, disseny i animació, i per ala difusió dels treballs elaborats.
 58. 58. EscoltaBusca d’informació, en suport paper i digital, sobreinstruments, compositors i compositores, intèrprets iesdeveniments musicals.
 59. 59. Interpretació i creació musicalUtilització de mitjans audiovisuals i recursosinformàtics per a la creació de peces musicals i per a lasonorització d’imatges i de representacionsdramàtiques, a partir de la combinació de patronsrítmics i melòdics.
 60. 60. CRITERIS D’AVALUACIÓUtilitzar de manera adequada distintes tecnologies dela informació i la comunicació per a la creació deproduccions plàstiques i musicals senzilles.
 61. 61. ÀREA DE:EDUCACIÓ FÍSICA
 62. 62. CONTRIBUCIÓ DE LES TIC ALDESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L´ÀREA
 63. 63. Esta àrea col·labora, des d’edats primerenques fins a lavaloració crítica dels missatges referits al cos,procedents dels mitjans d’informació i comunicació,que poden danyar la pròpia imatge corporal. Des d’estaperspectiva es contribueix, en certa manera, a lacompetència sobre el tractament de la informació i lacompetència digital.
 64. 64. OBJECTIUSUtilitzar les tecnologies de la informació i lacomunicació com a recurs de suport a l’àrea.
 65. 65. ÚS DE LES TIC EN TERCER CICLE
 66. 66. CONTINGUTS:El cos, imatge i percepcióHabilitats motriusActivitats físiques artisticoexpressivesActivitat física i salutJocs i esportsÚs de les tecnologies de la informació i la comunicaciócom a mitjà per a demanar informació, elaborardocuments i fomentar un esperit crític amb relació al’àrea.
 67. 67. CRITERIS D’AVALUACIÓUsar les tecnologies de la informació i la comunicacióde forma cooperativa i amb sentit crític per a obtindreinformació relacionada amb l’Educació física, i per aestablir intercanvi d’opinions amb l’alumnat d’altrescentres docents.
 68. 68. ÀREA DE:LLENGUA ESTRANGERA
 69. 69. CONTRIBUCIÓ DE LES TIC ALDESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L´ÀREA
 70. 70. Les tecnologies de la informació i la comunicacióofereixen la possibilitat de comunicar-se en temps realamb qualsevol part del món i també l’accés senzill iimmediat a un flux d’informació que augmenta cadadia.
 71. 71. Els continguts s’han agrupat en blocs relacionats ambsis centres d’atenció específics: el llenguatge oral; elllenguatge escrit; els elements constitutius del sistemalingüístic, el seu funcionament i relacions; la llenguacom a instrument d’aprenentatge; la dimensió social icultural de la nova llengua i les Noves Tecnologies.
 72. 72. OBJECTIUSAprendre a utilitzar amb progressiva autonomia tots elsmitjans al seu abast, incloent-hi les noves tecnologies,per a obtindre informació i per a comunicar-se en lallengua estrangera.
 73. 73. Utilització de situacions reals de comunicació, amb elsuport dels mitjans audiovisuals convencionals i de lestecnologies de la informació i la comunicació.
 74. 74. Es recomana l’ús de diccionaris i altres mitjans deconsulta, convencionals o digitals, per a la comprensió icomposició de qualsevol tipus de textos.
 75. 75. Utilització de les TIC per treballar directament ambtextos reals, accedir a productes culturals ja elaborats(cançons, contes, pel·lícules...), comunicar-se ambparlants de la mateixa edat o participar en projectesconjunts, a més de l’atracció intrínseca que tenen perals joves aprenents.
 76. 76. ÚS DE LES TICPRIMER SEGON TERCER CICLE CICLE CICLE
 77. 77. Escoltar, parlar i conversarEscolta atenta i comprensió de textos orals breus isenzills procedents de distints suports audiovisuals iinformàtics, per a obtindre informació global iespecífica, produïts en diferents situacions decomunicació, relacionats amb necessitatscomunicatives immediates, interessos propis oactivitats d’aula.
 78. 78. Llegir i escriure •Iniciació en la utilització deIniciació en l’escriptura programes informàtics educatius per a llegir i escriure missatges senzills.
 79. 79. • Lectura i comprensió de textos molt senzills i variats en suport paper i digital, per a identificar i obtindre informació global i específica, a fi de gaudir d’una experiència lectora en llenguaAnimació a estrangera.la lectura • Acostament als contes, còmics, diccionaris d’imatges i altres tipus de llibres o textos adequats i motivadors.
 80. 80. •Utilització de les tecnologies de laDesenvolupament informació i la comunicació perde l’escriptura allegir, escriure i transmetre informació.
 81. 81. Coneixement de la llengua • Ús progressiu de mitjans gràfics de consulta i de les noves tecnologies de la informació i comunicació per a reforçar i ampliar els aprenentatges de la llenguaReflexió sobre estrangera.l’aprenentatge • Ús d’instruments de consulta i informació (diccionaris d’equivalències, d’imatges, de definicions; vocabularis temàtics...), que donen suport al treball de llengua, el reforcen i el complementen.
 82. 82. Tecnologia de la informació i de la comunicació• Ús dels mitjans tecnològics bàsics (casset, vídeo...) per a l’accés a un input de qualitat oral i escrit en la llengua estrangera, amb el propòsit de facilitar l’aplicació de les pròpies estratègies d’aprenentatge (repetició, pràctica de fragments...).• Interés per una progressiva utilització personal de les TIC com a mitjà de contacte amb altres cultures i parlants, d’accés a la informació en altres llengües i d’autoaprenentatge.
 83. 83. CRITERIS D’AVALUACIÓ• Escriure frases i diversos textos curts significatius en situacions quotidianes i escolars, a partir de models, amb una finalitat determinada i un format establit, tant en suport paper com digital.• Usar estratègies per a aprendre a aprendre: utilitzar diccionaris visuals i bilingües, recuperar, buscar i recopilar informació sobre temes coneguts en diferents suports i i identificar alguns aspectes personals que l’ajuden a aprendre millor.
 84. 84. CONCLUSIÓLes TIC s’utilitzaran en tots els cicles del’Educació Primària, de forma sistemàtica iprogressiva, el que fomentarà una actitudinvestigadora i motivadora per a explorar larealitat a través de diferents activitats i recursos,a la fi de construir progressivament elsconeixements.

×