Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Batxillerat 10 11

259 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Batxillerat 10 11

 1. 1. Batxillerat
 2. 2. El Batxillerat a la LOEBatxillerat Cicles formatius GM Món laboral Educació Secundària Obligatòria Educació Primària Educació Infantil
 3. 3. Característiques generals de Batxillerat El batxillerat LOE va entrar en vigor el curs 2008-09 a 1r BTX i el curs 2009-10 a 2n BTX i PAU. És un ensenyament secundari post-obligatori. És un cicle de dos anys. Les assignatures s’anomenen matèries i tenen una durada d’un any o de dos anys. N’hi ha de tres tipus: Matèries Comunes De modalitat Optatives
 4. 4. Característiques generals de Batxillerat Hi ha tres modalitats de Batxillerat: Arts, Ciència i Tecnologia, Humanitat i Ciències Socials. Modalitats de Batxillerat a la nostra escola: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. Cada matèria té un nombre determinat d’hores setmanals de classe (ex: Educació Física té 2 hores de classe a la setmana; Matemàtiques I, en canvi, té 4 hores de classe a la setmana). Les matèries es qualifiquen amb un nombre enter, del 0 al 10. Totes les matèries tenen el mateix valor a efectes de calcular la nota final de Batxillerat (mitjana aritmètica).
 5. 5. Matèries comunes de BatxilleratMatèries 1r Curs 2n CursLlengua castellana 2 2Llengua catalana 2 2Llengua anglesa 3 3Religió 1 1Ciències món cont. 2 -Filosofia i ciutadania 2 -Educació física 2 -Història - 3Història de la filosofia - 3
 6. 6. Matèries de modalitat i optatives: BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIAMatèries 1r Curs 2n CursMatemàtiques 4 4CTMA / Física 4 4Biologia / Dibuix tècnic 4 4Química / Tecno ind. 4 4
 7. 7. Matèries de modalitat i optatives:BATXILLERAT DE CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS Matèries 1r Curs 2n Curs Història món contemp. 4 - Literatura universal 4 - Literatura catalana - 4 Geografia / Hª art - 4 Mates CCSS / Llatí 4 4 Economia / 4 4 Francès + Psico-Sociologia
 8. 8. Treball de recerca És una matèria comuna que ha de cursar tot l’alumnat. Tema de lliure elecció: proposat pel propi alumne o triat d’una llista proposada pels professors. Cada alumne té assignat un tutor de treball de recerca. Es realitza preferentment per parelles, però l’avaluació és individual. S’inicia al començament del segon trimestre de 1r curs i s’acaba al començament del segon trimestre de 2n curs. L’avaluació del TR es realitza segons aquests criteris: 25% seguiment + 60% memòria escrita + 15% defensa oral.
 9. 9. Estada a l’empresa Matèria optativa de Batxillerat. El centre té l’obligació d’ofertar-la, però no l’han de realitzar tots els alumnes. Pràctiques a empreses durant un mínim de 140 h. Equival a una assignatura de 2 hores de classe setmanals Exemples: Zoo, Ajuntament de L’H, Biblioteca Tecla Sala…
 10. 10. Currículum de Batxillerat CIÈNCIA I HUMANITATS I TECNOLOGIA CIÈNCIES SOCIALS Comunes ComunesCastellà 2+2 Castellà 2+2Català 2+2 Català 2+2Anglès 3+3 Anglès 3+3Filosofia i ciutadania 2+0 Filosofia i ciutadania 2+0Ciències món contemporani 2+0 Ciències món contemporani 2+0E.F. 2+0 E.F. 2+0Història 0+3 Història 0+3Història de la filosofia 0+3 Història de la filosofia 0+3Religió 1+1 Religió 1+1 Modalitat i optatives Modalitat i optativesMatemàtiques 4+4 Història món contemporani 4+0CTMA / Física 4+4 Literatura universal 4+0Biologia / Dibuix Tècnic 4+4 Literatura catalana 0+4Química / Tecnologia industrial 4+4 Hª de l’art / Geografia 0+4Tutoria 1+1 Mates CCSS / Llatí 4+4Treball de recerca Economia / Francès+ Psico-Socio 4+4 Tutoria 1+1 Treball de recerca
 11. 11. Avaluació Hi ha avaluacions trimestrals: (prèvia a 1r), primera, segona, tercera i extraordinària. Els alumnes coneixen el calendari d’avaluacions amb antelació. Durant la setmana d’exàmens no hi ha classes. Els resultats de la prèvia es comuniquen a les famílies mitjançant una carta. La resta d’avaluacions es fa amb un butlletí. Els butlletins de notes es lliuren uns deu dies després dels exàmens d’avaluació. Els criteris d’avaluació de cada matèria són establerts pels diferents departaments i estan a disposició dels alumnes des del primer dia de classe.
 12. 12. Avaluació Després de cada avaluació hi ha recuperacions de totes les assignatures suspeses. Al final del curs hi ha una avaluació extraordinària on es pot recuperar globalment la matèria. Promoció de 1r a 2n: amb un màxim de 2 suspeses: es cursa tot 2n i s’ha de matricular de les pendents de 1r (exàmens de recuperació a octubre i abril). La nota de l’expedient acadèmic s’obté fent una mitjana de totes les matèries cursades per l’alumne. Nota final de Batxillerat: 90% Expedient acadèmic + 10% Treball de recerca. Nota accés a la Universitat: 60% Batxillerat + 40% Selectivitat.
 13. 13. I després del Batxillerat què?Facultats iEscolesTècniques Escoles Cicles Formatius GSSuperiors Universitàries PAU Batxillerat
 14. 14. PAU Fase general (FG, obligatòria): 5 exàmens: Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Història o Filosofia, 1 matèria de modalitat (tria l’alumne). Es calcula la nota fent la mitjana aritmètica. Fase específica (FE, voluntària): Màxim 3 exàmens; matèries de modalitat; només es tenen en compte les dues millors notes aprovades. Serveix per donar prioritat a l’accés a un Grau universitari determinat. NF = 0,6· NB + 0,4· FG (+ a· FE1 + b· FE2)
 15. 15. El Batxillerat a la nostra escola Batxillerat privat, no concertat. Horari: dilluns de 8 a 13,30 h i de 15,00 a 17,00 h; la resta de dies de 8,00 a 14,30 h. Pati: 11,00 – 11,30 h (surten de l’escola). La tria de la modalitat de BTX es fa en acabar 4t. Treball de recerca: obligatori, comença a 1r i es lliura a 2n. Estada a l’empresa: opcional, a partir del tercer trimestre de 1r. Setmana d’exàmens al final de cada avaluació. Recuperacions després de cada avaluació. Proves extraordinàries en acabar el curs. Viatge d’estudis: 3r trimestre de 1r, abans de Setmana Santa. Preparació exhaustiva de les proves de PAU-Selectivitat. Us oferim: exigència i qualitat.
 16. 16. Precs i preguntes Gràcies per la vostra atenció. Precs i preguntes.

×