Kiriakos Krimitzas-Hellenic Shipping Register & Ship Repairing Activities in Greece

360 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kiriakos Krimitzas-Hellenic Shipping Register & Ship Repairing Activities in Greece

 1. 1. Μία σύντομη παρουσίαση
 2. 2. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ΢ ΝΗΟΓΝΨΜΨΝιδπύθηκε σο 1919 καιςτμπληπώνει ςφεδόν έναν αιώναπποςυοπάρ τπηπεςιών τχηλήρποιόσησαρ.Λίγα λόγια για τοΙστορικό του Ε.Ν.
 3. 3. ΢κοπόρ μαρ είναι η ανάπστξη μέςψσηρ έπετναρ, Κανόνψν-Κανονιςμών καιΣεφνικών πποσύπψν για σονςφεδιαςμό, σην κασαςκετή και σηνςψςσή λεισοτπγία όλψν σψν ςφεσικώνμε σην νατσιλία και σην βιομηφανίαδπαςσηπιοσήσψν.ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΣΗ΢ ΖΨΗ΢ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΙΔΙΟΚΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΣΗΝ ΘΑΛΑ΢΢ΑΠΡΟΛΗΧΗ ΣΗ΢ ΘΑΛΑ΢΢ΙΑ΢ ΡΤΠΑΝ΢Η΢ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η ΣΗ΢ ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ ΢ΣΗΝ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑΗ πολισική σοτ Ε.Ν. είναι μέςψ σψντπηπεςιών σοτ να εξτπηπεσηθούν οιανάγκερ σοτ κοινού, καθώρ επίςηρ καισψν πελασών μαρ, με σην:
 4. 4. 5LEGAL ANDREGULATORYDIVISIONRULES &REGULATIONSSTATUTORYLEGISLATIONRESEARCHINDUSTRIAL DIVISIONQUALITY SYSTEMSCERTIFICATIONINDUSTRIALSERVICESPLAN APPROVALRECORDSMARINEDIVISIONSHIPSSERVICESWORLD WIDETECHNICALSUPPORTYACHTS & SMALLCRAFTISM & ISPSBoard ofDirectorsManaging DirectorExecutive CommitteeTechnical CouncilScientific CommitteeQuality Management DirectorImpartiality CommitteeAd hoc CommitteesMARKETING ANDFOREIGN RELATIONSDIVISIONMARKETINGFOREIGN RELATIONSTRAINING DIVISIONEXTERNAL TRAININGINTERNAL TRAINING1. Marine Environmental Committee2. Marine Energy Production CommitteeFINANCE & ADMINISTRATIONDIVISIONSECRETARIATADMINISTRATIONPERSONNELFINANCE &ACCOUNTINGELECTRONIC DATAPROCESSINGNew Organizational Chart
 5. 5. Επιθεωρήσεις και έκδοσηΚυβερνητικών Πιστοποιητικώνεκ μέρους Αρχών Κρατών ΣημαιώνBANGLADESH, CAMBODIA, COMOROS, COOK ISLANDS, DOMINICACOMMONWEALTH, EGYPT, ERITREA, GHANA, GREECE, JORDAN,JAMAICA, KIRIBATI, KOREA (DPR), LEBANON, MALDIVES, MARSHALISLANDS, MAURITIUS, MONGOLIA, PANAMA, PHILIPPINES, SAUDIARABIA, SOUTH AFRICA, SRI LANKA, ST.KITTS & NEVIS, ST.VINCENT &GRENADINES, SYRIA, TUVALU, UKRAINE, VENEZUELA.Ο Ελληνικόρ Νηογνώμψν έφειεξοτςιοδοσηθεί από σιρ Απφέρ σψνπαπακάσψ κπασών, για εκσέλεςηεπιθεψπήςεψν πλοίψν ποτ υέποτνσην ςημαία σοτρ και σηνπιςσοποίηςη σοτρ για λογαπιαςμόσψν Κπασών ατσών:
 6. 6. Επιθεωρήσεις με εξουσιοδότηση τηςΕλληνικής Αρχής• Πλοία αναψυχισ (ιδιωτικά ι επαγγελματικά) μζχρι 25 επιβατϊν, που εμπίπτουν ςτο ΠΔ917/79 και ςτισ τροποποιιςεισ του• Επιβατθγά πλοία (άνω των 12 επιβατϊν), που δεν υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσΚ.Ο.2010/36, δθλαδι:(α) μθ μεταλλικά (ξφλινα, πλαςτικά κλπ.) ανεξαρτιτωσ μικουσ,(β) υπάρχοντα μεταλλικά (καταςκευισ πριν τθν 1/7/1998) καιμικουσ κάτω των 24 μζτρων και(γ) πλοία που απαςχολοφνται ςε λιμενικι περιοχι• Μθ επιβατθγά (Φορτθγά, δεξαμενόπλοια, ρυμουλκά κλπ) πλόων εςωτερικοφ• Μθ επιβατθγά (Φορτθγά, δεξαμενόπλοια , ρυμουλκά κλπ) διεκνϊν πλόων κάτω των 500 ΚΟΧ• Αλιευτικά μικουσ κάτω των 24 μζτρων (δεν υπάγονται ςτθν Δ.΢. Torremolinos)• Πλωτά ναυπθγιματα, πλωτοί γερανοί, φορτθγίδεσ, ςλζπια, πλωτζσ δεξαμενζσ, πλωτζσεξζδρεσ κλπ.Ο Ελλθνικόσ Νθογνϊμων είναι εξουςιοδοτθμζνοσ από τθνΕλλάδα με διμερι ςυμφωνία που υπεγράφθ τον Απρίλιο2011 για επικεϊρθςθ και πιςτοποίθςθ πλοίων εκνικισνομοκεςίασ. Πιο αναλυτικά, με τθν ςυμφωνία αυτι ο Ε.Ν.μπορεί να επικεωρεί τισ εξισ κατθγορίεσ πλοίων:
 7. 7. Στρατηγική - ΣτόχοιΟι ςσόφοι και οιπποοπσικέρ σοτ ΕλληνικούΝηογνώμονα ςσο άμεςομέλλον καθοπίζονσαι ψρακολούθψρ:• Διατιρθςθ τθσ υψθλισ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν με ανταγωνιςτικζσ τιμζσ για τθνεξυπθρζτθςθ των πλοιοκτθτϊν που επικυμοφν να ξεφφγουν από τθν κρατικιγραφειοκρατία. ΢τόχοσ είναι θ προςζλκυςθ περιςςοτζρων πελατϊν από τθν εςωτερικιαγορά.• Ανάκτθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Αναγνϊριςθσ, προκειμζνου να μπορεί ξανά ο Ε.Ν. ναεξυπθρετεί και τα πλοία που υπάγονται ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ.• Επζκταςθ τθσ δραςτθριότθτασ του ςτον βιομθχανικό τομζα και τομζα πιςτοποιιςεωνςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα.• Αφξθςθ τθσ δραςτθριότθτασ του ςτο εξωτερικό με διεφρυνςθ του δικτφου επικεωρθτϊνεξωτερικοφ• Επζκταςθ και ςε άλλουσ τομείσ δραςτθριότθτασ όπωσ πιςτοποίθςθ προςϊπων κλπ.
 8. 8. Οι Δραστηριότητές μας΢σην ςτνέφεια θα ςαρ παποτςιάςοτμε εν ςτνσομία όλοσο υάςμα σψν τχηλήρ ποιόσησαρ πποςυεπομένψντπηπεςιών μαρ οι οποίερ παπέφονσαι ςε πολύανσαγψνιςσικέρ σιμέρ.
 9. 9. Επιθεώρηση και ΚατάταξηπλοίωνΗ Κλάςη σοτ Ε.Ν. διαςυαλίζει όσι σοπλοίο πληποί σιρ απαισήςειρ σψνΚανόνψν και Κανονιςμών και όσιδιασηπεί σα διεθνώρ αναγνψπιςμέναππόστπα για:• ΢κάυορ & Εξοπλιςμό• Μηφανέρ και Λέβησερ• Χτκσικέρ Εγκασαςσάςειρ
 10. 10. Εκδόσεις, θεωρήσεις &παρατάσεις πιστοποιητικώνμε βάση την Εξουσιοδότησηαπό την ΕλλάδαΜε βάςθ τθν εξουςιοδότθςθ από τθν Ελλάδα, ο Ελλθνικόσ Νθογνϊμων μπορεί να εκδίδει, κεωρεί καιπαρατείνει, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, τα παρακάτω πιςτοποιθτικά: Πρωτόκολλο Γενικισ Επικεϊρθςθσ (ΠΓΕ), Πιςτοποιθτικό Γραμμισ Φόρτωςθσ (ΠΓΦ), Πιςτοποιθτικό πρόλθψθσ Ρφπανςθσ από Πετρζλαιο (ΠΠΡΠ), Πιςτοποιθτικό Πρόλθψθσ από Λφματα (ΠΠΡΛ), για πλοία πλόων εςωτερικοφ Πιςτοποιθτικό Καταμζτρθςθσ (Καν.Ι και ΙΙ), Πιςτοποιθτικό ι Βιβλίο Ανυψωτικϊν Μζςων, Πιςτοποιθτικό Καταλλθλότθτασ Πλωτϊν Δεξαμενϊν. Διεκνι πιςτοποιθτικά MARPOL, LOAD LINE για πλοία που εκτελοφν διεκνείσ πλόεσ και δεν υπάγονται ταυτόχρονα και ςτισ 3 διεκνείσ ςυμβάςεισ (SOLAS, MARPOL, LOAD LINE), εφοδιάηονται δθλ. με ΠΓΕ, π.χ. Φ/Γ πλοία κάτω των 500 ΚΟΧ, Σουριςτικά πλοία μζχρι 12 επιβάτεσ. Διεκνζσ πιςτοποιθτικό Χωρθτικότθτασ. Άδεια ναυπιγθςθσ ι μεταςκευισ Αναγνϊριςθ Επιβατθγϊν πλοίων και ζκδοςθ ςχετικισ ειδικισ ζκκεςθσ Βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ για μεταφορά επικινδφνων φορτίων κλάςθσ 1 (ΠΔ 405/96) Άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου επικεϊρθςθσ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν και ςυςτθμάτων εγκατάλειψθσ πλοίων
 11. 11. ΕνδεικτικέςΚυβερνητικές Επιθεωρήσειςκαι Πιστοποιητικά• Πιςσοποιησικά SOLAS• Πιςσοποιησικά MARPOL• Πιςσοποιησικά Γπαμμήρ Υόπσψςηρ• Πιςσοποιησικά Κασαμέσπηςηρ• Πιςσοποιησικά Αςυαλούρ Διαφείπιςηρ, Αςυάλειαρ καιΝατσικήρ Επγαςίαρ (ISM, ISPS & MLC Code)• Πιςσοποιησικά εκσόρ Διεθνών ΢τμβάςεψν• Πιςσοποιησικά Αντχψσικών Μέςψν• Πιςσοποιησικά Εθνικήρ Νομοθεςίαρ• Άλλερ Τπηπεςίερ
 12. 12. Ο Ε.Ν. πποςυέπει αξιόπιςσερτπηπεςίερ με σην μεγάλη καιπολτεσή σοτ εμπειπία σοτ ςσηναναςκόπηςη και έγκπιςηςφεδίψν, τπολογιςμών,πποδιαγπαυών καθώρ καιειδικών εγφειπιδίψν νέψνκασαςκετών όπψρ επίςηρ καιαναβάθμιςηρ/μεσαςκετήρ όλψνσψν τπαπφόνσψν πλοίψν,πλψσών εξεδπών, πλασυόπμψνκαι άλλψν νατσιλιακώνκασαςκετών ςσοτρ παπακάσψσομείρ:Εγκρίσεις Σχεδίων
 13. 13. Εγκρίσεις ΣχεδίωνΔιαμήκηρ ΑνσοφήΕγκάπςια και Σοπική ΑνσοφήΣάςειρ και παπαμοπυώςειρ δομικών ςσοιφείψν πλοίοτΣάςειρ κόπψςηρ και Υοπσίο λογιςμούΕξοπλιςμόρ Αγκτποβολίαρ + ΠπόςδεςηρΠηδαλιοτφίαΕξοπλιςμόρ υοπσοεκυόπσψςηρΑνσοφή μεσαλλικών κασαςκετώνΑνάλτςη ανσοφήρ με μέθοδο πεπεπαςμένψν ςσοιφείψνΕγφειπίδια και όπγανα υόπσψςηρ πλοίοτΕγφειπίδιο Ετςσάθειαρ ένανσι βλάβηρΜέσπα αςυαλείαρ ςσα πλοία μεσαυοπάρ ξηπού υοπσίοτ φύδηνΚασαςκετή μικπών ςκαυών από φάλτβα, αλοτμίνιο, ενιςφ. ΠλαςσικόΚασαςκετή πνετςσών ςψςίβιψν λέμβψνΑντχψσικά μέςαΚασαμεσπήςειρ Εγφειπίδιο ετςσάθειαρ μεσαυοπάρ ςισηπώνΕγφειπίδιο ετςσάθειαρ και διαγψγήρΕγφειπίδια λεισοτπγίαρ΢τςσήμασα Ππόψςηρ΢τςσήμασα ΢ψληνώςεψνΜηφανιςμόρ ΠηδαλιοτφίαρΗλεκσπολογικά ΢τςσήμασα΢τςσήμασα Ατσομασιςμού΢τςσήμασα Κλιμασιςμού και ΑεπιςμούΠτπαςυάλειαΒαπούλκα και επγάσερ άγκτπαρΧτκσικέρ ΕγκασαςσάςειρΠποςσαςία Θαλάςςιοτ ΠεπιβάλλονσορΔομή Γάςσπαρ
 14. 14. Επίβλεψη Νέων Κατασκευώνκαι ΜετασκευώνΟ Ελληνικόρ Νηογνώμψν πποφψπάςσην επίβλεχη νέψν κασαςκετών καιμεσαςκετών όλψν σψν σύπψν σψνπλοίψν, ςτμπεπιλαμβανομένψν καιπολύ ειδικών κασαςκετώνπποοπιζόμενψν για εξειδικετμένερλεισοτπγικέρ ανάγκερ.Η θέςη ποτ κασέφει ο Ε.Ν. ςσηνςτγκεκπιμένη αγοπά ανσικασοπσπίζεισην εμπιςσοςύνη σψν πλοιοκσησώνκαθώρ και σψν κασαςκεταςσών ςσιρπποςυεπόμενερ τπηπεςίερ σοτ.
 15. 15. Πιστοποίηση ΜηχανολογικώνΕγκαταστάσεων και ΕξαρτημάτωνΟ Ε.Ν. παπέφει εγκπίςειρ κασαςκετήρ, σύποτ και πιςσοποιήςειρ όλψνσψν σύπψν σψν μηφανημάσψν, ηλεκσπολογικών εγκασαςσάςεψν,εγκασαςσάςεψν ατσομασιςμού και ςτςσημάσψν ππόληχηρ πτπκαγιάρβάςει σψν Κανονιςμών σοτ καθώρ και σοτ ςτςσήμασορ «ΕγκπίςεψρΣύποτ» σοτ Ε.Ν., σψν Διεθνών ΢τμβάςεψν και άλλψν Πποσύπψν βάςεισψν απαισήςεψν και αναγκών σψν πελασών μαρ.Ενδεικσικά ςαρ παπαθέσοτμε λίςσα πελασών σοτ Ε.Ν. ςσοτρ οποίοτρπεπιλαμβάνονσαι μεπικοί από σοτρ μεγαλύσεποτρ κασαςκεταςσέρ όπψρ:WARTSILA, MAN B&W, MAN, KAMEWA, ULSTEIN, SCHELDE GEAR, ALFALAVAL, OVAKO, MINIMAX, SIEMENS, MAC GREGOR, NOR CONTROL, ULTRAFOG, ABB, THORN, VULCAN, AVK, SULZER HYDRO, BRUSSELLE, SEIPEM,RADICE κ.λπ.Ο Ε.Ν. είναι εξοτςιοδοσημένορ από πολλέρ ΢ημαίερ Κπασών ναπιςσοποιεί νσηζελομηφανέρ βάςει σψν απαισήςεψν σοτ Κώδικα Nox.
 16. 16. Αξιολόγηση και ΄ΕγκρισηΥπεργολάβων• Παφτμεσπήςειρ ελαςμάσψν και λοιπώνκασαςκεταςσικών μεσαλλικών ςσοιφείψν πλοίψν.• Τποθαλάςςιερ επιθεψπήςειρ ςκαυών και πλψσώνεξεδπών ανοιφσήρ θάλαςςαρ.• Επιθεώπηςη και ςτνσήπηςη πτποςβεςσικούεξοπλιςμού και ςτςσημάσψν.• Επιθεώπηςη και ςτνσήπηςη σψν πλετςσώνςψςιβίψν ςφεδιών και δοκιμέρ μηφανιςμώντδποςσασικήρ απελετθέπψςηρ.• Επιθεώπηςη, ςτνσήπηςη και δοκιμήπαδιοεπικοινψνιακού εξοπλιςμού.• Δοκιμή αντχψσικών μέςψν και εξοπλιςμούαγκτποβολίψν.• Κασαςσπεπσικέρ και μη κασαςσπεπσικέρ δοκιμέρ,φημικέρ αναλύςειρ , βαθμονόμηςη εξοπλιςμού καιάλλψν παπόμοιψν επγαςσηπιακών τπηπεςιών.• ΄Ελεγφορ και ςτνσήπηςη ςτςκετών καθαίπεςηρ καιμηφανιςμών ςψςσικών μέςψν.
 17. 17. ΓΙΩΤ , Μέγα-ΓΙΩΤ και Μικρά σκάφηΝέες Κατασκευές και ΚατάταξηΟ Ε.Ν. με σην μακπά εμπειπία σοτςσην αγοπά σψν γιώσ, είναι ο μοναδικόρΟπγανιςμόρ ςσην Ελλάδα ποτ μποπεί νακαλύχει σιρ εξειδικετμένερ ανάγκερ σψνπελασών σοτ πποςυέπονσαρ τχηλούεπιπέδοτ τπηπεςίερ ςε διαπποςψπικόεπίπεδο. Για εμάρ κάθε έναρ πελάσηρείναι μοναδικόρ.Οι πποςυεπόμενερ τπηπεςίερ μαρ είναι οιακόλοτθερ:• Κασάσαξη ςκαυών (΢κάυοτρ & Μηφανήρ)• Κτβεπνησικά Πιςσοποιησικά• Πιςσοποίηςη CE• Πιςσοποίηςη ISM & ISPS
 18. 18. Σο Βιομηφανικό Σμήμα σοτ Ε.Ν.πποςυέπει αξιόπιςσερ τπηπεςίερτχηλού σεφνικού επιπέδοτ μεςκοπό σην ποιοσική διαςυάλιςη καιπιςσοποίηςη Βιομηφανικώνπποωόνσψν και Μηφανολογικώνεγκασαςσάςεψν.Επιθεώρηση Βιομηχανίας καιΒιομηχανικών ΕγκαταστάσεωνΟ Ε.Ν. έφει αναγνψπιςσεί και εξοτςιοδοσηθεί για ναεπιθεψπεί και να πιςσοποιεί βάςει σψν Πποσύπψν ISO/EN17020 και ΕΝ 45011 σα ακόλοτθα :
 19. 19. EN ISO / IEC 17020Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ΢ ΝΗΟΓΝΨΜΨΝ δπαςσηπιοποιείσαι και έφειδιαπιςσετσεί από σο Ε΢ΤΔ με βάςη σο Ππόστπο EN ISO/IEC17020 για σα ακόλοτθα ανσικείμενα:Βεβαίψςη εξέσαςηρσύποτ μεσαλλικώνςκαλψςιώνΠεπιοδικόρ έλεγφορδοφείψν πίεςηρΠιςσοποίηςηαπλών δοφείψν πίεςηρXοπήγηςη πιςσοποίηςηρ σηρ ςήμανςηρ CE ςε: Απλά Δοφεία τπόπίεςη, Μηφανήμασα Λέβησερ ζεςσού νεπού λεισοτπγίαρ τγπώνκατςίμψν
 20. 20. EN ISO / IEC 17020Πεπιοδικόρ έλεγφοραντχψσικώνμηφανημάσψνΑπφικόρ /πεπιοδικόρέλεγφορ ανελκτςσήπψνΠεπιοδικόρ έλεγφοροφημάσψν μεσαυοπάρεπικίνδτνψν πποωόνσψν΄Εγκπιςη διαδικαςιώνςτγκολλήςεψν καιπιςσοποιησικώνηλεκσποςτγκολλησών
 21. 21. EN 45011Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ΢ ΝΗΟΓΝΨΜΨΝ δπαςσηπιοποιείσαι και έφει διαπιςσετσείαπό σο Ε΢ΤΔ με βάςη σο Ππόστπο EN 45011 για σα ακόλοτθαανσικείμενα:Εξέσαςησύποτλεβήσψνζεςσού νεπούΕξέσαςη σύποτ «ΕΚ» σελικούελέγφοτ εξακπίβψςηρ κασάμονάδα ανελκτςσήπψνΕπισήπηςη παπαγψγήρμεσαλλικών ςκαλψςιώνΠιςσοποίηςη ςήμανςηρCE Μικπών ΢καυώνΑπφειοθέσηςη/έλεγφορσεφνικών υακέλψνμηφανών
 22. 22. EN 45011Παπάλληλα ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ΢ ΝΗΟΓΝΨΜΨΝ δπαςσηπιοποιείσαιςσην Πιςσοποίηςη κασαςκετήρ μεμονψμένψνολοκληπψμένψν μονάδψν όπψρ:Δεξαμενέρ κατςίμψνΔίκστα ςψληνώςεψντπό πίεςη΢σαθμοί Υτςικού ΑεπίοτΑντχψσικά μέςα(Γεπανογέυτπερ – Γεπανοί)και άλλοτ σύποτ μεσαλλικέρ κασαςκετέρ, ςύμυψνα μεσιρ οπιζόμενερ από ση ΢ύμβαςη πποδιαγπαυέρ
 23. 23. Τομέας ΠιστοποίησηςΟι δπαςσηπιόσησερ σοτΣΟΜΕΑ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η΢σοτΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΝΗΟΓΝΨΜΟΝΑείναι διαπιςσετμένερ απόσο Ε΢ΤΔΗ πιςσοποίηςη σψν ΢τςσημάσψνΔιαφείπιςηρ από διαπιςσετμένοτρανεξάπσησοτρ υοπείρ όπψρ είναι οΕΛΛΗΝΙΚΟ΢ ΝΗΟΓΝΨΜΨΝ πποςδίδεικύπορ ςε ατσά και αποσελεςμασικόσησαςσην ευαπμογή σοτρ.
 24. 24. EN ISO 17021Σο Σμήμα Πιςσοποίηςηρ ΢τςσημάσψνδιαφείπιςηρ σοτ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΝΗΟΓΝΨΜΟΝΑδπαςσηπιοποιείσαι ςσον φώπο σηρΠιςσοποίηςηρ ΢τςσημάσψν Διαφείπιςηραπό σο 1996
 25. 25. Υπηρεσίες Πιστοποίησηςπαπέφονσαι για σα ΢τςσήμασα:• Διαφείπιςηρ ΠοιόσησαρΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2008• Πεπιβαλλονσικήρ ΔιαφείπιςηρΕΛΟΣ ΕΝ ISO 14001:2004• Διαφείπιςηρ Τγείαρ και Αςυάλειαρςσο Φώπο ΕπγαςίαρOHSAS 18001• Διαφείπιςηρ Αςυάλειαρ ΣπουίμψνISO 22000:2005 (HACCP)• Πιςσοποίηςηρ Πποςώπψν(ςε διαδικαςία διαπίςσετςηρ ςύμυψνα με σο ππόστπο ISO 17024)
 26. 26. • Κώδικερ ISM, ISPS, MLC• ISO 9001:2008• Αςυάλεια Λιμενικών Εγκασαςσάςεψν• ΢τςσήμασα Διαφείπιςηρ Πεπιβάλλονσορ ISO 14001• Αςυάλεια και Τγιεινή ςσον φώπο επγαςίαρ OHSAS 18001• Αςυάλεια Σπουίμψν ISO 22000:2005 (HACCP)Ο Ε.Ν. διοπγανώνει εκπαίδετςηρκασάπσιςηρ ςσοτρ ενδιαυεπόμενοτρπελάσερ μέςψ ςεμιναπίψν. Ειςηγησέρςσα ςεμινάπια είναι πάνσοσε άσομα μεμεγάλη διδακσική εμπειπία και ειδικέργνώςειρ ςσο ανσικείμενο σοτ ςεμιναπίοτ.Σα ςεμινάπια διοπγανώνονσαι ςσαΚενσπικά σοτ Γπαυεία ςφεσικά με:
 27. 27. Ο Ελληνικόρ Νηογνώμψν θεψπείτποφπέψςη και καθήκον σοτ σην ενεπγήςτνειςυοπά σοτ σόςο ςσα πολισιςσικάόςο και ςσα εκπαιδετσικά δπώμενα σοτφώποτ.Σην 28η Ιανοταπίοτ ο Ε.Ν. μαζί με σο΢ψμασείο σοτ "ΠΡΨΣΕΑ" και σο ΜΟΤ΢ΕΙΟΝΑΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΔΟ΢Η΢ και ςε ςτνεπγαςία μεσον Πανετπψπαωκό Οπγανιςμό EUROPEANMARITIME HERITAGE (E.M.H.). ,ςτνδιοπγάνψςεσην ΕΤΡΨΠΑΩΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Παπαδοςιακά΢κάυη Ετπψπαωκέρ Πολισικέρ &Πποβλημασιςμοί για σην Διάςψςη σηρΕλληνικήρ Νατσικήρ Κληπονομιάρ &Παπάδοςηρ».
 28. 28. Γνψπίζονσαρ όσι η ανάπστξησηρ Ελληνικήρ Νατσιλίαρδημιοτπγείσαι από σηνεκπαίδετςη και ςψςσήενημέπψςη σψν ςσελεφών σηρ,ιδιαίσεπα δε σψνΑξιψμασικών σψν πλοίψν,ςαρ πληπουοπούμε όσι οΟπγανιςμόρ μαρ, θέλονσαρ ναςτμβάλλει ςσην επίσετξη σψνςσόφψν ανάπστξηρ σηρΝατσιλίαρ, Αςυάλειαρπλοίψν και επιβαινόνσψν,είναι ππόθτμορ να παπέφειενημεπώςειρ / ςεμινάπιαςσοτρ ςποτδαςσέρ σψνΑκαδημιών με θεμασολογία: Νηογνώμονερ Κανονιςμοί Πιςσοποιησικά Απαισήςειρ ΢ημαιών
 29. 29. Γιατί τον Ε.Ν.;διόσι είμαςσε ςτνέφεια κονσά ςαρ 24 ώπερ/7 ημέπερ σην εβδομάδα με:Ανταγωνιστικές τιμές, άμεσες ,υψηλήςποιότητας και αξιόπιστες υπηρεσίες,πάντοτε στην διάθεσή σας να σαςεξυπηρετήσουμε και να σαςπροσφέρουμε τις τεχνικές μας υπηρεσίεςκαι συμβουλές.
 30. 30. Εκ μέροσς τοσ Προσωπικού και της Διεύθσνσηςτοσ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΝΗΟΓΝΨΜΟΝΑσας εσταριστούμε για την προσοτή σας

×