Fivos Simeonidis- Prospects of Utilizing Hydrocarbons in Greece

201 views

Published on

Published in: Travel, Art & Photos
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fivos Simeonidis- Prospects of Utilizing Hydrocarbons in Greece

 1. 1. 1ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ΢ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤ΢Ζ΢ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑΦνίβνο ΢πκεσληδεοΓηεπζπληήο Γεσηξήζεσλ & ΠαξαγσγήοΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.EUROPEAN MARITIME WEEKΑκινα, 20-24 Μαΐου 2013
 2. 2. 2• Έξεπλα ΤδξνγνλαλζξάθσλΓεληθά ζηνηρεία, γέλεζε Τ/Α, Μέζνδνη έξεπλαο• Γξαζηεξηφηεηα Δ&Π ζηελ Διιάδα• Γχξνη παξαρσξήζεσλ• Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο κέρξη ην 2002• Πεηξειατθά ζπζηήκαηα• Αλεμεξεχλεηεο πεξηνρέο θαη ζηφρνη• Σερλνινγία ησλ FPSΟ• Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ.Τπάξρεη πεηξέιαην ζηελ Διιάδα?Τπάξρνπλ επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο &Παξαγσγήο Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα?
 3. 3. 3Πξηλ απφ 2500 ρξφληα ν Ζξφδνηνο αλαθνηλψλεη απφ ηελΕάθπλζνΔίε δ’ αλ παλ, φθνπ θαηελ Εαθχλζσ εθ ιίκλεοθαη χδαηνο πίζζαλαλαθεξνκέλελ απηφοεγψ νξψλ. Δηαί κελ θαηπιένλεο αη ιίκλεοαπηφζη, ε δ’ σλ κεγίζηεαπηέσλ εβδνκήθνληαπνδψλ πάληε, βάζνο δεδηψξπγνο εζηί ...(Ζξφδνηνο 425 π.Υ.)… κφλν ελδείμεηο πεηξειαίνπ …Γελ ππάξρεη αλαθνξά φηη απνηεινχζεεκπνξηθή αλαθάιπςε …
 4. 4. 4Οη ηδεκαηνγελείο ιεθάλεο
 5. 5. 5• Υδξνγνλάλζξαθαο ραξαθηεξίδεηαη θάζε νξγαληθή ζύλζεζε απνηεινύκελε κόλναπό Άλζξαθα θαη Υδξνγόλν αποςφνκεςθ οργανικοφ υλικοφ(μικροοργανιςμοί, άλγθ και βακτιρια) ταοποία παγιδεφονται ςε ιηθματογενείσαποκζςεισ. Ανάλογα με το είδοσ του οργανικοφ υλικοφ καιτισ φυςικζσ διεργαςίεσ που κα υποςτεί τομθτρικό πζτρωμα, μπορεί να δθμιουργθκοφνκοιτάςματα Πετρελαίου ι Αερίου ι μικτάκοιτάςματα.(1) Οργανικό υλικό(2) Απόκεςθ υλικοφΣη είλαη νη Τδξνγνλάλζξαθεο
 6. 6. 6.6.13 6• Καηά ηε δηάξθεηαεθαηνκπξίσλ εηώλ ηαηδήκαηα βπζίδνληαη ιόγσηεθηνληθώλ θηλήζεσλ(ζεηζκνί - ξήγκαηα)• Τα θίηξηλα ζηξώκαηααληηζηνηρνύλ ζε απνζέζεηοςακκίηε, πνπ είλαηθαηάιιειν πέηξσκαηακηεπηήξαο γηα λα έρεηαπνζεθεπζεί πεηξέιαην• θαη ηα γθξί ζηξώκαηα είλαηπέηξσκα θάιπκκα (π.ρ.άξγηινη) πνπ παγηδεύεη ηνπεηξέιαηνΚαηαβχζηζε ηδεκάησλ – παγίδεπζεο πεηξειαίνπ
 7. 7. 6.6.13 7(2) Απόκεςθυλικοφ(5) Παγίδευςθ και αποκικευςθ(6) Πζτρωμα κάλυμμα(3 - 4) ΩρίμανςθΜθτρικόπζτρωμα(1) Οργανικό υλικόΜεηαλάζηεπζε - παγίδεπζε
 8. 8. 6.6.13 8Κάιπκκα θαη ηακηεπηήξαο πεηξειαίνπΠορϊδεσΔιαπερατότθταΚάλυμμαΣαμιευτιρασ
 9. 9. 6.6.13 9ΠαγίδεοΣεθηνληθή Σεθηνληθή΢ηξσκαηνγξαθηθή Γφκνο άιαηνο
 10. 10. 6.6.13 10Πξνυπνζέζεηο χπαξμεο θνηηάζκαηνο πεηξειαίνπΚαηάιιειν γεσινγηθφ πεξηβάιινλ θαη ηεθηνληθή εμέιημε Γέλεζε πεηξειαίνπ - κεηξηθφ πέηξσκα (source rock) Μεηαλάζηεπζε πεηξειαίνπ (migration) Παγίδεπζε (traps) Αποκικευςθ ςε κατάλλθλο πζτρωμα ταμιευτιρα (reservoir rock) με ικανοποιθτικόπορϊδεσ και διαπερατότθτα Πζτρωμα κάλυμμα (cap rock)Μφλν 10% απφ ην πεηξέιαην πνπ έρεη γελλεζεί παγηδεχεηαηθαη δεκηνπξγεί θνίηαζκα
 11. 11. 6.6.13 11Γεσινγηθέο θαη γεσθπζηθέο εξγαζίεο1ο – 3ο ζτοσ: Μελζτεσ και ςειςμικζσ ζρευνεσ 2D - 3D κόςτουσ $ 8- 10 εκατ.
 12. 12. 6.6.13 12΢εηζκηθή κέζνδνοΗ ςειςμικιμζκοδοσβαςίηεται ςτθνδιαφορετικιταχφτθταδιάδοςθσ τωνςειςμικϊνκυμάτων ςταδιάφοραπετρϊματα1.Παράγουμε ζνα τεχνικό ςειςμικό κφμα.2.Το κφμα αυτό ανακλάται ςτισ διαχωριςτικζσ επιφάνειεσ των πετρωμάτων καικαταγράφεται ςτθν επιφάνια από ςυςτοιχία γεωφϊνων.3.Μετά από ςφνκετθ μακθματικι επεξεργαςία των μετριςεων, δθμιουργοφμε μιαςειςμικι τομι που είναι θ «ακτινογραφία» τθσ δομισ των ςτρωμάτων.4.Η ςειςμικι καταγραφι και επεξεργαςία μπορεί να γίνει ςε 2D θ ςε 3D.
 13. 13. Σν πξντφλ ηεο ζεηζκηθήο θαηαγξαθήοΔηθφλεο ρξφλνπ πνπ ζα πξέπεη λακεηαηξαπνχλ ζε βάζνο
 14. 14. Δξκελεία ζεηζκηθψλ θαηαγξαθψλTriassic EvaporitesTriassic EvaporitesMesozoic carbonatesMesozoic carbonatesNeogeneNeogeneFlyshFlyshTriassic EvaporitesTriassic Evaporites
 15. 15. 6.6.13 15Semi – submersible $500,000/dayDrill ship $ 450,000/dayLand rig $ 25,000/day Jack – up $ 100,000/dayΔαπάνθκινθτοποίθςθσαποδζςμευςθσ$1,0 - $5,0 εκατ.ΔΕΠ-ΕΚΤ4ο – 6ο ζτοσ: Ερευνθτικζσ γεωτριςεισ κόςτουσ $25 – 40 εκατ. εκάςτθΓεωτρθτικι ζρευνα
 16. 16. Γνθηκέο παξαγσγήο6.6.13 16ΚΛΝΟΤΝΣΑΛ Ι ΟΧΛ ΟΛ ΕΠΛ ΣΟΠΟΤΤΔΡΟΓΟΝΑΝΚΡΑΚΕ΢?ΠΟΛΑ Θ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑΠΑΡΑΓΩΓΘ΢ ΣΟΤ΢?ΠΟΛΑ Θ ΢ΤΝΚΕ΢Θ ΚΑΛΟΛ ΛΔΛΟΣΘΣΕ΢ ΣΟΤ΢?Διάρκεια 15-20 μζρεσ, δαπάνθ $1,5 - $ 5,0 εκατ.Γεωτρθτικι ζρευνα
 17. 17. Πεξηράξαμε αλαθαιχςεσλ6.6.13 17• Επιβεβαιϊνεται θ χαρτογράφθςθ του ςτόχου από ταγεωφυςικά δεδομζνα?• Ποια είναι θ εξάπλωςθ του αποκικευτρουπετρϊματοσ?• Ποια είναι θ κατανομι του πάχουσ– του πορϊδουσ –τθσ διαπερατότθτασ– των χαρακτθριςτικϊν τωνυδρογονανκράκων?• Που βρίςκεται ο υδροφόροσ ορίηοντασ?Εκτεταμζνεσ πυρθνολθψίεσ καιδειγματολθψίεσ.Αρικμόσ γεωτριςεων 2-5ανάλογα με τθν ζκταςθ καιπολυπλοκότθτα του ςτόχουΓεωτρθτικι ζρευνα
 18. 18. Αλάπηπμε θνηηάζκαηνο– ζαιάζζηα έξγα6.6.13 18Εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ πάνωςε θμιβυκιηόμενθ πλατφόρμα –πολλαπλζσ υποκαλάςςιεσ κεφαλζσΕγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασπάνω ςε ςτακερι πλατφόρμα –κλαςςικζσ κεφαλζσ –Μεταφορά και αποκικευςθπαραγωγισ ςτθ ξθρά με αγωγοφσ7ο – 9ο ζτοσ ανάπτυξθ & 25 ζτθ παραγωγιΚεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ $ 700 – 1200 εκατ.Λειτουργικά ζξοδα (ςυνολικά) $ 2.5 – 3.5 δισ
 19. 19. 6.6.13 19Απνζπλαξκνιφγεζε - απνκάθξπλζε
 20. 20. 6.6.13 20Γαπάλεαπνζπλαξκνιφγεζεο7-10% ζηηοκεφαλαιουχικζσδαπάλεο –$ 100,0 – 150,0 εθαη.Απνζπλαξκνιφγεζε - απνκάθξπλζε
 21. 21. 6.6.13 21Μεγάιε πξνζθνξά πεξηνρψλ ζηελΜεζφγεην (>100)Source: IHS Report12Ζ Διιάδα ζην ράξηε ηεο βηνκεραλίαο Δ&Π
 22. 22. 22Τπάρχει μζλλον ςτο ελλθνικό Ε&Π ; ΝΑΛ Τπάρχει !Η Πολιτεία τουσ τελευταίουσ 18 μινεσ ζκανε ότι δεν ζχει γίνει τα τελευταία 12 χρόνια (νζανομοκεςία, πρόβλεψθ δθμιουργίασ ΕΔΕΥ, προκιρυξθ ςειςμικϊν ερευνϊν, προκιρυξθ opendoor), τϊρα όμωσ ζφταςε θ ϊρα να προςελκφςει τουσ επενδυτζσ, τισ πετρελαϊκζσ εταιρείεσ απαιτείται δουλειά, διαφιμιςθ, marketing για να γίνουν γνωςτά ςτθ πετρελαϊκι κοινότθταόςα ζχουν αλλάξει και να πειςτοφν οι εταιρείεσ να ενδιαφερκοφν να μελετιςουν το πετρελαϊκόδυναμικό τθσ χϊρασ και να αποφαςίςουν επενδφςουν ςτθν χϊραΕίναι επομζνωσ επιτακτικι ανάγκθ θ άμεςθ ςτελζχωςθ και ευζλικτθ λειτουργία τθσ ΕΔΕΥ, γιανα:• υλοποιιςει το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο• επιλζξει τθν ςτρατθγικι παραχωριςεων και τθν επιλογι των προσ παραχϊρθςθ περιοχϊν μεαυςτθρά εκνικά και επιχειρθματικά κριτιρια• προκθρφξει και να προωκιςει διεκνι διαγωνιςμό• να επιλζξει τισ ανάδοχεσ εταιρείεσ μζςα από απολφτωσ διαφανείσ και ςαφείσ διαγωνιςτικζσδιαδικαςίεσ και• να ελζγχει και να παρακολουκεί τισ εργαςίεσ ζρευνασ και παραγωγισ
 23. 23. 23Τπάρχει μζλλον ςτο ελλθνικό Ε&Π ; ΝΑΛ Τπάρχει ! Το ανκρϊπινο δυναμικό υπάρχει: Υπάρχει τεχνογνωςία Υπάρχει ιδιαίτερα ζμπειρο προςωπικό αλλά και νζοι ικανοί ςυνάδελφοι με όρεξθκαι γνϊςεισ Η δυνατότθτα διάκεςθσ ςθμαντικϊν κεφαλαίων από ελλθνικζσ εταιρείεσ είναιμάλλον περιοριςμζνθ είτε για λόγουσ ςτρατθγικϊν επιλογϊν είτε οικονομικϊνδυνατοτιτων και ςυγκυριϊν Οι εταιρείεσ όμωσ μποροφν να εξετάςουν τθ δυνατότθτα να είναι παροφςεσςτο επιχειρθματικό γίγνεςκαι Ε&Π ςτθν Ελλάδα εκμεταλλευόμενεσ τθν εμπορικι παρουςία τουσ ςτθν χϊρα επιμερίηοντασ τουσ τεχνικοφσ, οικονομικοφσ και επιχειρθματικοφσ κινδφνουσςυμμετζχοντασ ςε κοινοπραξίεσ με αξιόπιςτεσ και ζμπειρεσ διεκνείσ πετρελαϊκζσεταιρείεσ
 24. 24. 24Παραχωριςεισ Ε&Π ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο ‘60 –’70Επιβεβαίωςθ παρουςίασ πετρελαϊκοφ ςυςτιματοσ:-πετρζλαιο Πρίνου και αζριο Ν. Καβάλασ-μθ εμπορικζσ ανακαλφψεισ τθσ BP ςτθν Δ.Ελλάδα Τελθ του ϋ60 ςθμαντικόσαρικμόσ παραχωριςεωνδόκθκαν ςε πετρ. εταιρίεσ(Chevron, Conoco, BP, ESSO,Agip κ.α.) Ζγιναν καλάςςιεσ ςειςμ.καταγραφζσ ςυνολικοφμικουσ 12,000 Km. Εκτελζςτθκαν 45γεωτριςεισ, κφρια αβακείσ;Ενδείξεισ πετρελαίου Θ BP εκτζλεςε βακιζσγεωτρ. ςτθ Δ. Ελλάδαεπιβεβαιϊνοντασ τθνπαρουςία πετρελ.ςυςτιματοσ. Ανακαλφψεισ Πρίνου και Ν.Καβάλασ Επίβλεψθ από το ΥπουργείοΕνζργειασ
 25. 25. 25ΔΕΠ, Κρατικι Εταιρία, ερεφνθςε τθ χϊρα 1975 - 1998Δφο οριακζσ κοίταςμα πετρελαίου Κατακόλου (1981, καλάςςιο Δ. Ελλάδα)ανακαλφψεισ: κοίταςμα αερίου Επανωμισ (1989, χερςαίο Β. Ελλάδα) Θ ΔΕΠ ιδρφκθκε το 1975 καιςτελεχϊκθκε με ζμπειροπροςωπικό Στθ ΔΕΠ παραχωρθκικαν 26περιοχζσ Η ΔΕΠ, ωσ διαχειριςτισ,ερεφνθςε τθ χϊρα μεςειςμικζσ καταγραφζσ ςεμικοσ 63.000 km (12.000 kmμε ιδιόκτθτα ςυνεργεία) Η επεξεργαςία και ερμθνείαόλων των Γ&Γ δεδομζνωνζγινε ςτα κεντρικά γραφεία Εκτελζςτθκαν 75 γεωτρ. Οι καλάςςιεσ περιοχζσ μεβάκοσ κάλαςςασ >500m καιοι βακφσ ςτόχοι παρζμεινανανεξερεφνθτοι.
 26. 26. 261997: 1οσ Γφροσ παραχωριςεων 1998: Λδιωτικοποίθςθ ΔΕΠ ςε ΕΛ.ΠΕΗσάλληλα: Enterprise 80% (δηαρεηξ),Διιεληθά Πεηξέιαηα 20% An oil promisingprospect mapped based on dynamite, Vibro and heliportable seismic data. The well Demetra due to highpressure did not reach the target (3,966 m). FollowingEnterprise takeover by Shell the area relinquished.ΒΓ. Πεινπφλεζζνο: Enterprise 80%(δηαρεηξ), Διιεληθά Πεηξέιαηα 20%. Basedon old and newly acquired seismic 2 dry wells drilled.Γ. Παηξαηθφο: Triton 88% (δηαρεηξ),Διιεληθά Πεηξειαηα 12% NumerousInteresting prospects and leads are mapped based on adense grid of seismic data. Triton, following itsacquisition by Ameranda, relinquished the area.Αηηνιναθαξλαλία: Triton 88%(δηαρεηξ), Διιεληθά Πεηξέιαηα 12%.Two dry shallow wells drilled based on G&G (gravity,magnetics, MT, seismic) before relinquishing thismountainous area.2002: Οη ηέζζεξηο πεξηνρέο επηζηξάθεθαλ ζην Κξάηνο θχξηα γηα εκπνξηθνχοιφγνπο
 27. 27. 27Crete RhodesAthensVolosLarissaThessalonikiΔξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ Διιεληθφ ρψξν ΢εηζκηθά 2D : 63,000 km πνπθαιχπηνπλ c. 220,000 sq. km(θαηαγξαθή 80’s θαη 90’s) ΢εηζκηθά 3D : 2,500 sq. km. Μφλν 80 εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηοεθηειέζηεθαλ κε βάζε ηα απηά ηαζεηζκηθά δεδνκέλα (άιιεο 87εθηειέζηεθαλ πξηλ ην 1970) Μεηά ην ηέινο ηνπ 1νπ γχξνππαξαρσξήζεσλ (1997) εεξεπλεηηθή πξνζπάζεηαπεξηνξίζηεθε, ιφγσ ηνπλνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (πνπ άιιαμεην 2011)
 28. 28. 28Crete RhodesAthensVolosLarissaThessalonicaΤπάξρνπλ κεηξηθά πεηξψκαηα ?ΜΖΣΡΗΚΟ ΠΔΣΡΧΜΑ Γπηηθή Διιάδα:ην θχξην κεηξηθφ πέηξσκα είλαη νηΠνζεηδψληεο ζηξψζεηο ηνπΗνπξαζηθνχ Αλαηνιηθή Διιάδα:Οη ζρεκαηηζκνί ηνπ Μεηφθαηλνπ θαηΟιηγνθαίλνπ.PosidoniabedsDragopsaoil seeps
 29. 29. 29Crete RhodesAthensVolosLarissaThessalonicaΤπάξρνπλ απνζήθεπηξα πεηξψκαηα ?Απνζήθεπηξν πέηξσκα Γπηηθή Διιάδα:Αζβεζηφιηζνη κε ρακειφ πξσηνγελέοπνξψδεο αιιά θαη βειηησκέλνδεπηεξνγελέο.Νενγελήο ςακκίηεο κε πςειφ πνξψδεο. Αλαηνιηθή Διιάδα:Φακκίηεο κε πςειφ πνξψδεο θαηαζβεζηφιηζνη κε ρακειφ πνξψδεο.DolomitisedCretaceouslimestone
 30. 30. 30Τπάξρνπλ ζηεγαλά πεηξψκαηα ?΢ηεγαλά πεηξψκαηα Γπηηθή Διιάδα:΢ρεκαηηζκνί ηνπ Νενγελνχο, Φιχζρεο ήεβαπνξίηεο (Μεηνθαίλνπ ή Σξηαδηθνχ) Αλαηνιηθή Διιάδα:΢ρεκαηηζκνί ηνπ Νενγελνχο θαη εβαπνξίηεοηνπ Μεζζελίνπ.Deposition ofMessinianevaporites inMediterraneansea. (Roushy,2000)
 31. 31. 31Crete RhodesAthensVolosLarissaThessalonica΢πλζήθεο κεηαλάζηεπζεο θαη παγίδεπζεο Τ/Α?Παγίδεο Γπηηθή ΔιιάδαΚχξηα ηεθηνληθέοΑλαηνιηθή Διιάδα:Σεθηνληθέο θαη ζηξσκαηνγξαθηθέοΜεηαλάζηεπζε Τ/ΑΜε βάζε ηα δηαηηζέκελα ζηνηρεία εσξίκαλζε ησλ Τ/Α θαη ε κεηαλάζηεπζεηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλζρεκαηηζκφ ησλ παγίδσλ.
 32. 32. Crete RhodesAthensVolosLarissaThessalonicaΠρίνοσ και Ν. Καβάλα:120 εκ. βαρζλια ςε παραγωγι από 1980(ςθμερινόσ ανάδοχοσ Energean S.A.)Επανωμι (φυςικό αζριο)Κατάκολο (πετρζλαιο)Ηάκυνκοσ (βαρφπετρζλαιο)Επιφανειακζσ ενδείξεισπετρελαίουΤπάξρνπλ αλαθαιχςεηο θαη παξαγσγή πεηξειαίνπ?
 33. 33. 33Crete RhodesAthensVolosLarissaThessalonikiΠεηξειαηνπηζαλέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα Δμσηεξηθέο ειιελίδεο,πηπρσζηγελήο νξνγελεηηθέο δψλεο Μεηα-νξνγελεηηθέο Σξηηνγελήοιεθάλεο Διιεληθή ηάθξνο - ΜεζνγεηαθήΡάρε
 34. 34. 34Crete RhodesAthensVolosLarissaThessalonikiΠεηξειαηνπηζαλέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα Απνδεδεηγκέλαπεηξειατθά ζπζηήκαηαζηηο ρεξζαίεο &ζαιάζζηεο πεξηνρέο Δλζαξξπληηθάαπνηειέζκαηαγεσρεκηθψλ αλαιχζεσλζε δείγκαηα ππξήλσλ Με ηελ εξκελεία ησλζεηζκηθψλ δεδνκέλσλέρεη πξνθχςεηζεκαληηθφο αξηζκφοζηφρσλ.
 35. 35. 35Crete RhodesAthensVolosLarissaThessalonikiΠεηξειαηνπηζαλέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα Υαξηνγξαθεκέλνη ζηφρνηπνπ δελ έρνπλ εξεπλεζεί
 36. 36. 36Crete RhodesAthensVolosLarissaThessalonikiΠεηξειαηνπηζαλέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα Υαξηνγξαθεκέλνη ζηφρνηπνπ δελ έρνπλ εξεπλεζεί Βαζείο γεσινγηθνί ζηφρνη(>3.000 m)
 37. 37. 37Αλεμεξεχλεηνη βαζείο ζηφρνη θάησ απφ ηνπο Σξηαδηθνχο ζρεκαηηζκνχο.Geoseismic section W. Greece:Unexplored deep oil plays below Triassic evaporitesTriassic EvaporitesTriassic EvaporitesMesozoic carbonatesMesozoic carbonatesNeogeneNeogeneFlyshFlyshTriassic EvaporitesTriassic Evaporites
 38. 38. 38Crete RhodesAthensVolosLarissaThessalonikiΠεηξειαηνπηζαλέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα Υαξηνγξαθεκέλνη ζηφρνηπνπ δελ έρνπλ εξεπλεζεί Βαζείο γεσινγηθνί ζηφρνη(>3.000 m) Μεγάιεο αλεμεξεχλεηεοπεξηνρέο ζε βαζηέοζάιαζζεο (>500 κ)
 39. 39. 39Γεσζεηζκηθή ηνκή Γ. Διιάδαο: Αληηθιηληθέο παγίδεο θαη αλαπηπγκέλνη ύθαινηησλ Μεζνδσηθώλ αζβεζηόιηζσλ πνπ θαιύπηνληαη από Νενγελή θιαζηηθάηδήκαηα ζην κέησπν ηεο Απόπιηαο δώλεο.Μεγάιεο αλεμεξεχλεηεο πεξηνρέο ζε βαζηέο ζάιαζζεο
 40. 40. 40Crete RhodesAthensVolosLarissaThessalonikiΠεηξειαηνπηζαλέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα Υαξηνγξαθεκέλνη ζηφρνηπνπ δελ έρνπλ εξεπλεζεί Βαζείο γεσινγηθνί ζηφρνη(>3.000 m) Μεγάιεο αλεμεξεχλεηεοπεξηνρέο ζε βαζηέοζάιαζζεο (>500 κ) Αλχπαξθηε εξεπλεηηθήπξνζπάζεηα γηα θπζηθφαέξην θαη ζρηζηνιηζηθφαέξην.
 41. 41. 41Διιεληθή ηάθξνο – Μεζνγεηαθή ξάρεΛεθάλεο ηεο Διιεληθήο Σάθξνπ• Άγλσζηα αιιά πηζαλά πεηξειατθάζπζηήκαηα βαζηζκέλα κόλν ζε γεσινγηθάζηνηρεία θαη κειέηεο.• Με ηελ εμαίξεζε ηεο πεξηνρήο ηνπΚππαξηζζηαθνύ θόιπνπ ε ππθλόηεηα ησλζεηζκηθώλ δεδνκέλσλ είλαη πνιύ αξαηή.• Μεγάιν βάζνο ζάιαζζαο θαη ηξαρύαλάγιπθν ηνπ ππζκέλα.Αβπζζηθά πεδία• Τν Οξνπέδην ηνπ Ηξνδόηνπζεσξείηαη ην πιένλ ππνζρόκελν.• Τα ειάρηζηα δηαηηζέκελα ζηνηρείαδελ είλαη επαξθή γηα ηελραξηνγξάθεζε ζηόρσλ.Μεζνγεηαθή Ράρε• Δελ έρνπλ απνδεηρζεί πεηξειατθά ζπζηήκαηααιιά ην πηζαλό κεγάιν πάρνο ησληδεκαηνγελώλ πεηξσκάησλ δπλαηόλ λαπαξείρε γέλεζε Υ/Α. Οη Αλαηνιηθέο θαηΔπηηθέο πιεπξέο είλαη νη πιένλ ππνζρόκελεο.• Ειάρηζηε θάιπςε από ζεηζκηθέο γξακκέο. Οηπεξηζζόηεξεο θαηαγξαθέο έγηλαλ απόΠαλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα. Ταδηαηηζέκελα ζηνηρεία δπλαηόλ λα δηαγξάθνπλδνκέο αιιά δελ είλαη επαξθή γηα ηελραξηνγξάθεζε ζηόρσλ.
 42. 42. 6.6.13 42΢εηζκηθά «κε απνθιεηζηηθήο ρξήζεο» - πξνζδνθίεογηα ζεκαληηθή ψζεζε ηεο Δ&Π Το ΥΠΕΚΑ μετά από διεκνι διαγωνιςμόανζκεςε ςτθν γεωφυςικι εταιρεία PGS τθνεκτζλεςθ, επεξεργαςία και ερμθνεία νζωνκαλαςςίων ςειςμικϊν ερευνϊν καιβαρυτικϊν ςτθ Δ. Ελλάδα. Η καταγραφι 12.500 χλμ ολοκλθρϊκθκεκαι γίνεται ςαφζσ ότι οι οι βακιζσ κάλαςςεστου Ιονίου πελάγουσ κα γίνουν τα επόμεναχρόνια αντικείμενο τθσ βιομθχανίασ ζρευνασκαι παραγωγισ υδρογονανκράκων.
 43. 43. ΢χζδια ανάπτυξθσ κοιτάςματοσ – καλάςςια ζργα6.6.13 43Εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ πάνωςε θμιβυκιηόμενθ πλατφόρμα –πολλαπλζσ υποκαλάςςιεσ κεφαλζσΕγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασπάνω ςε ςτακερι πλατφόρμα –κλαςςικζσ κεφαλζσ –Μεταφορά και αποκικευςθπαραγωγισ ςτθ ξθρά με αγωγοφσ
 44. 44. ΢χζδια ανάπτυξθσ κοιτάςματοσ – καλάςςια ζργα – τεχνολογία FPSO6.6.13 44Floating ProductionStorage & OffloadingΕγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ πάνωςε τάνκερ – πολλαπλζσ υποκαλάςςιεσ κεφαλζσ-Μεταφορά παραγωγισ με βοθκθτικό τάνκερFlexible pipes& risers
 45. 45. ΢χζδια ανάπτυξθσ κοιτάςματοσ – καλάςςια ζργα – τεχνολογία FPSOΒνεζεηηθφtankerΤπνζαιάζζηεοθεθαιέοTanker επεμεξγαζίαοθαη πξνζσξηλήοαπνζήθεπζεο
 46. 46. Flexible pipes• Πολλαπλζσ ανεξάρτθτεσ ςτεγανζσ κερμοπλαςτικζσςτρϊςεισ (μζχρι 19 ςτρϊςεισ) με ενίςχυςθ απόατςάλινο ςφρμα ανκεκτικό ςτθν διάβρωςθ• Μια τυπικι ςωλινα 8’’ κάμπτεται με ακτίνακαμπυλότθτασ μικρότερθ των 2μ.• Μεταφζρεται τυλιγμζνθ ςε καροφλι• Σοποκετείται εφκολα με ταχφτθτα 500μ / ϊρα
 47. 47. Τποκαλάςςιεσ κεφαλζσ & umbilicals΢χλδεζεππνζαιάζζησλθεθαιψλ κε ηνcontrol room
 48. 48. Αγορά FPSO – ΢ε λειτουργίαΒξεηαλία θαη Ννξβεγία εθαξκφδνπλ ηελ ηερλνινγία – Διιάδα?
 49. 49. Οι παραγωγικζσ γεωτριςεισ εκτελοφνται ςε μεγαλφτερα βάκθ κάλαςςασ(DOUGLAS - WESTWOOD)Βάζε ζην Ηφλην πέιαγνο κ.ν. 1500κ
 50. 50. Θ αγορά των FPSO΢ε ρψξεο κε απζηεξνχο θαλνληζκνχο αλακέλεηαη ε πξνηίκεζε ησλ newbuild΢ηηο πεξηπηψζεηο αλαθαιχςεσλ εκπνξηθά νξηαθψλ ηα converted ζα πξνηηκεζνχλ
 51. 51. Αγορά FPSO - Leased vs Owned
 52. 52. Αγορά FPSO - Ακινθτοποιθμζνα και διακζςιμα ανά περιοχι ανά χρόνοODS-PETRODATA
 53. 53. Αγορά FPSO – Διακεςιμότθτα ναυπθγείων και ηιτθςθγια newbuild και convertedΤθίζηαηαη δηαζεζηκφηεηα γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα newbuilds ή converted –--- Αλάπηπμε αληαγσληζκνχ θαη βειηησζε θφζηνπο!newbuildsconverted
 54. 54. ΢χζδια ανάπτυξθσ κοιτάςματοσ – εκτίμθςθ κόςτουσ – τεχνολογία FPSO6.6.13 54Floating production Offloading tanker39,000 bbls/dayΕκτίμθςθ θμεριςιασ παραγωγισΚοίταςμα 100 εκατ. Βαρζλια πετρελαίου - ανακτιςιμα100 εθαη.βαξέιηα$ εθαη.Γεσηξήζεηο, $εθαη. 543,0Υπνζαιάζζηεοθεθαιέο635,0Τάλθεξ 197,0Εγθαηαζηάζεηο 229,0΢χλνιν, $ εθαη. 1603,0
 55. 55. Ανάπτυξθ - Παραγωγι6.6.13 55Διαχείριςθ παραγωγισ•Λειτουργία εγκαταςτάςεων•Φορτϊςεισ•΢υντιρθςθ γεωτριςεωνΕτιςιο Opex $100,0 – 200,0 εκατ.• Ζρευνα: 3 χρόνια• Περιχάραξθ: 2 χρόνια• FEED (Front End Engineering & Design): 1 χρόνοσ• Ζναρξθ παραγωγισ ςε 3,7 χρόνια από ζγκριςθτου FEED3,7 ρξφληαΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢
 56. 56. 56Ίδξπζε Διιεληθά Πεηξέιαηα 1998 Σπγρώλεπζε Κξαηηθώλ εηαηξηώλ δηύιηζεο, εκπνξίαο θαη έξεπλαο & παξαγσγήο(ΓΔΠ θαη ΓΔΠ ΔΚΤ) Εηζεγκέλε ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 1998 Ζ Paneuropean Oil, κέινο ηνπ Οκίινπ Λάηζε, κεηέρεη κε πνζνζηό 41% θαηείλαη ζηξαηεγηθόο επελδπηήο ηεο Ειιεληθήο βηνκεραλίαο δηύιηζεο θαη εκπνξίνπ.Free Floatc.23%HellenicRepublicc.36%PaneuropeanHolding Oil &IndustrialHolding S.A. c.41%
 57. 57. 575757Γεσγξαθηθή ζέζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ππνζηεξίδεη ηνλ πεξηθεξεηαθφ ξφιννινθιήξσζεο θαη παξέρεη επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηηο γεηηνληθέο αγνξέο Οι παράκτιεσ τοποκεςίεστων διυλιςτθρίων,εξαςφαλίηουν επαρκιδιακεςιμότθτα καιποικιλία αργοφπετρελαίου Πλεονζκτθμα κόςτουσςτον εφοδιαςμό τθσΝ.Α. Ευρϊπθσ και τθσΑ. Μεςογείου μεπροϊόντα πετρελαίου Ευκαιρίεσ για εξαγορζσκαι ςτρατθγικζσςυνεργαςίεσROMANIATURKEYBULGARIASERBIACYPRUSFYROMGREECEALBANIABOSNIAMONTENEGRORefiningMarketingPower & GasUpstream
 58. 58. Καζεηνπνηεκέλνο Όκηινο – εγεηηθή ζέζε ζηελ Διιάδα θαηΝΑ Δπξψπε κε πςειήο ζηάζκεο παξαγσγηθέο κνλάδεοΔιφλιςθ,Εφοδιαςμόσ& ΕμπορίαΕςωτερικιΑγοράΔιεκνισΑγοράΠετροχθμικάΘλεκτροπαραγωγι& ΠρομικειααερίουDESCRIPTION METRICS• Exploration and Production rigths in Greece,Montenegro and Egypt.• 5 blocks• Recently upgraded refining asset base:– Aspropyrgos (FCC, 145kbpd)– Elefsina (HDC, 100kbpd)– Thessaloniki (HS, 95kbpd)• Owner of only refinery in FYROM• Capacity: 16MT• NCI: 9.3• Market share: 65%• Tankage: 7m M3• Leading position in all market channels(Retail, Commercial, Aviation, Bunkering)• c.1,900 petrolstations• 29% market share• Sales volumes: 4MT• Presence in Cyprus, Montenegro, Serbia,Bulgaria• Significant advantage on supply chain/verticalintegration• c.290 petrol stations• Sales volumes: 1MT• Sole producer and main marketer in Greecewith strong export orientation• PP value chain integrated with refineries• Capacity (PP): 220 kt• Second largest IPP in Greece (JV withEdison/EdF)• Capacity: 810 MW(CCGT)• 35% in Greece’s NatGas company (Greek Stateholds remaining 65%)• Volumes (2012):4.2bcmΖρευνα &Παραγωγι
 59. 59. 59Ο Όμιλοσ, τθν τελευταία πενταετία υλοποίθςε ζνα επενδυτικό πρόγραμμαφψουσ €3 δισ περίπου, ςτο πλαίςιο του οποίου εντάςςεται και θ ολοκλιρωςθτθσ μεγαλφτερθσ ιδιωτικισ βιομθχανικισ επζνδυςθσ ςτθν Ελλάδα, που αφοράςτον εκςυγχρονιςμό και ςτθν αναβάκμιςθ του διυλιςτθρίου Ελευςίνασ. Σο νζοδιυλιςτιριο αναμζνεται να υποςτθρίηει ουςιαςτικά τθν κερδοφορία τουΟμίλου, ενϊ παράλλθλα κα προςφζρει πολλαπλά οφζλθ για το περιβάλλον,τθν απαςχόλθςθ και τθν εκνικι οικονομία.
 60. 60. 6.6.13 60Γηεζλήο επέθηαζε ηεο ΔΛΠΔΑπό το 2005 μζχρι ςιμερα θ ΕΛΠΕ επζνδυςε ςε ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςε Αλβανία, Λιβφθκαι Αίγυπτο $ 200 εκατ. και ειςζπραξε από επενδφςεισ $ 190 εκατ.MontenegroEgyptLibyaAlbaniaΣυμμετείχε ςε 15 διεκνείσ διαγωνιςμοφσ ωσεταίροσ ςε αντίςτοιχεσ κοινοπραξίεσ μεάλλεσ 12 διεκνείσ εταιρείεσ και απζκτθςεδικαιϊματα Ε&Π ςε: Αλβανία: 3 blocks (licensing round - 49% inJV with OMV) Λιβφθ: 6 blocks (EPSA III – 20% in a JV withWoodside and Repsol) Αίγυπτο: 2 blocks (2006 EGPC and 2007Ganope - JV with Melrose and Oil Search) Μαυροβοφνιο: 3 blocks (acquisition of thelocal state company JPK)Στθν Ελλάδα παρζμειναν δικαιϊματα μόνοςτθν περιοχι Θρακικοφ Πελάγουσ (25% ςε JVμε Calfrac)
 61. 61. 61 Τν ΥΠΕΚΑ πξνθήξπμε δηεζλήδηαγσληζκό γηα ηξεηο πεξηνρέο ζηε Δ.Ειιάδα (Ισάλληλα, Δ. Παηξατθόο θόιπνοθαη Καηάθνιν) κε ηε δηαδηθαζία open door Η εηαηξία ζπκκεηέρεη ζε θνηλνπξαθηηθόζρήκα Διιεληθά Πεηξέιαηα (33.3%,δηαρεηξηζηήο) Edison International SpA (33.3%) Petroceltic (33.3%) Η θνηλνπξαμία ππέβαιε πξνζθνξέο γηαδύν πεξηνρέο, Γ. Παηξατθφο ζαιάζζηα πεξηνρήθαη πεξηνρή Ησαλλίλσλ ρεξζαία.W. ObayedΓηεζλήο δηαγσληζκφο «open door»ΗσάλληλαΠαηξατθφοΚαηάθνιν
 62. 62. 6.6.13 62Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΛΠΔ γηα Δ&Π ζηνλ ειιαδηθφ ρψξνΟ Όμιλοσ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΛΑ, θ μεγαλφτερθ πετρελαϊκι εταιρεία τθσ χϊρασ ζχειςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςτθν Ελλάδα διακζτοντασ μεγάλθ γνϊςθ τθσ γεωλογίασ τθσ χϊρασ ζχοντασ διεξάγει όλεσ ςχεδόν τισ ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςε 26 περιοχζσ τθσ χϊρασγια περιςςότερα από 25 χρόνια όντασ μζχρι τον Σεπτζμβριο 2009 ο αποκλειςτικόσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ τουΔθμοςίου ςε κζματα Ε&Π και επιβλζποντασ όλεσ τισ εργαςίεσ πετρελαίου ςτακοιτάςματα του Πρίνου και Ν. Καβάλασ με ςθμαντικι διεκνι εμπειρία, ωσ εταίροσ ςε κοινοπραξίεσ με διεκνείσ πετρελαϊκζσεταιρείεσ ςε Λιβφθ, Αίγυπτο, Αλβανία και ΜαυροβοφνιοΠαρακολουκεί όλεσ τισ εξελίξεισ ςτον τομζα Ε&Π ςτθν Ελλάδααξιολογεί με αυςτθρά κριτιρια τισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσγια να ςυμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ για τθν απόκτθςθ δικαιωμάτων Ε&Πωσ εταίροσ ςε κοινοπραξίεσ με διεκνείσ πετρελαϊκζσ εταιρείεσ.
 63. 63. 6.6.13 63΢ηξαηεγηθή ηεο ΔΛΠΔ ζηνλ ηνκέα Δ&ΠΟ θχξηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Δ&Πείλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκηνπξγία αμίαο ησλ παγίσλ ηνπ Οκίινπθαη ε δεκηνπξγία θεξδψλ κε: ηελ θαιιίηεξε δπλαηή δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ππαξρφλησλδηθαησκάησλ Δ&Π γηα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο ηελ απφθηεζε δηθαησκάησλ Δ&Π ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαοεθκεηαιιεπόκελε ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα: ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ Ε&Π ζηελ Ειιάδα ηζρπξή εκπνξηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ ζηελ ελεξγεηαθή βηνκεραλία ηεο ρώξαο ηελ αξηζηνπνίεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ
 64. 64. Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο64
 65. 65. FPSO – Tanker Specifications• Tanker Type: Conversion• Tanker Size: Panamax 0-73,000dwt• Production Rate: 0-41Mbopd• Tanker Type: Conversion• Tanker Size: Aframax 73,000-105,000dwt• Production Rate: 42-60Mbopd• Tanker Type: Conversion• Tanker Size: Suezmax 105,000-160,000dwt• Production Rate: 61-91Mbopd• Tanker Type: Conversion• Tanker Size: VLCC 130,000-310,000dwt• Production Rate: >91Mbopd
 66. 66. Floating Production Unit Ship ConversionExampleHelix Producer I
 67. 67. Helix Producer IFloating Production Unit Ship ConversionExample
 68. 68. Helix Producer IFloating Production Unit Ship ConversionExample

×