Químics, primer número      de la revista digital del sector          Antoni Rosselló, president de l’Assoc...
“El Clúster de Químics enforteix el sector i l’ajuda a competir en millors condicions”Ruth Mateu, técnica del Servei desup...
El transport navilier, la restricció           del crèdit i la morositat,         entre els problemes ...
‘Química: la nostra vida, el nostre futur’2011, Any Internacional de la Química per la seva importància en la sostenibilit...
Totes les empreses químiques de PIMEM    donen resposta a les necessitats   requerides avui en dia per la normativa ...
Els fabricants de detergents i desinfectants     biocides d’ús en la indústria alimentària     han d’estar inscrit...
Detergentes Burguera          Una qualitat amb la qual no poden competir les multinacionals       Fray Jua...
Lejías Ca’n Valero                   Eficiència en qualitat, distribució i servei Pou des Lledoners, 21...
Futurquimia            Qualitat, servei i R + D + i els diferencia de les multinacionals            ...
Coquiba       Subministrament de matèries primeres i compromís amb el client                Sant Vi...
Detergentes la Palmera          Fabricació pròpia, qualitat, competitivitat i servei de proximitat       ...
Industrias Argui          Productes en constant evolució i d’extraordinària qualitat           C / Gre...
Un software facilita el compliment dels   canvis en la normativa al sector químic   L       es empreses del sect...
Màxima qualitat, proximitat i servei   personalitzat, aspectes diferenciats     dels químics de MallorcaL    es ...
Els reglaments REACH i CLP regulen     la comercialització, ús, classificació    i etiquetatge dels productes quím...
Encara que el REACH, que regula l’ús      substàncies, a partir de l’1 de desembre de    • Equiparació del signif...
Quimics digital-1
Quimics digital-1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quimics digital-1

460 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quimics digital-1

 1. 1. Químics, primer número de la revista digital del sector Antoni Rosselló, president de l’Associació de Fabricants i Distribuidors de Productes Químics de Mallorca A quest és el primer número de la pu- junta directiva, amb Joan Puig com a vicepresi- blicació digital “Químics”, en la qual dent, Pep Pérez, tresorer, Joan Miquel Matas es dóna compte de la importància de com a secretari i com a vocals Mateu Burguera , la indústria a les Balears, i les seves Xisca Pons, Vanesa Pons i Jaume Llabrés. normatives i reivindicacions, i en la qual s’ofe- Entre els seus objectius hi ha el de reivindi- reix una entrevista amb diverses de les empre- car un millor servei de transport de mercade- ses associades. La publicació ha comptat amb la ries entre Balears i la Península i entre Illes; direcció de Joan Miquel Matas, la coordinació adaptar el sector a les normatives europees, de Kati Fernández, la redacció de textos de la sobretot a la directiva de Serveis coneguda periodista Norka López, el suport tècnic de Jo- com Bolkenstein, acompanyar les empreses en sefa Calvo, la maquetació de Jaume Bennàssar i l’evolució del canal de distribució i comercia- la fotografia de Pedro Valeriano. lització des del comerç clàssic fins al sector L’Associació de Fabricants i Distribuidors de Productes Horeca, ampliant així el tipus de prestació i des d’una òptica Químics de Mallorca, Químicos, es va crear el 1983, i des dels clàssica d’indústria i comerç. seus inicis està federada a PIMEM i a la Confederació PIME- L’associació de Químics compta amb els seus propis con- Balears, que pertany a les organitzacions europees UEAPME i venis, que faciliten serveis als associats amb condicions espe- MEPIMED. cialment avantatjoses, entre ells, un amb l’Associació Espan- Químics agrupa a la totalitat dels fabricants i distribuïdors yola de Codificació Comercial (AECOC), un altre amb el La- de productes químics destinats a la neteja domèstica, i està boratori QUIMIOTEST i tots els que té signats la Federació presidida per mi mateix com a president, i compta amb una de PIMEM. El sector químic mallorquí garanteix el subministrament de productes estratègics per a la salut pública L es empreses del sector químic ma- vades existents a les Balears i els 2.000 esta- ja que l’aigua obtinguda té una puresa llorquí, federades en PIMEM, ga- bliments hotelers de les illes, que disposen propera a l’aigua destil·lada i s’ha de ranteixen el subministrament de de, almenys, una piscina. tractar perquè sigui apta per el con- productes estratègics, com ara l’hi- El treball diari del sector químic mallor- sum. També com a reactiu per al pro- poclorit sòdic, l’hidròxid càlcic, tensioac- quí contribueix a mantenir la normalitat i cessament d’aigua per begudes al- tius bàsics o amoni quaternari. Els proble- la seguretat en matèria de salut pública, cohòliques i carbonatades mes que generaria el trencament de la ca- gràcies a la comercialització de les seves dena de subministrament d’aquests dues grans línies: tractament d’aigües i Àcid clorhídric / Sossa càustica: components bàsics generaria greus proble- productes de consum final com lleixius i Permeten obtenir productes per al con- mes per a la salut pública. detergents. trol del pH en les piscines. D’arribar a succeir un escenari d’escas- Concretament els components estratè- setat d’hipoclorit sòdic, per exemple, no es gics són utilitzats de la següent manera: Tensioactius bàsics: podria tractar l’aigua que consumim, afec- Són necessaris per a la fabricació de taria el funcionament d’hospitals i es gene- Hipoclorit sòdic: detergents, destinats principalment al rarien greus pèrdues econòmiques al sec- Per les seves propietats desinfectants i mercat HORECA. tor turístic, que tampoc podria oferir aigua antioxidants és utilitzat en diferents en condicions. processos relacionats amb el tracta- Amoni quaternari: Però a més del tractament de les aigües, ment d’aigües i l’obtenció de produc- Representen una família de compostos una altra greu situació s’estaria creant en els tes de neteja com el lleixiu. antimicrobians, molt potents pel que fa sistemes de neteja, ja que es dificultaria la a la seva activitat desinfectant. Es troben desinfecció. L’absència de qualitat en les ai- Hidròxid de calci: en la neteja general de materials i equi- gües, segons el temps transcorregut, obliga- S’utilitza en processos com a floculant pament, desinfecció d’hospitals i mate- ria a haver de buidar tot el vas de la piscina i per al tractament d’aigües residuals rial sanitari, desinfecció en la indústria fer la seva renovació total. Aquest escenari (depuradores) o reactiu químic en la alimentària, desinfecció de roba, o siste- caldria traslladar-lo a les 51.772 piscines pri- remineralització de l’aigua dessalada, mes d’aire condicionat.2 Setembre 2011
 2. 2. “El Clúster de Químics enforteix el sector i l’ajuda a competir en millors condicions”Ruth Mateu, técnica del Servei desuport a sectors tècnics de l’IDI,explica en aquesta entrevista eltreball de les empreses queconformen el Clúster de Químics- El Clúster del sector químic congrega mol-tes empreses relacionades. Com s’aprofitenaquestes sinergies? - Un clúster funciona una mica diferent alque estem acostumats amb les associacions ialtres tipus d’organitzacions. Des del clústers’intenta agafar a un grup d’empreses d’unmateix sector, que no necessàriament ha dededicar-se a una activitat concreta, per a dura terme estratègies conjuntes, o projectesdels que es beneficiïn les empreses indivi-dualment. Les estratègies poden esser mol-tes, com unir esforços per compartir costos.Sobretot són iniciatives que han de sortir delgrup empresarial, no de l’administració nide l’associació empresarial.- A través del Clúster es poden resoldre pro-blemes estructurals derivats del transportinsular? - El problema del transport d’una illa com Ruth Mateu forma part del Servei de suport a sectors tècnics de l’IDI.aquesta es fora de l’abast del que pugui fer elClúster o el sector empresarial. Aquesta pro- competitiva. També hi ha necessitats de for- -Sí, està obert a empreses que estiguinblemàtica la pateix tot el sector empresarial mació de temes com màrqueting, de canvi vinculades al sector i que vulguin formarde Balears. Tenen problemes per a la càrrega de model de negoci per obrir nous mercats. part.de les mercaderies, però encara que no tin- Estem en els inicis, farem molt més.guessin aquest problema, han d’enfrontar - A nivell tecnològic què ha descobert eltambé l’obstacle dels sobre costos. Surt el ma- - Quin és l’objectiu final del Clúster? Clúster?teix dur un vaixell amb mercaderia de Xan- - S’intenta que el projecte sigui molt dinà- - A nivell tecnològic veiem que hi ha em-gai a Barcelona, que de Barcelona a Mallorca. mic, que es pugui anar tenint reunions i preses que inverteixen en tenir el seu labora-Aquesta és una illa sense un transport exclu- d’allà vagin sortint les necessitats i anar tori d’investigació de producte, però hi hasiu per a mercaderies, amb poca capacitat en prioritzant les accions puntuals per assolir que no inverteixen. Hi ha poca inversió iels seus ports, i escassa població. Això es surt els objectius. El clúster ha de ser un pla ac- hem detectat que les empreses que invertei-una mica del que com a empresaris poden fer tiu que mai acaba. xen en aquest camp són les que tenen millorsen el Clúster. Paguem la insularitat. resultats i es diferencien més. També cal res- - Poden estar les pimes a l’altura del dina- saltar que aquest tipus de costos són molt- Quina valoració fas del diagnòstic del misme que obliga pertànyer a un clúster elevats per a segons quin tipus d’empreses.sector que va elaborar el Clúster? d’aquest tipus? - Tenim un sector empresarial que de ve- - Crec que sí. Les petites empreses tenen - Quins són els avantatges de pertànyer agades li costa treballar en conjunt perquè moltes desavantatges però també molts Clúster com aquest?està acostumat a mirar només per al seu ne- avantatges. Quan ets petit coneixes gairebé - Principalment tens avantatges a nivellgoci. Estem veient que en això estem pro- el total de la teva empresa. Aquesta avantat- de grup que d’altra manera no podries te-gressant molt amb el Clúster. D’altra banda, ge que et dóna el conèixer-ho tot et dóna una nir. Coneixes també la teva pròpia com-ells viuen molt del sector HORECA i els visió molt més real del teu entorn. A més hi petència, et donen una realitat més gran delpreocupa les relacions amb aquest sector i ha un canvi generacional amb gent molt més sector en general. A nivell estratègic et potsvolíem establir aquest vincle amb aquestes preparada, i ha canviat molt la filosofia. proposar com a grup accions que a nivellempreses i és un projecte que posarem en individual no les pots dur a terme, al unir-marxa, perquè aquest sector entengui que a - Està obert el Clúster a que entrin nous ac- te et fas més fort i pots competir millor ambl’illa es pot aprofitar d’una indústria molt tors? el sector que ve de fora. Setembre 2011 3
 3. 3. El transport navilier, la restricció del crèdit i la morositat, entre els problemes del sector E l sector de químics no escapa a la de molt pocs dies, de manera que no es po- tablir tres serveis setmanals de transport de problemàtica del transport navi- den guardar estocs. “A l’estiu minva el pro- mercaderies perilloses, entre el 15 de juliol i lier a l’Illa, una situació que no no- veïment d’aquest producte tan estratègic el 15 de setembre. més llasta la seva competitivitat a per a la higiene pública. Les empreses que La previsió, enguany, d’un increment en l’hora de proveir nous mercats fora de Ma- produeixen a l’illa ens vam quedar sense l’arribada de turistes fa que els productors llorca, sinó que també resulta una amenaça aquesta entrada i no podem fabricar els pro- de químics mallorquins temin encara més cada any quan en temporada alta es temi ductes derivats “, explica Joan Puig, vicepre- per les conseqüències del desproveïment. per l’escassetat de subministraments bàsics. sident de l’Associació de fabricants i distri- “Considerem imprescindible habilitar A l’estiu, s’activen totes les alarmes da- buïdors de productes químics de Mallorca. una càrrega diària de transport a Mallorca i vant la possibilitat de desproveïment, de les garantir que aquesta es realitzi prioritària- principals entrades d’aquesta indústria, Problema recurrent ment damunt qualsevol altre transport”, re- com per exemple l’hipoclorit de sodi, un Aquesta situació ha estat denunciada en fereix l’associació en la seva carta i afegei- element que garanteix la cloració i desinfec- múltiples oportunitats pel sector, i el passat xen que “també és necessari garantir un ció de les aigües de consum, o l’àcid clorhí- mes d’abril es va alertar novament de les menor temps entre càrrega i descàrrega en dric, utilitzat en la refinació i manufactura seves conseqüències a la presidència del les rutes a Menorca i Eivissa atenent els ma- d’una àmplia varietat de productes, com Govern balear, per tal que es realitzin les teixos criteris de prioritat “. per exemple els articles de neteja. oportunes gestions davant el ministeri de La manca de subministraments químics Foment. En la missiva, l’entitat avisa del pe- Situació econòmica afecta seriosament sectors estratègics com rill de desproveïment “de productes quí- Sobre la situació econòmica, des de l’As- el turístic i el sanitari, ja que, entre altres co- mics estratègics per a la indústria turística i sociació destaquen que, tot i que aquest és ses, es posa en risc la cloració de les piscines sanitària davant la previsibles i insuficient un sector amb molts avantatges i en cons- o el tractament de la xarxa d’aigües. Com a dotació de vaixells de transport de merca- tant evolució, la restricció en l’accés al crè- causa principal d’aquesta problemàtica el deries perilloses”. dit està sent un dels problemes que més sector identifica la menor disponibilitat de Recorden a l’administració que en tem- està afectant el seu desenvolupament. Ni vaixells de transport de mercaderies peri- porades turístiques anteriors s’ha hagut tan sols la llarga trajectòria que exhibeixen lloses per part de la naviliera Acciona. d’acudir al senador autonòmic perquè ha pogut revertir aquesta situació. La crisi En el cas de l’hipoclorit de sodi, es tracta aquest aconseguís del Ministeri de Foment i econòmica també ha incrementat la morosi- més d’un compost el temps de vida útil és de la naviliera Acciona el compromís d’es- tat entre els clients d’aquest col.lectiu.4 Setembre 2011
 4. 4. ‘Química: la nostra vida, el nostre futur’2011, Any Internacional de la Química per la seva importància en la sostenibilitat i el benestarL a química està en tot el que ens en- “segons un estudi realitzat sobre 120 paï- nacional Association of Chemical Socie- volta. Com assenyala la web sos l’ús del sabó és el principal responsa- ties, precursora de la Unió Internacional www.quimica2011.es, creada ad-hoc ble de la reducció de la mortalitat infantil”. de Química Pura i Aplicada. I se celebra per a la celebració oficial de l’Any també el 350 aniversari de la publicació delInternacional de la Química, aquesta cièn- Celebrar la seva contribució llibre The Sceptical Chymist de Robertcia és a tot arreu: “la roba que portem, el L’ONU ha declarat 2011 com Any Inter- Boyle, el 1661, que marca l’origen de laque mengem, l’aire que respirem, els nos- nacional de la Química, amb l’objectiu de química com a ciència moderna.tres cossos ... Tot està fet de matèria, i celebrar els èxits de la química i la seva Les celebracions tenen com a lema ‘Quí-tota la matèria està formada contribució a la humanitat. A mica: la nostra vida, elper molècules, per tant, tot més, aquest any coincideix nostre futur’ i és que laés química”. Com s’indica amb la commemora- intenció és desta-en el lloc oficial, la química ció de diverses fites car la im-crea noves substàncies, ex- destacades en el desen- portànciaplora noves fonts d’ener- volupament de la quí- d’aques-gia i ofereix solucions a la mica. En concret, es ta bran-demanda de nous fàr- compleix el cente- ca cien-macs, materials i millors nari de la conces- tífica enaliments. sió del Premi No- la sos- Si ho veiem en situa- bel de Química tenibi-cions diàries concretes, a Marie Curie, i litatcom la potabilitat de constitueix, d’aquesta d e lles aigües per mitjà de manera, una oportunitat planetarigorosos tracta- per reconèixer la contribu- i la mi-ments químics i fí- ció de les dones a la cièn- llora de lasics que ens per- cia. També, es comme- nostrameten beure i dut- mora el centenari de la qualitat dexar-nos sense cap fundació de la Inter- vida.risc de contreure ma-lalties, o la utilitzacióde sabons, xampú opasta de dents, així comproductes per a la desin-fecció de sòls i higiene ali-mentària, ens adonem de la im-portància de la química en les nostresvides. La significació dels productes d’higieneés tal que, com assenyala Mercedes Alon-so, vicepresidència adjunta d’Organització i Cultura Científica del CSIC,
 5. 5. Totes les empreses químiques de PIMEM donen resposta a les necessitats requerides avui en dia per la normativa Joan Mateos és consultor de poden donar respostes a les necessi- Sinergies, especialista en tats del sector HORECA? oferir solucions integrals de - Totes les empreses del sector quí- gestió a les organitzacions, mic pertanyents a PIMEM tenen una especialment aquelles gama de productes que dona resposta relacionades amb la gestió a les necessitats requerides avui en de la qualitat, el medi dia per la normativa. Això fa referen- ambient, la prevenció de cia tant als productes de neteja i de- riscos i la higiene alimentària. sinfecció utilitzats a les cuines, com- En aquesta entrevista pleixen amb totes les garanties sanità- analitza el sector químic ries, com els destinats a la desinfecció mallorquí. de piscines. Fins i tot, força empreses intenten innovar oferint nous produc- - Com a consultor, quina importàn- tes o serveis als seus clients. Aquest cia creu que té per a la societat, i es- factor també és important, perquè pecíficament per al sector econòmic equipara els serveis oferits per les em- i productiu de les Illes, comptar amb preses de les illes als serveis que pu- una indústria química pròpia? guin oferir grans grups empresarials - Pel fet de trobar-nos en unes illes de carácter multinacional. és important poder comptar amb una indústria química que pugui - Pot donar-nos algun exemple pràc- donar resposta a les necessitats de tic de bona gestió en matèria d’hi- productes de neteja i desinfecció. giene alimentària en el sector HO- També s’ha de tenir en compte RECA? que el sector de la fabricació de pro- - Destacaria els casos d’aquelles ductes químics té, a Balears, major empreses que, a més de vendre els representativitat -en percentatge- productes necessaris per a la neteja, que la mitjana de l’Estat espanyol. col·laboren amb els seus clients a l’- Actualment la comercialització Joan Mateos, consultor. hora de desenvolupar tota la docu- dels productes té major representativitat mentació necessària per complir amb la en el sector denominat HORECA, tot i que dors, permet conèixer i complir amb tota la normativa sanitària. Això, avui en dia, és hi ha una part, que seria interessant poten- normativa que afecta a l’empresa, permet un valor afegit que es té en compte positi- ciar, destinada al mercat domèstic. obtenir dinstintius reconeguts internacio- vament per part dels usuaris. Línies de treball que seria interessant nalment o facilita incrementar la qualifica- analitzar i que s’han apuntat a l’estudi ela- ció professionals dels treballadors d’aques- - Representa una problemàtica afegida, pel borat l’any 2009, indiquen la possibilitat de tes empreses. fet d’estar situats a unes illes, la necessitat fabricar el clor directament a les illes o valo- de transportar la major part de les matèries rar la possibilitat d’unificar esforços entre - En matèria de solucions pel que fa a la hi- primeres? empreses, mitjançant la fórmula del coope- giene alimentària, quines recomanacions - Sense dubte s’encareix el transport del rativisme, la creació d’una marca blanca o pot donar a les organitzacions? Què poden producte final el fet que s’hagin de transpor- d’una comercialitzadora de serveis. aportar els químics de PIMEM en aquest tar des de la península la major part de sentit? matèries primeres per a la fabricació dels - Les compres de productes de neteja o d’hi- - És important personalitzar els serveis i productes químics. Per això, línies que seria giene alimentària per part d’empreses, hau- productes a les necessitats de cada client. interessant treballar serien per exemple ria de ser objecte d’algun tipus de gestió Aquests valoren molt positivament que, a més sol·licitar millores respecte a les freqüències empresarial determinada? Per què? dels productes de neteja o desinfecció, se’ls o ajudes al transport al Ministeri de Foment. - Seria interessant potenciar la incorpora- pugui oferir formació, elements dossificadors, També seria interessant intentar definir ció de sistemes de gestió de la qualitat o de manteniment tècnic o, fins i tot, en alguns ca- com a estratègics alguns dels productes ne- gestió ambiental. Incorporar aquestes eines sos, que se’ls ajudi a desenvolupar els registres cessaris per a la fabricació. Què passaria de gestió, per exemple basades en les nor- o documentació que requereix la normativa amb les piscines, amb les cuines dels hotels mes ISO 9001 o ISO 14001 resulta beneficiós en materia de seguretat alimentària. o restaurants o amb la desinfecció als hospi- per diferents motius. Per exemple: estanda- tals en el cas que hi hagués problemes de ritza la operativa de treball de les empreses, - Creu que els productes que comercialitza subministre de matèries primeres d’una millora la imatge davant clients i consumi- el sector químic mallorquí federat a Pimem forma prolongada?6 Setembre 2011
 6. 6. Els fabricants de detergents i desinfectants biocides d’ús en la indústria alimentària han d’estar inscrits només en el ROESBA rran de la confusió que ha generat l’aplicació de diver- D’altra banda, les empreses inscrites en el RGSA amb clau 31 i sos criteris autonòmics en el compliment de la modifi- 37 però que no treballin amb biocides, “no estan inscrites de mo- cació del Reial Decret 191/2011, sobre Registre General ment en cap registre”. No obstant això, precisen que la vigilància Sanitari d’Empreses Sanitàries i Aliments, pel que fa a de les mateixes es farà d’acord amb la perillositat de les substàn-l’exclusió de les claus 31 i 37 del Registre General Sanitari, l’Asso- cies químiques que fabriquen o comercialitzen, en compliment delciació de Químics de PIMEM ha consultat a la Direcció General de que disposa el REACH.Salut Pública i Consum del Govern balear, per aclarir algunes con-sideracions jurídiques sobre això. Els productes i els seus registres Cal destacar que les claus 31 i 37 es refereixen a additius, aromes Pel que fa als productes de les empreses, des del Govern es ba-i coadjuvants tecnològics, j a detergents, desinfectants, desinsec- sen en el Reial decret 1054/2002 per especificar que els productestants i altres productes en la indústria alimentària, respectivament. biocides s’han d’inscriure al Registre Oficial de biocides (ROB) de D’acord amb l’informe elaborat per l’esmentat departament, la Direcció General de Salut Pública del ministeri de Sanitat, Polí-atenent les preguntes de l’entitat, fins a la publicació del decret tica Social i Igualtat. Recorden també que fins que els hipoclorits191/2001 les empreses inscrites en les claus 31 i 37 del Registre Sa- no siguin avaluats en el marc del Programa de revisió de Substàn-nitari que fabricaven o comercialitzaven productes biocides ha- cies Actives biocides, els lleixius que compten amb legislació prò-vien d’estar inscrites tant en el Registre Sanitari, com en el Regis- pia no han de registrar-se al ROB.tre d’Establiments i Serveis de biocides (ROESB) de la correspo- Sobre l’acreditació de la norma UNE-EN per a les substàncies onent comunitat autònoma. En l’actualitat, indiquen, aquestes preparats que s’afegeixin a l’aigua de consum humà, necessitenempreses només han d’estar inscrites en el ROESB i aquelles que des de la Conselleria que els fabricants de lleixius de desinfecciója disposin d’inscripció en el Registre General Sanitari d’Aliments d’aigua de beguda hauran d’acreditar que l’hipoclorit que utilitzenamb clau 31 i 37 i treballin amb algun tipus de biocida, se’ls ins- per a la seva fabricació compleix amb la norma UNE corresponent.criurà d’ofici en el ROESB , en el cas que no ho estiguessin. “Per a això hauran exigir al subministrador de l’hipoclorit utilitzat Així, “les empreses que iniciïn la seva activitat i treballin amb la documentació corresponent anàlisi del producte”, sostenen.algun tipus de biocida, hauran de sol·licitar la seva inscripció en el L’informe original elaborat per la Direcció General de Salut i Con-ROESB i no en el registre general sanitari com fins ara”, expliquen. sum pot llegir íntegre a l’adreça web http://www.quimicos.org Setembre 2011 7
 7. 7. Detergentes Burguera Una qualitat amb la qual no poden competir les multinacionals Fray Juan Ballester 50. Campos. Tfno 971 65 06 21. http://www.detergentesburguera.com D etergentes Burguera, em- ra en la incorporació del sistema de cu- presa capdavantera en la fa- bes d’emmagatzematge d’1.000 litres, bricació i distribució de llei- “que estalvien temps i costos, a més d’a- xius per a bugaderies i ho- judar a la conservació de la qualitat del tels, així com de productes químics per lleixiu, perquè s’omple al moment”, sos- al tractament d’aigües, ha aconseguit té el responsable. Una altra de les conse- consolidar-se en el sector com una de qüències destacables és que l’empresa les preferides dels clients objectius, a ha aconseguit reduir de forma dràstica causa de la qualitat dels seus produc- la utilització de plàstics i ha apostat per tes, un aspecte en el qual ni tan sols les la reutilització. multinacionals poden fer-li ombra, se- Certificada amb la ISO 9001 de gestió gons explica Mateu Burguera, gerent de qualitat i els corresponents registres de l’empresa. sanitaris, aquesta empresa du 32 anys al “L’eficàcia del lleixiu és major quan mercat mallorquí de productes químics està el menor temps possible emma- i actualment empra a set persones. gatzemada i en les temperatures ade- Mateu Burguera, gerent de Burguera En matèria de serveis, Burguera ex- quades, perquè la calor és el seu pitjor plica que la seva empresa és capaç de enemic. El nostre gènere es fabrica setma- A la fàbrica, situada en Campos, les mos- donar respostes immediates als clients, en nalment i no ha d’esperar dies per a la seva tres s’examinen per partida doble: en el la- qüestió d’hores. “A més, el nostre departa- distribució. Les empreses de fora, en canvi, boratori propi i en un altre privat. “Sempre ment de servei està disponible les 24 hores, han d’esperar molt temps i els seus produc- hem de coincidir en les analítiques”, insis- fins i tot treballem els diumenges”, refereix. tes podrien patir els efectes de les altes tem- teix Burguera. La companyia també distribueix altres pro- peratures”, sosté Burguera. Aquesta companyia ha estat també pione- ductes per a la neteja i desinfecció. Clean Market Productes eficients, respecte al medi ambient i compromís amb la terra Roca Llisa, 10. Llubí. Tel. 971 85 70 70. http://www.clean-market.com P roductors químics des de 1991, l’aportació que està fent al desenvolupa- Clean Market s’ha especialit- ment econòmic de l’illa. zat en la fabricació de deter- Així mateix, el gerent va posar en re- gents i tot tipus de productes lleu la importància de les pime com tei- de neteja utilitzats en l’hostaleria i la xit productiu més fort i l’aposta del sec- restauració. La gamma d’articles la tor de químics a seguir oferint productes componen des de rentavaixelles i abri- de qualitat i avançar en R + D + I. llantadors per a màquines automàti- Clean Market, també ha orientat la se- ques o d’ús manual, fins desincrus- va activitat cap al reciclatge, la reducció i tants, desgreixants, fregasòls, ambien- la reutilització d’envasos, i algunes de tadors o netejavidres. “Els nostres les seves accions es centren en l’ús de la productes destaquen per ser molt res- garrafa de producte concentrat que pectuosos amb les superfícies i el medi equival a 1.500 litres de producte, i que ambient”, explica Joan Martorell, direc- evita la utilització de 50 recipients. tor gerent de l’empresa. D’altra banda, l’empresa de Llubí des- A la fàbrica de Llubí produeixen al taca la seva relació de proximitat amb voltant de 30 articles de neteja i la seva els clients. “És un altre tipus de relació, plantilla, propera a la dotzena de perso- som els primers a donar una resposta”, nes, són tots residents al municipi o els indica Martorell. Clean Market també seus voltants. “Les multinacionals no- comercialitza productes per al tracta- més donen feina a comercials o vene- ment de piscines, complements per a la dors i els diners no ho reinverteixen a Joan Martorell, gerent de Clean Market, fabrica neteja, consumibles de paper i equipa- Mallorca”, explica Martorell, orgullós de productes químics des de 1991. ments per a institucions.8 Setembre 2011
 8. 8. Lejías Ca’n Valero Eficiència en qualitat, distribució i servei Pou des Lledoners, 21 i 22. Pol Ind de Binissalem . Tel: 971 51 21 24. http://www.lejiascanvalero.comD es de 1994 Lejías Ca’n Valero grans supermercats, entre d’altres produeix gènere per a la nete- clients, destaca per la seva ràpida capa- ja, com lleixius, rentavaixe- citat de distribució a majoristes, d’acord lles, sabons, detergents, sua- amb la gerent, Francisca Pons.vitzants, desinfectants, desincrustants, Altre aspecte per el que destaca Lejíasper al tractament de piscines, o per a Ca’n Valero és pel seu servei tècnic, ca-l’automoció com eixugaparabrises o an- paç de donar resposta “en escasses ho-ticongelants. Des dels seus inicis l’em- res” a qualsevol inconvenient o necessi-presa combina amb èxit qualitat i preus tat dels seus compradors.competitius. Situada a Binissalem, ma- La fàbrica va començar el seu camí elnufacturen més de 30 productes dife- 1994 amb l’objectiu de mantenir unarents en tres naus que ocupen una su- evolució constant i oferir un excel·lentperfície d’uns 1.500 m2. servei als seus clients. Per aquest motiu, Una altra de les línies de negoci té a van apostar per establir un sistema deveure amb la fabricació d’envasos de gestió de la qualitat que garanteixi l’èxitplàstic, a partir de material reciclat o a través de la satisfacció del client. És ai-verge per a l’envasament de qualsevol xí com des de fa nou anys estan certifi-tipus de productes. L’activitat de reuti- cats amb la ISO 9001 de qualitat i gestió,lització dels envasos que contenen les “que ens ha permès, de forma fefaent,etiquetes de Lejías Ca’n Valero és també incrementar la nostra capacitat d’oferirde les més actives del departament. les màximes garanties del productes L’empresa, proveïdora de petits i Francisca Pons, gerent de Lejías Ca’n Valero. subministrats”, sosté la gerent. Detergentes Mallorca Bon servei, flexibilitat i qualitat en una àmplia gamma de productes Carrer Antoni Cànovas 87, Muro. Telèfon 971 52 74 19D etergentes Mallorca, amb seu tat del servei. Si ara un client ens comu- a Muro, és una empresa fami- nica algun problema estarem allà en liar especialitzada en la fabri- menys de dues hores, com a molt “, indi- cació i comercialització de ca el gerent de l’empresa.productes industrials de neteja per a ho- Una altra qüestió que caracteritza eltels i el sector de restauració, així com de servei de Detergentes Mallorca és la im-productes per al tractament i manteni- mediatesa en els subministraments.ment de piscines. Actualment és la terce- “Les comandes es serveixen cada 24 ho-ra generació la que dirigeix la compan- res i a més ens adaptem als horaris delsyia, encapçalats per Antoni Femenines. clients”, insisteix el portaveu. L’adaptació als canvis tecnològics ha Femenines refereix que són conscientsestat sempre un dels principals objectius que està en un sector en què constant-de l’empresa des de la seva creació. Sota ment ha d’invertir més per mantenir lal’etiqueta de Detergentes Mallorca es co- qualitat dels seus productes i la satisfac-mercialitzen al voltant de 100 productes, ció dels compradors. “Encara que l’acti-per donar resposta a les necessitats cada vitat hagi baixat per raons de conjunturavegada més específiques dels clients, econòmica, nosaltres estem molt segurssosté Femenines. de la nostra qualitat i la mantindrem si- La qualitat dels productes es combi- gui com sigui”, va concloure Femenines.nen en aquesta empresa amb un servei Aquesta empresa també manté unpostvenda molt competitiu. “Si desta- ferm compromís amb el medi ambient,quem en alguna cosa, a més de l’eficièn- Antoni Femeníes dirigeix Detergentes Mallorcas, a en apostar per la reutilització dels enva-cia dels nostres articles, és en la proximi- Muro. sos i el reciclatge de caixes de cartró. Setembre 2011 9
 9. 9. Futurquimia Qualitat, servei i R + D + i els diferencia de les multinacionals Oficina i botiga: Carrer Renou, 30. Sa Pobla. Telèfon: 971 54 04 01 Fabricació: Carrer Asipo, Naus 133, 2-3. Polígon industrial Can Valero. http://www.futurquimia.es L a qualitat dels productes fa- basat per desenvolupar productes bricats per l’empresa poblera per a totes les fases del procés. “El Futurquimia els ha permès fet de dominar totes aquestes fases trepitjar fort en terrenys que amb bons resultats, és el que ens ha normalment estan acaparats per les permès obrir-nos un lloc en un sec- multinacionals del sector. Des de la tor normalment dominat per les seva fundació el 1930, la companyia multinacionals”, sosté Sebastià s’ha mantingut a l’avantguarda de Crespí, gerent. Així mateix, fabri- l’evolució del sector, incorporant in- quen productes de neteja industrial novacions tecnològiques i presen- i cloració de piscines. Una altra de tant les seves pròpies propostes grà- les característiques de l’empresa és cies a l’enfortiment del seu departa- la diversificació dels seus serveis ment de R + D + i. en matèria d’instal lació d’equips i La incorporació d’un enginyer atenció postvenda. químic el 1982 va donar un gir im- Familia Crespí. Futurquimia reciclatge i reutilit- portant a la producció, que des d’a- za envasos. “Les empreses de fora leshores ha incrementat la seva capacitat nou personal”, refereixen els responsables no volen asumir aquesta tasca perquè els per a testar nous productes. “Els nostres fo- de l’empresa. representa un cost addicional”, explica el naments estan basats en la recerca i la inno- Certificada amb la ISO 9001 de gestió de gerent. Així mateix, la fàbrica al polígon de vació i això ens ha permès afrontar molt mi- qualitat, Futurquimia és especialista en pro- can Valero funciona amb un dipòsit de resi- llor la crisi econòmica. Nosaltres no vam veir productes de neteja per a bugaderies dus, per tal de garantir un bon tractament acomiadar gent, sinó que estem contractant amb sistema de túnels de rentat, en què s’ha de les deixalles. Jabones Puig Servei personalitzat i respostes que satisfan les necessitats del client Gremi Tintorers, 35. Polígon Son Castelló. Palma. http://www.jabonespuig.com/ Qualitat, competitivitat, flexibilitat, ductes, i en quines quantitats. “La satis- professionalitat i servei personalitzat facció dels nostres client és alta, en defi- són les principals banderes de Jabones nitiva, ens desvivim pel servei”, en pa- Puig, l’empresa més antiga del sector, raules de Puig. fundada el 1924 a Sóller, i que es dedica L’empresa, dirigida actualment per la a la fabricació de productes de neteja per quarta generació d’una saga de profes- a l’hostaleria i col.lectivitats, així com de sionals químics, posa en relleu també la productes químics per al tractament flexibilitat a l’hora de satisfer les necessi- d’aigües. tats dels seus compradors. “Per exem- Des de Jabones Puig no dubten a as- ple, som capaços de fabricar productes senyalar que unes de les seves princi- compatibles amb les característiques de pals avantatges són la competitivitat l’aigua de l’illa, per aconseguir major dels seus productes en matèria de preus efectivitat”, sosté Puig. i la proximitat del servei. “És diferent el El 2009 Jabones Puig va aconseguir la servei que podem donar davant del ser- certificació de l’avaluació mediambien- vei estandarditzat que ofereixen les mul- tal EMAS, que permet la participació, de tinacionals, la nostra és una assistència forma voluntària, d’empreses i organit- personalitzada”, refereix Joan Puig, ge- zacions, per avaluar i millorar el seu rent de l’empresa. comportament mediambiental. També A més d’oferir assessorament químic, aplica el reciclatge i reutilització dels en- plantegen també formació a les empre- vasos que utilitza per als seus productes, ses interessades en la implantació de Joan Puig pertany a la quarta generació que dirigeix una pràctica que només duen a terme les plans d’higiene, en com utilitzar els pro- Sabons Puig, l’empresa més antiga del sector empreses mallorquines.10 Setembre 2011
 10. 10. Coquiba Subministrament de matèries primeres i compromís amb el client Sant Vicenç Ferrer, 163. 07005 Palma. Telèfon: 971 27 15 38L ’empresa Coquiba es tables i incorporem novetats dedica a la distribució tecnològiques. Tot això re- de productes químics i dunda en més eficiència i sa- matèries primeres per tisfacció per als productorsa les empreses mallorquines. de les illes “, indica Ripoll.A les Balears representen a Malgrat les problemàti-un grup industrial interna- ques per aconseguir fi-cional que ofereix una àmplia nançament per part delsgamma de productes quí- bancs i el poc marge demics i que implementa una competitivitat que deixa elestratègia de creixement sos- fet d’estar a expenses d’untenible. monopoli navilier a Mallor- Coquiba va començar el ca, aquesta empresa és ca-seu camí el 1982, de la mà de paç d’oferir puntualitat alsPere Fullana i Miquel Fuster, seus clients i proveir de for-però el 1992 va prendre les ma adequada al mercat alregnes del negoci Benito Ri- Benito Ripoll dirigeix Coquiba, empresa distribuïdora de productes qual es dirigeix.poll, garantint així la conti- químics i matèries primeres En el cas del transport, elnuïtat de l’empresa familiar. compromís de Coquiba amb Els fabricants de productes químics de dric o sosa càustica, entre altres, a través de els seus clients ha arribat al punt de garantirles illes es poden proveir dels seus princi- Coquiba. “Els productes que oferim són els els seus preus, tot i que la naviliera ha incre-pals entrades per a la fabricació dels seus millors d’Espanya, cada any incrementem mentat els ports en últim moment per raonsproductes, com hipoclorit sòdic, àcid clorhí- la graduació, els nostres articles són més es- de mercat. Lleixius Cendra L’aposta per la qualitat i el servei ha permès la consolidació de l’empresa Apartat de correus 90. Artà. Telf 971 83 65 45L leixius Cendra, amb seu a Artà, dels nostres clients i sempre els dema- distribueix i fabrica productes nen”, afegeix el responsable. químics per a la neteja i desinfec- Rodríguez considera que l’ésser una ció d’hotels, bars i restaurants. Els empresa familiar els ha permès destacarseus productes són comercialitzats espe- a través de la proximitat i eficiència delcialment en els municipis d’Artà, Cap- seu servei. “El tracte amb els nostresdepera i la costa de Cala Rajada. L’em- clients és directe i molt proper, a més po-presa va canviar de propietaris el 1988, dem atendre’ls com molta rapidesa per-data en què es van dur a terme impor- què treballem a la mateixa zona”, sosté.tants canvis a nivell comercial i l’aposta La distribució també es fa en el menorper nous productes. temps possible, segons indica: “si ens te- “El balanç de tots aquests anys és po- lefonen avui la comanda es lliura el ma-sitiu perquè hem aconseguit fer-nos un teix dia”.lloc entre la competència, donar-li una La competitivitat de l’empresa tambénova dimensió al negoci, i apostar per la ve marcada pels seus preus, “perquèqualitat i bon servei, una cosa molt difí- som capaços de generar la major satis-cil d’aconseguir avui en dia per una pe- facció dels consumidors al menor cost”.tita empresa”, indica Isidoro Rodríguez, Els productes fabricats sota la marcagerent de la firma. Lleixius Cendra compleixen les norma- Lleixius Cendra comercialitza sota la tives de registre sanitari i són biodegra-seva pròpia marca lleixius, rentavaixe- dables. A més, els seus productes estanlles i productes de neteja multiusos. “Els elaborats seguint normes de qualitatnostres articles s’han guanyat la fidelitat Isidoro Rodríguez, gerent de Leixius Cendra ISO 9001. Setembre 2011 11
 11. 11. Detergentes la Palmera Fabricació pròpia, qualitat, competitivitat i servei de proximitat Carrer Guillem Terrassa, 37. 07620 Llucmajor. Telèfon 971 66 04 69. http://la-palmera.com D e petita fàbrica de llei- sobre cost en transport i el valor xius en els anys 60 dels envasos, ja que no duen a amb articles per a l’ús terme polítiques de reciclatge i domèstic, Detergentes reutilització, explica el gerent. La Palmera va passar a ser a fi- Els avantatges també s’obser- nals de 1970, i sota tutela d’Anto- ven quan es parla del servei tèc- ni Rosselló, una fàbrica de pro- nic que caracteritza a Detergen- ductes químics dedicats a la nete- tes La Palmera: “la relació de pro- ja i higiene per a l’hostaleria. La ximitat és un altre dels aspectes seva gamma de productes és àm- que marca la diferència enfront plia i abasta les àrees de bugade- de les empreses de fora. Difícil- ries, pisos i cuines, tots de fabri- ment una empresa estrangera cació pròpia. “Toquem tot en la pot arribar al client i conèixer les nostra especialització, l’hostale- seves necessitats per oferir i de- ria, i ho fem nosaltres mateixos”, Rosselló i Andujar estan al capdavant de Detergentes la Palmera, senvolupar productes específics refereix orgullós Rosselló, gerent amb seu a Llucmajor com ho fem nosaltres”, diu Ros- de l’empresa. selló. A la fàbrica tot el sistema de producció es ca Rosselló, especialment quan es tracta La continuïtat de està assegurada per als troba totalment automatitzat a través de dels contenidors de major volum. propers anys, gràcies al treball de Jordi An- maquinària d’última generació i des de fa A nivell de preus, Detergentes La Palme- dujar, garantia del canvi generacional en alguns anys també manufacturen envasos ra és tant o més competitiu que les empre- aquesta fàbrica. Actualment Detergents La de plàstic. No obstant això, l’activitat de ses foranes, que en molts casos veuen enca- Palmera es troba en ple procés d’adaptació reutilització d’envasos és fonamental, indi- rits els seus preus entre un 20% i un 25% pel a la normativa REACH. Tonfer Servei i qualitat marquen l’activitat de l’empresa Carrer Licorers, 168 bajos. Pol. Industrial de Marratxí. Telf. 971 60 46 58. T onfer, empresa distribuï- que confien en l’eficiència del seu dora de productes quí- gènere. “El nostre servei és molt mics i cel lulosa, duu 32 ampli, va des del tracte del co- anys contribuint al de- mercial amb el client fins al se- senvolupament empresarial de guiment de les comandes”. Mallorca. Fundada per José Gar- A més, el seguiment comercial cía Torres, actualment està dirigi- i el servei postvenda inclou do- da pels cinc fills d’aquest. Lidera nar formació als seus clients per- l’empresa José Luis García, en el què treguin més profit tant als lloc de director general. productes com a la maquinària L’orientació del negoci s’ha que utilitzen anat adaptant amb el temps a la Sobre la qualitat dels produc- llum dels canvis globals, com as- tes de l’empresa també es va pro- senyala García. Així, explica que nunciar García: “només com- a la primera part de la dècada José Luís García, director general de Tonfer prem productes espanyols o eu- dels 90 el negoci va anar adqui- ropeus. En 32 anys no hem tingut rint una nova dimensió, per tal de dirigir les buïdors nacionals d’articles de neteja. queixes de cap client “. Els seus preus són seves vendes al sector HORECA, i desvin- Aquesta empresa mallorquina ha volgut competitius, afegeix. cular més el negoci de la comercialització destacar les seves fortaleses a través del seu Tonfer és una empresa certificada amb la en establiments tradicionals o de grans su- eslògan: ‘Tonfer SL Servei i Qualitat ‘, i és ISO9001 de gestió de qualitat i exigeix als perfícies. que l’acompanyament dels clients en totes seus proveïdors certificacions professio- En l’actualitat Tonfer forma part del les etapes de la venda dels productes és per nals. Els seus empleats són tots residents a Grup Cidal, un dels més importants distri- a ells una condició indispensable, alhora Mallorca.12 Setembre 2011
 12. 12. Industrias Argui Productes en constant evolució i d’extraordinària qualitat C / Gremi Saboners 8. Polígon Son Castelló. Palma. Telèfon: 971 43 10 10 http://www.argui.esI ndustrias Argui és una em- finals d’any puguem fabricar i co- presa que va néixer el 1983 mercialitzar una gamma de deter- amb la finalitat de fabricar gents ECOLABEL respectuosos detergents industrials i al- amb el medi ambient”, expliquentres productes químics, princi- des de l’empresa. La modernitza-palment per al sector d’hotels, ció de l’estructura productiva derestaurants i cafeteries (HORE- la companyia és també objecteCA). Així mateix, elaboren d’una constant reinversió.marques blanques per fabri- En matèria d’organització i pre-cants i distribuïdors. venció laboral, confeccionen plans La gamma d’articles fabri- de neteja molt personalitzats, aixícats per Argui està formada com formació.per uns 80 productes de dis- A més, expliquen que “davantseny propi i en constant evolu- Guillem i Silvia Mateo la dificultat de lluitar enfront deció. També fabriquen produc- les multinacionals, que ens guan-tes per a la neteja institucional, bugaderia, mediata i aporta solucions tècniques als yen en imatge corporativa, ens agradariapiscines, aigües potables i transport. Així clients i usuaris. subratllar que els nostres productes sónmateix realitzen serveis de desinfecció Argui disposa d’un departament de R + tant o millors en eficiència i qualitat i a und’instal·lacions d’aigua de beguda i tracta- D + i, en el que reinverteix bona part dels preu molt competitiu, a més disposemments per la legionel·losi. Un altre dels as- beneficis obtinguts, amb la finalitat de de- d’un personal molt qualificat, coneixem lapectes motiu d’orgull és el departament de senvolupar i millorar els seus detergents. problemàtica de les Illes i tenim una expe-servei postvenda, que actua de forma im- “Com a novetats de disseny confiem que a riència de més de 35 anys en el sector”. Barrachina Distribuciones Proximitat i qualitat per al sector HORECA de la costa de Llevant Joan Alcover (Pol. Ind Ca s’Hereu), 8. Son Servera. Telf 971 56 70 54. barrachinasl@telefonica.netL ’empresa distribuïdora i fa- tres clients és un dels avantatges bricant de productes quí- que oferim davant de les empre- mics Barrachina Distribu- ses foranes”, destaca Pérez. ciones, amb seu a Son Ser- D’altra banda, cal indicar quevera, subministra lleixius als Barrachina Distribuciones és a 3hotels i empreses de restauració quilòmetres de distància dels seusde la costa del Llevant. principals clients, cosa que, se- L’elaboració d’aquest producte gons el parer del gerent els garan-per a la desinfecció i la neteja es teix una ràpida actuació en casdu a terme des de 1970, data en d’urgències o a l’hora de submi-què va començar el camí del nego- nistrar comandes.ci de la mà del seu fundador, Fran- En l’actualitat, aquesta compan-cisco Barrachina. L’any 2002 es yia dóna feina a set persones ambvan traslladar a les noves instal.la- residència a la zona i manté activi-cions del Polígon industrial de tat durant tot l’any. Així mateix,Son Servera, on també tenen la se- J.F.Pérez, administrador de Barrachina. distribueix també altres articlesva altra branca de negoci referida per a la neteja a nivell industrial,al subministrament de productes d’alimen- Així mateix, duen a terme la instal lació d’e- que completen una àmplia gamma d’op-tació. quips, com per exemple dosificadors per a cions per als usuaris i clients. Una altra de José Francisco Pérez, administrador de bugaderies i rentavaixelles, i s’esforcen a les activitats a què es dedica Barrachina és aBarrachina Distribuciones, explica que la oferir un acurat servei tècnic. “Sens dubte, la distribució de productes alimentaris perseva producció diaria “permet una millor la rapidesa amb la qual actua el nostre ser- al sector d’Hotels, Restaurants i Cafeteriesconservació de les propietats del lleixiu”. vei postvenda i la proximitat amb els nos- (HORECA). Setembre 2011 13
 13. 13. Un software facilita el compliment dels canvis en la normativa al sector químic L es empreses del sector empreses de l’Associació de a la modificació de les etique- dentifiquessin algunes necessi- químic federades en PI- Químics de PIMEM perquè in- tes dels productes i revisió del tats i problemes en matèria de MEM i que integren el teractuïn entre si per tal d’a- risc, o adaptar la documentació normativa legal específica del Clúster Químic del sec- conseguir avantatges competi- ADR, per exemple. sector. El software utilitzat per- tor han completat la implanta- tius. met, a més de realitzar simula- ció del software Chemeter, que La incorporació d’aquesta Assoliment d’objectius cions de mescles químiques permetrà un fidel compliment nova eina permetrà a les em- La implantació del Cheme- complexes, generar, de manera de la normativa legal específi- preses que integren aquesta fi- ter completa així un dels objec- automàtica i integrada, fitxes ca aplicada a la comercialitza- gura adaptar-se sense proble- tius del clúster, després que s’i- de seguretat i costos de port en ció i fabricació dels seus pro- mes als canvis legis- segons, entre altres aplica- ductes. latius que afecten al cions. En definitiva, amb Es tracta d’una actuació fi- seu sector, com ara aquesta aplicació el sector nançada pels propis empresa- el reglament RE- aportarà major seguretat als ris amb el suport de l’Institut ACH que obliga les seus productes perquè els càl- d’Innovació Empresarial de les empreses a forma- culs seran exactes i s’adaptaran Illes Balears (IDI), a partir de la litzar els registres sense problemes als canvis col.laboració establerta arran dels productes que normatius. A més, amb l’apli- del conveni signat amb aques- comercialitzen cació del programari informà- ta institució per a la conforma- abans de maig de tic els costos es redueixen en ció del clúster que es caracterit- 2013, així com a la comparació a les pràctiques de za per la concentració de 23 normativa GHS per treball anteriors. Productes biodegradables, reutilització d’envasos i creació de riquesa, principals aposta del sector L a reutilització d’envasos en el sector ductes de neteja i desinfecció que resolen químic, una pràctica que només problemes bàsics per al millor consum duen a terme les empreses mallor- d’aigua i d’aliments , així com de salut, quines, d’acord amb dades aporta- energia o transport. des per l’Associació de Químics de PI- No només els ciutadans s’aprofiten d’a- MEM, així com un alt percentatge de bio- quests avantatges, sinó que també ho fan degradabilitat, superior al 95%, ofereix una les empreses que són motors de l’econo- visió del alt grau de responsabilitat me- mia balear, com el sector HORECA, per la diambiental d’aquest col.lectiu, en la seva seva elevada i necessària utilització de recerca de la sostenibilitat a llarg termini productes químics. clatge i reutilització i en alguns casos subs- Biodegradabilitat titueixen la capacitat dels recipients més Creació d’ocupació Aquest darrer punt, el de la biodegrada- usats per cubetes de 1.500 litres, més efi- L’aportació que aquestes empreses rea- bilitat, és una de les qüestions més desta- cients a l’hora de complir amb aquest ob- litzen al seu entorn també es tradueix en la cades del sector, atès que, amb l’objectiu jectiu. Les empreses de fora, en canvi, no creació de riquesa en els llocs on estan es- de protegir millor el medi ambient preser- realitzen cap activitat d’aquest tipus, pro- tablertes. Ubicades en diferents municipis vant els sistemes aquàtics dels efectes no- bablement per raons econòmiques ja que mallorquins, tant a Ciutat com a la Part Fo- cius d’algunes substàncies presents en els la gestió incrementaria les despeses de la rana, les empreses de sector químic donen detergents, la legislació vigent obliga que mateixa manera que el fet d’oferir un pro- feina a persones molt properes a la seva els agents tensioactius tinguin un nivell de ducte diferenciat, van puntualitzar des de ubicació, del mateix poble o voltants. biodegradabilitat d’almenys el 60% (se- l’entitat. Molts d’aquests llocs de treball requerei- gons norma EN ISO 14593:1999). Els pro- xen més d’una alta especialització. Així, po- ductes químics fabricats a Mallorca supe- Higiene i desinfecció den emprar a enginyers, químics, biòlegs o ren amb escreix aquesta xifra. Sens dubte a aquestes característiques administratius, entre d’altres qualificacions. s’uneixi el fet de comptar en el nostre terri- D’altra banda, la compra de matèries pri- Recuperació d’envasos tori amb una indústria que contribueix a meres, subministraments o la subcontrac- En matèria d’envasos, les empreses ma- millorar la qualitat de vida a partir del de- tació de serveis es realitza gairebé sempre a llorquines duen a terme tasques de reci- senvolupament i comercialització de pro- través d’empreses mallorquines també.14 Setembre 2011
 14. 14. Màxima qualitat, proximitat i servei personalitzat, aspectes diferenciats dels químics de MallorcaL es empreses químiques de Ma- llorca han apostat per oferir la màxima qualitat als seus pro- ductes. La competència constantamb les multinacionals i empreses fora-nes els ha impulsat a cercar fórmulesper mantenir una quota de mercat quehan aconseguit fidelitzar pels bons re-sultats de la seva producció, indiquendes de l’Associació de Químics de PI-MEM. Moltes de les mercantils que enaquest especial es donen a conèixer espoden donar el luxe d’afirmar que endeterminats sectors competeixen de tua tu amb les multinacionals o que elsclients locals les prefereixen per l’efi-ciència dels seus productes. Uns delssocis esmenta com a anècdota que elseu desengreixant estrella, que ja usavauna cadena de menjar ràpid, ha estatdemanat per una cadena internacionald’hamburgueses. dascuna de les empreses, indiquen els te personalitzat, són aspectes que els dife- No obstant això, la qualitat dels produc- membres de la associació. rencien d’altres empreses, “el servei es li-tes, desenvolupada de manera constant en mita moltes vegades al departamentels laboratoris de les empreses, probable- Tracte personalitzat comercial “. D’altra banda, la ubicacióment no seria completament efectiva si no Van explicar que la rapidesa en el servei geogràfica dels químics de Mallorca, sem-estigués acompanyada per la proximitat i post venda, la recerca de solucions adapta- pre a escassos quilòmetres de distànciaflexibilitat del servei tècnic que ofereix ca- des a les necessitats de cada client i el trac- dels seus clients, juga a favor seu quan es parla d’immediatesa en el ser- vei. La modernització de les instal.lacions, amb la incorpo- ració de maquinària de recent tecnologia, han explicat, ha estat una inversió necessària per mantenir-se en un mercat tan competit. D’aquesta ma- nera, els productors químics s’asseguren no només l’opor- tunitat de competir sinó tam- bé l’autonomia en matèria d’estocs. El coneixement de l’entorn és sens dubte un altre dels factors diferenciadors. Els fa- bricants de productes químics de PIMEM insisteixen que ells millor que ningú entenen les problemàtiques que po- den tenir els seus clients, per exemple, quan es tracta de les característiques de l’aigua de Setembre 2011 15
 15. 15. Els reglaments REACH i CLP regulen la comercialització, ús, classificació i etiquetatge dels productes químics A mbdues normatives suposen tres, identificació, composició, mesures terme des de la Agència Europea de una profunda reforma del marc que han d’adoptar per al seu ús i transport Substàncies i Preparats Químics (ECHA) jurídic existent a Europa i prete- sense risc, mesures en cas de dispersió ac- amb seu a Hèlsinki (Finlàndia). L’Agència nen millorar la comunicació de cidental o incendi, així com informació to- també proporciona informació i assessora- la informació relativa als perills que repre- xicològica i ecològica (a través d’una Fitxa ment tècnic i científic i elabora guies tècni- senten les substancies per als treballadors, de Dades de Seguretat o altres mitjans). ques dirigides a ajudar en l’aplicació de la consumidors, etc., i garantir un alt nivell Tota la informació es registra en una base normativa. de protecció de la salut humana i el medi de dades centralitzada. ambient. També millorar la competitivitat Pel que fa als usuaris dels produc- de la indústria química i garantir la lliure tes químics, han de prendre mesures circulació de substàncies en el mercat in- de gestió del risc per a certes substàn- tern de la UE. cies, i proporcionar als proveïdors in- Es produeixen canvis importants en la formació sobre la manera com les uti- forma de comunicació tant en les Fitxes de litzen Dades de Seguretat com en les Etiquetes, i la comercialització dels productes està -Com afecta REACH als usuaris subjecta a un registre previ. intermedis?- Els usuaris intermedis no tenen REACH obligacions de registre però si de do- Es tracta del Reglament relatiu al Regis- nar a conèixer al seu proveïdor l’ús tre, Avaluació, Autorització i Restricció de que dóna a la substància, perquè les substàncies i preparats químics, que aquest pugui incloure en la seva obliga a efectuar un registre de totes les sol·licitut de registre com a ús identi- substàncies químiques que es comercialit- ficat. zen dins del territori de la Unió Europea, Entre altres obligacions, han de així, des de l’1 de juny de 2007, no es co- comprovar si la seva substància posa- mercialitza cap substància en quantitats da al mercat es troba en la llista de iguals o superiors a 1 tona anual que no es substàncies preregistrades publicada trobi registrada. per l’Agència; aplicar les mesures de A més, atribueix a la indústria una major gestió de riscos establertes en les Fit- responsabilitat tant a l’hora de gestionar xes de Dades de Seguretat; compro- els riscos per a la salut i el medi ambient var si el seu ús com a usuari intermig que puguin generar les substàncies i els està cobert i sinó informar al proveï- preparats químics, com de oferir informa- dor del mateix; elaborar i subminis- ció de seguretat adequada als usuaris. trar Fitxes de Dades de Seguretat i re- comanar mesures adequades de ges- -Àmbit d’aplicació- tió del risc per als agents posteriors En principi, REACH afecta totes les de la seva cadena de subministra- substàncies fabricades, importades, co- ment. mercialitzades o utilitzades, com a tals o Els usuaris intermedis poden utilit- en forma de mescles, encara que existeixen zar una substància per un ús autorit- exclusions o certs usos estan exempts. zat, sempre que se l’hagi proporcio- Quant a les formes jurídiques presents nat una empresa que hagi obtingut en la nostra indústria s’aplica a usuaris in- una autorització, però, han d’infor- termedis i distribuïdors, inclosos minoris- mar l’Agència d’aquest fet. tes -Agència Europea de -Informació a la cadena de Substàncies i Preparats subministrament- Químics- Els proveïdors de substàncies (fabri- La gestió d’tots els processos que cants i importadors) han de comunicar in- inclou el REACH (registre, avaluació, formació sobre les propietats relatives a la autorització i restricció de substàn- salut, seguretat i mediambient, entre d’al- cies i preparats químics) es porta a16 Setembre 2011
 16. 16. Encara que el REACH, que regula l’ús substàncies, a partir de l’1 de desembre de • Equiparació del significat del termede 30.000 substàncies químiques en la 2010 i a les mescles, a partir de l’1 de juny ‘’mezcla’’ amb el terme ‘’preparado’’Unió Europea, va entrar en vigor l’1 de de 2015 • Substitució del terme ‘’categoria dejuny de 2007, el procés d’implementació peligro’’ per ‘’clase de peligro’’està previst que duri uns 11 anys, així en el -Principals canvis- REACH i CLP fixen un calendari tant2018 totes les substàncies químiques han • Nou sistema de classificació de la peri- per als diferents procediments i tràmitsde haver estat registrades. llositat que les empreses han aplicar en funció de • Nous pictogrames de perill i modifica- la seva activitat, del tipus de substància,CLP ció dels existents etc., com per les diferents modificacions en Es tracta del Reglament relatiu a la Clas- • Substitució de les frases R per indica- la classificació, etiquetatge i envasat desificació, Etiquetatge i Envasament de cions de perill o frases H. productes químics.substàncies i mescles químiques. Aquest • Substitució de les frases S per consells El passat 1 desembre 2010 va vèncer elnou sistema d’identificació del risc químic, de prudència o frases P. primer termini transitori de Registre delsuposa l’aplicació a la Unió Europea del • Indicacions de la gravetat del perill Reglament REACH i com a resultat es va-Sistema Globalment Harmonitzat (SGA o mitjançant les paraules d’advertència: ‘’Pe- ren registrar més de 24.000 expedients co-GHS en anglès): ligrosidad’’ i ‘’Atenció’’ rresponents a 3.400 substàncies diferents. • S’unifica la classificació i etiquetatgede productes químics a nivell mundial is’aproxima al que s’usa a nivell internacio- Fonts d’informació:nal en el transport de mercaderies perillo-ses. http://www.portalreach.info/ • Obliga a classificar les substàncies quí- http://inforeach.gencat.cat/cas/index.htmlmiques i les seves mescles en funció de les http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htmseves propietats perilloses. http://echa.europa.eu/home_es.asp • L’etiquetatge adverteix l’usuari de la http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Ergapresència del perill i de la necessitat d’evi- Noticias/Ficheros/2010/erganoticias113.pdftar l’exposició al mateix i als posibles ris- http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Ergacos. Noticias/Ficheros/2010/erganoticias116.pdf • Es regula el contingut, la mida de les http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Ergaetiquetes i pictogrames, i les característi- Noticias/Ficheros/2008/ErNOT104_08.pdfques que han de complir els envasos http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_go ods/chemical_products/l21282_es.htm-Àmbit d’aplicació- http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_pac Aplica a substàncies i mescles: a les kaging/ev0013_es.htm Setembre 2011 17

×