Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Connectem coneixements - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua castellana 2)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 3 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

More from Josep Miquel Arroyo Baena (10)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Connectem coneixements - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua castellana 2)

  1. 1. Connectem coneixements: la creació d'un Banc Comú de Coneixements Unitat didàctica Llengua catalana 2/Lengua castellana 2 (GES 1 CFA Tona) Destinataris: Estudiants del primer nivell de GES (educació d'adults). Durada de l'aplicació: 24 sessions de 2 hores i 30 minuts (gener a abril). Recursos necessaris: Ordinador o tauleta digital amb connexió a Internet; aplicacions i eines digitals per organitzar events, per enviar correus electrònics, per gestionar un canal de difusió i de propaganda, etc. Descripció breu: Et proposem un repte: series capaç d'organitzar un banc comú de coneixements? Comptem amb tu perquè ens ajudis en la gestió i la preparació d'unes jornades on tothom podrà aprendre dels altres. En aquesta unitat didàctica treballaràs els textos formals i els periodístics per tal de crear, portar a terme i difondre una iniciativa de caire social i educatiu com és el banc comú de coneixements. Descripció de la tasca final: Has de portar a terme el projecte d'organització, gestió i difusió del banc comú de coneixements. Hauràs de fer un informe previ per saber les necessitats de la classe i les de la resta de classes del centre (entrevistes i enquestes), seleccionar i organitzar les diverses propostes formatives (presentacions orals), contactar amb les persones que realitzaran les formacions (cartes formals, correus electrònics, trucades telefòniques, etc.). A més, hauràs de donar a conèixer el banc a través de la premsa (articles a diaris i revistes locals, a la pàgina web, missatges a través de les xarxes socials, etc.). Objectius didàctics • Redactar textos formals (orals i escrits). • Saber analitzar les característiques dels diversos tipus de textos formals (carta formal, sol·licitud, correu electrònic, invitació, etc.). • Saber exposar les característiques de la variació lingüística i de les funcions del català. • Saber fer un ús adequat dels registres de la llengua. • Identificar i distingir les categories gramaticals de les paraules d’una oració. • Identificar verbs i conèixer-ne les seves característiques (temps, mode i aspecte). • Conèixer les formes dels temps verbals dels textos formals i saber-les usar correctament segons el context. • Puntuar correctament textos senzills. • Fer esquemes sobre temes relacionats amb els temes lingüístics dels mòduls. • Llegir, comprendre i manipular textos periodístics. • Elaborar noticies, reportatges, cròniques, entrevistes, etc. • Expressar opinions personals sobre fets de l'actualitad. • Comprendre el valor informatiu de les fotografies periodístiques. • Saber utilitzar eines TIC i llocs web d'aprenentatge de llengües (traductors, correctors, Optimot, Edpuzzle, etc.) i d'altres ben diverses (Lino, Padlet, Drive, Google Documents,...) • Detectar i classificar errades significatives de textos escrits, externs i propis, segons siguin de coherència, cohesió, adequació o correcció ortogràfica. • Participar activament i reflexivament en la teva pròpia avaluació. • Analitzar i reflexionar sobre les errades realitzades als textos orals i escrits.
  2. 2. Continguts d'aprenentatge • Característiques del text expositiu i dels diferents textos periodístics. • Característiques dels textos formals (cartes, correus electrònics, invitacions, etc.). • Diferenciació de la llengua oral i la llengua escrita. • Característiques dels registres de la llengua. • Diferenciació de les categories gramaticals (el substantiu i el verb, fenomen de la concordança). • Classificació de les propietats del text: coherència, cohesió i adequació. • Classificació i esmena d'errors ortogràfics, gramaticals i textuals. • Desenvolupament de l'autonomia escrita i rigorositat de l'expressió oral i escrita. • Utilització d'eines digitals. • Selecció i organització d'informació. • Desenvolupament d'habilitats per prendre decisions. • Desenvolupament de l'hàbit de la cooperació i del sentit crític. Competències bàsiques que s'hi treballen • Competència lingüística i intercultural • Competència digital • Competència d'aprendre a aprendre • Competència cultural i artística • Competència d'autonomia i iniciativa personal Criteris d'avaluació Què s'hi avaluarà? L'alumne... • És capaç de produir textos formals, expositius i periodístics; usant procediments de planificació, elements lingüístics per a la cohesió interna de les idees, registre adequat i revisió. • És capaç d'usar tècniques de síntesi, amb suport paper o digital, per mostrar la comprensió de textos orals i escrits: esquemes, resums, etc. • És capaç d'aplicar procediments per enriquir el text escrit mitjançant elements d’estil, precisió lèxica i l’aplicació de fórmules genuïnes, tant de lèxic com modismes o proverbis. • És capaç de realitzar exposicions orals senzilles sobre fets d’actualitat que siguin d’interès de l’alumnat, amb l’ajuda de mitjans audiovisuals. • És capaç de participar activament i reflexivament en interaccions orals, escrites i audiovisuals per a l’aprenentatge i per a les relacions socials, dintre i fora de l’aula i amb l’ús dels recursos de les TIC. • És capaç de participar activament i reflexivament en l’avaluació del propi aprenentatge i el dels altres amb una actitud activa i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i ús de les llengües.
  3. 3. Com s'hi avaluarà? A través d'activitats a classe, treballs individuals o en grup, una prova de validació i el dossier d'aprenentatge de llengües.

×