,1+$/$'25 (1 &$578&+2 35(685,=$'2
0',
/D YtD LQKDODGD HV OD GH HOHFFLyQ HQ ORV SDFLHQWHV FRQ SDWRORJtD UHVSLUDWRULD

,1+$/...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cartucho presurizado

818 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
818
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
374
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cartucho presurizado

  1. 1. ,1+$/$'25 (1 &$578&+2 35(685,=$'2 0', /D YtD LQKDODGD HV OD GH HOHFFLyQ HQ ORV SDFLHQWHV FRQ SDWRORJtD UHVSLUDWRULD ,1+$/$'25 (1 &$578&+2 35(685,=$'2 0', 7e&1,&$ '( 87,/,=$&,Ï1 x $EUD HO LQKDODGRU UHWLUDQGR OD WDSD GH OD ERTXLOOD x $JtWHOR HQ SRVLFLyQ YHUWLFDO x 9DFtH VXDYHPHQWH GH DLUH ORV SXOPRQHV x ,QWURGX]FD OD ERTXLOOD GHO LQKDODGRU HQ OD ERFD FLHUUH ODV ODELRV D VX DOUHGH GRU x 3UHSiUHVH SDUD LQVSLUDU FRJHU DLUH OHQWDPHQWH SRU OD ERFD FRORFDQGR OD OHQJXD HQ OD SDUWH LQIHULRU GH OD ERFD x 8QD YH] LQLFLDGD OD LQVSLUDFLyQ SUHVLRQH HO SXOVDGRU XQD VROD YH] VLJD WRPDQGR DLUH OHQWD SURIXQGDPHQWH x 5HWLUH HO LQKDODGRU GH OD ERFD PDQWHQJD HO DLUH HQ ORV SXO PRQHV GH D VHJXQGRV GHVSXpV H[S~OVHOR SRU OD QDUL] OHQWDPHQWH x 5HSLWD HO SURFHGLPLHQWR SDUD FDGD GRVLV FRQ LQWHUYDORV GH x 7DSH HO LQKDODGRU x (QMXiJXHVH OD ERFD 81$ 0$/$ 7e&1,&$ ,1+$/$725,$ « VHJXQGRV HQWUH GRVLV 12 720$5 0(',&$&,Ï1 /,03,(=$ (O GLVSRVLWLYR SXHGH GHVPRQWDUVH SDUD VX OLPSLH]D H[WUDHQGR HO FDUWXFKR PHWiOLFR GH OD FDUFDVD GH SOiVWLFR OD FXDO VH ODYD FRQ DJXD MDEyQ 5HIHUHQFLDV 6RFLHGDG (VSDxROD GH 1HXPRORJtD &LUXJtD 7RUiFLFD 6(3$5 KWWS ZZZ VHSDU HV SDFLHQWHV FRQVHMRVBSDFLHQWHV XVRBLQKDODGRUHV KWPO ',5(&&,Ï1 *(1(5$/ '( )$50$&,$

×