Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

introScrumCAT

430 views

Published on

Introducció al desenvolupament àgil: SCRUM

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

introScrumCAT

 1. 1. Introducció al desenvolupament àgil SCRUM
 2. 2. Alguna experiència àgil? Heu pogut implantar algun aspecte àgil en la vostra feina?
 3. 3. Que és “agilitat”? Les necessitats es formulen des de la perspectiva de l’adaptació, i no de l’anticipació (predicció)
 4. 4. Predictiu vs Adaptatiu • Predictiva: consisteix en resoldre totes les incerteses abans de començar el projecte, o en la fase inicial d’aquest. El resultat d’això es una «full de ruta» (també es coneix com contracte) que marca la construcció del producte objecte del projecte • Adaptativa: consisteix en proporcionar una primea versió del producte del projecte útil tot i inacabada, i anar perfeccionant el producte en successives iteracions, fis arribar a un nivell de funcionalitat tal que permeti donar per finalitzat el projecte
 5. 5. Organització "improvisació" Les persones per sobre dels procediments i les eines Organització "disciplinada" Les persones es coordinen mitjançant procediments i eines Síntesi Els procediments evolucionen i s’especialitzen. Les persones no només "executen" sinó que aporten i cuiden el coneixement de l’organització Organització àgil​ S’apliquen mètodes àgils en organitzacions amb voluntat d’evolucionar els seus procediments de treball Campana de Gauss de les organitzacions àgils? •Improvisació
 6. 6. Que és SCRUM? Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi Empreses de manufactura i equips The New New Product Development Game, (1986) Ken Schwaber y Jeff Sutherland Adaptació a necessitats de projectes TIC (1995)
 7. 7. SCRUM Definit per Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka al 1986 com a aproximació al desenvolupament de productes de forma general, fent èmfasi en la rapidesa i la flexibilitat Foment d’equips amb talent, autoorganitzats I motivats The New New Product Development Game (1986)
 8. 8. Origen de la paraula “SCRUM” Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka comparen el treball en equip en empreses de manufactura amb la formació dels jugadors de rugby. I en el seu anàlisi proposen una tècnica que fomenta la motivació, l’autoorganització i el talent Que és una melè? • Un grup de persones que treballen en equip • Estan autoorganitzats • Estan enfocats • Tenen coratge
 9. 9. Agile Manifesto Kent Beck Mike Beedle Arie van Bennekum Alistair Cockburn Ward Cunningham Martin Fowler James Grenning Jim Highsmith Andrew Hunt Ron Jeffries Jon Kern Brian Marick Robert C. Martin Steve Mellor Ken Schwaber Jeff Sutherland Dave Thomas Manifest per al desenvolupament àgil de programari Estem posant al descobert millors maneres de desenvolupar programari fent-ho i ajudant a altres a fer-ho. Mitjançant aquesta feina hem acabat valorant: Individus i interaccions per sobre de processos i eines Programari que funciona per sobre de documentació exhaustiva Col·laboració amb el client per sobre de negociació de contractes Resposta al canvi per sobre de cenyir-se a una planificació És a dir, encara que els elements de la dreta tenen valor, nosaltres valorem més els de l’esquerra.
 10. 10. Agile Manifesto Individus i interaccions per sobre de procesos i eines
 11. 11. Agile Manifesto Individus i interaccions per sobre de procesos i eines Comunicació La comunicació efectiva és mes important que els processos, metodologies, pautes, eines….
 12. 12. Agile Manifesto Software que funciona per sobre de documentació exhaustiva
 13. 13. Agile Manifesto Software que funciona per sobre de documentació exhaustiva Resultats Els resultats son el que fa que les empreses funcionin, i no el procés, (sense menyspreu a la seva utilitat)
 14. 14. Agile Manifesto Col·laboració amb el client per sobre de negociació de contractes
 15. 15. Agile Manifesto Col·laboració amb el client per sobre de negociació de contractes Enteniment Per a que un projecte arribi a bon port és mes important una col·laboració estreta que garanteixi resultats que un contracte
 16. 16. Agile Manifesto Resposta al canvi per sobre de cenyir-se a una planificació
 17. 17. Agile Manifesto Resposta al canvi per sobre de cenyir-se a una planificació Adaptación L’adaptación és la clau de la resposta davant noves necessitats i canvis
 18. 18. Agile Manifesto Martin Fowler UK, 1963 Especialitat en anàlisi i disseny en POO UML Patrons de disseny Metodologies àgils: XP
 19. 19. Agile Manifesto Robert Cecil Martin EEUU, 1952 Enginyer de programari Molt especialitzat en tècniques àgils de programació, UML i patrons de disseny
 20. 20. Agile Manifesto Jim Highsmith EEUU, 1945 Especialitat en metodologies de desenvolupament de programari Creador de ASD (1999): Adaptive Software Development, (Jim Highsmith I Sam Bayer) Creació d’un model en contraposició al procés tradicional en cascada, basat en la col·laboració
 21. 21. Agile Manifesto Kent Beck EEUU, 1961 Enginyer de programari Tarjetes CRC Proves Unitàries jUnit Creador de eXtreme Porgramming, (XP) i de Test-Driven Development (TDD)
 22. 22. XP Programming XP es una de les tècniques de programació àgil mes conegudes i mes mal tractades de tots els temps En essència transmet els mateixos principis que SCRUM: - Simplicitat - Comunicació - Realimentació - Coratge - Respecte SCRUM = Gestió XP = Bones pràctiques en el desenvolupament Normes del XP Programming: - Desenvolupament iteratiu i incremental - Proves unitàries continues - Programació en parelles - Integració de l’equip amb el client - Correcció de tots els errors SEMPRE - Refactorització de codi SEMPRE - Propietat del codi compartida - Simplicitat en el codi
 23. 23. Agile Manifesto Ken Shwaber i Jeff Sutherland Ken Shwaber: EEUU, 1945 Jeff Sutherland: EEUU, ???? Desenvolupadors de programari Adaptació de SCRUM i principis àgils (1995) de la versió original (1986)
 24. 24. Principis de SCRUM
 25. 25. Principis de SCRUM • Satisfacció del client • Receptivitat davant el canvi de requeriments • Treball enfocat al producte o servei • Desenvolupament sostenible • Cooperació diària i oberta entre negoci i desenvolupadors • Comunicació directa persona a persona • Individus motivats front individus dirigits • Orientació a l’excel·lència • Simplicitat • Equips auto-organitzats • Adaptabilitat
 26. 26. Principis de SCRUM Satisfacció del client L’objectiu últim és la satisfacció del client. El client ha d’obtenir el que vol i ha de sentir que el producte que li donem és útil
 27. 27. Principis de SCRUM Receptivitat davant el canvi de requeriments Els projectes no son estàtics. Canvien cada dia. La nostra feina diària ha de donar espai a assumir aquest fet
 28. 28. Principis de SCRUM Treball enfocat al producte o servei La finalitat és la creació d’un producte útil, per sobre del mètode emprat
 29. 29. Principis de SCRUM Desenvolupament sostenible Capaç de mantenir un ritme que permeti aplicar SCRUM
 30. 30. Principis de SCRUM Cooperació diària i oberta entre negoci i desenvolupadors Tots els participants en la creació del producte han d’estar en contacte sense traves. La informació ha de fluir
 31. 31. Principis de SCRUM Comunicació directa persona a persona La comunicació cara a cara per sobre d’altres mitjans de comunicació. La comunicació cara a cara, si hi ha compromís per totes les parts, afavoreix l’adopció de responsabilitats
 32. 32. Principis de SCRUM Individus motivats front individus dirigits Els participants en la creació del producte han de sentir-se part d’un equip, i han de sentir-se còmodes en la seva feina
 33. 33. Principis de SCRUM Orientació a l’excel·lència L’objectiu no és crear producte perquè sí. L’objectiu és crear producte incremental que millora en qualitat cada dia
 34. 34. Principis de SCRUM Simplicitat Fer només allò que és necessari. No reinventeu la roda. No us adalanteu a possibles necessitats que no han estat demanades. Si es detecta una necessitat útil no demanada cal comunicar-la abans de prendre la decisió unilateral de construir-la
 35. 35. Principis de SCRUM Equips auto-organitzats L’equip és capaç de fer la feina que es demana. Les persones individualment potser no, però la feina és de l’equip, no de les persones. L’equip s’organitza de forma que pugui assumir tots els aspectes que comporta executar la feina
 36. 36. Principis de SCRUM Adaptabilitat Els projectes canvien. Cal adaptar-se a aquest canvi i fer propostes que adaptin el projecte a la nova situació. L’adaptabilitat només és possible si l’equip és adaptable
 37. 37. Valors de SCRUM
 38. 38. Valors de SCRUM Compromís, (commitment): Per a treballar en equip és necessari un alt grau de compromís. (Fàbula del porc i la gallina  Diferència entre compromís i implicació) Enfocament, (focus): Dividir el problema en parts més petites que ens permetin concentrar-nos en la resolució d’un únic problema assumible per a l’equip. Organització oberta, (Openness): De forma continua expressem amb l’equip com ens trobem i que estem fent per treballar en equip. Aprenem dels demés. Demanem ajuda. Oferim ajuda. Respecte: Amb el compromís i el treball en equip arribem a respectar la nostra feina i la feina dels demés Coratge: La feina en equip i el respecte ens dona el que necessitem per afrontar els reptes de projectes complexos i incerts
 39. 39. Els SCRUM no ... 1. Aplicar SCRUM no és prescindir de la documentació (doc professional, enfocada a esquema i iterativa) 2. Aplicar SCRUM no significa prescindir de definir l’abast abans de començar el projecte 3. Aplicar SCRUM no significa prescindir de les comunicacions formals, (segueixen sent útils actes i documentació d’acords) 4. Adaptar-se al canvi no significa resistir-se al canvi amb procediments o amb eines 5. Col·laborar amb el client no és “si a tot”
 40. 40. SCRUM no és una metodologia És un marc de treball (framework) Per dir que fas SCRUM com ha mínim has d’acomplir: (Transparència, Inspecció, adaptació i Millora continua) + (Daily Meeting, Time Box, Sprint)
 41. 41. Projecte
 42. 42. Projecte complex, incert, canviant
 43. 43. Projecte • Acotat en el temps Dates, objectius i decisions • Controlat en recursos No només econòmics • Definit en l’abast Objectius clars
 44. 44. SCRUM no dona una definició de Projecte
 45. 45. SCRUM no dona una definició de Projecte Per sobre del “pla” està el producte
 46. 46. SCRUM està basat en la teoria del control de processos empírics Wikipèdia: L’empirisme és una teoria filosòfica que emfatitza el paper de l’experiència, lligada a la percepció sensorial, en la formació del coneixement
 47. 47. En que es caracteritza el Control de processos empírics? 3 pilars que defineixen l’empirisme: • Transparència • Inspecció • Adaptació + concepte de Millora continua
 48. 48. La informació “ha de fluir”. S’ha de parlar “el mateix idioma” Transparència 3 pilars Els aspectes significatius del procés han de ser coneguts per tothom que hi participa. Això requereix que aquests aspectes han d'estar definits mitjançant un estàndard comú, de forma que tothom tingui la mateixa percepció de les característiques de cada aspecte. (per ex: definició de “acabat”)
 49. 49. (també del procés mateix) Inspecció 3 pilars Tot procés persegueix un objectiu. Per la consecució d'aquest objectiu és necessari que els participants en el procés avaluïn de forma continua els seus resultats i el procés mateix, per tal de detectar possibles desviacions de l'objectiu el mes aviat possible Projecte Objectius Avaluació continua Desviacions Projecte = Caçar desviacions
 50. 50. Que fem quan detectem una desviació? Ens adaptem Adaptar-se és: 1. Crear un pla per corregir la desviació 2. Canviar els objectius afectats Adaptació 3 pilars Quan es detecta una desviació, la resposta a aquesta desviació ha de ser l'adaptació, es a dir, l'adopció d'accions o plans que o bé ajudin a corregir la desviació, o bé reconfigurin l'objectiu
 51. 51. SCRUM és Millora continua (actitud)
 52. 52. Organitzacions de SCRUM
 53. 53. Scrum.org, (https://www.scrum.org/) Scrum Alliance, (http://www.scrumalliance.org/) European Scrum, (http://www.europeanscrum.org/) ScrumManager, (www.scrummanager.net)
 54. 54. Organització de SCRUM
 55. 55. Organització de SCRUM
 56. 56. Organització de SCRUM Model tradicional, (cascada) SCRUM - Predictiu - Relay race, (cursa de relleus) - Organitzat jeràrquic - Departamental - Objectius complets (cascada) - Controlat en Temps, pressupost, abast i qualitat - Adaptatiu - Holístic . Esport d'equip - Aproximació Matricial - Autogestionat - Lliuraments incrementals. Aportació continua de valor - Controlat en temps, pressupost, abast, qualitat i expectatives  El client col·labora
 57. 57. Rols, artefactes, activitats • Persones • Eines • Flux
 58. 58. Rols, artefactes, activitats Product Owner Scrum Master Stakeholders Development Team
 59. 59. Rols de SCRUM Presentació dels rols Scrum Team
 60. 60. Rols, artefactes, activitats Scrum Board GraphsLists Product Backlog Sprint Backlog Incidence Backlog Impediments Backlog Release Burn-down Sprint Burn-down
 61. 61. Rols, artefactes, activitats Sprint 0 o First Sprint Sprint Sprint Planning, (planificació del Sprint) Daily Scrum Meeting, (reunió diària) Sprint Review, (Revisió del Sprint) Sprint Retrospective, (Retrospectiva del Sprint) Refinement / Grooming, (Refinament)
 62. 62. Artefactes de SCRUM Presentació
 63. 63. Artefactes SCRUM • Product Backlog Llista de User Stories Només un Responsable: PO
 64. 64. Artefactes SCRUM • Sprint Backlog Llista de User Stories del Sprint Es pot tocar? Divisible en tasques? Les tasques estimades en que? Responsable: DT i el SM
 65. 65. Artefactes SCRUM • Impediments, incidències i bloquejos Llista de problemes, que s’han de registrar i que afecten a l’execució d’una tasca i, per tant, del sprint
 66. 66. Artefactes SCRUM • Impediments, incidències i bloquejos • Impediment Backlog (procés): Llista de problemes, que serveix com a registre per a que el Scrum Master pugui cercar solucions • Incidence Backlog (tasques): La Incidence Backlog és una llista de problemes detectats a nivell de tasca per a un Sprint. Qualsevol canvi no previst sobre una tasca s’anota en aquesta llista, per a ser tractat a la reunió de Sprint Retrospective. • Parking Backlog (aturades): El Parking Backlog és la llista de tasques que es troben aturades en un Sprint. Una tasca pot estar aturada perquè s’ha detectat algun problema que impedeix acabar-la, o bé perquè s’està a l’espera d’un resultat intermedi, etc.
 67. 67. Artefactes SCRUM • Impediments backlog Problemes que es caracteritzen per la “sorpresa” i requereixen adaptació. Acostumen a bloquejar la tasca durant temps limitat Qui informa dels problemes? Exemples?
 68. 68. Artefactes SCRUM • Incidence Backlog Es caracteritzen per representar un “retard” i que pot resoldre’s en el si de l’equip Qui informa? Exemples?
 69. 69. Artefactes SCRUM • Parking Backlog Es caracteritzen per un “bloqueig” sobre una tasca i que ha de resoldre’s en el temps del sprint Qui informa? Exemples?
 70. 70. Artefactes SCRUM Scrum Board
 71. 71. Rols de SCRUM Presentació dels rols Scrum Team
 72. 72. Rols - Product Owner
 73. 73. On participa: Ho veurem després De que és responsable: Ho veurem després Enllaç entre el client i l'equip de desenvolupament. Enfocat a negoci o a TIC. • Dona suport per resoldre qualsevol qüestió funcional o impediment • Estratègia. Coneix el “negoci” • Defineix els objectius • Manté el Product Backlog • Negocia l’abast amb el client • Defineix consensuadament els criteris d'acceptació del projecte i de cada sprint • Manté el pressupost Rols - Product Owner
 74. 74. Rols - Scrum Master
 75. 75. Rols - Scrum Master El Scrum Master NO és el Project Manager. És l'enllaç entre el DT i el PO • És un coach/mentor per als components del Development Team, (DT) • Proporciona suport al DT i resol els problemes • Modera les reunions de que és responsable • Reporta, arxiva i porta registre • Proposa, promou i potencia millores sobre el procés i sobre el Scrum Team On participa: Ho veurem després De que és responsable: Ho veurem després
 76. 76. Rols Development Team
 77. 77. Rols Development Team Entre 3 i 9 persones, sense comptar el PO ni el SM Tots els components de l’equip haurien d’estar en contacte directe entre ells i amb el SM • És flexible • Està auto-organitzat • És multidisciplinar On participa: Ho veurem després De que és responsable: Ho veurem després És un equip!!! No un grup de treball
 78. 78. Rols: Direccionalitat de les comunicacions StakeHolders Product Owner Scrum Master Development team
 79. 79. User Stories i Planning Poker
 80. 80. User Stories Les User Stories son fitxes que expliquen el detall funcional de cada item del Product Backlog Inclouen informació descriptiva Prioritat Criteris d’acceptació “Pes” en forma de Story Points
 81. 81. User Stories Definició Les User Stories han de ser INVEST - Independent - Negotiable - Valuable - Estimable - Sized appropiatelly - Testable
 82. 82. Story Points Un Story Point és la forma de consensuar l’esforç per a construir una funcionalitat donada
 83. 83. Planning Poker • Per a una història d’usuari donada, s'exposen les seves característiques i tota la informació necessària per a poder donar una valoració, (incloent els criteris d'acceptació). Un cop feta l'exposició, cada membre de l'equip la puntua. L'objectiu d’aquest mètode de valoració és doble 1. Consens 2. Imparcialitat • Si però... Que representa en esforç 1 Story Point?
 84. 84. Scrum Board Al Scrum Board es mostra: • Les User Stories del Sprint: Les User Stories es col·loquen en ordre de prioritat, (a dalt les més prioritàries), per a que l’equip conegui amb un simple cop d’ull la importància de cada tasca. • Les tasques de cada User Story i la seva situació • Les llistes de incidencies, impediments i Parking Backlog Les tasques son Post-its que es mouen pel Scrum Board Cada tasca, (post-it), te una estimació inicial i el nom de la persona que es responsabilitza a cada moment. Si l’estimació varia, s’ha d’anotar al post-it, i si la desviació es greu s’ha de registrar una incidència
 85. 85. Scrum Board - KANBAN El Scrum Board és una variant de KANBAN El terme KANBAN va ser emprat por Taiichi Onho (Toyota) para definir un sistema de visualització de tasques en un escenari de cadena de muntatge La comunitat Scrum (no Scrum oficial) l’ha adaptat per al ús en projectes TIC L’objectiu de KANBAN és: - Lliurar a temps - Evitar colls d’ampolla - Informar de l’estat Operativa amb KANBAN - No existeix el concepte de Sprint ni de iteració - No hi ha rols - Limita el WIP por estat de flux Que és el WIP? El WIP és una tècnica per limitar el treball concurrent en un estat de flux concret. D’aquesta forma es guia l’equip de treball a resoldre els colls d’ampolla tant bon punt es produeixen
 86. 86. Scrum Board – KANBAN – Muda/Mura i Muri Muda / Mura i Muri son 3 variables que ens ajuden a governar el flux en un tauler KANBAN. Muda (Malbaratament): La muda es la minva de temps producte d’accions que no tenen a veurr directament amb el projecte (per ex: burocràcia), o decisions que alenteixen el curs del projecte (per ex: desenvolupaments no encarregats) Mura (Discrepància): Temps morts. Degut a factors com: - Seqüència d’execució d’accions - Alt grau d’especialització de l’equip de desenvolupament Muri (Tensió): Colls d’ampolla. Mitigable mitjançant l’aplicació del WIP a nivell d’estat de flux
 87. 87. Scrum Board Columnes del tauler: - To Do, (Pendent) - In Process - Acabat Qui és responsable: El Scrum Master controla el Scrum Board amb la col·laboració de tot el DT. A més, el Scrum Master pot canviar el Scrum Board en temps real, (fora de les Daily Meeting), per adaptar-se a canvis, reassignar tasques, atendre peticions del DT si acaba tasques abans d’hora, etc.
 88. 88. Scrum Board
 89. 89. Ja tenim les User Stories i el Scrum Board Com desfem les user stories en tasques? Les tasques son “post-its” que circulen pel Scrum Board. Son la veritable “feina” Han d’acomplir els criteris de SMART: - Specific: Descriuen una acció acotada - Measurable: Es poden pesar en hores o jornades de feina - Achievable: Son realistes. Poden executar-se de la forma descrita - Relevant: Descriuen una acció que aporta valor - Time-boxed: Es pot acabar en el temps compromés
 90. 90. Activitats SCRUM En detall
 91. 91. Sprint 0 Preparatòria Sprint 1 Sprint n Sprint planning 2 hores Retrospectiva 2 hores Revissió 1 hora  Sprint 5 dies Reunió diària Reunió amb el client / Refinament  Aprovació Release Activitats de SCRUM
 92. 92. Time Box Activitat Time Box Sprint 0 No hi ha un límit establert per aquesta fase. Dependrà del temps disponible per llençar el projecte, o les dates per lliurar un prototip, etc. Sprint Planning Un màxim de 8h per a Sprints d’un mes. Sent proporcional per a Sprints inferiors Daily meeting Mai més de 15 minuts Sprint Review Un màxim de 4h per a Sprints d’un mes. Sent proporcional per a Sprints inferiors Sprint Retrospective Un màxim de 3h per a Sprints d’un mes. Sent proporcional per a Sprints inferiors Grooming Es racomana un temps global de entre el 5% i 10% del Sprint.
 93. 93. Activitats de SCRUM - Sprint Planning Sprint planning RetrospectivaRevissióSprint
 94. 94. Activitats de SCRUM - Sprint Planning Per a que serveix? 1. Per planificar en detall el Sprint 2. Per a recollir la funcionalitat a desenvolupar 3. Per aclarir dubtes 4. Per a crear les User Stories 5. Per determinar els criteris d'acceptació del Sprint i de cada User Story 6. Per separar el User Story en tasques y determinar l'esforç de cada tasca. Que cal tenir en compte? • User Stories valorades • Es necessita un Product Backlog prou detallat Que passa després? • Tasques valorades • Daily Meeting Sprint planning RetrospectivaRevissióSprint
 95. 95. Activitats de SCRUM - Daily Meeting Sprint planning RetrospectivaRevissióSprint
 96. 96. Activitats de SCRUM - Daily Meeting Per a que serveix? 1. Per explicar-se 2. Per fer seguiment de l’estat a nivell de tasca 3. Per a determinar quines tasques fa cada tècnic en aquell moment 4. Per a resoldre dubtes Que cal tenir en compte? • Tothom parla i participa • Durada màxima: 15 minuts • Sempre al mateix lloc • Sempre a la mateixa hora • Obligatori per al DT • Voluntari per a SM • El PO només si és convidat Sprint planning RetrospectivaRevissióSprint
 97. 97. Activitats de SCRUM - Sprint Review Sprint planning RetrospectivaRevissióSprint
 98. 98. Activitats de SCRUM - Sprint Review Per a que serveix? (Part 1) 1. Per a mostrar al PO el resultat/situació final del Sprint (Part 2) 1. Per a mostrar a l’usuari/client l’increment de producte 2. Obtenir acceptació Que cal tenir en compte? • S’ha d’explicar a l’usuari els objectius del Sprint • Incloure algun comentari útil • S’ha de fer Demo Que passa després? • Es fa Sprint Retrospective Sprint planning RetrospectivaRevissióSprint
 99. 99. Activitats de SCRUM - Sprint Retrospective Sprint planning RetrospectivaRevissióSprint
 100. 100. Activitats de SCRUM - Sprint Retrospective Per a que serveix? 1. Per a debatre entre SM i DT sobre el curs del Sprint 2. Revisar incidents i bloquejos 3. Per a cercar solucions 4. Per aplicar la millora continua Que cal tenir en compte? • És l’aplicació de la millora continua Que passa després? • S’intenten aplicar les millores acordades per al Sprint següent Sprint planning RetrospectivaRevissióSprint
 101. 101. Activitats de SCRUM - Sprint Retrospective Sprint planning RetrospectivaRevissióSprint
 102. 102. Relació entre activitats i rols
 103. 103. Relació entre esdeveniments i rols DT SM PO Stakeholder Sprint 0 Opcional Sí Sí Opcional Sprint Planning Sí Sí A la definició de que es farà Daily meeting Sí Opcional Només si és convidat Sprint Review Recomanable Sí Sí Només a la 2a part de la reunió, on es fa demo i es demana acceptació Sprint Retrospective Sí Sí Només si és convidat Grooming Opcional Sí Sí Opcional
 104. 104. On participa: - Sprint 0 - Sprint Planning (definició d'objectius) - Sprint Review - Sprint Retrospective si és convidat - Grooming que demani i on sigui convidat De que és responsable: - Del Product Backlog - Del gràfic Release Burn-down Recomanacions/Restriccions: El PO no pot ser Scrum Master. Enllaç entre el client i l'equip de desenvolupament. Enfocat a negoci o a TIC. • Dona suport per resoldre qualsevol qüestió funcional o impediment • Estratègia. Coneix el “negoci” • Defineix els objectius • Manté el Product Backlog • Negocia l’abast amb el client • Defineix consensuadament els criteris d'acceptació del projecte i de cada sprint • Manté el pressupost Rols - Product Owner
 105. 105. Rols - Scrum Master El Scrum Master NO és el Project Manager. És l'enllaç entre el DT i el PO • És un coach/mentor per als components del Development Team, (DT) • Proporciona suport al DT i resol els problemes • Reporta, arxiva i porta registre • Proposa, promou i potencia millores sobre el procés i sobre el Scrum Team On participa: - Sprint 0 - Sprint Planning - Opcionalment als Daily Meetings - Sprint Review i Sprint Retrospective - A les reunions de Grooming que demani i a les que sigui convidat De que és responsable: - Del Sprint Backlog juntament amb el DT - Del Scrum Board juntament amb el DT - Del gràfic Sprint Burn-down - Del Incident Backlog i del Impediment Backlog - De coordinar la reunió de Scrum Retrospective
 106. 106. Rols Development Team Entre 3 i 9 persones, sense comptar el PO ni el SM Tots els components de l’equip haurien d’estar en contacte directe entre ells i amb el SM • És flexible • Està auto-organitzat • És multidisciplinar On participa: - Sprint Planning - Daily Meeting - Opcionalment al Sprint Review - Sprint Retrospective - A les reunions de grooming on sigui convidat De que és responsable: - Determinar el detall de cada funcionalitat descrita al Product Backlog, i fer la subdivisió en tasques - Estimació del esforç, en Story Points al Product Backlog, i en hores a cada tasca - Gestionar el Sprint Backlog - Proporcionar producte “acabat”. Convenientment testejat, seguint els criteris d'acceptació marcats. - Executar diàriament el Daily meeting i acomplir les normes d'aquest esdeveniment
 107. 107. Els gràfics de SCRUM En detall
 108. 108. Artefactes SCRUM Graphs
 109. 109. Artefactes SCRUM Release Burn Down Exemples de desviacions en el Release Burn-down a tenir en compte: Relea se Burn-down 0 20 40 60 80 100 120 S p rin t 1 S p rin t 2 S p rin t 3 S p rin t 4 S p rin t 5 S p rin t 6 S p rin t 7 Sprints StoryPoints L’equip va molt ràpid. Sobren Sprints Release Burn-down 0 20 40 60 80 100 120 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprints StoryPoints L’equip va molt lent. Falten Sprints o a l’equio li passa alguna cosa
 110. 110. Artefactes SCRUM Sprint Burn Down Exemples de desviacions en el Sprint Burn-down a tenir en compte: Sprint Burn-down 0 20 40 60 80 100 120 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dies HoresLes tasques assignades al Sprint s’estan resolent molt ràpidament. L’equip va fer una estimació “pessimista”. Probablement no s’ha triat el nombre suficient d’items del Product Backlog. Caldria afegir-ne més Sprint Burn-down 0 20 40 60 80 100 120 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dies Hores Les tasques s’estan resolent molt lentament. L’equip va fer una estimació “optimista”. Cal renegociar el Sprint amb el PO. Cal treure tasques El gràfic de Sprint Burn-down mostra en tot moment la “feina pendent”, i permet veure la velocitat a la que es resolen les funcionalitats compromeses al sprint. Per a cada dia d’iteració el SM incorpora el total d’hores de tasques en les diferents columnes de treball pendent o en curs. Usualment el gràfic s’actualitza després de dur a terme la reunió diària
 111. 111. Altres conceptes avançats de SCRUM
 112. 112. Themes, Epics, User Stories i Tasques Theme Correspon a un gran apartat funcional del projecte. Un módul, una secció amb valor per si mateixa. Susceptible de disposar del seu propi Product Backlog (per ex: un mòdul de gestió de RRHH) Epic Una història d’usuari susceptible de ser dividida (una “superhistòria”). Descriu una necessitat gran que conforma un submòdul (per ex: el corrector ortogràfic de word) User Story Una necessitat susceptible de ser construïda en l’àmbit d’un Sprint Tasca Les User Stories es subdivideixen en tasques durant el Sprint Planning. Una tasca és na acció que pot ser executada per una o poques persones. És la unitat mínima per poder assignar treball a persones i fer seguiment de l’execució
 113. 113. Dades bàsiques d’una User Story Nom Nom descriptiu i curt que defineix la User Story en una frase Descripció Petita descripció que complementa el nom. En la forma Com [rol] vull [objectiu] per poder [resultat] Story Points (estimació) Valoració en esforç Prioritat Prioritat (governada pel PO) Criteris d’acceptació Criteris que cal examinar per donar la història per acabada
 114. 114. User Stories Priorització El PO és el responsable de prioritzar Tècnica MoSCoW de priorització, que classifica les User Stories en 4 categories: • M - MUST HAVE (es necessari) • S - SHOULD HAVE (es recomanable) • C - COULD HAVE (podria implementar-se) • W - WON'T HAVE (no ho volem... potser en un altre moment)
 115. 115. User Stories Criteris de validació Son molt importants en SCRUM Perquè? Perquè és el que ajuda a determinar si s’ha assolit el concepte “d’acabat” per la User Story Com escriure els criteris de validació? SCENARIO Tenim un text en word i volem passar el corrector ortogràfic GIVEN Tenim el text carregat a Word AND L’hem escrit sense activar el corrector automàtic WHEN Executem el corrector de word THEN M’hauria de marcar els errors ortogràfics
 116. 116. User Stories Quantes històries seleccionem en un Sprint? Team Velocity La Team Velocity és la velocitat en la que l’equip resol els Sprints, en forma de Story Points El Scrum Master porta una estadística de la velocitat i la reflecteix al gràfic de Release Burn-down Les històries d’un nou sprint haurien de ser per valor aproximat de l’històric de velocitat de l’equip
 117. 117. User Stories Subdividir històries grans Tenim una història per valor superior a la capacitat. Cal subdividir-la. No és lícit en Scrum que una User Story abasti més d’un Sprint Possibles estratègies de subdivisió: - Per regles de negoci - Per happy/unhappy flow - Per paràmetres o dades etc
 118. 118. User Stories Selecció d’històries per aportar valor Premissa de Scrum: Satisfacció del client “El client ha de percebre que sempre li proporcionem increments útils” Hi ha tècniques per proporcionar al client increments de producte que veritablement aportin valor. Per ex: Visual Story Mapping
 119. 119. Sprint 1 Sprint n Sprint planning 2 hores Retrospectiva 2 hores Revissió 1 hora  Sprint Release La release La Release és un conveni amb el Product Owner, per al que és possible lliurar producte cada cert nombre de Sprints, depenent de la funcionalitat a construïr
 120. 120. Altres tècniques de medició (no només de burn-down viu l’home) - Mesurar no és una fi en si mateix - Mesurar és costos - Mesurar es pot confondre amb auditar - Tinguem sempre present “Temps ideal” i “Temps real”
 121. 121. Estenent SCRUM Conviure amb altres mètodes
 122. 122. Estenent SCRUM A nivell de producte: 1. Un producte te UN ÚNIC Product Backlog 2. Un producte pot tenir diversos PO. Cada PO veu una “vista” del product Backlog 3. Un PO pot gestionar diversos SM 4. Un SM respon només a un PO per a un producte 5. Un SM pot tenir al seu càrrec diversos DT, i te UN ÚNIC Sprint Backlog 6. Un DT només te UN ÚNIC SM
 123. 123. Com aplicar SCRUM? 1. [Tens 3 a 9] + 2? 2. Separar els projectes. Entendre els requeriments. Conèixer l’abast 3. Establir cicles, (sprints) 4. Establir reunions diàries 5. Fer partícip a l’equip i fomentar la comunicació 6. Fomentar la transparència, la inspecció i l’adaptació 7. Determinar rols i vies de comunicació amb l’usuari Com se si aplico SCRUM? www.sierra-charlie.com/download/SB023-TheNokiaTest.pdf www.verheulconsultants.nl/ScrumButtTest.pdf Es pot dir que fas SCRUM quan, com a mínim fas: (Transparència, Inspecció, adaptació i Millora continua) + (Daily Meeting, Time Box, Sprint)
 124. 124. Bibliografia 1. SCRUM y XP desde las trincheras http://www.proyectalis.com/wp- content/uploads/2008/02/scrum-y-xp-desde-las-trincheras.pdf 2. SCRUM guide de Scrum.org http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide- CAT.pdf#zoom=100 3. Kanban vs Scrum https://www.crisp.se/file-uploads/Kanban-vs-Scrum.pdf 3. Implantar SCRUM amb èxit Editorial UOC CAT: http://www.editorialuoc.cat/implantar-scrum-amb-exit ES: http://www.editorialuoc.cat/implantar-scrum-con-exito
 125. 125. Gracies 2017, Josep Lluis Monte Galiano moga@moga.cat www.moga.cat www.slideshare.net/jlmoga/introscrumes www.slideshare.net/jlmoga/introscrumcat www.moga.cat/agils

×