Ramirez entorno

1,297 views

Published on

Historia ingeniería Colombia

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
960
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ramirez entorno

 1. 1. 12 34564367896346
 2. 2. 3593466!# ')*+,*),-.',*/01023)'45*60-*07,-,8,-,*9)'')*+,*),-.',*/01023)'45*60-*07,-,8,-,*9)'')*+,*),-.',*/01023)'45*60-*07,-,8,-,*9)'')*+,*),-.',*/01023)'45*60-*07,-,8,-,*9)' :;,-,8,-,*9,,66)*+80-,*+)*,,-)*+)*:;,-,8,-,*9,,66)*+80-,*+)*,,-)*+)*:;,-,8,-,*9,,66)*+80-,*+)*,,-)*+)*:;,-,8,-,*9,,66)*+80-,*+)*,,-)*+)*/01023)'/01023)'/01023)'/01023)' 5*-)?,@'2.-,A@02,-0B DEFGHEI KLMNOQORSTQNUVORWLMLVXNVYNZNS[RY[LSWRZLVRWZRSTQNYV]SWV[VUUN^VXRVSQ_LO`YURSaZQXNOWNSTQN aVZVNbLWVZaRU]cLMVSYXNaZROWRSQZNMZQXNMLcLNOWRMRObLNONNdVcLOVZUVMQVOXR[VYVOXNSVaVZNMLXRSQS aZRWV^ROLSWVSefVcaRMRNdLSWNQOULOXNZRNOWZNUR[LSWgZLMRYURTQNSNNOWLNOXNaRZhijaZR[LkLXRaRZUR TQNV[RZVUUVcVONUlhmjmhnhmeoLOcVYRZVOpULSLSMVSLXNcNcRZLVNSUVSRUVcNOMLgOXN[NM[RSSQ_Lq MLNOWNcNOWNMRORMLXRSXNSXNUVrOXNaNOXNOMLV_LOVUVTQsXNUVaZRURO^VXVtXVXuNXLVNUWZVQcpWLMRLO^ZNSR VUVtXVXvROWNcaRZpONVVUVSaQNZWVSXNUSL^URww`YNcaNxVOXRNUOQNbRcLUNOLRNOcNXLRXNaVScRSVS MLNOMLVYWNMORUR^sVMROVU^QORSMRcRXNZN^ZNSRVUVMVbNZOVeoNRcLWNO_NM[VSYWVckL]OUVcNOMLgOXN ORckZNSaZRaLRSTQNaVSVOVORWVSXNaLNaVZVTQNURSygbNONSZNaVSNOUV[LSWRZLVetSWNVZWsMQURZNVULxVQOV XNSMZLaMLgOXNURSSL^QLNOWNSsWNcSzSVULNOXRXNUVtXVXuNXLV[VMLVUVcRXNZOLXVX{N^NONZVMLgOYMVWpSWZRq _NaVxZNaQkULMVOVOQNbVSMRObQUSLRONSUVaNSWNSQkbNZSLbVQOVaVxOVZMRWLxVXVYNUcLUV^ZRMRURckLVORe |VUVkZVSMUVbNz|VUVkZVSMUVbNz|VUVkZVSMUVbNz|VUVkZVSMUVbNzLO^NOLNZsVNOvRURckLV[LSWRZLVXNUVLO^NOLNZsVe }~FD}€ oRcNSVYW[VWYNSWNZXVYSON‚SLSWRXVYS[LSWRZYRW[NZSW[VWLW[VSOR‚ZNVM[NXLWSNOX‚[NZNVSW[NcRZNaZQq XNOW_LOXLWVXbLSVkUNWRNdVcLONLW‚[NOLWSaZRWV^ROLSWS[VbNVUZNVXYXLSVaaNVZNXWRVbRLXMROWZRbNZSYVOX cVƒLO^LWkNMRcLO^cRZNLOWNOSL_LNXef[NZNLSVUSRVkRQOXVZYkNW‚NNO‚[VWLS[LSWRZLMVOX‚[VWLSQOXNZSWRRX kYh„W[LSOR‚kNLO^aZR[LkLWNXkYVOVUYSLO^WRaLMSLOW[NSRqMVUUNXmm!n…†mmhme‡LW[RQW^ZNVWNZVOVUYq SLSVUcRSWkYcNcRZYSQ__LMLNOWUY‚NUUqƒOR‚O_VMWSVZNSLcaUYcNOWLRONX_ZRcLOXNaNOXNOMNW[NNOXˆLOvRq URckLV‰R_W[NaZRURO^NXcLXXUNV^NSW[NWZVQcVWLMNOWZYWRW[NMROWNcaRZVZYNZVVWW[N^VWNSR_W[NŠ‹W[MNOq WQZYVOXW[NkN^LOOLO^R_W[NON‚cLUUNOOLQcLOW[NcLXSWR_VcVxLO^VXbVOMNSLOSMLNOMNVOXWNM[ORUR^Y VURO^‚LW[SRcNSNNOVSVZNWQZOWRW[NMVbNcVONZVeuNOWLROSR_XVWNSVOXZNVUOVcNS[VbNkNNORcLWWNX _ZRcW[NcVLOkRXYR_W[NWNdWVOXaUVMNXLO_RRWORWNSSRW[VWYRQO^aNRaUNMVOZNbLN‚SQM[[LSWRZYcRZNNVSLUYe f[LSVZWLMUNXNSMZLkNSW[N_RUUR‚LO^LWNcSzUNVbLO^W[NcLXXUNV^NSWR‚VZXScRXNZOLWYZN^NONZVWLROVOXMVWVSq WZRa[N{NaQkULMVOaNVMNON‚MRObQUSLROSW[NSQkbNZSLbNaUV^QNOVZMRWLMaNVMNVOXW[NvRURckLVOcLZVMUNe ŒNY‚RZXSŒNY‚RZXSŒNY‚RZXSŒNY‚RZXSzzzzNO^LONNZLO^LOvRURckLVW[N[LSWRZYR_NO^LONNZLO^e {NMLkLXRzcVZxRŽXNŠ‹ŽŽ{NMLkLXRzcVZxRŽXNŠ‹ŽŽ{NMLkLXRzcVZxRŽXNŠ‹ŽŽ{NMLkLXRzcVZxRŽXNŠ‹ŽŽ MNaWVXRzyQOLRŠXNŠ‹ŽŽMNaWVXRzyQOLRŠXNŠ‹ŽŽMNaWVXRzyQOLRŠXNŠ‹ŽŽMNaWVXRzyQOLRŠXNŠ‹ŽŽ ‘“”•–”—–˜™š—›—œ–œžŸ”—›–˜ —ž¡ž¢—™”žœ£¤¥š¦§¨©˜©–Ÿ”—›–˜ —ª«£¦¢™”™¬­ž–®˜™«–¢ª™ §Ÿ”—›–˜ —ž–š¯—œ–¦”œž°ž¢©œªž–“”•–”—–˜± ­ž§¤—–¬²˜™–œš™” –³™´—˜–¢ª—›™§´—˜–¢ª™˜–œ´–®ž˜ªž¬–”ª™–“”•–”—–˜­žš—›—œ«–œ¨˜™•˜ž¬ž–µ˜ž©ž™ –”¶˜ž” ®™˜ª–·¦”¨œž”–ž¢—¸” ¡ž¢—™”žœ§´—˜–¢ª™˜–°—”ž”¢—ž¬—–”ª™¦¹ª–˜”™·¦”¥™ºž ž§µ–˜–”ª––¨œž”–ž¢—¸”“”© ª˜—žœ·¦¹®–˜ª™¢™” ©œª™˜–œž»¦¼–”ª˜ž” ®™˜ª–«– ž˜˜™œœ™ ˜–•—™”žœ–”›ž˜—™ ®ž­ – ·¤—–¬²˜™–œš™” –³™¶–˜˜—ª™˜—žœ–¨œž”–ž¢—¸”–½™•™ª¾§«–œž¿©”ªž´—˜–¢ª—›ž–œ“´Ÿ·¨™˜¬¾ –ÀÁžÂ™ §¢™” ©œª™˜ –”®œž”–ž¬—–”ª™–ª˜ž” ®™˜ª–—”•–”—ž˜­ž–¢ž˜˜–ª–˜ž ·¨˜– —–”ª––œž¥™¢—–žš™œ™¬²—ž”ž–“”•–”—–˜™ §¨˜– —–”ª––œž¼¢ž–¬—žš™œ™¬²—ž± ”ž–× ª™˜—ž–œ“”•–”—–˜­ž·Ä–¢—²—¸œžµ˜ž”š˜©Å–œž»˜–”žœ¤Æ˜—ª™¿©œ—™µž˜ž›—ª™·¼©ª™˜–œœ—²˜™ÇÈÉÊËÌÍÊÏÈÉÌÌÍÊÐÑÌÒÍÐÍÓ§´—˜–¢ª™˜– œž˜–›— ªž¼”žœ– –—”•–”—ž–”™”–¯ž®©²œ—¢ž™”©¬–˜™ ™ ž˜ª­¢©œ™ ·§«–”¼®©”ª– ®ž˜žœžÃ— ª™˜—ž–œ“”•–”—–˜­ž— ª—”ªž ®™”–”¢—ž ·š™”º–± ˜–”¢— ªž–”¢™”•˜– ™ –—”•–”—–˜­ž«–” –¬—”ž˜—™ ªÆ¢”—¢™  ™²˜–®œž”–ž¢—¸”©˜²ž”ž«ª˜ž” ®™˜ª–· FÔÕÖ×ØÙÚÙ×ÕÔEÙÔÙH×ÙÖÔ ¡©– ª˜ž•–™•˜žº­ž§•–”–˜™ ž–”®©–˜ª™ ”žª©˜žœ– «˜­™  Û©–ºž¢—œ—ªž˜™”–œž¢¢– ™žœ™ –³Æ˜¢—ª™ –œžš™”Û©— ªž« œžÄ–¢™”Û©— ªž§®™¢™–¹—•—¸žœž—”•–”—–˜­ž–”œžš™œ™”—ž· ¨ž˜žœž ”–¢– —ž– –œžÆ®™¢ž –¢™”ª¸–”œžÆ®™¢ž ¢™”œž º™˜ª—º—¢ž¢—™”– –šž˜ªž•–”ž§–œ¢ž”žœ–œ´—Û©–§–œ ¢ž¬—”™–Ù”ž«œž”ž›–•ž¢—¸”–”¢¯ž¬®ž”– ®™˜–œ ¤ž•žœ–”ž·¼œ®ž˜–¢–˜”™ –¢™”™¢—¸–”ª™”¢– ®™˜žÛ©­œž ˜©–ž§ªžœ›–Å®™˜Û©–ªž¬®™¢™¯ž²­ž¢ž¬—”™ ž®ª™ §™
 3. 3. 013456436781649 0
 4. 4. 31 64 74 6766764931 34564367816346351934 0 66!#15 $%$'$() *+,-*-./0134+-5-/5-,-/+607058-/9:0;0./-:=0,05,5 +?40:-/@-8+/A4-:/,5A4+/608.-/B@+:-5+/06.C/ D:-E058.BF4:+GH/0.I-56.-JBKLM+:N@-6./9.=.0I ,56+540.00/8-/8-:0O58-9-58-5,+09.*0.+0/8H,0P 80/IB@8-.50@-56-/-=0,-8+/6+5,+N5-56.-:0/7.0/ 9./4,0.C,6-.Q450/A4-,56.+74B-50:@-E.0@+-568- :0,0:+8088-*+80IA4-0=.0::0@05+5R.0-/6.4,64.0/,+0:I B:0+5R.0-/6.4,64.0-,5N@+,0I8-09B0:0,.-0,+N58- .+A4-;0I,@:0/8-6.05/9.6-B:0-5-.?01 S+5R-,=09.-,+/094-8-5@-5,+50./-8/94-56-/,-.,0P 5/0T?6CI45::0@0894-56-D.0580IA4-/-8+,- R4-,5/6.4+80+5/605,+0/8-450:RH.-;.-0:90.098-. *+/+60.0/40@080IA4-*+*0-5UVWXYZV[B6.I-5S-..-P ;4-:0IA4-,5-,6070-:,0@+58-]580,5-:8- -56.0800T?6C0:/4.8-:0:0?4508-^0]-..-.0[BR+50P :+;058-:/+?:_`OOOaI45-/6.06H?+,94-56-.-/4:6088-: ?.+68-b:S,..I@H68A4-0c5/--/6+:090.0A4- ?7+-.5/+@9.*+8-56-/=0?05:0/7.0/A4-.-A4+-.-5 .-?+5-/B,@45+808-/070585080/1b/8-08@+.0.-: R.@+807:-/+/6-@08-,+4808-/A4-/-+@9:056N-5680 :0D@H.+,0=+/9050/+?4+-58-/6.+,6/,C55-/4.705/P 6+,/I,5-/A4-@0/8-.8-50808+/9/+,+N58--/90,+/ B4//9.+5,+90:-/1S+,5:0N96+,00,640:/-,5/+8-.05-: ?.055c@-.8-+?:-/+0/I,5*-56/I,:-?+/B=/9+60:-/I /-98.0,5,:4+.A4--5-:9-.8,:5+0:=47+@P 9.6056-09.6--5@06-.+08-+5R.0-/6.4,64.0/,+0:IA4- 8-EN08-@C/@0.,080/70/-/8-,4:64.0B,+*+:+;0,+N5I 045A4-,556.+06.0/-5:0/*0/[-5,56.0/6-I5 R4-9,-:H5R0/+/-5:0-E-,4,+N58-08@+.07:-/7.0/ ,5R+5-/-/6.06H?+,/1 defgeiejklmnoglel p0/08/*0.+//+?:/I:0@0B.08-:/=@7.-/+@9.P 6056-/-554-/6.90//-?4056-5+-58,0/+:/@+/@/ 09-::+8/I906.5@+,/B?-56+:+,+/8-:/-5,@-58-./ A4-I9.,-8-56-/8-:0,06N:+,0b/90q0I::-?0.58-/8--: 9.+@-.*+0E--5,460/A4-,4+808/0@-56-0/+?50.5/4/ .-0:-/@0E-/608-/IB60@7+H5:0/6+-..0/I0-::/-5,@-5P 8080/B04@-56080/0:?450/,5-:8-/9E0:0G@90P q08-F-/c/I6.05/R-.+80/-5-/,.+64.0/,5:0R+.@08-: +:4/6.08.-BrB.06+R+,080/:4-?0@4,=/8-:/A4-.-P ?.-/0.50@5+/6+08/9.-:^+7-.608.0:R+58-:0?4-..0 8-O58-9-58-5,+01 b5:/,:-?+/@0B.-/0://-,4:0.-/WsXtXuvBxuyWsXz tXuv=0,0.06/-=07050?.-?08-56.-6.0/0/+?5064.0/ :0/@06-@C6+,0/B0:?8-:0:4;8-:0O:4/6.0,+N5-@9-;N 0R+:6.0./-0:.-8-8.8-:0b{9-8+,+N5T6C5+,01|50*-5P 60E08-/648+056-,5*-.6+8-5/07+J:0/09:+,N07/-.P *0,+5-/0/6.5N@+,0/B@-8+,+5-/8-0:64.0/1D..-70P 6089.:0,04/0:+7-.60.+0IA4+;C/:/54-*/,5,+P @+-56/:-/+.*+-.560@7+H590.0R458+.,0q5-/B90.0 +@90.6+.+5/6.4,,+N5-5-:6+.90.07N:+,1p.-/R4- 6.5,=089.45*-.84?A4-8+EA4-/490/5:5-P ,-/+6070IB.+58+N:0*+80IE456,5:@-E.B@C/,4:6 8-:0E4*-5648?.0508+501 }+-56.0/-:^+7-.608.9.-/+8-56-,5,:40/460.-0B04P @-56070/4?:.+09.-:/4.8-:,56+5-56-I0A4-:*+,-P 9.-/+8-56-~I-5,0.?088-R45,+5-/9.-/+8-5,+0:-/I/- 8-8+,N0.?05+;0.-:90/,5:-B-/I0+@94:/0.:0-84P ,0,+N5I,.-058-/,4-:0/I,:-?+/B45+*-./+808-/I00P 6-58-.:08-480B,59.-,0.+/.-,4.//-@9.-58-.0:?4P 50/7.0/8-9.?.-/1S--/607:-,+N:050*-?0,+N50*0P 9.-5-:}0?80:-50I/--@9-;N09-5/0.-5,5/6.4+. 45,0@+58-.+-:-/A4-06.0*-/0.0-:+/6@8-p050@CB /-R+.@0.5,56.06/,590.6+,4:0.-/B8+/6+56/?7+-.P 5/90.0-/648+0.9/+7:-/.460/8-45,050:+56-.,-C5+, |5/7.-*+*+-56-8-:/+6+8-G0.60?-50.-?.-/08-:-{+:+ ,@+5?-5+-.6+64:08€B,5H:-@9+-;054-/6.0=+/6P .+08-:0+5?-5+-.01D56-/8-A4-@-8+0.0-:/+?:_O_/- ,.-0-:G:-?+8-O5?-5+-./}+:+60.-/I/-=07:09.9.+P @-.0*-;8-9:05*+0:B8-,0@+5/90.0*-=,4:/8- .4-80/[/-?4+.05-:6-:H?.0RI:/R-..,0..+:-/B54-*/ 94-56-/1G5://7.-*+*+-56-/8-:0?4-..08-O58-9-5P 8-5,+0I0=.0,0/+68/-56.0E-8-,+*+:I/-+5,470705:0/ .0,-/8-:/90.6+8/I9-.R+:08/@C/9./460:056-A4- 9.-:5@7.--:,:.8-:0/7058-.0/IB/7.-68 9./4/+8-0/[@-8+058-:/+?:-{+/6058-,:0.0,+5-/8- 9.+5,+9+/B70/-/9.?.0@C6+,0/8-54-/6./8/90.6+8/ =+/6N.+,/1‚.0/*0.+/-5/0B/8-.?05+;0,+N5+5/6+64,+P 50:,5/4/.-/9-,6+*/0:;0@+-56/I/-.-45+-.5-5:0 -565,-/+@9.6056-,+48088-ƒ+5-?.45/,070::-./ @C/7+-5EN*-5-/„-:@0B.6-50JK0q/„KLIB,.-0.5 -505?-:+,0:G5/6+64,+N5KK45/b/608/|5+8/8-GP :@7+0I@0:08096080R-8-.0,+N5I,080-/608,59.-P /+8-56-I?07+5-6-IG5?.-/B-EH.,+6/I,0/+@565-.0/ 0:@0588-45…u†s‡vˆIA4-64*+-.5+56-5/00,6+*+808 -5/4,-/+*/-5R.-560@+-56/B,5R:+,6/A4-/4/,+6N:0 54-*0G0.60B/+.*-58--E-@9:0A4+-5-/8+,-5A4- /+-@9.-=-@/-/608-5‰u‡ssy1 S-/4/,+6N-5:0H9,0/0:4807:-+56-.H/9.,5,-. 54-/6.6-..+6.+1b:Š7+-.5906.,+5N9-.-?.+50,+5-/ B,@+/+5-/90.0R+E0.:/:@+6-/B8+74E0.:0,0.60KIA4-P 80588-680/*0:+/:-?088-.-:06/I@090/I7-::/ ?.0708/B0,40.-:0/I0:?45/-5*+08/8-54-/6./0,.-P -8.-/8-:-{6.05E-.Ka1S-,.-N450b/,4-:08-O5?-5+-.0 G5/6.4+89.-:/-q.8-b/A4+0A4+I/7.--:.S470,=A4-I-5 -:@45+,+9+8-}08.+81ab:94-56-b:G@c5I9.@-6+89.-:*+..-BG070::-.BŠN5?.01rG0.:/OOO8-T.7N51J‹.05,+/,F/H8-G0:80/1 ~‹.05,+/,8-p04:0S056058-.1G5,-/+N50:/-q.F405T-.50.8b:7-./I-5K€a1€Œ5^+58-p@71b5:09.+@-.008@+5+/6.0,+N58-‚@C/G+9.+058-}/A4-.01KLŒ5^.-5;}0.0^:-.0/1KKS-,@-560A4-`,6.]4?0R+.@N/-.H/60450G5/6+64,+N590.0 C5?-:-/1K^0‡s‡‰sXVyxXZVŽ‡‘y’}054-:D5,;0.“B:0G@+/+N5G.?.CR+P ,0,5-:,.5-:D?4/65G80;;+1Kap.-E-@9:I:0/0,40.-:0/8-}0.M1
 5. 5. 0123045 89 49840314894
 6. 6. 8 189441
 7. 7. !#$% ' )+,-./0123242+5,)6217+7-/027-8294/4,-2-./:-7; 24071/1=/+7,-/.?@=,8/A.2//-+22-./0+,BC-7+/+7,; -20DC22.82.E94/D,F)2-2.84/-0G,482F2.7-7+7,12./24/ 12.,0D244,+/447.20HFB2I,4/012.,0+/B7-,0)+,-084C+; +7J-12-C2,0GC2-820K@L9-,4/-1,/.MC2)/24/2B; A47J-12LBG247,F2-/./412120,A24/-N/4/17+/.F02D74BJ C-+,-84/8,G/4/5/+24C-+/-/.2--C2084,708B,+,- MC72-+,-084C)J2.12OC2PQ@3E+/1/0/84R0025/AN/D74; B/1,./+,-+207J-G/4/C-D244,+/447.7-824,+2R-7+,@ S,-0,.71R-1,02./T2GUA.7+/DC24,-..29/-1,-C2,07-; B794/-820MC2FA72-42+7A71,0+,-0C00,-,4,0).C29,7; .C08420/G2..71,0F027-8294/4,-/.//.8/0,+721/1+47,../@ LBG,48/-82DC2)079C7J072-1,0C/G,482/.G4,9420,12. G/N0@V,012,4792-7-9.E0)/.2BR-B,124-7P/4,-./0B7; -/0F208/A.2+724,-2BG420/0)DRA47+/0F+,B,./012.572; 44,FMC25/+N/-8CA,0G/4/2./+C21C+8,)472.20G/4/.,0 D244,+/447.20W)./12+242P/FG/4//)C1/4/+/.B/4./021 120C0,A424,0@X84,0F1220874G2-CB70BR87+/F7-7;+7/4,- 2.5/08/2-8,-+20/MCN120+,-,+71,-29,+7,12./A/-+/@ Y-84/-1,2-./B,124-71/1/G/42+24N/--C2,0)BR0 +,BG.2I,0G4,A.2B/0@S,B,/U-,+C442F.,0/B79,012. .7A42+/BA7,MC24N/-MC28,1,0284/I24/12DC24/)07- /4/-+2.20F07-+,-07124/4/MC72-20+,-20DC24P,./0G4,; 1C+N/-/MCN@Z0,+7/1,/.,/-8247,4F2../49,12A/8212. G/G2.B,-21/FGC20G/4/2.7-824+/BA7,+,-2.2[; 84/-I24,024/BR0+,-D7/A.25/+24.,2-]^_`abce,4,, G./8/eF)-,+,-A7..2820121C1,0,420G/.1,)17DN+7. +,-2487A7.71/1@ f/BA7E-2-202G24N,1,028,B/4,-B2171/0MC2+/C0/; 4,-20+,P,4)BC+5,0170G/4,0g2-842,84/0F./.7A248/112 .,020+./,0hW./21C+/+7J-./7+/FG2.794,0/DC-+7J-2- B/-,012.,04/17+/.20F7BAC71,0121,+847-/012B,1/ 2-YC4,G/F-,BC)+,BG/87A.20+,-./012./0/-8/L9.207/ +/8J.7+/WBR08/4120212+428JC-/MC202../BJ120/B,4; 87P/+7J-12A72-2012B/-,0BC248/0FG/4/+,A4/47B; GC208,0/./0+,BC-71/12042.797,0/0F//./1/+,-./D74B/ G,42-8,-+2012C-/9-J087+,02+428/47,12i/+72-1/j@ V/2-E497+/42G47B2-1/12.G4,G7,G,-8ND7+242+7A7J+/07 /.8/-24/420GC208/12.92-24/.G420712-82klMC2,0JG,-24 7BGC208,0)2-/I2-/4A72-20)5/+72-1/0G,4/47,0079.,0 G4,G721/120.29N87B/0F/.9C-/04297084/1/0/-,BA4212./0 m2-178/0Z.B/012.nC49/8,47,k@ opqprpstuvwryutz{|zs}~p Y[+2G8C/-1,.,0+,.297,0-/+7,-/.20+42/1,0/+,B72-P,0 12./T2GUA.7+/F./21C+/+7J-F/+/49,12+,BC-71/120 42.797,0/0F24/+,-D207,-/.@37DN+7..20DC2/.,04/17+/.20/+; +2124/0C0208/A.2+7B72-8,002.2+8,0F)BR0F070284/8/A/ 12,A82-2412.,A724-,)12./+C47/.,0G24B70,0G/4/ DC-1/4+2-84,0/.,0+C/.202-7/4/208C17/4/0C057I,0@ n,4/.9,024N/@n,42I2BG.,F24/12./AC2.,12./C8,412 €a]‚^]2.S,.297,12.Y0GN478CO/-8,F4/4,)5/A7.71,0, -,BA42F8/.2PG/4/D/+7.78/42.G24B70,WBC)I,2-7-; 9420J+,-024/1,42./C8,412€ƒ„…ƒ)29420J.7A24/./2-; D42-8/402FDC07./.5,BA4,F+,-0C0/-879C,0+,G/4871/47,0 2-2.†/..212.S/C+/@V/:-724071/1T2GCA.7+/-/)2. Y[824-/1,12S,.,BA7/DC24,-+244/1,082BG,4/.B2-82 G,4./T292-24/+7J-F+,B,8/BA7E-DC2120B2BA4/1/./ :-724071/1=/+7,-/.@S,-2.B70B,0/-8,20GN478CF1E+/; 1/0BR08/41202DC-1/4N/-2-m,9,8R./Y0+C2./T7+/C482 )2.7B-/07,6,124-,F0C7-,.71/A.2+/G2..R-kk42+7A7J +/072[+,BC-7J-a‚‡]b^c„]G,45/A241/1,./G47B24/F) 1C4/-82BR012B217,079.,FBC+5/0BR0+,BC-7,-20/ 0C021C+/-1,0@ ZG/487412.kl12IC.7,+,-+C/.MC724170+C.G/02B/4+5/; A/0,A42./+/G78/.G/4/84/8/4121244,+/4/.MC202/842N/ /G,-24.NB7820/./0/47/00,A24/-N/0MC22[708N/-2-2. G/N0@V/U.87B/1220/EG,+/)8/.2P./G47B24/121,0 9C244/012241/1FDC2./12hhH@Z9,-7P/-822-V/iC; B/421/./S,-0878C+7J-12hKˆF2.U.87B,G420712-82 4/17+/.kˆF2-+,/.7+7J-+,-/.9C-,0-728,012.,020G/‰,.20 MC2/B-7087J2.V7A248/1,4F+42JC-/-C2/42GUA.7+/FC; -78/47/F+2-84/.708/)+/0782,+4R87+/@ O29CN/2[G/-17E-1,022.82.E94/D,F+,-084C)E-1,02+/B7; -,0FD244,+/447.20FGC2-820k?)C-+/-/.2-n/-/BR@n24, C-/G/P+,B,/./0B/./0/G428/A/DN07+/)D70+/.B2-82/ .,04/17+/.20FMC2I,0,0/12BR0G,4MC2-,+,-8/A/-+,- IC08/42G4202-8/+7J-2-2.J49/-,.2970./87,@n/4/B/.0C; ),F2BG2P/4,-/../B/402.7A24/.20FBC)82B71,0G,4.,0 241/124,09,1,02-./8C82./4B/142G/847/F)-,B2-,0 /MCNG,40C05,BJ-7B,02-2.G,124@n,4DC24/12.42D2+; 8,47,12.Y08/1,F-,8C724,-BR042B217,MC284/A/I/4) 84/A/I/4)02GC0724,-/02BA4/4)/2[G,48/4+/DEF.,MC2 420C.8JC-B/9-ND7+,-29,+7,@=,02.25/AN/-120+CA7248, /U-/.G4,1C+8,G4,G721/120+/-+24N92-/0,/17+87/0MC2 IC087D7+/4/-G24029C74.,FG24,0NDC2708,+,B,C-G2.794, G/4/2.4E97B2-F82B72-1,MC2+,-0C09/-/-+7/0+/)24/- 2-./82-8/+7J-12/4B/402)5/+24.2,84/9C244//C-9,; A724-,MC2F20842-/-1,+,-+,41/8,)07-,.24/G429C-; 8/402Š‹ŒŽƒaŽ]kHF24/+/8J.7+,F/G,08J.7+,)4,B/-,@O2 +,-07124JG4C12-82G,-24.2C-,0AC2-,07BGC208,0/20/ /+8771/1FG24,+,B,MC202.2DC2./B/-,/.0C+20,412. /-879C,5/+2-1708/4/17+/.@ 6C+5,04/17+/.20DC24,-2-+244/1,02-C-n/-JG87+,kK MC274J-7+/B2-825/AN/-7-7+7/1,2-0C9,A724-,@Z.9C;?Y-hKQF2-./029C-1//1B7-7084/+7J-126,0MC24/@HZ1B7-7084/+7J-126/-C2.6C47..,f,4,@KY.G47B24GC2-821274/41,8@QY.G420712-82ZMC7.2,n/44/+,-84/8J2-hKj/./+,BG/‰N/D4/-+2; 0/12‘24-/-1,V2002G0@hZ1B7-7084/+7J-12’,0Ei7./47,VJG2P@j3,-T/D/2.=U‰2P@klf,BR0S7G47/-,126,0MC24/@kV/5/+72-1/V/n/7./F2-“/4P/.@ kk6,-02‰,4YB7.7,12m479/41@kˆT/D/2.=U‰2PFMC72-.C29,F+,-679C2.Z-8,-7,S/4,F2-+/A2PJ./ T292-24/+7J-@k?Y.=//44,F2-i,-1/@kHn,2B/12=U‰2P2-0CEG,+//9-J087+/@kKi,)6C02,=/+7,-/.@
 8. 8. 013456436781649 0
 9. 9. 31 64 74 6766764931 34564367816346351934 0 66!#$15 %'%(%)* +,--//012134,+562,-78-539,-3:,-5-/32;34,+5-1/+:, :/+/=,:/44,3:,-/+?+91-,6A3B41C+3DB43-7/-/- :/:1-9-1E+/+4/F391G1-3-6H/44/41-3-5:/923434,+/+ IJKK+3H/4434/=,291,+3413L/9,7F4,7/1E3,:,- 2,-/-37/+,-:/23-,91/:3:DM43+/9/493:/712:N3- -/9,7C31E/+93-1,:,-2,-:/F3437/+,-59,+41+G,- :/23:,623:,6H43+:/-FO4:1:3-F343/2F3N-DB43-17P F,43+/=19,413/+F4,0171:3:/-:/QR935/2,9,H/P +341,H/+/432:/234/=,291E+9,+-1:/4E7/4/91:,,734P -/+:/-93+-,/+-1/443+332ST5-G191/+/F343L//2 U,C1/4+,4/V191/43--G/4;3-56F/-/323C41223+/937P F3W3:/+78-X,=/+H/+/432SJ5/+41-/7/+/7/7,43P C2/9,7C3/4/91C1/4,+YZ32,+/H4,[2,-21C/432/-D /HR+-/3F4/913/+V1-E4193-G,,H43GN3-5/++3V391/+P :36+CL/:/23G2,3/-3:,+1:/+-/G14734,+F341EP 193F3;4/F4/-/+3+/-:/2U,C1/4+,6234/=,291E+D?+P 4/3+,5,4,-+3=N,-/-F/43C3+F343,734-/+/-4,73P 6,44/94-,+343259,7,,9441E32F,9,1/7F,D]3-1+ +/-4,1-7,5-/9,7/+3L//2F4/-1:/+/V3CN3:/923P 43:,V3C/44/91C1:,+F3N-6/+4/H3:,:,-SKD ^1+1/4,+/2/991,+/-F4/-1:/+9132/-5L//+,+9/--/V39P N3+:/73+/431+:14/93D?2:/2/H3:,:/A3U3X143-/23- 1+H/+1E6:/91:1E23/2/991E+D]3-1++1G,47/5/2/H1:,/2 =/+9/:,4/+?+91-,_A3B41C+36Z32,+/H4,`a5V1;,+ C/+H,C1/4+,DM1,1+9/+1=,-3231+:-41321;391E+5 3:,FE7/:1:3-F343237,:/4+1;391E+:/2F3N-9,+17P F2-,323-,C43-FRC2193-`I694/E+71+1-/41,F343- 3/+91E+59,+23,91/:3:Q,2,7C13+3:/b+H/+1/4,-9,P 7,9/+4,9,+-21=,D:1-94/,4/14,F4,F191E/237P C1/+/F343+3+/9/-34134/G,473L/7,:/4+1;E23,4P H3+1;391E+F,2N19363:71+1-431=3:/2F3N-D cdeghijklmndod p3913/23W,IKaa+3H43+F4,F,491E+:/2,-934, 7122,+/-:/9,2,7C13+,-/43+93-11+:NH/+3-F4,-q`rs 7/-1;,-56/24/-,5:/-9/+:1/+/-:/2,-:/-9/+:1/+/- :/:,+Z/236,L//-941C1/4,++tuvwxyz{|uz}xz~ywD ?43+G371213-9,+934,,91+9,3F/221:,-6,4,-3+,- 3C/2,-9,7+/-5F/-V3CN3F4,F/+-1E+393-34-//+4/ F341/+/-D€2H+,-H4391,-,-9,+3F/221:,-4/F/1:,-:/P 9N3+L/F,4/-,-321/4,+C,C,-C,C,-DbH32,944N3/+ 23-4/H1,+/-532=/;9,+23/09/F91E+:/€+1,L135:,+:/ F,423/0F2,391E+:/23-71+3-/7F43+37/+/:/-9P C41/4,+L/23F233C23+L/3C3D A,-/+239/-G/4,+7/+H3+:,23-F4,F1/:3:/-V/4/:3P :3-D€:/78-593+:,-/3+,X3C3+=13X/5,/+=1343273P 6,43;H,3/-:1343?4,F35L//43:/41H,45-,C4/,:, 343+9135F,4L/3LN-/3F4/+:N3F,9,6-E2,/+93-/P 223+,,/+23N+5-/=/+:N3+F,4/4,5+3-SaV/984/3-5 L/+,/4379V,5F/-32H+3-://-3-:/V/-3-F3-3C3+ :/23-712L1+1/+3-V/984/3-DZ,423OF,93+3+1,L/P W,43:193:,/+‚,H,85/7F4/-341,:/3441/4N35-/9,+=/4P 14N3/+/2V,7C4/78-419,:/2F3N-`S9,7F43+:,79V,- ://-,-F,4/4,-6V391/+:3-DQ1/+3W,-:/-FO-6634P C3+1;3:3-5--+1/,-+,V3+393C3:,:/=/+:/423-32,- /7F,C4/91:,-:/-9/+:1/+/-:/3L1/+/-23-9,7F4E- 3C/2,D 2,4/91/4,+/+23/+,+9/-€/+3-437/4193+3393:/P 713-5-,91/:3:/-91/+NG193-621/43413-56:,-/092-1=,- 92C/-C3X,/-419,-98+,+/-1+H2/-/-q-/:/9N3L/+, /439,7,:/9,+-/4=3:,4/-q/2,4,5329,-3:,,41/+32 :/2F34L/L/22/=3/2+,7C4/://H4/H1,F4E9/459,7, :/21C/432/-``57,:321:3:L/-/4/F/14N3/+3:/23+/9,+ 941,-3-17/4N3/+93-1,:3-23-391=1:3:/-:/2F3N-D Q/2/C43:,/29/+/+341,:/23b+:/F/+:/+9139,++/=3 4/G,4739,+-191,+325C/22,F34L/6G/4131+:-4132/+ ‚,H,85:43+/2,--1H1/+/-934,2-4,-VC,F3; C3X,+/-L/7378-C1/+4/FC2193+,`ƒ59,++,F,93 1+X/4/+913/92/-132D/V3C2E:/+/=,:/F23+=13253F34/P 91E233=1391E+9,7/49132569,+F34/:/23-~„u{…z:/ Z3+3785:/2F/4E2/,632H,32:/C/5-/:1,+,3C2/17P F2-,32,-G/44,934412/-`rDZ4/94-,4/-:/23-V/-/-:/2 3932921/+/21-7,L/393CE9,+17F,43+/-/+1:3:/- 6/7F4/-3-59,2H3:,-:/23-+E71+3-:/23-4/91O+/-31P ;3:3-/7F4/-3-:/243+=N3/2O9419,6:/239/:9,5 G2,4/9N3+3F23H3L/223734,+:/vz†‡z†y{{wˆ-/09/P -,-6:,2,4,-,-/F1-,:1,-L/3W,-:/-FO-/+--9,+P 7/7,4391,+/-:34N3+2H343+/=3-733+;3-579V, 1+G26/4,+9,7,93-3-F3432393N:3:/24OH17/+`‰D €-71E+39,+9/+4391E++391,+32`TL/78-34:/,73 P4N3/2+,7C4/:/Š/FRC2193A1C/432DQ,+A3Š/=,291E+ /+‹349V3VC,+,3C2/-3=3+9/--,9132/-/17F2-,323 /:9391E+5/-9/23-/1+-1,-:/G,47391E+7/:13q-/ 7/X,434,+23-/-9/23-+,4732/-q-/4/-34E23Œ+1=/4-1P :3:391,+3251+-323:3/+/0/+-,937F-9,+7,:/4P +,-6G+91,+32/-/:1G191,-q-/V191/4,+/239/:9,:/ ‚,H,86+F/4,/+/2Z39NG19,q-/9,+-,21:E/243+-P F,4/3O4/,q-/3=3+;E/+231+/H4391E+6/0F3+-1E+:/ 2,-G/44,934412/-qVC,+/=,-F/+/-`J6F23+/-:/F3=1P 7/+391E+67/X,43-/+231+91F1/+/4/:=132q-/94/34,+ +7/4,-,-1+-1,-F3433/+:/43-F/9,-9,7,/294O:1P ,3H4341,523=1=1/+:352,-39/:9,-623/2/941G193P 91E+`KD‚1/+3F4,=/9V3:323:1GN9129,6+43:/23/H+P :3U/443‹+:13259,+1+9/+1=,--//-3C2/91/4,+1+:-P 413-F343--1149,+F4,:991E++391,+3223-934/+913- ST?2H/+/432^34H3-3+,-DSJŠ3G3/2Œ41C/Œ41C/DSK?2F4/-1:/+/‹344,LN+D`a?2H/+/432Š3G3/2Š/6/-D`Ib+191E239344//43Q/+432:/2,4/D `SM,+Z/F/1/443D``?2U+Q2C6/2Ž,9/6Q2CD`ƒŒ+1E+:/21C/432/-69,+-/4=3:,4/-L//21H1EF4/-1:/+/32:,9,4 Q342,-?DŠ/-4/F,D`r€:71+1-4391E+:/21+H/+1/4,Z/:4,/2-F1+3D`‰?+23€:71+1-4391E+‹1H/2€C3:N3‹O+:/;5237/4/:/2/-P :13+/U,+;32,‚43=,62373-394//+23-C3+3+/43-D`T?+IK`a/23+1H,4/FC2193+,?+41L/2363p/44/43:/44,E32 9,+-/4=3:,4U122/47,^32/+913D`J?2F/+/:/2/44,9344125/+U1434:,D`K€:71+1-4391E+:/€2G,+-,AEF/;6?:34:,3+,-D
 10. 10. 0123045 89 49840314894
 11. 11. 8 189441
 12. 12. !#$% ' )*+-./*01+231452-3617 8+9-:491+20-;21+06=:.10:+42:?9:9819+@4:A314 -44+;:=2+0:B:43+0013-:2+0A+42:0@+2:3-14+02:=1@:2+0A 2100+@B-3-10/C=2-3102:031.*4-3:3-14+0A2:B-B-+49: /1/*2:@A*4:2+:;@:@-:DE7F*+B103146-4;+46+09+-4.-G ;@:46+00+B-43*2:@14:2:-49*06@-::2:+9*3:3-H47 I9+.09+2:-49*06@-:/+6@12+@:A5*+@146@:405+@-9:0:2 ?06:914*.+@10:0+./@+0:09+0+@B-3-10/C=2-310)*+ 1/+@:=:4+43143+0-H47 JKLMNOQRSMKTOURSLO V-B-9-91031.16@+02*06@10:6@00*3146@-43:46+A/+@9-+G @142:0+2+33-14+02102-=+@:2+0DW78+X1@916:91.09-G B+@0-5-3:91A:5@146H+2/:Y0*4:4*+B:Z/13:9+B-12+43-: /+@0+3*3-14+07[1.1.+9-10-;21:46+0A0+:/:@6H9+2: 4H.-4:9+2?06:91A619:BY:/@-43-/:25*+46+9+6@:=:X1A: =*+4:/:@6+9+2103121.=-:4107V+0/2::9109+210+.G /2+109+0*06-+@@:0A0+9+9-3:@146:.=-Z4:6@:=:X:@A 3@+:491+./@+0:0)*+314;@:4=+4+5-3-1/:@:61910521G @+3-+@14:/:@6-@9+210:]103-43*+46:7^*0;+061@+0A-4G 9*06@-:2+0A31.+@3-:46+031406@*361@+0A3142103:5+6+@10A :;@-3*261@+0;:4:9+@10A31451@.:@1421022:.:910;@+G .-109+2:/@19*33-H4AB:2-1010-46+@213*61@+09+210;1G =-+@410/:@:2:3143+@6:3-H4+314H.-3:013-:27[14 @+3*@0109+311/+@:3-H4-46+@4:3-14:2A+4.+9-19+9-5YG 3-2+03149-3-14+09+9+01@9+4/C=2-31A0+:9+2:46:@14 -./1@6:46+0/@1;@:.:09+3:@@+6+@:0A+2_+@@13:@@-29+2 I6246-31A+2+36@-5-3:3-H4A314-43+46-B109+2`1=-+@41 +./+H:6+4+@/@+0+43-:+40*+X+3*3-H42:-4;+4-+@Y: 4:3-14:27 V+0.1B-2-:9:02:0;*+@@-22:09+2a2:41A0-;*-H*4/+@Y191 9+@+2:6-B:/:7?2;+4+@:2)*+b:=Y:/*+0611@9+45*+ 9+/*+0616@:02:022:.:9:0c1@4:9:09+8:1Dd7e:X1*4 ;1=-+@41-46+@-410+@+51@.H2:[1406-6*3-H4/1@/2+=-03-G 61A:31@9:491+4*4_@+46+F:3-14:22::26+@4:3-H49+210 /:@6-910/1@3*:6@1/+@Y19107 I2/:@+3+@31.19+3Y:a+4-4A@+/-6+4:)*Y0*09-03Y/*G 210Afghijklmohpkqfhrpk7a:.0@+3-+46+6@:*.6-3: @+B12*3-H49+09+210[1.*4+@102:s49+/+49+43-:A5*+ 2:)*+9-12*;:@:.-29Y:09+;*+@@:7?2F*+B+9+I=@-2A /1@2:061.:9:0@:9-19-5*01@:0A0+1Hb:=2:@9+@+B12*G 3-H4A9+09++46143+00*0-9+H21;10:b1@:210:;+46+0 9+26+@@1@-0.12:b:4:0-.-2:91:=:@=:@-+B-12+43-:/:@: 21;@:@0*0*6H/-3:0@+-B-49-3:3-14+07 t*-+45*+@:+.-4+46+/@15+01@31406-6*3-14:2-06:Du3@+H 3146@:2:[1406-6*3-H4*4.1B-.-+461@+B12*3-14:@-11G /*+061:2_@+46+F:3-14:2A:2)*++./+H:22:.:@0+?2 ^-06+.:v^*0:9b+@+46+0+@:4-46+2+36*:2+09+-)*-+@9: XHB+4+0-9+:2-06:0)*+6@:0*4:9Z3:9:9+0-2+43-11=2-;:G 91/1@+2+06:919+0-6-12:3+40*@:0H216+4Y:4+4/12Y6-G 3:+23:2+46:.-+4619+2:0@+3-+46+0c1@4:9:09+8:17 I5-4:2+09+210:]103-43*+46:0+/@19*X1*4:2:.-+461 9+3:./+0-410+4^*.:/:7?46@+16@10@+32:.10+06:=: /19+@6+4+@@+/@+0+46:3-H4+42:031@/1@:3-14+0/C=2-3:0A 21.-0.1)*+/+9Y:4.+9-10-;21:6@02102-=+@:2+07[14 4*+B:041@.:0+2+361@:2+0b:3+9Z3:9:021b:3+4314 2-06:0/@1/-:0@+/@+0+46:46+09+2:0.09-B+@0:06+49+4G 3-:0-9+12H;-3:0A9+.-41@Y:0Z64-3:0@+2-;-10:07 I2:.:4+3+@9+WwxwB-+46109+2[:@-=+6@:+@Y:4+23H2+@: 9+16@:@+B12*3-H47?2yY1^:.2:0:2*9H314:2-B-1:46++2 :=+@@:46++06:919+310:0)*+-./+@:=:4+42:-02:A/+@1 0*;-@1b:3-:2:H@=-6:31.*4-06:+421.03:2-+46+9+2: ;*+@@:5@Y:-./2-3:=:16@:0310:07I)*Y210XHB+4+0/:0:X+G @10)*+b:=Y:4:=1@9:912:9+281B-.-+461@+B12*3-14:G @-1a-=+@:2z8{a|2:61.:@14:/+3b1A:/:@+3-+@142Y4+:0 9*@:0=2:49:0A9+/+49-+4919+3H.10+-46+@/@+6:=:2: {9+2.1B-.-+4617 }N~LOLOK€MLOUMN {+9*3610:@.:9109+2:Z/13:9+2:‚-12+43-:b:=Y:4 9+B+4-91+4;@*/109+=:4912+@10+40*.:1@Y:5*+G @14:=:6-9107ƒ:6@13-4:91/1@+2ƒ:@6-91[1.*4-06:A*4 ;@*/1:2.:4919+*4X1B+40:4;*-4:@-1DD0++06:=2+3-H 31.1@+/C=2-3:-49+/+49-+46+:20*@9+2y12-.:7V+0/2:G :910/1@1/+@:3-14+09+/:3-5-3:3-H4:.+9-:9109+210 :]100+0+46:DxA0+@+5*;-:@14+42:@+;-H49+?2ƒ:61A+4+2 [:)*+6A31.1=@:1:@.:919+*4:@+B12*3-H4.:@G „-06:-4-3-:@14*4:4*+B:+@:9+B-12+43-:A3140+3*+06@10 :0+0-4:610+43:./10A/*+=2103-*9:9+07 [14:/11-9+12H;-31+314H.-319+06@:/:09+:.=10 b+.-05+@-10:2+46:910:)*Y5*+22++4.:41/1@-46+2+3G 6*:2+03@-12210+-./1@6:910A0+5*+@1451@.:491.1B-G .-+4610)*+/@+314-:=:42:@+B12*3-H47?40*031.-+4G 10A:/+4:0/@-.Y/:@10A0-4+06@*36*@:3-H4/12Y6-3:0-)*-+@: 31./:@:=2+3142109+2:0c1@4:9:09+8:1qb:3Y:4/@1G 0+2-6-0.1+42:…4-B+@0-9:9F:3-14:27^-4b:=+@+./+:G 914:9:A+43146@:@14)*+6191+06:=:.:2A-45+06:@14 314+0:-9+121;Y::.:+06@10A+06*9-:46+01=@+@10A @+012B-+@146:.=-Z4/@:36-3:@+25:6Y9-31†9+/1@6+4:3-1G 4:2‡7I2;*410A6:2B+9+0-2*0-14:910A9+2:=2:49*@:9+2 8{aA:=@::@142:)*+0Y/-46:=:31.1B+@9:9+@:@+B12*G 3-H47I2.1B-.-+4619+2-=+@:3-H40*@;-91+4^:46:49+@ 0+*4-H+2.:21;@:913:/+2249+2:*4-B+@0-9:9A)*-+4 9+0/1X:919+0*016:4:A314+2/*]13+@@:91+46@+;@-G 610:@+4;:0Ab-10*C26-.::/:@-3-H4+4+23:./*0A/:@: @+:/:@+3+@.+0+09+0/*Z0.*+@61+4:33-H4+45@+46:491 6@1/:0)*+31.:49:=:0*:46-;*13149-03Y/*21:.-;1Dˆ7 DEa:a+dEE9+Wwuˆ7DW?2-4;+4-+@18:@-:41‰0/-4:ƒZ@+A+2+;-91+4WwDˆ7Dd?2;+4+@:2`*06:B1{1X:0ƒ-4-22:A)*-+4:0*.-H+2Wu9+X*4-19+ WwxuŠ0+@+6-@H+2WE9+.:19+Wwx‹7DuI251401aH/+8-3b+20+47 DDI2-:0y-@15-X17DxI9.-4-06@:3-H49+`*-22+@.1a+H4‚:2+43-:7Dˆ[:.-21y1@@+0Š.*@-H.-2-6:491+4+2?XZ@3-619+a-=+@:3-H4F:3-1G 4:2z?aF|A+431.=:6+3146@1/:09+2;+4+@:2Œ2B:@1‚:2+43-:y1B:@A +4+4+@19+Wwˆˆ7
 13. 13. 013456436781649 0
 14. 14. 31 64 74 6766764931 34564367816346351934 0 66!#$15 %'%(%)* ,-./0,1.12456789:;;=961?89.;@6A6.;;9@;9B;C;9-= -919-=A,-=D;?6-=D1945-@;96=A@6E6;901,@;F5-,7;GHI B@6.;J K,;95=;-@-..6L=45-9-6C1A;M1,-.6L;@E-=-,;@-N05@I 9;1-=@;9O1,=;;9-P;126,,5?06L5=?1M6?6-=D1 .1=0,1D;E1=69?1-90-.D;.5@;,019D-,61,-9;..61=-9D-I ,,1,69D;9QRJS=5=E1B6-,=145-;-?89--?0,-=-, 6?01,D;=D-91B,;9:;B@LD;?B6T=-9-E5,6;QU2A5-,1= 9590-=619D-?01,;@?-=D--@C5-E1@19-@=5-M1-456I 01V0-,1-=1D,145-6C145-9/9-01/;=?5.:;9.19;9 201,45T=12@;0;72E-=-,19;?-=D-;?=69D6;1929;@6-I ,1=-@;9.8,.-@-9QWJX-@-9:671.,--,45-D-=/;=@;,;7L=2 -=M;@-=D1=;1920,1=D1,-E,-9;,1=;9-E56,0,;.D6.;=1 95?;.;B,1-01,D-2.11,6=;19.1=@19-?89E,5019 ;,?;19JX59?;9;.,-92;.D19-B;,B;,6--@D-,,1,69?1 @@-E;,1=5=/;;@;.;06D;@-@;Y-0HB@6.;20;E;1901, -@=;,.1D,8A6.126=.6=-,;,1=959-N0-6-=D-92;@19?;E69I D,;19-@;9Z1,D-9;5=.-=D-=;,-6=1.-=D-9J [-,,5?B;;9-=-@M6-C1.1=D6=-=D-@;9-9D,5.D5,;9-=45- 9-;01;B;=29--9?1M6@67L@;95BM-,96L=?;,N69D;-= Z-=D,1;?T,6.;J45/2M1@M6-=1;D-?B@;,-@05@91QQ29- 0591-?1;6;@1E;,JG;,;45--C;,;=-690;,;,=192 1D,19CLM-=-92;@E5=19;=D6E51996?0;D67;=D-9-@;95BI M-,96L=2B;C1-@D-,,1,-@19.;,D-@-9-@;,1E;-@; 95BM-,96L=,-M1@.;,1=@;Z;,D;-]^^_2.1=@;=;;;=I E-@6.;@Z1=9D6D5.6L=-]``]Q_245-9-.,-LD,;-,/;@; ;=:-@;;0;7JX-,-6=9-,D;,1=?-=19-?6@95BM-,96M192 45-E-=-,19;?-=D-;?=69D6;19@@-E;,1=5=19;@E;B6=-I D-2M;,619;@Z1=E,-91@19?89;@;B5,1.,;.6;J a19-@19B;=19?89=5?-,19190,1=D1?19D,;,1=45- D-=/;=1D,191BC-D6M192.1?1;0;,D6,--=D1=.-9.1= 9;b;01-,-9D,5.D1,@1:;=0,;.D6.;1J[-9?;=D-@;I 19@19.;,D-@-926,,5?06-,1=.1?1=5-M;01-,19; D,;=9=;.61=;@-@;,1E;2.1=0-,M-,9;:;B6@6;1BI 91@-D169.5,912D;?B6T=D,;=9=;.61=;@2@-?-7.@;,1=6-1I @1E/;;@=-E1.61JG;,D6.60;=1-=E;b19;?-=D--=0,1.-I 919-6@591,6;0;72,-.6B6-,1=c71=;--90-C-dQe:;9D; .1=D;,1=.1=,-0,-9-=D;=D-9-=0;/9-945-9-6.-=;?6I E19=5-9D,19J X-.1=9;E,;,1=-=@;=5-M;Z;,D;D1;.@;9---,-.:192 .1=?501.19-B-,-9V-=?-61-.1=D6=5;;.1=I ?1.6L=-T.;;929L@19-0-,?6D/;-.@;,;,@;01,=1I M-=D;/;92.1=@6?6D;;9?-6;9--N.-0.6L=0;,;-=I A,-=D;,;@19D-,,1,69D;9V.1=9-.5-=.6;=-A;9D;A5-@;;0;,6I .6L=-=5-M19E,5019;,?;19245-5=19@@;?;=0;,;?6I S=5=?-C1,.@6?;-E1B6-,=19.1?0;,D6192;5=45-.1= =101.19M6.61945-@@-M;,1=;@;.D5;@-90,-9D6E61-@19 0;,D619201,.5;D,1@59D,19:5B1E,;=-9;M;=.-991.6;I @-920,6=.60;@?-=D--=@;-5.;.6L=2?5.:;91B,;9-= D11-@0;/9We245-=19.1@1.;,1=-=0196.6L=-M;=E5;,I 6;-=D,-@190;/9-9@@;?;19-=M/;--9;,,1@@120-9-; 6==-E;B@-96A-,-=.6;9-=@1-.1=L?6.12.1=D1D;@D1@-,;=I .6;,;.6;@2A6=;@67;=1-@96E@1ff-,;-@=5-9D,1-@0;/9.1= ?89;@D1?-9D67;C--=-@.1=D6=-=D-2=5-M;,-A1,?;;E,;I ,6;0,1-.D19-.1@1=67;.6L=2;-.5;.6L=-D6-,,;92 .;?6=19M-.6=;@-9,6-E1W^J g=;@6;=7;0;,;-@G,1E,-916,6E6;01,6@59D,-6=E-=6-,1 .1@1?B6;=1W`2.1=D,;,,-9D;B;@;96=A@5-=.6;9-@;69@;2 5=,-=1M;1[-0;,D;?-=D1-G@;=-;.6L=2D,;6.61=;@I ?-=D-.1D1-N.@596M1--.1=1?69D;92-,;-@.-=D,1- ;.D6M6;-9-@h1B6-,=1-=?;D-,6;-0,1E,;?;90,1I -.D19QiJ[;1-@.,-.6-=D-.;,8.D-,DT.=6.1-@19;95=I D192@196=E-=6-,19@@-E;,1=;9-,?89-@;?6D;-959 0,1A-961=;@-92;@E5=19@19?89-9D;.;19-.1=1?69D;9 -@0;/9Jj5-M;9-6?01,D;=D-91B,;9-0,1E,-91-=-@ .;?01-=@;9.65;-99-:6.6-,1=.1=A6,?;9=;.61=;@-9 -.1=9D,5..6L=.1=95@D1,/;J Z1=.@56;@;D-,;06;-@F,-=D-j;.61=;@2M1@M6L-@C5-E1 -@190;,D6192,-.6B61-@91@6.6D;1P;=;D1Z@;,1Q]2 ,-D1?L0;,D--@69.5,91,-M1@5.61=;,612;@E1,;=.610;,; 5=0;/945-M-=/;.,-.6-=1;@;9?89;@D;9D;9;9-@.1=I D6=-=D-2.1=B;C;6=A@;.6L=-9D;B6@6;.;?B6;,6;2; -ND6=E56;@;:-E-?1=/;-@X69D-?;Ja;0,-9-=.6;- -9D;.;196=E-=6-,19-=-@E;B6=-D-1D,19-=.;,E19 6?01,D;=D-92=60-=9;,45--9-E1B6-,=1=1.1=D6=5;,;@; @/=-;-1B,;9-0,1E,-91J=D-@;.,6969-@0-D,L@-19- -.,-DL5=;-?-,E-=.6;-.1=L?6.;45-;@0;,-.-,A5- ?890;,;-9D,-=;,@;A6E5,;45-01,45-9-=-.-96D;,;J kZL?1-=D-=-,:145--=?-61-@;-?-,E-=.6;9- 0,15C15=;;0-,D5,;45-@@-ML;@;6?01,D;.6L=-D1; .@;9--B6-=-92;@6?-=D19@6.1,-9-NLD6.19l 0;,D6,--=D1=.-92.;96.1?10,1E,;?;H=6.1-95.-I 96M19E1B6-,=192.1=-?0-b1.1=D6=56;6E=19- ?-C1,.;59;201,.-,.;-D,-9T.;;99-.1?B;D6L@; 6=A@;.6L=29;.,6A6.;=1@;-C-.5.6L=-6=690-=9;B@-91I B,;9-6=A,;-9D,5.D5,;2.51;D,;910,-.;,6-;9-;.:;I .;=:16=C59D;?-=D-;@;6=E-=6-,/;J mnoqornostuvwroxo [-9-9591,/E-=-92@19yz{|y|}~z€9-,;?6A6.;,1=-= ‚~}ƒ€2;@E5=;9;,?;;9JX5A1=16-1@LE6.1A5-=D-9- A6=;=.6;.6L=2.1?1@;910;-@-D,;9-95996E@;929L@1 -@@199;B/;=6A-,-=.6;,J[69.,-0;=.6;91.D,6=;,6;9@19 @@-M;,/;=;-=.;,=67;;96905D;901,-@1?6=1D-,,6D1,6;@ -@.1=D,1@-@.5@D6M1-,1E;9J[;1-@.1=1.6?6-=D1 WeX-.,-L-@F1=1„6;@.1=5=6?05-9D1;@19.1?B59D6B@-9JW^a190,1-.D19X;,;,-2,6;,62Z;45-D8G5D5?;12-905T9;91@;I 1901,@;95BM-,96L=JW`[1=Z;,@19X;=7-X;=D;?;,/;JQi?6=69D,;.6L=-Z;,@19a@-,;9Y-9D,-01J Q]S=]`eWA5--@-E61@A1=91aL0-7P6.:-@9-=2-=A,-=D;=1;@ .1=9-,M;1,…@M;,1hL?-7†5,D;1JQRS@PI]`245--B5DL,1B8=19-@;-90;;-‡1@/M;,JQU?6=69D,;.6L=-O5@61ZT9;,K5,B;;@;JQW?6=69D,;.6L=-‡-@69;,61‡-D;=.5,Z5;,D;9JQQcZ1=?;=1D-=6;05@91A6,?-d-@0,-96-=D-„6,E6@61‡;,.1 -9?1M6@67L;@19-@PI]`JQ_?6=69D,;.6L=-ZT9;,h;M6,6;K,5C6@@1JQe[-WeJiii‰?R2-=@;?6=69D,;.6L=-=,T9G;9D,;=;,;=E1V -@8,-;.5@D6M;;-=.1.;@@-EL;]eiJiii:-.D8,-;9J
 15. 15. 0123045 89 49840314894
 16. 16. 8 189441
 17. 17. !#$% ' )*+,-./1.))2/3*/32/,4+25.6.7/,/894.4/,7)2/3*/32/ :-*3*7,)./;-2:.5*3*.7+2/ =7)2,53*7*/+-,+*2/.*?4,),-27+252/)2/+.--*+2-*2/8:27 ?2@.-7,:*27./8,/,3@).,/8:27+-,)2-A,/.*7/+*+4+2/5.--2B :C,52-./D-.:*.7+./E+-,7/6.-.7:*,/F/*7,-@*+-,-)2/7.:.B /,-*2/*7?-./2/8)).,-27,),94*.@-,5.)=/+,521,)5./;*)B 6,--25.*7?.7+./-.:4-/2/.73,72/5.;2)A+*:2/:2--4;B +2/872;2:,/.:./,)*,52/:27),/4@.-/*G7H.7)2;2)A+*B :28.)),-?,3.7+.@4/:,522@I.+*25.,:,@,-:27)2/ ;,-+*52/8:27.-+*52/.73*:-2.3;-./,/.).:+2-,)./8:2B --4;+.),*7/+*+4:*27,)*J,5,94.+-,6*:,:27.).-,-*21.) ;25.- K7+.7/*6*:,52/)2/,+,94./,),/2:*.5,5,),3;,-25.)2/ LMNOPQNQSPLTU8./:-*+2-./1.V;.-+2/.75*,)2?,-8:-*2))2/ .*3;2-+,52/8:),3,@,7:27,3;)*6*:,52-./*7+.-7,:*27,B )./;2-),E-.:27:*)*,:*G77,:*27,)F:232/*./+4*W-,32/ .76-.7+,52/),3*+,55.)2/:2)23@*,72/:27+-,),2+-, 3*+,58:232C,:.:*.7,X2/8172:232C,/*528;,5.B :*.752.),+,94.5.47,/4@.-/*G794./*.3;-.C,-.B :C,J,523Y/5.)Z[5.)2/:2)23@*,72/ ].75.7:*2/2/./:-*+2-./.*7+.).:+4,)./C,7)).7,523*)./ 5.;Y?*7,/:27.V;)*:,:*27./1I4/+*6*:,:*27.//2@-.),/ :,4/,/5.),*2).7:*,8-.327+Y752/.,),D2794*/+,8,)2/ D2347.-2/8,),?4.--,5.)2/^*)_A,/8C,/+,.)94./. :-.1G*726.7/*21;,-,.))2/:27/+-4:+*2/,-,3;*G75.), ,?*+,:*G78*7:4@,52-,5.@,-@,-*.1+.--2-*/32`+-2/8,) ;,-.:.-8+25,A,,6.:+,52/;2-.)*-4/-.2)4:*27,-*28 5./5.:G325,/;2/*:*27./.7.).V+.-*2-8.7)2/3.5*2/1 .7.)D27?-./28/.47.7,):2-25.2-?,7*J,:*27./,;Y+-*B 5,/94.I4/+*6*:,7,),/@,75,/94.;2-5W:,5,/C,7*2),B 52)2/5.-.:C2/C43,72/8/*7*3;2-+,-)./)2/5./4/A:+*B 3,/8),*73.7/,3,12-A,894./*.3;-.)2/C,7-./;.+,52 _W:,5,/5.+2).-,7:*,:27)294./*.3;-.C,/*52+.--2B -*/328/.,52-7,:27.46.3*/32/-,1,72/.7,;2)2?A,5.) 5.)*+2a2/,+,94./5.),/@,75,/:-*3*7,).//27PbONcdbeOf gNH/4/;-2+,?27*/+,/8TOgNMPQTMhTSNQi.7)2/94.;.-.-B /,3.7+.*7:)41.7,74./+-,/j4.-J,/k-3,5,/l.34./B +-,7;-.2:4;,52/;2-),SPmMTSTOenc5.47,@,-@,-*.94. ./),3*/3,5./5.:4,7523,/,:-,-27,:.7+.7,-./5. *75.6.7/2/*75A?.7,/.7],:4.1G8,)2/3,?*/+-,52/.7.) o,),:*25.p4/+*:*,81C,7:27+*74,52C,:*W752)2.7^,B :C4:,8q2I,1Y8.)D)4@=)r2?,)1a,s,@,--,81,/,)+2/, 5.:.7,/5.;2@),:*27./8,:23;,X,52/:27.)./+-4.752 /2-525.),5./+-4::*G75.74./+-,*76-,./+-4:+4-, tuwxuyz{|}|u|w~xy| D232;,-,52I,*7:-.A@).8.7.)+-,7/:4-/25../.+-,43YB +*:23.5*2/*?)2.V;.-*3.7+GD2)23@*,.)3,12-1/2/+.B 7*52:-.:*3*.7+2.7+-.)2/;,A/./5.):27+*7.7+.1./+Y7, ),*/+,:,/*./;.:+,:4),-./)2?-2/.7+252/)2/6-.7+./ ^*.7+-,//.:4,5-4;)*:G),;2@),:*G78.)*7?-./2;.-:Y;*B +,/.34)+*;)*:G;2-5*.J8)294.3,):27+,52/*?7*6*:,94. :27/+-4*32/.752/?.7.-,:*27./47;,A/:4,-.7+,.:./ 3Y/?-,75.[€ =);2.+,D,-)2/D,/+-2l,,.5-,8.7@.))2C23.7,I.5*I2 94.),*7?.7*.-A,.-,,62-+47,5,;2-+.7.-.);-**).?*25. :27+*74,-),2@-,5.),D-.,:*G7D4Y7+25.)294.)),B 3,7)2QNOeTbi:232)2/,:4.54:+2/8),/;),7+,/5.+-,+,B 3*.7+28)2/C2/;*+,)./1),/./:4.),/8+*.7..),;2-+.5.)2/ *7?.7*.-2/‚[ZK7*:*Y752/..)/*?)28:,/*.--,5*:,52.),7,)B 6,@.+*/32894*7:.3*))27./5.IG.7./,/*/+.7,./:4.),/8 :2).?*2/147*.-/*5,5./H.),?4,;2+,@).1),.7.-?A,)).B ?,7,)Zƒ5.),;2@),:*G74-@,7,81„ƒ3*))27./5.:.B )4),-./:2347*:,7,+252/)2/C,@*+,7+./^Y/5.…[ƒƒƒƒ †*)G3.+-2/5.A,/1:,3*72/:4@-.7@4.7,;,-+.5.),/ -.?*27./5.);,A/8:2747,-.55.:,--.+.-,/94.;./., *77.?,@)./5.6*:*.7:*,/847.,+25,/),/:,;*+,)./5.5.B ;,-+,3.7+2/1)2/;4.-+2/1;.-3*+.)).?,-,)2/3,/5*.-B /2//*+*2/5.);,A/.7;2:,/C2-,/H,74,)3.7+./..75.7 :.7+.7,-./5.3*)./5.,4+23G*)./8;-254:*52/.7?-,7 ;-2;2-:*G7.7.7/,3@),52-,/7,:*27,)./85.)2/94./27 C21;-2;*.+,-*2//.*/3*))27./5.6,3*)*,/ =7),C*/+.-*,5.),,;.-+4-,1.))*@-.:23.-:*28/..V,?.B -,7),/5.6*:*.7:*,/5.74./+-,*76-,./+-4:+4-,DG32 :23;,-,-.);,A/5.C21:27.)94.)./+2:G,)2/*,I.-2/ 94./.,.7+4-,@,7;2-+-2:C,/1:2)?,52/5.@.I4:2/ ,+-,./,@,7.7+,-,@*+,/)2/3*/32/:,4:./94.C21/. /,),7:27./;)W75*52/;4.7+./;2/+.7/,52/H2,94*.7./ 5./,6*,752:)*3,/*7CG/;*+2/86*.-,/1,)*3,X,/8/.*7+.-7,B @,7.7)2/@2/94./+-,/),:2-+.J,5.),94*7,1.))Y+.V8 :4,7528172C,:.3Y/5.:*7:4.7+,,X2/8)).?,-5./5. q2?2+Y;2--A2,),:2/+,+23,@,:,/*52//.3,7,/8)294. C21/.C,:.;2-+*.--,.7;2:23Y/5.52:.C2-,/‡ƒH1)2/ :23.-:*,7+./894./*73.5*2/5.+-,7/;2-+.+-,A,75. =4-2;,34.@)./8;*,72/8,I*)),/8)2/hTˆQQPM1),/347*B :*27./94.,*,-27.)64.?2.774./+-2/.76-.7+,3*.7+2/ :**)./H1.73.5*25.W/+2/8:232,C2-,:27.)+.--2-*/B 328)2/*7?.7*.-2/:27/+-41.752;4.7+./86.--2:,--*)./1 :,3*72/872;,-,34),/8/*72;,-,;25.-2/,/1.)2:./ +-,:+234),/5..*7+*5G/)),7+,/‚ =)@,),7:.*--.64+,@).5.)294.-.:*@.),74.,?.7.-,B :*G7*7*:*Y752/..)/*?)2‰‰K8./+Y,),*/+,r2;4.5.7 .-)25./5./4/3,5-*?4.-,/.7),/.),94*.7.//*7C,@.- C.:C27*7?Š7,;2-+.8-.;*+.794.E.7./+.;,A/F72/.C, C.:C27,5,1+-,+,75.5./+-4*-)294.:27.)./64.-J25. +252//.C,:27/+-4*52‹,1/A94.*7/*/+*-.7473.I2- -.;,-+25.)2/@.7.6*:*2/5.)5./,--2))28147,3Y/.94*)*B @-,5,5*/+-*@4:*G75.),;2@),:*G7,:+4,)3.7+.C,:*7,5, .73.72/5.),3*+,55.)+.--*+2-*28;,-,+23,-;2/./*G7 5.),2+-,3*+,594.8;2-5./*5*,5.+252/1),,4/.7:*, 5.)=/+,52872/5*/;4+,),/4@.-/*G7 a294.+,3@*W7./;,-,5GI*:2./94.;,-.:*.-,94.94*.B [€=7…Z[ƒD2)23@*,+.7A,…ƒ3*))27./5.C,@*+,7+./.*7?-./2;-2B 3.5*25.ŒlŽƒH‹21/232/:4,-.7+,1:*7:23*))27./:27*7?-.B /2;-23.5*2/4;.-*2-,ŒlŽ8[ƒƒ[Zo-./*5.7+./5.),.;Š@)*:,83*7*/+-2/8?2@.-7,52-./8,):,)5./1 ?.-.7+./5..3;-./,/;Š@)*:,/‡ƒ=)-.:2--*52*7,4?4-,)5.)j.--2:,--*)5.)k+)Y7+*:2.7…Z‡…72/ +23GŽ‘C2-,/5.q2?2+Y,l,7+,^,-+,
 18. 18. 013456436781649 0
 19. 19. 31 64 74 6766764931 34564367816346351934 0 66!#$15 %'%(%)* +,--./0134156708,6086.9/:;7;.4 =7/,0.8?@,1A41BC/.0D;;7EC,6,F7G./7,8;.CEH7;, 08I.6.HJ7,4 KLMNOQNRSTUVLNOQUWXOLNMXYZURNVNT[YRNNT] ^XYVY I:H,/,08I.H8/;7.08_.`.:41_.`.:18G/D;D/,a G8/b7;7.G9cJ67;.G1defg4 I.C/,6./@,h8C8/,6086,i89cJ67;,415G,0.,;D,608 6,7C-/,8G/D;D/,C,;7.C,61deej4 ID//781k41l98/,;7ECI.6.HJ7,m5CG,a.GG.J/896,C8,n ;7EC1deop41qC,9.6@7;,D/J,C,9,/,6.G9,@G8G8C08G,n //.66.1deoj4 hEH8rI,G/.1k41BC8//.`,C8GG.J/8869/.`/8G.08 I.6.HJ7,1desf4 k68/,Gi8G/89.1I418H./7,G08t,;78C0, depe1 deus41k,5;.C.H@,;.6.HJ7,C,08G08GDG./@`8C8GF,Gn ,6,I/7G7G086se1deeg4 ,a./1A41v7;,1/,J,?.a9/.0D;7b70,08CAC7.wD7,4 lJ/8`EC1x41+.;780,08GI78C@-7;,G8CI.6.HJ7,4 l/0DrxD,/81A41yD8b8,z.G089.6@7;,-8//.b7,n /7,1defg4 {,/,0.{,/0.1A41h8.`/,-@,8;.CEH7;,aFDH,C,08 I.6.HJ7,nde|s4 i,H@/8ri.H8/.1541yD8G/,G`D8//,G9./6,9,r1sggs4 +,C,H,/@,1{41l/7`8C108G,//.66.a/8,67r,;7.C8G086, 5G;D86,087C,G0880866@C4 +.;780,0I.6.HJ7,C,08BC`8C78/.G41AC,68G08BC`8n C78/@,4 }NRSTUVLNOZMUYLNO A/7,G08h/87--1h41k,HD6,08F78//.4 I,C~141y.,G08b7,?8G.J/8I.6.HJ7,a8C8rD86,4 I./0.J~G.D/81€441i8H7C7G;8C;7,G08+,C,-~a _.`.:4 hEH8r,608//,H,1{41k,./,/,a,0867`/84 BCG7D.I.6.HJ7,C.08ID6D/,41.CDH8C.Gy,;7.n C,68G1deeo4 .6678C1h,G9,/0=F417,?89./6,/89cJ67;,08I.n 6.HJ7,8Cdfsp4 .67C,k.C0.z.1k43413/,C;7G;..C.a,‚,9,,4 y7;F.6G1=F41=/8G{D8/.G08I.6.HJ7,4 {,986{8/7E07;.B6DG/,0.41507;7EC8C-,;G@H764 {,/0.qH,z,1I41t,;78C0,G086,+,J,C,4 {,//,1A48H./7,G1deds4 {~/8r1h41I.6`,0.G086,GCDJ8G4 {.HJ.141x880866@C,_.`.:8Cdfsp4 i.0/@`D8r1€4I41k,9/7b,7r,;7EC086,;D80D;.08_.n `.:41dff|ndedu4 i.F67GJ8/`8/154156x./,0.4 +,H98/hC8;.1A41ID,C0._.`.:Db./,Cb@,4 q/7J8q/7J81€418H./7,G4 ‚,6,H8,1k41k,G`D8//,G086,;F,H9,z,4 ƒ„…‡ˆ‰Š‹ŒƒˆƒŽˆ‘’“”•–—˜™Œ‹š‹…›…œŠˆ‹…ˆŠšˆž‹…Ÿ ž„…ž„„ŽŒ‹š„ƒ‹…„ ˆƒ„¡›¢‹Œˆž‹ž„‡ˆ£…Ÿƒ……‰„ƒž‹ Œ‹ƒ‹œ…‹Ž„‰ˆž„‹Ž‹¤£ˆ„ƒž„…‰Š›ŠŽˆ¡›„„…Š„Œ‹ƒ‹Œžˆ Œ‹š‹Žˆš¥…ˆƒ‰¤›ˆž„š‹ŒŠˆŒˆž„ŽŒ‹ƒ‰ƒ„ƒ‰„¦§„š‡Š„  ˆƒ¨›ƒŒ‹ƒˆž‹ˆ¡›£Ž‹…‰Šœ›ƒˆŽ„…©‡‹ŠžªŒˆžˆ…©ž„ šˆƒ„ŠˆŒ‹ƒ‰ƒ›ˆ…„Š„ˆŽˆƒ„Ž„ŒŒ‹ƒ„…ŽœŠ„…ŸŒ‹ƒ‰‹‰ˆŽ ‡‹…œŽžˆžž„ˆŒŒ„ž„ŠˆŽˆ…Œ‹Š‡‹ŠˆŒ‹ƒ„…‡«œŽŒˆ…©ŒˆŠ¬ ¤‹…ˆžšƒ…‰Šˆ‰¢‹…Š„‡Š„…„ƒ‰ˆƒ‰„…ž„‰‹žˆ…Žˆ…ž„‹Ž‹¤£ˆ…Ÿ ¤Š›‡‹…ª‰ƒŒ‹…©ŒŠ„ž‹…Š„Ž¤‹…‹…¦­‹ž‹„ƒš„ž‹ž„ Œ‹š‡Ž„‰ˆŽœ„Š‰ˆžž„„®‡Š„…¯ƒŸž„Š„›ƒ¯ƒ©ž„ˆ…‹Œˆ¬ Œ¯ƒŸŒ›©‹„°„ŠŒŒ‹ˆŒˆŠŠ„ˆ‡„Š…„Œ›Œ‹ƒ„…©ŽˆŠ¤ˆ…Œ‹ƒž„¬ ƒˆ…„ƒŽ‹…›‰¯‡Œ‹…‡ˆŠˆ£…‹…ž„……‰„šˆ…‹‡Š„…‹Š„…¡›„ˆ …ˆƒ¤Š„©¨›„¤‹ ˆƒ‡Š„‰„ƒžž‹š‡‹ƒ„Šƒ‹…¦ ±Ž¤‹‰ˆŠž„Ÿƒ‰„Ž„Œ‰›ˆŽ„…Ÿž„¯Ž‹¤‹…©ˆ¤„ƒ‰„…šˆ‰„ŠˆŽ„… ž„Žˆ¢‹Ž„ƒŒˆ…›œ¢„Š…¢ˆž„Ž‡ˆ…ˆž‹„š‡„ˆƒˆ„ƒ‰„ƒ¬ ž„Š¡›„Ž‹…Œˆšœ‹…ƒ‹…„ ˆŒ„ƒž„…‰Š›©„ƒž‹Ž‹¡›„…„  ˆ „Œ ‹¦²‰ˆš‡‹Œ‹„ƒ„Ž‡ˆ‡„ŽŸŒ‹š‹Ž‹ ˆž„š‹…‰Šˆ¬ ž‹›ƒˆ³‹ƒ…‰‰›Œ¯ƒˆ‡Š‹œˆžˆœˆ°‹Žˆ‡Š„…¯ƒž„Ž‰„ŠŠ‹ŠŸ ¡›„…„ž°‹‰Šˆ„Š£ˆŽˆ…‹Ž›Œ¯ƒˆƒ›„…‰Š‹…‡Š‹œŽ„šˆ…¦§„ ƒ‹…¡›…‹ ˆŒ„ŠŒŠ„„Š¡›„Ž‹…ž¥Ž‹¤‹…„ŠˆƒŽˆ‡ˆŸ¡›„„… Ž‹¡›„š„ƒ‹… ˆ ˆœž‹Œ‹ƒŽˆƒ›„¢ˆ³ˆŠ‰ˆŸ©Œ‹š‹„ƒ ‹‰Šˆ´ˆ‰Šˆµ‹œˆ™ˆŽ¤›ƒ‹……¤›„ƒ‰Šˆ‰ˆƒž‹ž„Œ‹ƒ¢„ƒŒ„Š¬ ƒ‹…Œ¯š‹ž„œ„Šˆ…„Š„Ž‡ˆ£…¡›„¡›„Š„š‹…Ÿš„ƒ‰Šˆ…Ž‹… ¢‹Ž„ƒ‰‹…ž„…‰Š›©„ƒ„Ž¤Šˆƒ‡ˆ£…¡›„‰„ƒ„š‹…¦ ¶U·UMUVRXYO ¸XOLNMXYQU¹NNT^XY AC;7r,/141{8/8`/7C,;7EC08A6-,4 _,8H,C1A41t7G./7,5º8CG,08I.6.HJ7,.6»»Bmk, BC`8C78/@,416,G.J/,G9cJ67;,Ga86/,CG9./88CI.6.Hn J7,4 I,J,668/.5G;.J,/1541t7G./7,8;.CEH7;,08I.6.Hn J7,41BC;78CG.a9E6b./,4 I.6H8C,/8G1h41t7G./7,8;.CEH7;,aG.;7,608I.6.Hn J7,4 x878/1€441567C`8C78/.0.Ck7C.08{.HJ.4 x8,G141x869.08/a6,`/,H:7;,4 5C;7;6.9807,08I.6.HJ7,4 B/7,/81A41t7G./7,G8C;.C/,b@,m_,,66,GaJ,,667,G8C 6,F7G./7,08I.6.HJ7,41597G.07.G_.`.,C.G4 k8H,7/81541i8a8G1i41t7G./7,G08/:G086,F7G./7,08 I.6.HJ7,4 k78b,C.A`D7//81B41k.G`/,C08G;.C-67;.GG.;7,68Ga 8;.CEH7;.Gm_.6@b,/mi,-,86yDz8rm4k68/,GI,H,/`.1 A6J8/.¼7h8C84 k68/,Gi8G/89.1I41x86,/89cJ67;,,6,07;,0D/,41 I/EC7;,08H79/.97,b70,4 {6,r,G8`,1A641{/8G708C8G08I.6.HJ7,4 {.b80,1h41BC`8C78/@,8F7G./7,086,G~;C7;,G4 i8G/89.1€441t7G./7,086,/8b.6D;7EC086,yD8b, h/,C,0,4 +,,C;68H8C81I41i8G8z,F7GE/7;,086,7C`8C78/@,;.n 6.HJ7,C,4

×