Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Didàctica Ciències Socials

Presentació de tres recursos que integren les TIC a la didàctica de les ciències socials:
webquest, exercicis TAF i webs temàtiques

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Didàctica Ciències Socials

 1. 1. <ul><li>Projectes didàctics a Secundària </li></ul><ul><li>José Luis Fierro </li></ul><ul><li>Divendres 12 de Març de 2010 </li></ul><ul><li>Universitat de Lleida </li></ul>
 2. 2. El per què de tot plegat
 3. 3. A secundària... <ul><li>MOTIVACIÓ </li></ul>
 4. 4. didàc TIC a de les CC.SS. <ul><ul><li>Webquest </li></ul></ul><ul><ul><li>TAF </li></ul></ul><ul><ul><li>Webs Temàtiques </li></ul></ul>
 5. 5. WEBQUEST
 6. 6. Què aporten les WQ a la didàctica <ul><li>Conèixer bons llocs webs </li></ul><ul><li>Integrar el treball cooperatiu a les aules </li></ul><ul><li>Fomentar la responsabilitat individual </li></ul><ul><li>Desplegar les competències digitals </li></ul><ul><li>Posar en marxa de manera entretinguda habilitats cognitives d’alt nivell </li></ul><ul><li>Treballar intensament la gestió de la informació </li></ul>
 7. 7. Alguns exemples de WebQuest <ul><li>Una aproximació al franquisme </li></ul><ul><li>La Guerra Freda </li></ul><ul><li>Primitivo </li></ul>
 8. 8. T.A.F . <ul><li>Treballem amb Fonts </li></ul>
 9. 9. Objectius dels TAF <ul><li>Aprendre el mètode de treball històric </li></ul><ul><li>Saber decodificar diferents tipus de missatges </li></ul><ul><li>Aproximar als alumnes a la manera de treballar dels historiadors </li></ul><ul><li>Potenciar l’autonomia dels estudiants </li></ul><ul><li>Treballar de manera cooperativa </li></ul><ul><li>Arribar a productes finals motivadors que generin aprenentatge significatiu </li></ul>
 10. 10. Tipus de taf <ul><li>Taf d’integració </li></ul><ul><ul><li>La descripció </li></ul></ul><ul><li>Taf de relació </li></ul><ul><ul><li>La relació. Causes i efectes </li></ul></ul><ul><li>Taf crítics o de deconstrucció </li></ul><ul><ul><li>La revisió d’estereotips, d’idees preconcebudes </li></ul></ul><ul><li>Taf de recerca </li></ul><ul><ul><li>mètode inductiu, formulació hipòtesi investigar sobre les causes </li></ul></ul>
 11. 11. Alguns exemples de TAF <ul><li>Colonialisme i imperialisme: busquem els per quès </li></ul><ul><li>Emigrar: expliquem la història des del principi </li></ul>
 12. 12. Viatges Virtuals - Webs Temàtiques
 13. 13. Objectius <ul><li>Oferir la sensació de viatjar a una època pretèrita o a un esdeveniment del passat. </li></ul><ul><li>A través de: </li></ul><ul><ul><li>Imatges </li></ul></ul><ul><ul><li>Cançons o arxius sonors </li></ul></ul><ul><ul><li>Documents </li></ul></ul><ul><ul><li>Vídeos, etc </li></ul></ul>
 14. 14. Alguns exemples de V. Virtuals <ul><li>Enllaç portada </li></ul><ul><li>La Transició Espanyola </li></ul><ul><li>El període entreguerres </li></ul>
 15. 15. Moltes gràcies <ul><li>José Luis Fierro Monteagudo </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://www.xtec.es/~jfierro/ </li></ul><ul><li>UdL, 12 de Març de 2010 </li></ul>

×