Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte

1,413 views

Published on

Projecte de centre
IES Nicolau Copèrnic
Terrassa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projecte

 1. 1. Projecte de Direcció IES NICOLAU COPÈRNIC (Terrassa) 2008-2012 PROJECTE DE DIRECCIÓ IES NICOLAU COPÈRNIC TERRASSA 2008 - 2012 Fco. Javier Laganga Esteban
 2. 2. Projecte de Direcció IES NICOLAU COPÈRNIC (Terrassa) 2008-2012 INDEX CAPÍTOLS 1. INTRODUCCIÓ PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 2. L’IES NICOLAU COPÈRNIC I EL SEU ENTORN 3. VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT ACTUAL DEL CENTRE 1. Àrea pedagògica 2. Àrea de gestió 3. Àrea relacional 4. Conclusions 4. OBJECTIUS DEL PERÍODE 2007-2012 5. L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ 6. ANNEX 1. ANÀLISI DAFO 7. ANNEX 2. MAPA ESTRATÈGIC 8. BIBLIOGRAFIA I FONTS DOCUMENTALS UTILITZADES Fco. Javier Laganga Esteban
 3. 3. Projecte de Direcció IES NICOLAU COPÈRNIC (Terrassa) 2008-2012 1 INTRODUCCIÓ, PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE •Ens deixa En Santiago Pérez Orozco, incorporant-se a l’IES C.A.R. de Sant Cugat del Vallès. •Aprofitar la feina feta per l’anterior equip directiu, potenciar-la i arribar a aconseguir tots els objectius que en aquest projecte ens marquem. •Reconeixent aquesta tasca ja feta, el nou equip presentat compte amb dos membres de l’anterior, fent de pont entre la línia ja encetada i la nova marcada per aquest projecte. •Hem partit d’una anàlisi i estudi DAFO i ens hem marcat uns eixos estratègics a seguir amb uns objectius clars i concisos amb una avaluació contínua del seu estat de consecució. •Ha estat consensuat per tot l’equip i confio que, pel proper curs 2008-2009, el podrem posar en marxa. Fco. Javier Laganga Esteban
 4. 4. Projecte de Direcció IES NICOLAU COPÈRNIC (Terrassa) 2008-2012 Director: Javier Laganga Sotsdirector: Miquel Cortés Cap d’Estudis: Maruxa López Coord. Pedagògica: Laia Bou Secretària: Alicia Vila Fco. Javier Laganga Esteban
 5. 5. Projecte de Direcció IES NICOLAU COPÈRNIC (Terrassa) 2008-2012 2 L’IES NICOLAU COPÈRNIC I EL SEU ENTORN •Breu història de l’IES Nicolau Copèrnic •Tipus d’ensenyaments impartits •Matrícula i la seva evolució •Característiques de l'alumnat •Plantilla Fco. Javier Laganga Esteban
 6. 6. Projecte de Direcció IES NICOLAU COPÈRNIC (Terrassa) 2008-2012 3 VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT ACTUAL DEL CENTRE Àrea pedagògica •Equips docents i coordinacions •L’atenció a la diversitat •L’aula d’acollida •Pla d’acció tutorial •Programacions didàctiques •Viatges i sortides fora del centre i activitats extraescolars •Batxillerat i CFGM i CFGS de la família d’Informàtica •Convivència •Projectes d’innovació pedagògica •L’avaluació interna en l’àmbit pedagògic Àrea de gestió •Traspàs d’informació •Relacions amb les famílies •Imatge externa •Secretaria •Assistència del professorat •Guàrdies •L’avaluació interna en l’àmbit organitzatiu Àrea relacional Fco. Javier Laganga Esteban
 7. 7. Projecte de Direcció IES NICOLAU COPÈRNIC (Terrassa) 2008-2012 4 OBJECTIUS DEL PERÍODE 2008-2012 0. Consolidar i normalitzar la feina duta a terme durant el període anterior 1. Millorar els resultats acadèmics 2. Augmentar i aprofundir l’avaluació interna (ISO 9001:2000) 3. Augmentar la participació de la comunitat educativa 4. Projecció externa de l’IES Nicolau Copèrnic 5. Explorar la consecució de recursos atípics externs 6. Manteniment i rehabilitació de l’IES Fco. Javier Laganga Esteban
 8. 8. Projecte de Direcció IES NICOLAU COPÈRNIC (Terrassa) 2008-2012 5 L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ • Reunions de l’equip directiu • Reunions de coordinació • A final de cada curs celebrarem un claustre de control • Consell Escolar en la darrera reunió anual • A principis de juliol, reunió de tots els professors amb responsabilitats • En començar el setembre celebrarem una bateria de reunions (equips docents de tots els nivells, tutors, professors nous, claustre) • Pla d’avaluació interna Fco. Javier Laganga Esteban
 9. 9. Projecte de Direcció IES NICOLAU COPÈRNIC (Terrassa) 2008-2012 6 ANNEX 1. ANÀLISI DAFO Amenaces Oportunitats La societat actual valora poc l'estudi i l'esforç Millora progressiva de l'entorn urbanístic i del nivell sociocultural de les famílies Un sector de l'alumnat té el desig d'integrar-se Bona coordinació amb les escoles de Primària de la ràpidament en el món laboral zona Poc suport del departament en hores per engegar Col·laboració sostinguda amb l'ajuntament nous projectes i feines Escassa implicació d'una minoria important de les Aprofitar els projectes endegats i futurs per motivar famílies: disponibilitat de temps escassa per causes els docents: Pla de convivència, aplicació de les TIC laborals, poc control de les rutines de treball al centre, escola de pares, pla de lectura, pla de qualitat i millora contínua... Encara tenim una imatge de centre dolenta donat Col·laboració de l'Ampa del centre amb l'equip que el nivell de resultats no és bo directiu Un sector ampli de les famílies del centre tenen un Possibilitats de dotació suficient per treballar TIC a nivell sociocultural baix l'aula: cablejat, Wifi, projectors, pissarra digital... Nivell de conflictivitat alt Tenir un equip de professors de la família d’informàtica Espais físics insuficients Col·laboracions amb la UOC, IOC, Departament d’Educació Projecte Heura Fco. Javier Laganga Esteban
 10. 10. Projecte de Direcció IES NICOLAU COPÈRNIC (Terrassa) 2008-2012 Fortaleses Debilitats Claustre força cohesionat Aplicació encara incipient de les noves tecnologies a l'aula L'aula d'acollida funciona molt satisfactòriament, Resultats no satisfactoris en competències bàsiques encara que està saturada Organització flexible que s'adapta als canvis. Atenció El tractament de la diversitat per la banda alta és a la diversitat encara insuficient Projectes d'innovació educativa engegats: Nivell d'idiomes estrangers no equiparable amb el informàtica, e-learning, gestió informatitzada al d'altres països europeus departament d’informàtica, espai web... Docents interessats a aprendre TIC i a introduir-les a Insatisfacció del professorat pels resultats l'aula d'aprenentatge dels alumnes Bona comunicació i relació amb el Departament Insuficient coordinació entre els departaments i d’Educació per posar en marxa els nous plans d’estudi poques activitats curriculars transversals dels nous Cicles Formatius Les aules obertes (UAC) funciones molt Les reduccions d'hores lectives només es poden satisfactòriament aplicar parcialment, perquè són necessàries per fer desdoblaments Els mecanismes d'anàlisi i control de les activitats educatives i de gestió és encara incipient. L'avaluació interna ha de millorar Fco. Javier Laganga Esteban
 11. 11. Projecte de Direcció IES NICOLAU COPÈRNIC (Terrassa) 2008-2012 7 ANNEX 2. MAPA ESTRATÈGIC Fco. Javier Laganga Esteban

×