Sopimusehdot                            1 (12)                        ...
Sopimusehdot                  2 (12)                           12.9.2011 alkae...
Sopimusehdot                  3 (12)                       12.9.2011 alkaen   ...
Sopimusehdot                   4 (12)                            12.9.2011 a...
Sopimusehdot                   5 (12)                        12.9.2011 alkaen  ...
Sopimusehdot                   6 (12)                              12.9.20...
Sopimusehdot                    7 (12)                             12.9.2...
Sopimusehdot                   8 (12)                            12.9.2011 a...
Sopimusehdot                   9 (12)                        12.9.2011 alkaen  ...
Sopimusehdot                  10 (12)                            12.9.2011 a...
Sopimusehdot                   11 (12)                            12.9.2011 ...
Sopimusehdot                  12 (12)                          12.9.2011 alkae...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen tai ammattitaidon arviointi

1,148 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,148
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen tai ammattitaidon arviointi

 1. 1. Sopimusehdot 1 (12) 12.9.2011 alkaen Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen tai ammattitaidon arviointi Sisällysluettelo 1 § Koulutusmuoto ja sopimuksen soveltamisala ................................................................................2 2 § Työssäoppimisen yleinen tavoite ..................................................................................................4 3 § Työturvallisuus ja tietoturva ...........................................................................................................4 4 § Erityisen haitalliset työt (alle 18-vuotiaat opiskelijat) ......................................................................6 5 § Vaaralliset työt ..............................................................................................................................7 6 § Oppilaitoksen tehtävät ja vastuu ...................................................................................................8 7 § Yrityksen / työpaikan tehtävät ja vastuut .....................................................................................10 8 § Ammattiosaamisen ja ammattitaidon arviointi .............................................................................11 9 § Yhteistyö .....................................................................................................................................12 10 § Korvaukset ..................................................................................................................................12 11 § Sopimusehtojen muutokset .........................................................................................................12 Versio 1: Hyväksytty nuorten ammatillisen peruskulutuksen osalta Lapin ammattiopiston ApeKo-tiimissä 15.2.2010 Versio 0.5: Hyväksytty aikuiskoulutuksen osalta Lapin ammattiopiston TyKePa-tiimissä 27.5.2011 Versio 0.5: Käsitelty nuorten ammatillisen peruskoulutuksen Lapin ammattiopiston ApeKo-tiimissä 23.8.2011 Versio 0.6: ApeKo-tiimin kokouksessa 23.8.2011 tehdyt muutokset Versio 2: TyKePa- ja ApeKo-tiimien kokousten hyväksymä korjattu versio otettu käyttöön 12.9.2011.Lapin ammattiopisto Puh.020 798 4000 www.lao.fi
 2. 2. Sopimusehdot 2 (12) 12.9.2011 alkaen 1 § Koulutusmuoto ja sopimuksen soveltamisala 1.1 § Työssäoppiminen Ammatillisesta peruskoulutuksesta on säädetty laissa 630/1998, ja ase- tuksessa 811/1998. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on säädetty lais- sa 631/1998 sekä työvoimakoulutuksen osalta lisäksi laissa julkisista työvoimapalveluista 1295/2002 6.luvun 1§:n 3 mom. ja 10 §. Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy vä- hintään 20 opintoviikko työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta eli työssäoppimista. Sopimus koskee lain 630/1998 16§:ssä ja asetuksen 5§:ssä on säädettyä työpaikalla käytän- nön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen eli työssäoppi- misen järjestämistä. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelijan ammattitaidon hank- kimisen henkilökohtaistamissuunnitelmassa on suunniteltu ja sovittu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Ei tutkintotavoitteiset valmistavat koulutukset Ei-tutkintotavoitteisesta ammatillista peruskoulutusta ovat mm. ammatil- liseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillises- sa peruskoulutuksessa, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulu- tukseen valmistava koulutus sekä työvoimakoulutuksen ohjaavat ja val- mentavat koulutukset. Myös näihin koulutuksiin voi sisältyä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, työharjoittelua tai työelämään tutustumista, joiden järjestämisestä sopimuksessa voidaan myös sopia. 1.2 § a Ammattiosaamisen ja ammattitaidon arviointi Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkin- non muodostuminen tutkinnon osista sekä niiden ammattitaitovaatimuk- set ja arviointikriteerit ovat määrätty valtakunnallisissa tutkinnon perus- teissa. Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan ammat- tiosaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä sekä tarvittaessa niitä täydentävällä muulla arvioinnilla lain 630/1998 25§ muutoksen (601/2005) mukaisesti. Näytöt toteutetaan tutkintokohtaisessa opetus- suunnitelmassa (uudistetut tutkinnot) tai erillisessä tutkintokohtaisessa ammattiosaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa (vanhat tutkin- not) kuvatulla tavalla. Edellä mainitut suunnitelmat on hyväksynyt Lapin ammattiopiston näyttötoimikunnan alakohtainen jaos. Aikuisten näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja (aikuisopiskelija) osoit- taa ammattitaidon tutkintotilaisuudessa.Lapin ammattiopisto Puh.020 798 4000 www.lao.fi
 3. 3. Sopimusehdot 3 (12) 12.9.2011 alkaen Sopimus koskee myös työssäoppimisen yhteydessä toteutettavaa am- mattiosaamisen arviointia (ammattiosaamisen näyttöjä) ja/tai näyttötut- kintotilaisuuksien järjestämistä, mikäli näin on sopimuksessa ja opiskeli- jan henkilökohtaisessa työssäoppimissuunnitelmassa sovittu. 1.2 § b Arviointi ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutuksessa, vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutuksessa koulutuksista ja niiden ta- voitteista on opetushallitus määrännyt opetussuunnitelmien perusteissa ja niiden perusteella on laadittu myös ko. koulutuksien opetus- tai toteu- tus- ja arviointisuunnitelmat. Työvoimakoulutuksen valmistavien koulutuksien tavoitteista on sovittu niiden hankintasopimuksessa. Opiskelijan arviointi ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tapahtuu koulutuksen opetussuunnitelman ja/tai toteuttamissuunnitelman mukai- sesti. 1.3 § Työssäoppiminen tapahtuu yleensä ilman työsuhdetta Työssäoppiminen tapahtuu ilman työsuhdetta eli opiskelijalle ei makseta palkkaa. Työnantaja voi halutessaan tehdä opiskelijan kanssa työsopi- muksen ja maksaa palkkaa työssäoppimisen ajalta. Mikäli työssäoppiminen tapahtuu työsuhteessa, opiskelija on työnantajan vastuuvakuutusten piirissä ja työnantaja vastaa myös kaikista työsuh- teeseen liittyvistä muista velvoitteista siten kuin asiasta on muuten sää- detty. 1.4 § Opintososiaaliset edut Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija on säädösten mukaisten opintososiaalisten etujen piirissä työssäoppimisen aikana, si- ten kuin siitä on erikseen säädetty seuraavissa säädöksissä: Laki 630/1998, Opintotukilaki (65/1994), Opintotukiasetus (260/1994), Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997) sekä Asetus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskeli- joiden koulumatkatuesta (293/1997). Aikuiskoulutuksessa opintososiaaliset edut määräytyvät koulutusmuo- don mukaan. - Omaehtoisessa aikuiskoulutuksessa aikuisopiskelija voi rahoittaa opintonsa opintotuella, aikuiskoulutustuella tai opiskella työttömyys- etuudella. Lisätietoa www.kela.fi/opintotuki, www.koulutusrahasto.fi. - Työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa noudatetaan lisäksi Lakia 1295/2002 ja Työ- ja elinkeinoministeriön tarkentamia ohjeita.Lapin ammattiopisto Puh.020 798 4000 www.lao.fi
 4. 4. Sopimusehdot 4 (12) 12.9.2011 alkaen 1.5 § Suhde muihin säädöksiin Mikäli Suomen lainsäädäntö tai viranomaisohjeiden, EU-säädösten tai ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen osalta kohdemaan lainsäädän- nön ja viranomaismääräysten ja tämän sopimuksen välillä on ristiriitaa, ko. lainsäädäntö ja viranomaisohjeet ohittavat tämän sopimuksen sisäl- lön siltä osin. 2 § Työssäoppimisen yleinen tavoite 2.1 § Työssäoppiminen on ammatillisen koulutuksen järjestämis- muoto. Se on samalla ammattitaidon hankkimisen menetelmä ja oppi- misympäristö. Työssäoppmisessa ammattitaitoa hankitaan tekemällä työpaikan käytännön työtehtäviä. Tavoitteena on, että opiskelija hankkii osan tai kokonaan tutkinnon perusteiden mukaisesta ammattitaidosta todellisessa työympäristössä työelämän säännöillä. 2.2 § Työssäoppiminen on tavoitteellista ja suunniteltua oppimista Työpaikoilla tapahtuva ammattitaidon hankkiminen on ennalta suunnitel- tua ja tavoitteellista oppimista. Työssäoppimisjakson ammattiosaamisen kehittämistavoitteet tarkennetaan ja yksilöidään opiskelijan, opettajan ja työpaikan yhteyshenkilön yhteistyönä ja yhdessä laatimassa ja allekirjoit- tamassa työssäoppimissuunnitelmassa. 3 § Työturvallisuus ja tietoturva 3.1 § Rajaus Mikäli työnantaja tekee opiskelijan kanssa työsopimuksen, oppilaitok- seen ei sovelleta alla esitettyjä (kohdat 3.2§ - 3.7§.) työturvallisuuslain 738/2002 3§ mukaisia vuokratyötä koskevia säännöksiä. Tällöin työnan- taja vastaa myös alla esitetyistä oppilaitoksen velvollisuuksista. Oppilai- tos ei ole tällöin vuokratyönantaja. 3.2 § Työturvallisuudessa noudatettavia säädöksiä Työssäoppimiseen sovelletaan voimassa olevia säädöksiä, kuten: - Työturvallisuuslakia 738/2002 - Laki nuorista työntekijöistä 998/1993 - Asetus nuorille työntekijöille vaarallisista töistä 302/2007 - Asetusta nuorille työntekijöille erityisen haitallisista töistä 475/2006. Opiskelijaan sovelletaan Työturvallisuuslain työnsuorittajaa koskevia säännöksiä. Oppilaitokseen sovelletaan Työturvallisuuslain 3§:n mukai- sia vuokratyötä koskevia säännöksiä. Oppilaitos rinnastetaan vuokra- työnantajaksi. Työn vastaanottajana toimiva työpaikka vastaa työn aikai- sesta työturvallisuudelta niin kuin työnantaja.Lapin ammattiopisto Puh.020 798 4000 www.lao.fi
 5. 5. Sopimusehdot 5 (12) 12.9.2011 alkaen Työssäoppimispaikan työnantajan (* on: - varmistettava, että työpaikalla on tehty ja ajan tasalla oleva Työtur- vallisuuslain 738/2002 10§:n mukaisen työn vaarojen selvittämisen ja arviointi (riskien kartoitus) ja esitettävä ohjaavalle opettajalle hä- nen niin pyytäessä selvitys arvioinninlista. Erityisen tärkeää on, että siinä mahdollisesti esille tulleet välitöntä terveyden ja hengen- vaaraa aiheuttavat vaaratekijät, joita ei ole poistettu tai ei voida poistaa, ovat myös työpaikkaohjaajan, ohjaavan opettajan ja työssäoppijan tiedossa. - ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä työn edellyttä- mät perusvalmiudet, perusosaaminen ja erityispiirteet sekä ilmoitet- tava ne oppilaitoksen edustajalle - erityisesti huolehdittava opiskelijan perehdyttämisestä työhön ja työ- paikan olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä tarvittaessa työ- suojelun yhteistoimintaa ja tiedottamista sekä työterveyshuoltoa kos- keviin järjestelyihin." *) Työnantaja tai hänen tehtävään nimeämä henkilö, esim. työpaikkaoh- jaaja. Mikäli henkilöä ei ole nimetty sopimuksessa tai opiskelijan suunni- telmassa, työnantaja vastaa asiasta. Oppilaitoksen eli ohjaavan opettajan on: - ilmoitettava opiskelijalle edellä tarkoitetusta perusvalmiuksista, pe- rusosaamisesta ja työn erityispiirteisiin liittyvistä seikoista - varmistettava erityisesti, että opiskelijalla on riittävät perusvalmiudet ja perusosaaminen (vähimmäisammattitaito) ja sopivuus suoritetta- vaan työhön. - ilmoitettava työsuojelupiiriin työpaikan mahdollisista nuorelle työnte- kijälle erityisen haitallisista tai vaarallisista töistä (A475/2006) - varmistettava, että työnantaja on tehnyt työpaikalla Työturvallisuus- lain 738/2002 10§:n mukaisen työn vaarojen selvittämisen ja arvioin- nin (riskien kartoitus). Mikäli siinä on ilmennyt välitöntä terveyden tai hengenvaaraa aiheuttavia tekijöitä työpaikalla, opettajan on varmis- tettava, että ne ovat myös opiskelijan tiedossa. Työssäoppijan (työntekijän) on Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan: - noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määrä- yksiä ja ohjeita - noudatettava omansa ja muiden työntekijöiden työn ja työolosuhtei- den edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta - käytettävä työnantajan määräämiä henkilösuojaimia, suojavaatetusta ja työvälineitä - on työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa. - noudatettava ja vaarallisten aineiden turvallisuusohjeita - käytettävä laitteisiin, koneisiin ja rakennuksiin asennettuja turva- ja suojalaitteita - ilmoitettava havaitsemistaan työturvallisuusriskeistä ja -ongelmista sekä tapahtuneista vahingoista - vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudel- leen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.Lapin ammattiopisto Puh.020 798 4000 www.lao.fi
 6. 6. Sopimusehdot 6 (12) 12.9.2011 alkaen 3.3 § Muut säädökset Lisäksi työnantajaa ja oppilaitosta koskevat Työturvallisuuslain 738/2002 8§, 10§, 11§, 14§ ja 17§ velvoitteet. Lisäksi molempien on erityisesti varmistettava, että nuorista työntekijöistä säädetyn lain 998/1993 ja an- netun asetusten 302/2007 ja 475/2006 säännökset on otettu huomioon. Edellä mainittujen säädösten lisäksi on huomioitava: Työministeriön pää- tökset nuorille sopivista kevyistä töistä (1431/1993) ja vaarallisista töistä (1432/1993) sekä Vahingonkorvauslaki (412/1974). 3.4 § Ennen työn aloittamista Ennen työn aloittamista työnantaja (työpaikkaohjaaja) ja oppilaitos (oh- jaava opettaja) yhdessä varmistavat, että opiskelija on perehtynyt ky- seessä olevaan työhön ja osaa noudattaa työsuojeluohjeita. Ja että kaikki osapuolet ovat tietoisia työsuojeluun, tapaturmiin ja vahingonkor- vauksiin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista. 3.5 § Tietoturva ja luottamuksellisuus Kaikkein työssäoppimisen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilai- suuksien järjestelyissä olevien osapuolten (työpaikka, oppilaitos ja opis- kelija) tulee huomioida tietoturvaan ja yksityisen suojaan liittyvät sää- dökset ja määräykset. Osapuolet eivät saa antaa ulkopuolisille tietoa työssäoppijoista, heidän henkilötietoja, arviointitietoja eikä tietoja luotta- muksellisista arviointikeskusteluista. Ulkopuolisia ovat myös muut työ- paikalla olevat opiskelijat ja työntekijät. Poikkeus: Kaikilla samaan näyt- tö- tai tutkintotilanteeseen osallistuneilla opiskelijoilla on oikeus tietää muiden opiskelijoiden arvosanat, jotta heillä on mahdollisuus arvioida arvioinnin oikeellisuutta ja tarvittaessa tehdä siitä oikaisupyyntö. Työpaikka ja oppilaitos voivat lisäksi sopia sopimuksessa tai opiskelijan suunnitelmassa tarkemmin mm. salassapitoon liittyvistä asioista. 4 § Erityisen haitalliset työt (alle 18-vuotiaat opiskelijat) 4.1 § Rajaus Mikäli työnantaja tekee opiskelijan kanssa työsopimuksen. Työnantaja vastaa haitallisten ja vaarallisten töiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta työsuojeluviranomaisille.Lapin ammattiopisto Puh.020 798 4000 www.lao.fi
 7. 7. Sopimusehdot 7 (12) 12.9.2011 alkaen 4.2 § Kielletyt erityisen haitalliset työt Työpaikalla alle-18-vuotialle opiskelijalla ei ole tai hänen tehtävikseen ei anneta asetuksen 475/2006 3§ 3 - 5 mom. mukaisia erityisen haitallisia töitä: - työt, joissa esiintyy nuoren työntekijän ikään ja kokemukseen näh- den liiallista rasitusta, huomattavaa vastuuta omasta tai toisten tur- vallisuudesta, huomattavaa taloudellista vastuuta tai erityisiä vaaro- ja, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan tai välttämään - yksintyöskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai vä- kivallan vaara - sukellus - työ, jossa altistutaan haitallisesti myrkyllisille aineille tai syöpää, pe- rinnöllisiä perimävaurioita taikka sikiövaurioita aiheuttaville aineille tai aineille, jotka jollakin muulla tavalla voivat vaikuttaa ihmisen tervey- teen pysyvästi - palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja erittäin helposti syttyvien nesteiden käsittely ilmeisen vaarallisissa olosuhteissa - työ, jossa altistutaan haitalliselle säteilylle. 4.3 § Sallitut erityisen haitalliset työt Työpaikalla 16 – 18-vuotiaalla opiskelijalla on tai hänen työtehtäviin voi sisältyä asetuksen 475/2006 3§ 3 - 5 mom. mukaisia, erityisen haitallisia töitä. Alla lista erityisen haitallisista töistä, joita voidaan asetuksen 475/2006 2§ mukaisesti työssäoppimisessa tehdä: - psykiatristen potilaiden ja psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoito ja huolto - kuolleiden käsittely ja kuljetus - teurastus. 4.4 § Jatkuvan valvonnan velvoite Alle 18-vuotias voi tehdä 4.3§ etsittyjä erityisen haitallisia töitä vain ko- keneen ja ammattitaitoisen henkilön jatkuvassa valvonnassa. Valvon- nasta vastaa työssäoppimissopimukseen tai sitä täydentävään opiskeli- jan henkilökohtaiseen suunnitelmaan kirjattu työpaikkaohjaaja. Mikäli henkilön nimeä ei ole kirjattu kumpaankaan edellä mainituista asiakirjois- ta, valvonnasta vastaa työnantaja. 5 § Vaaralliset työt 5.1 § Vaaralliset työt Alle 18-vuotias (nuori työntekijä), joka on täyttänyt 16 vuotta, saa tehdä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 302/2007 vahvistetussa esi- merkkiluettelossa mainittua vaarallista työtä, jos suojelutekniikalla tai muuten on huolehdittu siitä, ettei nuoren työntekijän käyttöön tarkoite- tuista laitteista tai aineista taikka työolosuhteista ole hänelle itselleen taikka hänen työnsä takia muille erityistä tapaturman tai terveyden vau- rioitumisen vaaraa. (475/2006 4§ 1 mom.)Lapin ammattiopisto Puh.020 798 4000 www.lao.fi
 8. 8. Sopimusehdot 8 (12) 12.9.2011 alkaen 5.2 § Vaarallisten töiden ilmoittaminen Oppilaitos yhteistyössä työnantajan kanssa ennen työssäoppimisjakson alkamista ilmoittaa alle 18-vuotiaan opiskelijan vaarallisesta työstä työvi- ranomaiselle. Ilmoitus tehdään myös silloin, kun työtehtävissä (vaaralli- suudessa) tapahtuu muutoksia. Ilmoituksen tekemisestä vastaa oppilai- tos. 5.3 § Opetus ja ohjaus Työpaikka (työpaikkaohjaaja) opettaa ja ohjaa opiskelijaa työpaikan olo- suhteisiin tarpeellisella tavalla ja laajuudella sekä varmistaa että opiskeli- ja on riittävästi perehtynyt ennen erityisen haitallista tai vaarallista työ- tehtävän tekemistä siten kuin asetuksessa 475/2006 5§ on esitetty. 5.4§ Vaarallisten töiden valvonta Nuori tai kokematon työntekijä (työssäoppija) on kunkin työvaiheen tai työmenetelmän omaksumisen ajaksi sijoitettava työskentelemään koke- neen ja ammattitaitoisen henkilön opastuksen ja silmälläpidon alaisena. Valvonnasta vastaa opiskelijan henkilökohtaiseen suunnitelmaan kirjattu työpaikkaohjaaja. Mikäli henkilön nimeä ei ole kirjattu suunnitelmaan tai suunnitelma on allekirjoittamatta työnantajan osalta, valvonnasta vastaa työssäoppimissopimuksen allekirjoittanut työnantajan edustaja. 6 § Oppilaitoksen tehtävät ja vastuu 6.1 § Rajaus Mikäli työnantaja tekee opiskelijan kanssa työsopimuksen, työnantaja vastaa oppilaitoksen sijasta kohtien 6.4 – 6-5§ vakuutuksista ja 6.7§ valmennuksesta ja ilmoitusvelvollisuuksista. 6.2 § Yhteyshenkilö tai ohjaava opettaja Oppilaitos nimeää yhteyshenkilön tai ohjaavan opettajan, joka toimii op- pilaitoksen edustajana työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen ja am- mattiosaamisen arvioinnin (näyttöjen) tai tutkintotilaisuuksien suunnitte- lussa, järjestämisessä ja valvonnassa. Nimetty yhteyshenkilö tai ohjaava opettaja osallistuu opiskelijan työssäoppimisen ohjaamiseen jakson ai- kana yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Hän osallistuu jakson väliarvi- ointikeskusteluun ja jakson lopussa tai päätyttyä palautekeskusteluun sekä ammattiosaamisen näytön arviointiin siten kun työssäoppimisjak- son suunnitelmaan on sovittu. 6.3 § Neuvonta ja ohjaus Ohjaava opettaja ohjaa, neuvoo ja opastaa työpaikkaa työssäoppimisen sekä ammattiosaamisen arvioinnin tai tutkintotilaisuuden järjestämisen tarkoituksenmukaisessa toteuttamisessa. Ohjaava opettaja antaa työ- paikalle tarpeelliset tiedot opiskelijan saamasta opetuksesta ja osaami- sesta.Lapin ammattiopisto Puh.020 798 4000 www.lao.fi
 9. 9. Sopimusehdot 9 (12) 12.9.2011 alkaen 6.4 § Vakuutusten voimassaolo Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on opiskelijoita varten tapaturma- ja vastuuvakuutus. Nämä vakuutukset ovat voimassa työssäoppimisjak- solla, mikäli työpaikan ja oppilaitoksen välinen sopimus työssäoppimisen järjestämisestä on voimassa ja opiskelijalle on laadittu henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma ja nämä molemmat asiakirjat ovat allekirjoit- taneet kaikki osapuolet. 6.5 § Tapaturmavakuutus Tapaturman varalle työssäoppijoilla on Rovaniemen koulutuskuntayhty- män ottama lakisääteinen tapaturmavakuutus ja sitä täydentävä vapaa- ehtoinen ryhmätapaturmavakuutus. Työssäoppimispaikalla tai matkalla työssoppimispaikkaan sattunut tapaturma korvataan työtapaturmana. Edellytyksenä vakuutuksesta maksettavalle korvaukselle on kohdan 6.4§ lisäksi, että työtehtävät ja työolosuhteet ovat opiskelijan suunnitel- man mukaisia. Muista kuin suunnitelmassa sovituista työtehtävissä ta- pahtuneista tapaturmista vastaa työnantaja. Vakuutusturva tapaturmien varalle on voimassa samoin edellytyksin Suomessa ja ulkomailla. Tapa- turmissa on otettava välittömästi yhteyttä oppilaitokseen vahinkoilmoitus- ta varten. 6.6 § Vastuuvakuutus Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on vakuuttanut työssäoppijat vahin- gon varalta vastuuvakuutuksella. Vakuutus kattaa opiskelijan henkilö- kohtaisen korvausvastuun siinä tapauksessa, että hän on työssäoppimi- sen yhteydessä aiheuttanut työnantajalle tai kolmannelle osapuolelle henkilö- tai esinevahingon lievää suuremmalla tuottamuksella. Kolman- nelle aiheutetun vahingon korvaamisen osalta on edellytyksenä lisäksi se, ettei työnantajan vastuuvakuutus kata vahinkoa. 6.7 § Opiskelijan valmennus Ohjaava opettaja valmentaa opiskelijaa työpaikkaa varten ja huolehtii osaltaan siitä, että opiskelija on tietoinen velvollisuudesta noudattaa työ- paikan järjestystä sekä työstä ja työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Ohjaava opettaja ilmoittaa opiskelijalle työn vaatimat perus- valmiudet, perusosaamisen ja erityispiirteet liittyvät seikat, mitkä työssä- oppimispaikka/työnantaja tiedottanut oppilaitokselle. Ohjaava opettaja myös huolehtii siitä, että opiskelija on tietoinen työssäoppimisen sopi- musehtojen sisällöstä sekä että opiskelijalla on velvollisuus noudattaa sopimusehtoja sekä työssäoppimisjakson suunnitelmaa myös omalta osaltaan. 6.8 § Valvontavastuu Ohjaava opettaja valvoo työsssäoppimisen laatua ja toteutumista sopi- muksen ja suunnitelman mukaisesti.Lapin ammattiopisto Puh.020 798 4000 www.lao.fi
 10. 10. Sopimusehdot 10 (12) 12.9.2011 alkaen 7 § Yrityksen / työpaikan tehtävät ja vastuut 7.1 § Yhteyshenkilön ja työpaikkaohjaajan nimeäminen Työnantaja nimeää yhteyshenkilön ja työpisteittäin työpaikkaohjaajat, jol- la on riittävät valmiudet ja resurssit tämän tehtävän hoitamiseen. Työ- paikan yhteyshenkilö ja työpaikkaohjaaja voivat olla sama henkilö. Yhteyshenkilö toimii työpaikan edustajana työssäoppimisen suunnit- telussa, järjestämisessä sekä allekirjoittaa työnantajan puolesta opis- kelijan henkilökohtaisen työssäoppimisen suunnitelman. Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan valvonnasta työpaikan työpis- teessä, seuraa opiskelijan osallistumista työssäoppimiseen, ohjaa opiskelijaa työtehtävissä sekä on sovitulla tavalla mukana arvioimas- sa ammattiosaamista. Työpaikkaohjaaja myös allekirjoittaa työssäop- pimisjakson päiväkirjat ja arviointilomakkeet. Työpaikkaohjaaja on opiskelijan ammattialan ammattiosaaja (* ja hänet on perehdytetty tai koulutettu työpaikkaohjaajiksi sekä ammattiosaamisen arvioijaksi. *) Työpaikkaohjaajalla on vähintään ammattialan ammatillinen peruskoulutus tai sitä vastaava muu ammatillinen koulutus tai hän on hankkinut vastaavan osaamisen muilla tavalla. 7.2 § Työn vaativuustekijöistä ilmoittaminen Työnantaja/ antaa oppilaitokselle tarpeelliset tiedot työhön liittyvistä vaa- timustekijöistä, työn vaatimista perusvalmiuksista, perusosaamisesta ja erityispiirteistä sekä työympäristöön liittyvistä oloista ja työvälineistä. Työnantaja esittää oppilaitoksen niin pyytäessä tiedot työpaikalla opiske- lijan työpisteessä tehdystä työn riskien kartoituksesta. Nämä tiedot on annettava oppilaitokselle ennen kuin ensimmäinen opiskelija aloittaa työskentelyn työssäoppimispaikassa. 7.3 § Opiskelijan työturvallisuudesta huolehtiminen Työnantaja/työpaikka huolehtii ja vastaa työssäoppimisjakson aikana opiskelijan työturvallisuudesta työturvallisuuslainsäädännön ja nuorista työntekijöistä annetuin lain edellyttämällä tavalla. 7.4 § Työnantajan tiedottamisvelvollisuus Työnantaja huolehtii siitä, että työpaikkaohjaajan lisäksi muu työpaikan henkilöstö, joka työskentelee samassa työpisteessä opiskelijan kanssa, on riittävässä määrin tietoinen tämän sopimuksen sisällöstä ja opiskeli- jan työssäoppimiseen, ammattiosaamisen arviointiin liittyvistä asioista.Lapin ammattiopisto Puh.020 798 4000 www.lao.fi
 11. 11. Sopimusehdot 11 (12) 12.9.2011 alkaen 8 § Ammattiosaamisen ja ammattitaidon arviointi 8.1 § Ammattiosaamisen arviointi nuorten ammatillisessa perus- koulutuksessa Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan hankkima am- mattiosaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä. Tutkinnolta vaadittava ammattiosaaminen ja sen kriteerit ovat määritelty valtakun- nallisissa tutkinnon perusteissa. Ammattiosaamisen näytössä osoitetta- van ammattitaidon opiskelija on voinut hankkia: oppilaitoksessa, työelä- mässä (työssäoppimispaikassa) tai harrastustoiminnassa. Opiskelija voi osoittaa työpaikalla tutkinnon perusteiden mukaista ammattiosaamista riippumatta siitä, ovatko oppilaitoksessa kyseisen tutkinnon osan opinnot alkaneet, mikäli hänellä on jo työpaikalla tai muulla tavalla hankittuna vaadittu ammattiosaaminen. Näistä tulee kuitenkin sopia opiskelijan, op- pilaitoksen ja työpaikan kesken ennen näyttöä. 8.2 § Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamista arvioidaan käytännön työtehtävissä osoitetun osaa- misen eli ammattiosaamisen näyttöjen kautta. Ammattiosaamisen näy- tön ei tarvitse olla erityinen sitä varten erikseen järjestetty tilaisuus tai työnäytös, vaan osaaminen voidaan arvioida osana työtehtävien teke- mistä. Opiskelijalle tulee kuitenkin ilmoittaa, ennen ammattiosaamisen arvioitavan työn tekemisen aloittamista, että hänen työn tekemistä arvi- oidaan nyt näyttönä. 8.3 § Ammattiosaamisen näytön toteuttaminen Työpaikalla annettu ammattiosaamisen näyttö toteutetaan koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisen osassa esitettyjä periaatteita noudattaen ja näyttötoimikunnan alakohtaisen jaoksen hyväksymän tut- kintokohtaisen opetussuunnitelmassa (uudet tutkinnot) tai erillisessä tut- kintokohtaisessa ammattiosaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmas- sa (vanhat tutkinnot) kuvatulla tavalla. Ammattiosaamisen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja yhdessä siten kun opiskelijan työssäoppimisjakson suunnitel- massa erikseen sovitaan. 8.4 § Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnoissa Aikuisten näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja (aikuisopiskelija) osoit- taa tutkinnon perusteissa määrätyn ammattitaidon tutkintotilaisuudessa. Tutkintotilaisuudet toteutetaan tutkintotoimikunnan hyväksymän näyttö- tutkintojen järjestämissuunnitelman ja sopimusten mukaisesti.Lapin ammattiopisto Puh.020 798 4000 www.lao.fi
 12. 12. Sopimusehdot 12 (12) 12.9.2011 alkaen 9 § Yhteistyö 9.1 § Sopimuksen tarkentaminen Oppilaitoksen ja työpaikan yhteyshenkilöt sopivat tarvittaessa tarkemmin työssäoppimisen ja ammattiosaamisen arvioinnin tai tutkintotilaisuuksien yksityiskohtaisemmasta järjestämisestä. 9.2 § Työpaikan ilmoittamisvelvollisuus Työpaikka ilmoittaa välittömästi oppilaitokselle odotettavissa olevista olennaisista muutoksista opiskelijan työtehtävissä tai työoloissa. Vastaa- vasti oppilaitos ilmoittaa mahdollisimman pian työpaikalle koulutuksessa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. 9.3 § Työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestäminen Oppilaitos järjestää nimetyille yhteyshenkilöille ja työpaikkaohjaajille kou- lutusta. Työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestämisestä sovitaan erikseen. 10 § Korvaukset Oppilaitos ei maksa erillistä korvausta työnantajalle tai työpaikkaohjaja- na toimiville työssäoppimisen ja ammattiosaamisen arvioinnin tai tutkin- totilaisuuksien järjestämisestä ellei erikseen toisin ole työpaikan ja oppi- laitoksen välillä sovittu. 11 § Sopimusehtojen muutokset 11.1 § Oikeus muuttaa sopimusehtoja Oppilaitos varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja. Sopi- musehtoja voidaan muuttaa silloin kun lainsäädännössä tai viranomai- sasetuksissa ja -ohjeisssa tapahtuu muutoksia, joiden perusteella on pe- rustelua muuttaa sopimusehtoja. 11.2 § Muutoksesta tiedottaminen Muutoksista oppilaitos ilmoittaa kaikille niille sopimuskumppaneille, joi- den kanssa on sovittu noudatettavan näitä sopimusehtoja. Työnantajalla on oikeus purkaa työssäoppimisen järjestämistä koskeva sopimus päät- tymään meneillään olevan työssäoppimisjakson päätyttyä, mikäli työnan- taja on tyytymätön sopimusehtojen muutokseen. Tällöin työssäoppimi- sen järjestämisessä noudatetaan aikaisempia sopimusehtoja sopimuk- sen purkamiseen saakka. Muuttuneet sopimusehdot tallennetaan myös www.lao.fi/top -sivuille. 11.3 § Muutosten voimaantulo Uudet sopimusehdot tulevat voimaan aikaisintaan muutoksen jälkeen, seuraavan uuden työssäoppimisjakson alusta alkaen.Lapin ammattiopisto Puh.020 798 4000 www.lao.fi

×