Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ohje työssäoppiminen, nuoret

557 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ohje työssäoppiminen, nuoret

  1. 1. NUORET TYÖSSÄOPPIMINENAmmatillinen peruskoulutus on yleensä kolmivuotinen. Tärkeän osan muodostaatyöpaikoilla suoritettava työssäoppiminen. Työssäoppiminen on ohjattua ja arvioituaopiskelua, jonka aikana opiskelija saa tilaisuuden harjaannuttaa työtaitojaan monipuolisestiaidossa ympäristössä ja syventää ammatillista osaamistaan.Työssäoppimista on TTS:ssa, tutkinnosta riippuen, 25 - 40 opintoviikkoa (= viikkoa) ja nejakautuvat eri opiskeluvuosille. Yksi työssäoppimisjakso on kestoltaan 8 viikkoa taienemmän. Työssäoppimisen kokonaismäärää voidaan tapauskohtaisesti laajentaa edellämainituista. Myös laajennetussa työssäoppimisessa opiskelu on tavoitteellista jatutkintojen perusteiden mukaista.Työssäoppimisen tavoitteet:Työssäoppien opiskellaan työpaikalla osa tutkinnon tavoitteista.Työssäoppimisen tarkoituksena on: • syventää opiskelijan ammatillista osaamista • edistää opiskelijan työllistymistä • antaa työpaikalle mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen ja suunnitteluun • kehittää koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.Opiskelija työskentelee yrityksessä työntekijän tavoin. Opiskelusta tehdään oppilaitoksenkanssa työssäoppimissopimus. Opiskelijalle järjestetään mahdollisuus tehdä ammattitöitätyössäoppimissuunnitelman mukaisesti. Hänet perehdytetään työhön ja työntekoaohjataan tarpeen mukaan. Työssäoppija ei korvaa yrityksen muuta henkilöstöä.Työssäoppimisen alkaessa varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat selvillä työsuojeluun,tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista. Opiskelijaperehdytetään työturvallisuuteen ja työsuojeluun työpaikalla kuten työntekijätkin.Työpaikkaohjaajan rooli ja tehtävät:Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan. Työpaikkaohjaaja järjesteleetyötehtävät siten, että opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa oppimistavoitteensa.Ohjaaja perehdyttää työyhteisön toimintaan, ohjaa opiskelijaa ja antaa hänelle kehittävääpalautetta. Hän antaa ohjaavalle opettajalle työssäoppimista varten tarvittavat tiedot.Työpaikkaohjaaja osallistuu opettajan kanssa opiskelijan arviointiin.
  2. 2. NUORETOpettajan rooli ja tehtävät:Opettaja ja oppilaitos vastaavat opiskelijan valmentamisesta työssäoppimisjaksolle.Ennen työssäoppimisen alkua varmistetaan, että opiskelija tuntee jakson tavoitteet.Opettaja osallistuu työnantajan ja oppilaitoksen välisen sopimuksen mukaisesti opiskelijantyössäoppimisen ohjaukseen ja arviointiin. Opettaja tapaa työssäoppijan jatyöpaikkaohjaajan vähintään kerran työssäoppimisen aikana ja muutoin on puhelimitseyhteydessä työpaikkaan ja opiskelijaan.Opiskelijan rooli ja tehtävät:Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa työpaikan sääntöjä, työstä jatyöturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Hänen on tehtävä työpaikkaohjaajanja opettajan kanssa sovitut tehtävät ja noudatettava sovittuja asioita. Opiskelija onkorvausvelvollinen tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta. Työpaikansalassapitomääräykset koskevat myös opiskelijaa. Opiskelijalla on vastuu omastaoppimisestaan.Opiskelija kirjaa työssäoppimisen aikana tekemänsä työt työraporttiin, jonkatyöpaikkaohjaaja allekirjoituksellaan hyväksyy. Opiskelija toimittaa raportin sovitunaikataulun mukaisesti oppilaitokseen.Työssäoppimissopimus:Työssäoppimissopimus tehdään kirjallisesti kolmena (3) kappaleena, joista yksi jäätyönantajalle, yhden opiskelija palauttaa työnantajan allekirjoittamana oppilaitokseen jayksi jää opiskelijalle. Opiskelijaa koskeva vakuutus on voimassa kun sopimus on kaikkienallekirjoittama.Työssäoppimisen seuranta:Opiskelijan oppimista seurataan opettajien suorittamilla työpaikkakäynneillä. Mikäliopettajan henkilökohtainen käynti ei ole mahdollinen, työpaikkaohjaajaan ollaanyhteydessä puhelimitse. Myös työpaikkaohjaajan yhteydenotot oppilaitokseen ovattervetulleita.

×