Internationalisering og nye fælles mål 2

3,927 views

Published on

Udarbejdet af pædagogisk konsulent Lisbeth Kodal, CFU Esbjerg.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internationalisering og nye fælles mål 2

 1. 1. INTERNATIONALISERING (nye) FÆLLES MÅL og internationalisering gældende pr. 01.08.2009
 2. 2. FÆLLES MÅL <ul><li>Multikulturelt samfund – relationer til mennesker med andre nationale, kulturelle og sproglige forudsætninger </li></ul><ul><li>verden bliver mindre </li></ul><ul><li>Globaliseringsrådets strategi for ”verdens bedste folkeskole” 2006 </li></ul><ul><li>Fremgang, fornyelse, tryghed </li></ul><ul><li>Folkeskolen skal sikre, at alle unge får kundskaber og færdigheder, der </li></ul><ul><li>kvalificerer dem til at deltage aktivt i en globaliseret verden </li></ul><ul><li>(”Folkeskolen skal være blandt verdens bedste inden for </li></ul><ul><ul><li>læsning, matematik, naturfag og engelsk”) </li></ul></ul><ul><li>Undervisning i engelsk rykkes fra 4. til 3. klasse </li></ul>
 3. 3. FOKUSPUNKTER <ul><li>Internationalisering* </li></ul><ul><ul><li>Undervisningen skal have et globalt perspektiv </li></ul></ul><ul><ul><li>Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur – og samfundsforståelse </li></ul></ul><ul><li>IT* </li></ul><ul><ul><li>Skal integreres effektivt i alle fag, hvor det er relevant </li></ul></ul><ul><li>Den praktisk musiske dimension </li></ul><ul><li>Faglig læsning </li></ul><ul><li>Bæredygtig udvikling </li></ul><ul><li>Tosprogede elever </li></ul><ul><li>Evaluering </li></ul>
 4. 4. DANSK <ul><li>Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme </li></ul><ul><li>elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og </li></ul><ul><li>andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig </li></ul><ul><li>og kulturel identitet . </li></ul><ul><li>Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab (stk. 3). </li></ul><ul><li>Mål – efter 9. klasse </li></ul><ul><li>Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har </li></ul><ul><li>tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i </li></ul><ul><li>stand til at: </li></ul><ul><li>indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre </li></ul><ul><li>sprog (slutmål) </li></ul><ul><li>udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en </li></ul><ul><li>globaliseret verden (trinmål) </li></ul>L. Kodal
 5. 5. ENGELSK (nye fælles mål) <ul><li>Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelsk sprogs globale rolle . </li></ul><ul><li>Stk. 2. Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. </li></ul><ul><li>Stk. 3. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden , så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer . Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. </li></ul>L. Kodal
 6. 6. <ul><li>Opnå indsigt i det engelske sprogs globale rolle </li></ul><ul><li>Internationale kontakter </li></ul><ul><li>Blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer </li></ul><ul><li>Forberede sig til et liv i et globalt samfund </li></ul>ENGELSK formål L. Kodal
 7. 7. TYSK / FRANSK - nye Fælles Mål <ul><li>Formålet med undervisningen i tysk/fransk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk/fransk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk/fransk sprog og om sprogtilegnelse. </li></ul><ul><li>Stk. 2 . Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med fransk/tysk sprog og kultur er til fremme af deres videre udvikling. </li></ul><ul><li>Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i fransk/ tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse </li></ul>L. Kodal
 8. 8. <ul><li>Udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk / fransk sprog </li></ul><ul><li>Styrke elevernes internationale og interkulturelle forståelse. </li></ul>TYSK / FRANSK formål L. Kodal
 9. 9. INTERKULTUREL KOMPETENCE <ul><li>Definition: </li></ul><ul><li>at kunne møde og håndtere forskellighed på en hensigtsmæssig måde </li></ul><ul><li>at kunne handle konstruktivt i uforudsigelige, ukendte situationer </li></ul>
 10. 10. INTERKULTUREL KOMPETENCE – ET LIVSLANGT PROJEKT <ul><li>Interkulturel kompetence består af: </li></ul><ul><li>Viden, holdninger og færdigheder – er alle hinandens forudsætninger </li></ul><ul><li>Viden om: </li></ul><ul><li>verden og de magtforhold, der præger den </li></ul><ul><li>kultur og normer </li></ul><ul><li>egen baggrund og historie </li></ul><ul><li>Holdninger: </li></ul><ul><li>åbenhed og nygerrighed over for det, der er anderledes </li></ul><ul><li>grundlæggende respekt for andre </li></ul><ul><li>accept af, at andre mennesker gør ting på andre måder end én selv </li></ul><ul><li>Færdigheder i at kunne: </li></ul><ul><li>handle i ukendte omgivelser </li></ul><ul><li>samarbejde med nogle, der er anderledes end en selv </li></ul><ul><li>reagere på uretfærdigheder </li></ul><ul><li>Karen Risager; Klædt på til verden, side 12 </li></ul>
 11. 11. INTERNATIONALISERING engelsk <ul><li>efter 4. klassetrin </li></ul><ul><li>udveksle enkle informationer og eventuelle produkter på klasseplan mellem klasser i ind- eller udland </li></ul><ul><li>efter 7. klassetrin </li></ul><ul><li>anvende engelsk som kommunikationsmiddel i kontakten med elever eller klasser i udlandet </li></ul><ul><li>efter 9. klassetrin </li></ul><ul><li>anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel </li></ul>
 12. 12. INTERNATIONALISERING tysk / fransk <ul><li>efter 7. klassetrin </li></ul><ul><li>sammenligne eksempler på tysk og dansk dagligliv og kulturer </li></ul><ul><li>efter 9. klassetrin </li></ul><ul><li>foretage interkulturelle sammenligninger på baggrund af deres almenviden </li></ul>
 13. 13. HISTORIE <ul><li>Formål- stk. 2: </li></ul><ul><li>– eleverne skal videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur….. </li></ul><ul><li>Slutmål – efter 9. klassetrin </li></ul><ul><li>- forklare forskellige måder at organisere et samfund på og underbygge med lokale, nationale, nordiske og globale eksempler </li></ul><ul><li>- forholde sig til eksempler på kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæiske og global sammenhæng </li></ul>
 14. 14. FYSIK <ul><li>Formål – stk. 3 </li></ul><ul><li>- får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen lokalt og globalt. </li></ul>
 15. 15. BIOLOGI <ul><li>Formål – stk. 3 </li></ul><ul><li>Elevernes ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Trinmål efter 9. klasse - Miljø og sundhed </li></ul><ul><li>- forklare årsager, betydning og foranstaltninger i forbindelse med miljø og sundhedsproblemer såvel lokalt som globalt </li></ul>
 16. 16. GEOGRAFI <ul><li>Formål – stk. 3 </li></ul><ul><li>Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af fremmede kulturer , og til at de erkender natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt . </li></ul><ul><li>Slutmål – efter 9. klasse / Kultur og levevilkår </li></ul><ul><li>kende til de interkulturelle og mellemmenneskelige relationer </li></ul><ul><li>give eksempler på globalisering, årsager hertil og konsekvenser heraf </li></ul>
 17. 17. SAMFUNDSFAG <ul><li>Slutmål efter 10. klasse </li></ul><ul><li>- reflektere over egen rolle som borger i Danmark og EU og som deltager i et globalt samfund </li></ul>
 18. 18. NATUR/TEKNIK <ul><li>Slutmål – efter 6. klasse / menneskets </li></ul><ul><li>samspil med naturen </li></ul><ul><li>vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt. </li></ul>
 19. 19. IDRÆT <ul><li>Slutmål – efter 9. klasse/ Idrættens kultur </li></ul><ul><li>- forholde sig til idrættens internationale dimension </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Slutmål – efter 10.klasse / Idrættens kultur </li></ul><ul><li>- forstå samspillet mellem samfund og idræt, nationalt og internationalt </li></ul>
 20. 20. INSPIRATION, VEJLEDNING, RÅD OG HJÆLP- forslag <ul><li>dit lokale CFU </li></ul><ul><li>EMU: http://www.emu.dk/gsk/internationalt/index.html </li></ul><ul><li>Styrelsen for International Uddannelse: www.iu.dk </li></ul><ul><li>Comenius / NordPlus </li></ul><ul><li>Skolen i Verden: www.skoleniverden.dk </li></ul><ul><li>eTwinning: www.etwinning.net/da/pub/index.htm </li></ul><ul><li>Global Gateway: http://www.globalgateway.org.uk/ </li></ul><ul><li>European School Project: www.europeanschoolsproject.org </li></ul><ul><li>Venskabsby / venskabsskole / penneven </li></ul><ul><li>Ibis: www.ibis.dk </li></ul><ul><li>Danida: www.u-web.dk </li></ul><ul><li>Global Skole: www.globalskole.dk </li></ul><ul><li>Mellemfolkelig Samvirke: www.ms.dk </li></ul><ul><li>Amnesty International: www.amnesty.dk </li></ul>
 21. 21. What’s in it for me? <ul><li>at arbejde med internationalisering (implementering af den internationale dimension i grundskolen)? </li></ul><ul><li>Forpligtelse for alle skoler – (nye) Fælles Mål </li></ul><ul><li>Signalværdi; nærmiljø, lokalsamfund, skolen og dens ”kunder” </li></ul><ul><li>Eleverne vil kunne ”begå” sig i hele verden </li></ul><ul><li>Udfordrende og spændende </li></ul><ul><li>Undervisningen og hverdagen i skolen ”krydres” – et sus udefra </li></ul><ul><li>Refleksion – egen praksis / læring </li></ul><ul><li>Rejser og besøg </li></ul><ul><li>Kulturbevidsthed – forståelse for egen kultur gennem mødet med en anden / andre </li></ul><ul><li>Kulturkendskab – fra abstrakt til konkret </li></ul>

×