Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

бюллетень октябрь каз

876 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

бюллетень октябрь каз

 1. 1. 1
 2. 2. 2 Жастардың ӛзекті мәселелері бойынша статистикалық бюллетені /қазақ тілінде/ 129 бет. Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жастар саясаты департаменті» ММ. Орындаушы: «Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығы» ЗТБ Бюллетеньді «Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығы» ЗТБ интернеттегі сайтынан www.jkk.kz алуға болады. Мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Алматы ауданы, Ж.Нәжімеденов кӛшесі 10, 1 кеңсе. Тел.: 8 (7172) 68-00-81 Электронды пошта: kazjkk@gmail.com Интернет сайты: www.jkk.kz
 3. 3. 3 МАЗМҰНЫ 1. Жастар саясаты бойынша ақпараттық шолуларға контент- талдау ………….........……………………....................................….….4 2. Проблемалық сҧрақтар ……………………………..............................…15 3. Тақырыптық бағыттар бойынша дайджест ………...…...…..................21 4. «Жастар және ғылым» ……….…………..………….....…...…….............21 5. «Жастар және спорт» ……….………………………....…........................26 6. «Жастардың ӛсімпаздық денсаулығы» ………..…....….....…..........…..31 7. «Жастар және еңбек» ………………………………..........…...................33 8. «Жастар және әскер» ………...………….………...…..........….........…...46 9. «Жастар және білім» ……............…………………....……................…..55 10. «Жастар және мәдениет» ………………...…….......………...............….66 11. «Жастар және бизнес»…………….......………........……..…...................77 12. «Жастар арасындағы отбасылық қҧндылықтар» ....….…....................85 13. «Жастар және қылмыс»…………….......……….………..........................86 14. «Жастар және әлеуметтік қорғау» ………….……......…........................93 15. «Жастар шешім қабылдауда» …......……………….......….............…....95 16. Шетелдік БАҚ бойынша дайджест ......................................................125
 4. 4. 4 Жастар саясаты бойынша ақпараттық шолуларға контент- талдау (01-31.10.2014) Есептік мерзімде бҧқаралық ақпарат қҧралдарына іріктеу, мониторинг және ақпараттарды бӛлек тақырыптар бойынша жинақтау арқылы жаппай контент-талдау жҥргізілді. Ақпараттық дереккӛздер ретінде мынадай материалдар қамтылды: 200 – республикалық және аймақтық орыс тілді басылымдар, 60 – қазақ тілді дереккӛздер, 12 – Қазақстан аумағында таратылу аумағы кең ауқымды қамтитын телеарналар, 150 – интернет- басылымдар мен 30 шетелдік интернет-басылымдар. Талдаудың нысаны ретінде алдыңғы қатарлы республикалық басылымдардағы материалдар, ақпараттық-талдау және интерактивті бағдарламалар, жаңалықтар топтамасы мен арнайы шығарылымдар қамтылды. Талдаудың бағыты: мазмҧны, сапалық және сандық кӛрсеткіштер, маңызды талдаулар бірліктері хронологиялық реттілігімен жасалды. Ақпаратта таңдаудағы критерий: жастар саясатына тікелей немесе жанамалай қатысы бар материалдар қарастырылды. Материалдардың БАҚ түрлері бойынша саны 182 15 12 Жағымды Бейтарап Жағымсыз 57 54 70 28 Ақпарат агенттіктер Газет Телеарна Интернет басылымдар Есептік мерзім ішінде 209 материалға контент- талдау жҥргізілді. Оның ішінде 182 (87,2%) материал жағымды, 15 (7,1%) материал бейтарап, 12 (5,7%) материал жағымсыз мазмҧнда (проблемалық сҧрақтар). Аталмыш талдаудағы материалдарды БАҚ тҥріне қарай қарастыратын болсақ: басым кӛпшілігі телеарналардағы 70 (33,5%) материал, ақпараттық агенттіктерден 57 (27,3%) материал, баспа қҧралдарындағы 54 (25,8%) материалдар және интернет басылымдардан 28 (13,4%) материал қҧрап отыр.
 5. 5. 5 Баспа және электронды ақпарат құралдарында жарық көрген материалдар бойынша контент көшбасшылары Белсенді БАҚ рейтингісі № Түйінді сөздер БАҚ түрі Бар- лығы Газет ТВ Интернет- басылым Ақпараттық агенттік 1 Мемлекеттік жастар саясаты 40 46 22 38 146 2 ҚР Білім және ғылым министрлігі Жастар саясаты департаменті 12 14 4 12 42 3 ҚР Президентінің жанындағы Жастар саясаты жӛніндегі кеңес 2 10 2 7 21 Барлығы 54 70 28 57 209 Көп аталғандар рейтингісі 0 5 10 15 20 25 30 Астана ТВ Gazeta.kz Baq.kz Bnews.kz Kyzylorda-news.kz Хабар Егемен Қазақстан Казахстанская правда Inform.kz 24 KZ 6 8 11 11 11 15 17 17 20 26 0 50 Ақпарат агенттіктер Газет Телеарна Интернет басылымдар 38 40 46 22 12 12 14 4 7 2 10 2 ҚР Президентінің жанындағы Жастар саясаты жӛніндегі кеңес ҚР Білім және ғылым министрлігі Жастар саясаты департаменті Мемлекеттік жастар саясаты Материалдар бойынша ең кӛп аталғандар телеарналарда (70), ақпараттық агенттіктерде (57), газет беттірінде (54), және интернет басылымдарда (28).
 6. 6. 6 Материалдар шығарылымының динамикасы Өңірлер бойынша шыққан материалдар 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 01.10.2014 02.10.2014 03.10.2014 04.10.2014 05.10.2014 06.10.2014 07.10.2014 08.10.2014 09.10.2014 10.10.2014 11.10.2014 12.10.2014 13.10.2014 14.10.2014 15.10.2014 16.10.2014 17.10.2014 18.10.2014 19.10.2014 20.10.2014 21.10.2014 22.10.2014 23.10.2014 24.10.2014 25.10.2014 26.10.2014 27.10.2014 28.10.2014 29.10.2014 30.10.2014 31.10.2014 6 8 4 2 0 4 6 3 7 7 1 1 0 16 11 6 8 4 0 6 9 13 7 10 2 1 7 17 11 14 18 0 20 40 60 80 100 Жамбыл обл. Атырау обл. Алматы обл. Павлодар обл. Солтҥстік-Қазақстан обл. Ақмола обл. Ақтӛбе обл. Қостанай обл. Қарағанды обл. Маңғыстау обл. Батыс-Қазақстан обл. Оңтҥстік-Қазақстан обл. Алматы қ. Шығыс-Қазақстан обл. Қызылорда обл. Астана қ. 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 25 98
 7. 7. 7 2014 жылдың 1-31 қазан аралығында жалпы жарияланған мақалалардың тілдік параметрлері бойынша арасалмағы № Тақырыбы БАҚ тілі Барлығы Қазақ тілі Орыс тілі 1. «Жастар және ғылым» 6 5 11 2. «Жастар және спорт» 8 7 15 3. «Жастардың ӛсімпаздық денсаулығы» 4 4 4. «Жастар және еңбек» 15 9 24 5. «Жастар және әскер» 13 6 19 6. «Жастар және білім» 11 10 21 7. «Жастар және мәдениет» 21 4 25 8. «Жастар және бизнес» 9 7 16 9. «Отбасылық қҧндылықтар» 1 1 2 10. «Жастар және қылмыс» 10 7 17 11. «Жастар және әлеуметтік қорғау» 2 2 4 12. «Жастар шешім қабылдауда» 31 20 51 Барлығы 127 82 209 127 82 Қазақ тілі Орыс тілі
 8. 8. 8 Тақырыптар бойынша № Тақырыбы Жағымды Жағымсыз Бейтарап Бар- лығы бірлік (%) бірлік (%) бірлік (%) 1 «Жастар және ғылым» 11 5,3 11 2 «Жастар және спорт» 15 7,2 15 3 «Жастардың ӛсімпаздық денсаулығы» 2 0,9 1 0,5 1 0,5 4 4 «Жастар және еңбек» 22 10,5 2 0,9 24 5 «Жастар және әскер» 15 7,2 2 0,9 2 0,9 19 6 «Жастар және білім» 19 9,2 2 0,9 21 7 «Жастар және мәдениет» 24 11,5 1 0,5 25 8 «Жастар және бизнес» 15 7,2 1 0,5 16 9 «Отбасылық қҧндылықтар» 2 0,9 2 10 «Жастар және қылмыс» 9 4,3 8 3,8 17 11 «Жастар және әлеуметтік қорғау» 1 0,5 1 0,5 2 0,9 4 12 «Жастар шешім қабылдауда» 47 22,5 4 1,9 51 Барлығы 182 87,2 12 5,7 15 7,1 209 Тақырыптық бағыттар бойынша 2 1 2 11 15 15 9 15 19 22 24 47 2 1 1 2 2 2 1 4 1 1 8 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Жағымды Бейтарап Жағымсыз
 9. 9. 9 Тақырыптық бағыттар бойынша талдау «Жастар және ғылым» Есептік мерзім ішінде «Жастар және ғылым» тақырыбында 11 материал жарық кӛрді. Бҧл барлық жарық кӛрген материалдардың 5,3%-ын қҧрайды. Аталған материалдардың барлығы оң сипатта. Аталмыш материалдар «Вечерняя Астана» газеті мен «Baq.kz», «Bnews.kz», «Inform.kz» интернет порталдарында, «Gazeta.kz», «Kyzylorda-news.kz» итнернет басылымдарында және «24kz», «Хабар», «Астана ТВ», «Қазақстан» телеарналарында жарияланған. Ғылым саласында шыққан материалдардың негізгі бағыты Қазақстан жастарының тҥрлі республикалық, халықаралық дәрежедегі ӛтіп жатқан тҥрлі саладағы олимпиадаларға белсене атсалысып және жҥлделі оралып жатқандығы жайында, сонымен қатар ҚР Ҥкiметiнiң «Дарын» мемлекеттiк жастар сыйлығына конкурс жариялағандығы, Қостанайлық қос жігіт дабылқаққыш жҥйесі бар жарық лампасын ойлап тапқаны жайында сӛз қозғалған. «Жастар және спорт» «Жастар және спорт» тақырыбында 15 материал жарық кӛрген. Бҧл барлық материалдардың 7,2%-ын қҧрайды және барлығы оң сипатта. Мақалалар «Newtimes.kz» (1), «Inform.kz» (2), «Thenews.kz» (1), және «Zakon.kz» (1) ақпарттық порталдарында, «Altaynews.kz» (1), «Kyzylorda- news.kz» (2) интернет басылымдарында, республикалық «24kz» (1), «Хабар» (1), «Қазақстан» (2) телеарналарында, сонымен қатар республикалық «Казахстанская правда» (2), «Егемен Қазақстан» (1) баспа беттерінде жарияланған. Жарияланған мақалаларда жастардың салауатты ӛмір салтын кеңінен насихаттап жатқандығы және Қазақстан жастарының республикалық және халықаралық тҥрлі спорт жарыстарына қатысып, олжалы болып жатқандығы жайында баяндалған. «Жастардың өсімпаздық денсаулығы» «Жастардың ӛсімпаздық денсаулығы» тақырыбында 4 материал жарық кӛрген. Бҧл барлық шыққан материалдардың 1,9%-ын қҧрайды. Кӛрсетілген материалдардың 2-уі оң, 1 мақала бейтарап және 1 мақала жағымсыз сипатта. Аталмыш материалдар «Inform.kz» ақпарат сайтында, республикалық «КТК» телеарнасы мен «YK-news.kz», «Altaynews.kz» интернет сайттарында жарияланған.
 10. 10. 10 «Жастар және еңбек» «Жастар және еңбек» тақырыбында 24 материал жарық кӛрген. Бҧл жарияланған барлық материалдардың 11,4%-ын қҧрайды. Жарық кӛрген мақалалардың 22-і оң сипатта және 2 мақала бейтарап сипатта. Аталмыш материалдар «Bnews.kz» (2), «Inform.kz» (5), «Baq.kz» (2) ақпараттық агенттіктерінің сайттарында, сонымен қатар «24kz» (2), «Хабар» (3), «Қазақстан» (2) телеарналарында және республикалық «Казахстанская правда» (3), «Егемен Қазақстан» (2), «Айқын» (1), аймақтық «Вечерняя Астана» (2) газетінде жарияланған. Жарық кӛрген мақалалардың басым кӛпшілігі «Жасыл ел» және «Жҧмыспен қамту 2020», «Дипломмен ауылға» бағдарламаларының жергілікті жерлерде орындалу барысы және тағы да басқа жас мамандарды жҧмысқа шақыру жәрмеңкелерінің ӛтіп жатқандығына бағытталған. Ал бейтарап сипаттағы мақалада Қазақстан жастарының жҧмыссыздық жағдайы жайында айтылған. «Жастар және әскер» «Жастар және әскер» тақырыбында 19 материал жарық кӛрген. Бҧл барлық жарияланған материалдардың 9,2%-ын қҧрайды. Материалдардың 15-і оң сипатта, 2 мақала бейтарап және 2 мақала жағымсыз сипатта. Аталмыш материалдар республикалық «Егемен Қазақстан» (2), «Казахстанская правда» (1), жергілікті «Сыр бойы» (1), «Ақтӛбе» (3) 2 1 1 Жағымды Жағымсыз Бейтарап 22 2 Жағымды Бейтарап
 11. 11. 11 газеттері мен «Baq.kz» (1), «Inform.kz» (3) ақпараттық сайттарында, сонымен қатар республикалық «24kz» (1), «КТК» (2), «Хабар» (3), жергілікті «Отырар ТВ» (1) телеарларында және «YK-news.kz» (1) интернет басылымында жарияланған. Бҧл тақырыптағы мақалалар негізінен жас сарбаздардың бос уақытын тиімді ӛткізуіне және олардың тҥрлі қызығушылықтарына, әсекер қатарының толығып жатқандығына арналған. Қазақстан-Ресей әскери-теңіз кҥштері бірлескен оқу-жаттығу ӛткізгендігі жайында баяндалған. Жағымсыз сипаттағы мақалаларда әскер қатарындағы сарбаздың ӛзін-ӛзі жаралағандығы және 1 сарбаздың ӛз-ӛзіне қол жҧмсағандығы жайында баяндалған. «Жастар және білім» «Жастар және білім» тақырыбында 21 материал жарық кӛрген. Бҧл жарияланған барлық материалдардың 10,1%-ын қҧрайды. Жарық кӛрген материалдардың 19–ы оң сипатта және 2 материал бейтарап сипатта. Аталмыш материалдар «Baq.kz» ақпараттық агенттігі тарапынан 2 материал жарияланған, «Қазақстан» телеарнасында 3 материал, ал қалған материалдар «31ТВ», «Хабар», «КТК» телеарналары мен «Казахстанская правда», «Астана Ақшамы», «Егемен Қазақстан», «Айқын», «Сыр бойы», «Огни Мангистау» газеттерінде және «Bnews.kz», «Thenews.kz», «Gazeta.kz» сайттарында жарияланған. 15 2 2 Жағымды Жағымсыз Бейтарап 19 2 Жағымды Бейтарап
 12. 12. 12 «Жастар және мәдениет» «Жастар және мәдениет» тақырыбында 25 материал жарық кӛрген. Бҧл барлық жарық кӛрген материалдардың 12%-ын қҧрайды. Жарияланған материалдардың 24-і оң сипатта және 1 мақала бейтарап сипатта. Аталмыш материалдардар «24kz», «Қазақстан», «31ТВ» телеарналарында, «Егемен Қазақстан», «Литер», «Казахстанская правда», «Айқын» газеттерінде және «Baq.kz», «Bnews.kz», «Inform.kz» және «Kyzylorda-news.kz» ақпараттық сайттарында жарияланған. Бҧл жарық кӛрген материалдарда тҥрлі бағыттағы республикалық және халықаралық дәрежедегі мәдени байқаулардың ӛтіп жатқандығы және олардың жеңімпаздары жайында баяндалған. Сонымен қатар студенттерге арналған «Жас сарапшы» байқауының басталғандығы жайында сӛз қозғалған. «Жастар және бизнес» «Жастар және бизнес» тақырыбында 16 материал жарық кӛрген. Бҧл барлық шыққан материалдардың 7,7 %-ын қҧрайды. Жарияланған материалдардың 15-і оң сипатта және 1 мақала бейтарап сипатта. Аталмыш материалдар «24kz», «Қазақстан», «КТК» мен «Астана ТВ» телеарналары, «Altaynews.kz», «Baq.kz», «Inform.kz», «Bnews.kz» «Kyzylorda-news.kz», және «Bolashak.kz» сайттардында және «Казахстанская правда» республикалық газетінде жарияланған. Аталған материалдардың басым кӛпшілігі «Атамекен Стартап-2014», «Жас кәсіпкерлік мектебі», «Бизнестің жол картасы - 2020» 24 1 Жағымды Бейтарап 15 1 Жағымды Бейтарап
 13. 13. 13 бағдаралмалардың орындалу барысы, сонымен қатар жастарға арналған «Бизнес ӛрлеу» байқауының басталғандығы және тағы да басқа жастардың бизнес саласында белсенділік кӛрсетіп жатқандығы жайында баяндалған. «Жастар арасындағы отбасы құндылықтары» «Отбасы қҧндылықтары» тақырыбында 2 материал жарық кӛрген. Жарияланған барлық материалдардың 0,9%-ын қҧрайды. Бҧл жарық кӛрген материалдардың барлығы оң сипатта.Аталмыш материалдар республикалық «24KZ» телеарнасы мен «YK-news.kz» интернет басылымында жарияланған. «Жастар және қылмыс» «Жастар және қылмыс» тақырыбында 17 материал жарық кӛрген. Бҧл барлық жарық кӛрген материалдардың 8,1%-ын қҧрайды. Жарияланған материалдардың ішіне 9 мақала жағымды, ал 8 мақала жағымсыз сипатта жарияланған. Аталмыш материалдардың басым кӛпшілігі – Республикалық «24kz» (4), «Астана ТВ» (2), «Хабар» (1) телеарналарында, ал қалған мақалалар «Казахстанская правда» (1), газетінде және «Baq.kz», «Іnform.kz», «Thenews.kz», «Gazeta.kz», «Kyzylorda-news.kz» сайттарында 9 материал жарияланған. Бҧл жарық кӛрген материалдардың басым кӛпшілігінде жастардың кҥнделікті ӛмірде қылмысқа бой алдыратындығы жайында сӛз қозғалған. Жағымды сипаттағы жарияланған мақалаларда жастардың қылмыспен кҥресіп жатқандығы жайында айтылған. Олар мынадай тақырыпта: «Шымкентте студент ҥш бірдей қатарласын пышақтап тастады», «Ақмола облысында Қорғалжын қорығының ғылыми қызметкері із-тҥссіз жоғалып кетті, «22-летняя жительница Шымкента пыталась похитить ребенка», «Қызылордада қылмыскер жас жігітті ҧрып ӛлтіріп, денесін әжетханаға тастап кеткен». «Жастар және әлеуметтік қорғау» 9 8 Жағымды Жағымсыз
 14. 14. 14 «Жастар және әлеуметтік қорғау тақырыбында 4 материал жарық кӛрген. Бҧл барлық материалдардың 1,9%-ын қҧрайды. Жарияланған материалдардың 1-і оң сипатта, 2-і бейтарап сипатта және 1 мақала жағымсыз сипатта. Жарық кӛрген материалдар «24kz» «Отырар ТВ» телеарналарында, «Gazeta.kz» сайты мен «Астана Ақшамы» газетінде жарияланған. Жарық кӛрген материалдардың мазмҧны негізінен «Қолжетімді баспана-2020» бағдарламасының орындалуы аясында және қазақстандық студенттерге жаңа жатақхана салынатындығы туралы қамтылған. Ал жағымсыз сипаттағы мақалада жас отбасылар жаңа баспанасынан бастартып жатқандығы жайында баяндалған. «Жастар шешім қабылдауда» «Жастар шешім қабылдауда» тақырыбында 51 материал жарық кӛрген. Бҧл барлық жарық кӛрген материалдардың 24,4%-ын қҧрайды. Жарияланған материалдардың оң сипатта 47 және бейтарап сипатта 4 материал шыққан. Аталмыш материалдар «24kz», «Хабар», «Қазақстан», «31ТВ», «Астана ТВ» телеарналарында, «Казахстанская правда», «Айқын», «Егемен Қазақстан» жергілікті «Сыр бойы» және «Огни Алатау» газеттерінде «Bnews.kz», «Baq.kz», «Tengrinews.kz», «Thenews.kz», «Newtimes.kz» ақпарат агенттіктерінің сайттары мен «Vsemee.kz» «Gazeta.kz», «Kyzylorda-news.kz», «Ekaraganda.kz» интернет басылымында жарияланған. 1 2 1 Жағымды Жағымсыз Бейтарап 47 4 Жағымды Бейтарап
 15. 15. 15 Проблемалық сұрақтар «Жастардың ӛсімпаздық денсаулығы» Рак молочной железы в Казахстане «молодеет» - онколог Inform.kz 08 Октября 2014, 16:11 Рак молочной железы в Казахстане «молодеет» - онколог АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Каждый год в Казахстане у 4 тыс. женщин выявляют рак молочной железы. Об этом на пресс-конференции в Алматы сообщила главный онколог города Диляра Кайдарова. «К сожалению, в нашей стране это заболевание молодеет, к нам приходят пациентки 28-35 лет. Злокачественный рак молочной железы входит в тройку лидеров по смертности среди женщин в РК. В Казахстане пять лет назад внедрена скрининговая программа, которая включает в себя единственный способ выявления рака молочной железы - прохождение женщинами процедуры рентгеновской маммографии», - сказала Д. Кайдарова. По ее словам, казахстанские женщины в возрасте от 40 до 60 лет каждые два года подходят маммографию в рамках скрининга. И наша страна является передовой в этом плане, Казахстан - одна из немногих стран в СНГ, которая внедрила систему бесплатного скрининга населения. Как отметила Д. Кайдарова, во всем мире октябрь посвящен информированию населения о раке молочной железы. Так, в Алматы 9-10 октября пройдет международная конференция «EURAMA» по проблемам молочной железы. В фокусе конференции - профилактика заболевания, инновационные подходы к его хирургическому лечению, а также новые возможности онкопластики. В мероприятии примут участие ведущие эксперты из Италии, Испании, России, Турции и др. стран. «Жастар және әскер» Хамид Казенов, командир воинской части 6656 г. Актау: - Там камера есть, где находится солдат. Полностью, как он нес. КТК В Актау в карауле тяжело ранен солдат-срочник 15.10.2014 Актау сегодня обсуждает ЧП в колонии строгого режима. Срочник, который стоял в карауле, получил ранение из автомата. Пуля попала солдату в живот, сейчас он в больнице. По словам врачей, бойцу невероятно повезло: пуля прошла навылет, не повредив органов. Абильмансура Муканова уже перевели из реанимации в палату. В военной прокуратуре произошедшее расценили как несчастный случай, точнее: неосторожное обращение с оружием. Неопытный солдат якобы сам выстрелил себе в живот. И все это случилось, когда он находился на посту в колонии. Командование части, где служил Муканов, версию неуставных отношений даже не рассматривает, как, впрочем, и попытку суицида. Хамид Казенов, командир воинской части 6656 г. Актау: - Там камера есть, где находится солдат. Полностью, как он нес. Он хотел оружие, когда смена шла, он хотел взять оружие. В связи с этим произошло событие.
 16. 16. 16 Нурлан Мухамедов, командир воинской части 5571: - Рядовой Найзабеков Акберген совершил суицид на территории воинской части. КТК В Алматы в воинской части повесился солдат 27.10.2014 Гульжан Калиева 19-летнего Акбергена Найзабекова пытались спасти сначала сослуживцы, а потом медики, но усилия оказались напрасными – парень умер, не приходя в сознание. По словам командиров, в тот злополучный день рядовой совершил некий «воинский проступок», за который предусмотрена уголовная ответственность. Что именно это было - неизвестно. Но якобы страх и толкнул солдата в петлю. Нурлан Мухамедов, командир воинской части 5571: - Рядовой Найзабеков Акберген совершил суицид на территории воинской части. По предварительным данным, что могло послужить суициду, это чувство вины и боязнь ответственности, скорее всего. Командиры говорят загадками. Вопросов в деле много. Единственное, что известно к этому часу – рядовому Найзабекову оставалось служить чуть больше месяца. Никакой предсмертной записки парень не оставил. Несколько часов назад груз-200 с телом самоубийцы доставили к нему на родину в Мангистаускую область. Погибший солдат воспитывался в многодетной семье и был самым младшим из восьмерых детей. В части ему давали положительную характеристику. «Жастара және қылмыс» Ермек Әйтімов, Шымкент қаласы Абай ауданы прокурорының орынбасары: Жиырма жастағы кҥдікті ӛз қылмысын толық мойындап отыр. Астана ТВ Шымкентте студент ҥш бірдей қатарласын пышақтап тастады 02 қазан, 20:00 Шымкентте студент ҥш бірдей қатарласын пышақтап тастады. Олардың барлығы да белді жоғары оқу орнының екінші курсында оқиды. Оқыс оқиға қыркҥйектің 30-нан қазанның 1-не қараған тҥні шаһар орталығындағы жатақханалардың бірінде болған. Пышақталғандардың бірі сол жерде жан тапсырса, енді бірі аурухананың жан сақтау бӛлімінде жатыр. Ал ҥшінші студент алған жарақаты жеңіл болғандықтан, алғашқы медициналық кӛмектен соң босатылған. Ол қазір жатақханасына оралған. Алайда онымен тілдесудің сәті тҥспеді. Прокуратураның дерегінше, қамауға алынған студент арадағы жанжалға ӛзара туындаған кикілжің себеп болғанын айтқан. Тергеуге берген жауабында, оқиға болардан бір кҥн бҧрын жабылып сабап кеткенін, келесі кҥні сақтық жасауының соңы қайғылы аяқталып отырғанын айтқан. Ермек Әйтімов, Шымкент қаласы Абай ауданы прокурорының орынбасары: Қазір осы оқиғаға байланысты «Адам ӛлтіру» бабымен қылмыстық іс қозғалды. Пышақтаған адам уақытша ҧстау абақтысында қамауда. Жиырма жастағы кҥдікті ӛз қылмысын толық мойындап отыр.
 17. 17. 17 ОҚО ІІД баспасӛз хатшысы Салтанат Қаракӛзова: 19 жастағы бозбала туған әпкесін ӛлтіріп, оның денесін қоқыс тастайтын контейнерге жасырған. 24kz Шымкентте туған әпкесін ӛлтірген бозбала ҧсталды 09 10 2014 00:41 19 жастағы бозбала туған әпкесін ӛлтіріп, оның денесін қоқыс тастайтын контейнерге жасырған. Бҧл жайында ОҚО ІІД баспасӛз хатшысы Салтанат Қаракӛзова мәлімдеді. Оның айтуынша, 30 шілде кҥні Абай аудандық ІІБ-нің кезекшілік бӛліміне қала тҧрғындарының бірі телефон соғып, қоқыс контейнерінен қалтаға салынған әйел мәйітін тауып алғанын хабарлаған. Оқиға орнына жеткен тәртіп сақшылары мәйіттің тҧлғасын анықтай алмады. Оның кеуде тҧсы мен мойнында бірнеше пышақ жарақаты болған. Аталған жайтқа байланысты ҚР Қылмыстық кодексінің 96-бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. «Қылмысты ашу оңай болған жоқ. Ӛйткені маңайдағы тҧрғындардың ешқайсысы мәйітті танымады. Марқҧмның ӛзі де іздеуде тҧрғандардың қатарында емес екен. Бҧл криминалды полиция қызметкерлерінен қҧралған топтың жҧмысын одан сайын қиындата тҥсті», - дейді С.Қаракӛзова. Кейінірек белгілі болғаны, жәбірленуші 1993 жылы туған жергілікті тҧрғын екен. Ҧзақ уақыт шетелде тҧрғандықтан оны кӛршілері танымаған. Ал туған-туыстарынан жауап алу барысында басты кҥдіктінің кім екені де анықталды. Ол - 1995 жылы дҥниеге келген марқҧмның туған бауыры болып отыр. Қыркҥйек айының соңында тәртіп сақшылары шҧғыл-іздестіру шараларын жҥргізіп, кҥдіктіні қолға тҥсірді. Тергеу барысында ол әпкесін ӛзі ӛлтіргенін мойындады. Бозбала қылмысты алдын ала жоспарлап алған кӛрінеді. Әпкесін ҧзақ жолдан кҥтіп алғаннан кейін жалдамалы пәтерге алып барып, онда екеуі ақшаға байланысты ҧрысыпты. Тҥнде жәбірленушінің ҧйықтағанын пайдаланған кҥдікті оны бірнеше рет пышақтап тастаған. Кейін полиэтилен қалтаға орап, қоқыс жәшігіне тастапты. Тергеу барысында белгілі болғаны, бозбала ауыр қылмысқа ашкӛздіктен барған екен. Қазір ол қамауға алынып, сот ҥкімін кҥтіп отыр Пресс-службa ДВД Карагандинской области: В данный момент к задержанному применена мера пресечения – подписка о невыезде. Thenews.kz В Жезказгане 19-летний парень убил взрослого мужчину одним ударом Полицейские города Жезказган Карагандинской области задержали по подозрению в убийстве 19-летнего парня, сообщили NUR .KZ в пресс-службе ДВД Карагандинской области. В Жезказгане 19-летний парень убил взрослого мужчину одним ударом По информации полиции, убийство произошло в конце сентября. Рядом с одним из общежитий между двумя мужчинами возникла драка. Один из них, молодой человек 19 лет, защищаясь от нападения, использовал спецприем – резко бросил соперника на землю. Падая, 38-летний мужчина ударился головой об землю. От полученного удара он скончался. Парень скрылся с места происшествия. Его разыскали только через 13 дней. В данный момент к задержанному применена мера пресечения – подписка о невыезде. 14.10.2014 16:21,Новости NUR.KZ
 18. 18. 18 Thenews.kz В Темиртау молодого человека убил бомж Конфликт с бомжом закончился для жителя Темиртау летально. Труп парня был найден прямо на улице города. В Темиртау молодого человека убил бомж. Личность убитого установили оперативно. Это оказался 21-летний житель города Темиртау Карагандинской области. Молодой человек не имел постоянного места работы, жил по улице Димитрова, сообщает портал ―Новости Караганды‖ . Преступника, которым оказался местный бомж, нашли по горячим следам. Выяснилось, что между ним и молодым человек возник конфликт, во время которого бездомный убил парня ножом. 14.10.2014 19:38, Gazeta.kz 21 Октября в 14:15 22-летняя жительница Шымкента пыталась похитить ребенка Причины, которые побудили ее похитить мальчика, неизвестны. В Атырау 22-летняя жительница Шымкента подозревается в краже ребенка, сообщает Казинформсо ссылкой на пресс-службу ДВД региона Гульназира Мухтарова. «В полицию обратилась 29-летняя женщина, сообщившая, что неизвестная молодая женщина усадила в автомашину «Опель» и увезла в неизвестном направлении ее пятилетнего сына, который играл во дворе дома. Примерно через 25 минут после поступления сигнала операторы Центра оперативного наблюдения обнаружили подозрительную машину в микрорайоне «Авангард». Прибывшие полицейские задержал автомашину, в которой находились женщина и увезенный ребенок. Мальчик цел и невредим, возвращен родителям. На данный момент проводятся следственные действия», - сообщила Г.Мухтарова. По предварительной информации, подозреваемая в похищении ребенка - жительница города Шымкент 1992 года рождения. Причины, которые побудили ее увезти мальчика, неизвестны. Астана ТВ Ақмола облысында Қорғалжын қорығының ғылыми қызметкері із-тҥссіз жоғалып кетті 28 қазан, 13:00 Жҥзден астам полицей, әуе кҥштері мен водолаздар Ақмола облысы Қорғалжын табиғи қорығының іс-тҥссіз кеткен ғылыми қызметкері Александр Мегинді іздестіріп жатыр. Облыстық полиция баспасӛз қызметінің хабарлауынша, 26 жастағы қызметкер осыдан екі кҥн бҧрын Қорық аумағындағы Сҧлтанкелді кӛліне қарай қайық алып кетуге «УАЗ» кӛлігімен шығады. Оның жоғалғандығын ертеңіне қорық аумағын аралауға шыққан қорық қызметкерлері анықтапты. Оқиға орнынан инспекторлар Мегин мінген кӛлік пен жоғалғанның қҧжаттарын, кілттерін және қайықтың ӛзін тапты. Облыстық полиция баспасӛз қызметі, ғылыми қызметкердің жоғалуының бір себебі - қайғылы оқиға болуы мҥмкін, деп отыр. Гҥлнәр Пинчук, Ақмола облысы ІІД баспасӛз қызметінің басшысы:
 19. 19. 19 26 қазанда Александр Мегин қызметтік автокӛлігінде қорық аумағына келді. Аталған факт бойынша, бҧл - қайғылы жағдай деген тҧжырымды ҧстанамыз. Gazeta.kz 28 Октября в 15:50 20-ти летний житель Алматы задержан за бой стекла в пассажирском поезде С начала 2014 года на участках обслуживания ДВД на транспорте зарегистрировано 112 фактов боя стекол пассажирских поездов. Сотрудники ДВД на транспорте МВД РК регулярно проводят разъяснительную работу среди населения о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта. Так же постоянно организуют рейды совместно с работниками железной дороги, в ходе которых принимается меры, в том числе административного характера, передает пресс-служба ДВД на транспорте. По словам заместителя начальника Департамента полковника полиции Талгата Утетлеуова, не прекращается бой стекол пассажирских поездов. Особенно тревожит полицейских тот факт, что в подобных действиях все чаще принимают участие несовершеннолетние. В Линейное управление внутренних дел на ст. ст.Алматы-1 поступило сообщение от дежурного по вокзалу ст. Алматы-1, что при въезде на ст. Алматы-1, неизвестными разбито оконное стекло одного из вагона пассажирского поезда «Актобе-Алматы». Как выяснилось, данный гражданин находясь в нетрезвом состоянии, бросил бутылку из под коньяка и разбил стекло нерабочего тамбура указанного вагона. В результате чего пострадал 26-летний пассажир, который получил телесное повреждение. От госпитализации отказался. По этому факту в данное время идет расследование. Задержанному грозит штраф в размере от 100 до 500 месячных расчетных показателей, либо привлечение к общественным работам на срок от 120 1 до 180 часов, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1 года согласно со ст. 258 УК РК. С начала 2014 года на участках обслуживания ДВД на транспорте зарегистрировано 112 фактов боя стекол пассажирских поездов. Было возбуждено 64 дела по ст.ст. 258 УК РК. (Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, а равно умышленная порча имущества на транспорте или в иных общественных местах). Inform.kz 29 Қазан 2014, 11:01 Қызылордада қылмыскер жас жігітті ҧрып ӛлтіріп, денесін әжетханаға тастап кеткен ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - 27 қазанда Қызылорда қаласы тҧрғыны - азаматшадан «102» қызметінің кезекші бӛліміне 24 жастағы ҧлы таңертең дҥкенде сауда жасап тҧрған жерінен шығып кетіп, қайта оралмағаны жӛнінде және келесі кҥні таңертең аталған азаматшаның ҧялы телефонына белгісіз нӛмірден «полицияға хабарласпай 3.000.000 теңге тап, бір аптадан кейін хабарласамын» деген смс- хабарлама келгендігі жӛнінде ақпарат келіп тҥскен болатын. Хабарлама тҥскеннен кейін Қызылорда ОІІД Ҧйымдасқан қылмысқа қарсы кҥрес басқармасы және Ақсай полиция бӛлімінің қызметкерлерімен жедел іздестіру
 20. 20. 20 шаралары жҥргізіліп, қысқа мерзімде қылмысқа қатысы бар кҥдікті ретінде 20 жастағы қала тҧрғыны анықталып, оны полиция қызметкерлері тҧтқындады. Тергеу барысында жәбірленуші мен сезіктінің арасында жанжал туып, әжетхана жанында екеуі тӛбелесіп, сезікті оны жерде жатқан шипырмен мойнынан ҧрып ӛлтіргені анықталды. Дененің демалмай жатқанын кӛріп, мәйітті әжетхананың ішіне тастай салған. Соңынан қылмысын жасырып, полицияны адастыру мақсатында жәбірленушінің анасының ҧялы телефонына жалған хабарлама жолдаған. «Жастар және әлеуметтік қорғау» - Мы молодые семьи, мы хотим просто жить в нормальных условиях, мы хотим за это платить, мы согласны на это. Просто дайте возможность, помогите нам. Gazeta.kz Опубликовано: 2 Октября в 23:02 В Кокшетау молодые семьи вынуждены отказываться от своих новых квартир Как признались сами новоселы, когда получали ключи от долгожданных квартир, радости не было предела. Наконец появилась своя собственная квартирка! Но оказалось зря. Спустя полгода начались проблемы: подвал затапливает, от этого в квартирах плесень, неприятный запах, признаются жильцы. К тому же люди платят за это кредиты. Кроме того, новым жильцам до сих пор не выдали документы на квартиры. Коммунальщики такой дом обслуживать отказываются. Рабочие взялись облагораживать двор, но тоже бросили на полпути. - Вода до крыльца доходила, эта вся вода куда уходила? К нам в фундамент. Никто у нас воду не откачивал. И завтра-послезавтра этот дом развалится после такого количества воды. Сейчас холод стоит, ничего там не просохнет. На первые этажи сырость пойдет, вонища пойдет, -негодуют жители. Этот дом строили по госпрограмме специально для молодых семей. Теперь молодым людям еще и кредит платить за такой безобразный дом. Лифты в девятиэтажном доме не работуют, так как забыли внести в смету расходы на них. Колодцы вокруг дома открыты - выпускать детей на улицу страшно. - Мы молодые семьи, мы хотим просто жить в нормальных условиях, мы хотим за это платить, мы согласны на это. Просто дайте возможность, помогите нам. Почему мы должны в свинарнике жить?! В коммунальной службе заявили, что жильцы все утрируют. Без документов они вообще не хозяева жилья. Объяснили все тем, что осталось продумать кое- какие рабочие моменты. Самое главное - дом готов к зиме, передает КТК. Асылхан Меирманов, юрист коммунального предприятия «МЖД Сервис»: - То, что входит внутри дома, простыми словами говоря, обслуживает наша организация. То, что в квартире, несут собственники, то есть тот, кто фактически проживает. Мы отвечаем только за подвал, за общий участок. В данной ситуации народ, как впрочем и всегда остался с проблемами один на один. Никто не хочет нести за это ответственность. Застройщики категорически отказываются что-либо слышать о бесхозном жилье. Ссылаются на то, что дом уже приняла госкомиссия. А чиновники, предпочитая остаться в стороне от скандала, посылают людей из одного кабинета в другой.
 21. 21. 21 ДАЙДЖЕСТ «Жастар және ғылым» Вечерняя Астана Лучшую IT-идею выявит Астанинский хакатон-2014 3 Окт 2014 / 135 / (0) Талантливая столичная молодежь, любители и профессионалы в IT-сфере смогут реализовать свои идеи на хакерском марафоне «Астанинский хакатон 2014», который продлится 11 и 12 октября в Коворкинг мультиспэйс в торгово-развлекательном центре «AstanaMall». - Хакатон – это мероприятие для юных стартаперов, которые хотят заявить о себе на весь Казахстан. Уникальная возможность реализовать свой проект, найти единомышленников. И все за несколько дней, - поделился победитель «Астанинского хакатона 2013» Сергей Светкин. Организатором ежегодного хакатона выступает АО «Астана Innovations» при поддержке столичного акимата. Партнерами и спонсорами выступают компании Samsung, SoftPartner и Центр международных программ «Болашак». Старший менеджер Департамента поддержки инноваций АО «Астана Innovations» Ильяс Алкеев в ходе предварительной пресс-конференции рассказал об основных этапах прохождения конкурса. - Каждому участнику дается 60 секунд для того, чтобы кратко презентовать свою идею и проект, после чего будут сформированы команды. В ходе марафона планируется отобрать три лучшие команды, которые и разделят между собой общий призовой фонд в размере 1 миллиона тенге, - говорит он. Мировой опыт проведения хакерских марафонов свидетельствует о том, что на таких площадках часто зарождаются командные связи, а идеи некоторых проектов обретают форму успешных стартапов. По словам организаторов, чтобы стать участником мероприятия, достаточно отправить заявку на официальном сайте www.hackathon2014.kz. Inform.kz 08 Октября 2014, 12:01 Победитель Фестиваля научных проектов школьник И. Бекпаев из ВКО примет участие в «ЭКСПО-2017» Усть-каменогорск. Казинформ - Учащийся Назарбаев Интеллектуальной школы г. Усть-Каменогорска Ильяс Бекпаев одержал победу в Фестивале научных проектов, организованном среди учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ. По итогам конкурса он примет участие в выставке «ЭКСПО-2017». И. Бекпаев в проекте «Конвертирование авиационных двигателей для нужд энергоснабжения» предлагал оригинальный источник электро- и теплоэнергии. Вместе со своим руководителем Дидаром Токтамысовым они приспособили подлежащий утилизации авиационный газотурбинный двигатель АЛ 31Ф для выработки электричества. При этом авиадвигатель переделали для работы на природном газе. Тем самым, проект решил сразу несколько проблем, в том числе экологическую. Один такой двигатель может снабжать электроэнергией целый жилой микрорайон. Более того, Ильяс предложил также усилить установку котлом для нагрева воды, обеспечив тем самым потребителя горячей водой и теплом. «Альтернативный традиционному источник будет работать независимо от городских электрических и теплосетей и в любую погоду, даже картинка на телевизорах будет сочнее, а люстры будут светить ярче», - уверяет юный исследователь. Теперь Ильяс Бекпаев вместе с победителями других номинаций фестиваля научных проектов примет участие в выставке «ЭКСПО-2017». Кроме того, его проект рекомендован на участие в следующем ежегодном международном конкурсе I-SWEAP в Техасе (США), который состоится в мае 2015 года, рассказала Роза Кумаргажина, пресс- секретарь Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления г. Усть-Каменогорска. Bnews.kz
 22. 22. 22 Молодые ученые из Казахстана стали призерами инновационного форума стран ШОС АСТАНА. 10 октября 2014, 13:33. BNews.kz Молодые ученые из Казахстана стали призерами Молодежного инновационного форума стран ШОС, передает корреспондент BNews.kz. В рамках инвестиционной сессии Молодѐжного инновационного форума стран ШОС в Уфе участники встречи представили свои проекты экспертам. По итогам конкурса проектов определились по три победителя в каждом направлении в номинациях «Лучший инновационный продукт», «Лучший инновационный проект», «Лучшая инновационная идея». Среди победителей и молодые ученые из Казахстана. По направлению «Индустрия наносистем» в номинации «Лучший инновационный продукт» в числе победителей Владимир Таланов со своим проектом ТОО «Тенре- Аэролайф». В этой же номинации по направлению «Сельское хозяйство» среди лучших - Артем След с разработкой «Технология получения препарата на основе энтомопатогенных микроорганизмов против колорадского жука». Валерия БОНДАРЕВА Қазақстан «Болашақ» бағдарламасымен оқып келген маман ел игілігіне жҧмыс істеуде 20:30, 14 қазан 2014 Версия для печати «Болашақ» бағдарламасы еліміздегі инновациялық ізденістің жандануына ҥлес қосып отыр», дейді Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің профессоры Сәрсенбек Монтаев. Аталған бағдарлама аясында Жапон елінде білім-білігін арттырып келген ғалым бҥгінде 10-ға тарта инновациялық жобаның авторы. Сәрсенбек Монтаевтың инновациялық идеялары экологиялық ӛзекті мәселелерді шешіп, қуат кӛздерін ҥнемдеуге бағытталған. Мәселен ол ойлап тапқан шыны тас, әйнек қалдықтарынан жасалады. Отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын қҧрылыс материалы жылуды да берік ҧстайды. Рауан ДИӘЛИ Қазақстан ҚР Ҥкiметiнiң «Дарын» мемлекеттiк жастар сыйлығына конкурс жарияланды 18:45, 15 қазан 2014 Версия для печати ҚР Ҥкiметiнiң «Дарын» мемлекеттiк жастар сыйлығына конкурс жарияланды «Дарын» Мемлекеттiк жастар сыйлығы Қазақстан Республикасының 35 жасқа дейiнгi азаматтарына жемiстi ғылыми, шығармашылық және қоғамдық қызметтерi ҥшiн берiледi. Сыйлық талантты жастарды ынталандыру және олардың айрықша сіңірген еңбегін тану мақсатында беріледі, деп хабарлады Білім және ғылым министрлігінің ресми сайты. Сыйлық: ғылым, әдебиет, журналистика, спорт, халық шығармашылығы, дизайн және бейнелеу ӛнері, эстрада, театр және кино, классикалық музыка, қоғамдық қызмет атаулары бойынша екі жылда бір рет беріледі. «Дарын» мемлекеттiк жастар сыйлығына қызметі инновациялық болып табылатын, тиісті саланы және жалпы қоғамды дамытуға ықпал ететін кандидаттар ҧсынылады. Gazeta.kz 21 Октября в 14:59 Юный изобретатель из Талдыкоргана претендует на участие в «ЭКСПО-2017» Ученик Назарбаев интеллектуальной школы Алан Ильин придумал проект очистных сооружений в бытовых условиях. Юный изобретатель из Талдыкоргана претендует на участие в международной выставке «ЭКСПО - 2017», передает корреспондент BNews.kz.
 23. 23. 23 Восьмиклассник уверен, специальная установка для кухни, может стать началом новой программы по решению проблем экологии в помещениях. Над газовой плитой будет размещаться зонт, который с помощью вентилятора будет впитывать поток вредных газов, в котором содержится угарный углекислый газ. А затем он будет пропускаться через активированный уголь. Здесь будет поглощаться угарный газ. Затем поток воздуха будет идти в цилиндр, здесь будет находиться перекись натрия. О необычных свойствах этого химического вещества юный изобретатель узнал из старой книжки про войну. Еще тогда, выявили ученые, что натрий способен буквально спасать жизни от отравления токсичными газами. Это может стать полезным и сегодня, решил восьмиклассник и вложил идею в создание установки для очистки воздуха в бытовых условиях. «Это вещество использовалось в подводных военных кораблях во время Великой Отечественной Войны. Оказывается, при разложении оно очищает воздух и дополнительно выделяет кислород , поэтому я и мой научный руководитель решили использовать эту информацию, - говорит юный изобретатель. - Подумали, о том, что перекись натрия можно использовать для улучшения экологии кухни, улучшения здоровья хозяйки, ведь, как известно, большее количество времени они проводят на кухне». Его очистная установка для кухни, уверен начинающий изобретатель, может стать поворотной в деле борьбы с экологическими проблемами. Проект уже заслужил внимание на научном фестивале в Астане. Теперь, ученик Талдыкорганской Назарбаев интеллектуальной школы, намерен представить его и на международной выставке «Экспо 2017». «Экспо – 2017» возможность внести свою лепту в развитии Казахстана, уверенно заявляет Алан. Особого внимания заслуживает сама идея восьмиклассника сделать что-то полезное для своей страны. Начинающий изобретатель уверен, его проект только начало большой научной карьеры, которая уже сегодня успешно воплощается в жизнь. 24kz Мобильді қосымша ойлап тапқандар арасында ҥздіктер анықталды 23 10 2014 18:46 Бҥгін смартфондар ҥшін мобильді қосымша ойлап тапқандар арасында ҥздік студенттер марапатталды. О баста байқауға қатысамын деп 24 ҥміткер ниет білдірген. Олардың барлығы туындыларын әзірлеу кезінде тҥрлі мемлекеттік мекемелер мен «дата.гов.кз.» порталының мәліметтерін пайдаланды. Сайыс шарты бойынша мобильді қосымшалар міндетті тҥрде кӛпшілікке қызықты етіп жасалуы тиіс еді. Байқауда жеңіске жеткен Олжас Тойтеев осы талапты толығымен орындауға тырысқан. Оның қосымшасы «Балабақшалар» деп аталады. Оның туындысы арқылы адамдар ҥйінің жанында балабақша тауып қана қоймай, сол мекемеге қатысты пікірлерді оқи алады. Олжас Тойтеев, сайыс жеңімпазы: - Жас ата-аналар саны кҥннен-кҥнге артып келе жатыр. Сондықтан осындай қосымша әзірлеу бізге ӛзекті болып кӛрінді. Енді мен бҧл туындымды әрі қарай жетілдіремін деп отырмын. Менімен бірге істейтін командам ӛте мықты. Бҧл қосымша бізге болашақта ақша табуға да мҥмкіндік береді деп ойлаймын. Baq.kz 23 Қазан 2014, 10:39 173 0Жас Дарын «Жас сарапшы 2014» республикалық байқауының жеңімпаздары анықталды АСТАНА. 23 қазан. BAQ.KZ - 24 қазан сағат 12.00-де қазақстандық жоғары оқу орындарының экономист-студенттердің арасында ӛткен «ЖАС САРАПШЫ 2014» республикалық конкурс жеңімпаздары мен финалисттерін марапаттау салтанаты ӛтеді. Байқаудың мақсаты студенттердің ғылыми-зерттеу жҧмыстарын ынталандыру, дарынды жастарды анықтау және оларға қолдау кӛрсету, ҚР жоғарғы оқу орындары тҥлектерінің дайындық деңгейін арттыру болып табылады. «Болашақ» Қауымдастығының ҧйымдастыруымен ӛтіп жатқан бҧл байқау 2012 жылы басталған болатын. Сол жылы оған еліміздің 40
 24. 24. 24 ЖОО-нан 234 студент қатысса, 2013 жылы 37 ЖОО-дан 197 студент қатысты. Экономика мамандығы бойынша оқитын студенттер арасында сарапшылық, ғылыми-зерттеу істеріне деген қызығушылықты ынталандыруға бағытталған байқауға биыл 216 адам қатысып, финалға 10 адам шықты. Марапаттау салтанатына конкурстық комиссия мҥшелері: «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ президенті Мақсат Мҧқанов, Институт сарапшылары, «Болашақ» Қауымдастығы Кеңесінің мҥшесі: ҚР ҧлттық экономиканың вице-министрі Мадина Абылқасымова, «Болашақ» Қауымдастығының атқарушы директоры Ермек Мақашев қатысады. Конкурс жеңімпаздарын экономикалық зерттеулер институтында, ҚР ҧлттық экономикасы министрлігінде тағылымдамадан ӛту, дипломдар және бағалы сыйлықтар кҥтуде. Астана ТВ Қостанайлық қос жігіт дабылқаққыш жҥйесі бар жарық лампасын ойлап тапты 30 қазан, 20:00 Кіреберістегі қараңғылыққа жол жоқ. Қостанайлық қос жігіт арнайы қҧрылғы ойлап тапты. Енді қаскӛйлер дабылқаққыш жҥйесі бар жарық лампасын ҧрлай алмайды. Ӛнертапқыш жастардың игі жобасы ӛңірде ҧйымдастырылған бірнеше байқауда ҥздік деп танылды. Алдағы уақытта олар арнайы қҧрылғы шығаратын зауыт салуды жоспарлап отыр. Заңғар Санай баяндайды. Қостанайлық Никита Карцевтің ойлап тапқан қҧрылғысы кӛпқабатты ҥйде тҧратын кӛпшілікке қҧнды бҧйым болғалы тҧр. Әсіресе подъездің жарығын қолды қылатын ҧрыларды қолға тҥсіру ҥшін, дабылқаққыштың маңызы зор. Ең бастысы - дәліздегі қараңғылықтан қажыған қала тҧрғындары енді ойлы жігіттің озық технологиясын қолданып, игілігін кӛрмек. Никита Карцев, жоба авторы: Қаладағы ҥйлердің кіреберістерінде кҥні бойы жарық қосулы немесе қараңғы болып тҧрады. Осыны қалай реттеуге болады деп ҥнемі ойланып жҥрдім. Оқығаным техникалық мамандық болғандықтан, автоматтық тҧрғыдан сӛніп қосылатын қҧрылғы қҧрастыруды қолға алдым. Ӛңірден шыққан ӛнертапқыш ӛзінің игі жобасын Азамат Ермағамбетов есімді дизайнермен бірлесе отырып, жҥзеге асырғандығын айтады. Қостанайлық қос жігіт тҧрмысқа қажетті бірнеше қҧрылғыны қолдан жасап шығарған. Мәселен, мына айрықша аппарат - кішкентай сәбиі бар ҥйге таптырмас зат. Бҥлдіршіннің жылаған дауысы естілсе, біртіндеп жарық ӛшіп, әуен қосылады. Ал мына қҧрылғының қызметі кҥрделі. Бӛлмеге неше адам кіргенін есептей алады. Соңғы адам шыққанда, жарық ӛздігінен ӛшеді. Азамат Ермағамбетов, дизайнер: Біз бҧл қҧрылғыларды қолайлы, шағын, ҥйлесімді етіп жасауға тырыстық. Егер сатып алушы сыртын ӛзгерту керек десе, тапсырысты орындаймыз. Қостанайлық ӛнертапқыштардың игі жобасын қолдаушылар кӛп. Жуықта олар «Даму» қоры бӛлген 2 миллион теңге кӛлемінде грантқа ие болды. Сонымен қатар «Серпінді кәсіп» республикалық байқауына қатысып, қанжығаларына 5 жарым миллион теңге байлады. Қомақты қаражатқа енді қажетті қҧрал-жабдық алмақ. Никита Карцев, жоба авторы: Бір айда 30 қҧрылғы жасап шығарамыз. Егер тағы қаражат бӛлінсе, қалған қҧрал- жабдықты сатып алуымыз керек. Сосын ӛндіріс кӛлемін кӛбейтеміз. Игі жоба авторлары болашақта зауыт салуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар «ЕХРО-2017» халықаралық кӛрмесіне қатысуға ниетті. Алдағы уақытта «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы жариялаған иновациялық жобалар байқауында тағы бақтарын сынағалы отыр. Заңғар САНАЙ
 25. 25. 25 Хабар 31 октября 2014 20:11 Конкурс инновационных проектов прошел в Уральске Конкурс на лучший инновационный проект среди школьников и студентов прошѐл в Уральске. Свои идеи представили около 80 юных новаторов. В итоге в финал прошли 30 самых интересных и перспективных ноу-хау разработок. Инициатором стал Технопарк «Алгоритм» в сотрудничестве с областным управлением образования. Цель сделать науку популярной среди молодѐжи и привлечь их к творческому мышлению. Алишер и Гаухар учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы. Проект ребят называется «Исследование турбулентности жидкости для получения альтернативной энергии». Несмотря на столь вычурное название сама идея очень простая. Школьники предлагают получать электроэнергию за счѐт рек с небольшим течением. Таких как, например, Урал и Иртыш. Установка представляет собой генератор с прикреплѐнными к нему лопастями, которые вращаются в воде и вырабатывают энергию. Гаухар Буркитбаева, учащаяся Назарбаев интеллектуальной школы - Мы от реки отводим канал, который ведѐт к плотине. Устанавливаем бетонный цилиндр и создаѐм там перепад 70-80 сантиметров, и вода течѐт туда от реки, и создаѐтся турбулентность. Алишер Санаев, учащийся Назарбаев интеллектуальной школы - Используя только течение реки, мы можем выработать до 10 киловатт энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергией небольшой посѐлок. В финале свои разработки представили 30 юных новаторов. Это учащиеся городских и районных школ, колледжей, студенты. Идеи самые разные. Например, самоходные установки для орошения земель с применением солнечной энергии или термоход для укладки асфальта, есть даже робот разведчик. Учащийся Казталовской школы Рысбек Амангали разработал целый комплекс производственных установок для получения газа из переработанного навоза. Арман Есекенов, директор Технопарка «Алгоритм» -Начиная со школьников, школьной скамьи, студенты они получат определѐнный опыт. И в будущем реализуют данный опыт уже на благо нашей страны. По итогам конкурса мы посмотрим, какие проекты нас заинтересуют, и будем смотреть, направлять их на дальнейшую поддержку. Для победителей конкурса приготовили мотивирующие призы. Айфоны и планшеты престижной марки. Чтобы дать ребятам стимул для дальнейших научных изысканий. Авторы: Асель Русалиева, Руслан Мурзагалиев, Канат Махмутов. Kyzylorda-news.kz АРАЛ ЖАСТАРЫНЫҢ "EXPO LAND 2014" АТТЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИДЕЯЛАР ЖӘРМЕҢКЕСІ 31.10.2014 Арал аудандық ішкі саясат бӛлімі, "Жастарды қолдау орталығы" МКМ-нің Арал аудандық бӛлімі мен "Жас Арал ӛрендері" жастар қоғамдық бірлестігінің ҧйымдастыруымен З.Шҥкіров атындағы қалалық мәдениет ҥйінде аудан жастарының "EXPO LAND 2014" атты иннивациялық идеялар жәрмеңкесі ӛткізілді. Бҧл туралы орталықтың бӛлім меңгерушісі Ә.Ізбасаров хабарлады. EXPO-2017 халықаралық кӛрмесін ӛткізуге ниетті Қазақстан әлемдік қауымдастыққа «Болашақ энергиясы» тақырыбын ҧсынғаны белгілі. Бҧл халықаралық кӛрмелерге қатысу қай елдің болса да әлеуетін дҥниежҥзіне паш етуге берілген мҥмкіндік деуге болады. Жәрмеңке барысында жел, кҥн, су және баламалы энергия кӛздері мен жасыл экономикаға баса мән беріліп, сонымен қатар, ӛңіріміздің туристік әлеуетін арттыру тақырыптарын қамтыды. Сайыс қорытындысымен І орын М.Қамалановқа бҧйырды. ІІ орынды Г.Базарбаева және ІІІ орынды Мҧсабек пен Исабек Аққасиновтер иеленді. Жеңімпаздар мен қатысушыларға дипломдар мен бағалы сыйлықтар табысталды.
 26. 26. 26 «Жастар және спорт» Казахстанская правда Ольга Рыпакова стала чемпионкой Азиатских игр в тройном прыжке 1 Октября 2014 Ольгпакова и Ирина Эктова. Фото © AFP Спортсменка завоевала для Казахстана 20-е "золото" игр в Инчхоне. Олимпийская чемпионка Лондона в тройном прыжке Ольга Рыпакова стала победительницей Азиатских игр в Инчхоне, передает Vesti.kz. В своей лучшей попытке Рыпакова прыгнула на 14 метров и 32 сантиметра. Превзойти этот результат соперницам казахстанки не удалось. Для Рыпаковой это уже второе "золото" на Азиатских играх - первое оно выиграла четыре года назад в Гуанчжоу. Второе место досталось представительнице Узбекистана Александре Котляровой, а "бронзу" в последней попытке вырвала еще одна казахстанка Ирина Эктова. Отметим, что Рыпакова вернулась в спорт в августе этого года после декретного отпуска. На первом же своем официальном соревновании – этапе "Бриллиантовой лиги" в Англии казахстанка стала серебряным призером соревнований. Добавим, что Рыпакова принесла уже третью золотую медаль за день в легкой атлетике. Ранее чемпионками игр стали Маргарита Мукашева (бег на 800 метров) и Ольга Сафронова (бег на 200 метров). Автор: Асель Есетова Егемен Қазақстан Қызылордалық жас талант Германиядан кҥміс жҥлдемен оралды 7.10.2014 Спорт 0 пікір 27 рет оқылды ҚЫЗЫЛОРДА. 6 қазан. Қызылордадан шыққан қаршадай қыз Германияның Дрезден қаласында мәнерлеп сырғанаудан жастар ӛткен Гран-при додасынан кҥміс медаль алды. Бҧл туралы egemen.kz тілшісі хабарлады. Әлемнің 20 елінен 28 спортшы қатысқан аталған сынның алтыншы кезеңінде қызылордалық Элизабет Тҧрсынбаева еркін бағдарламада жақсы нәтиже кӛрсетіп, қорытындысында 164.79 баллмен кҥміс жҥлдеге ие болды. Жас қыздың бҧл жеңісі кездейсоқ емес, ӛйткені ол қыркҥйек айында Гран-при додасының Жапонияда ӛткен тӛртінші кезеңінде ҥшінші орынды иеленген болатын. Енді Элизабет 14-19 қазанда Ниццада болатын халықаралық жарысқа қатысады. Ержан Байтілес Kyzylorda-news.kz Жҧмыссыз жастар арасында футболдан жарыс ӛтті Қызылорда облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы мен «Самҧрық» ИИДО» қоғамдық қорының ҧйымдастырумен жастарды қолдауға бағытталған әлеуметтік қызметі аясында «Динамо» футбол алаңында жастар арасында футболдан жарыс ӛтті. Шараның мақсаты мемлекеттік жастар саясатын тиімді ҥйлестіру, жастар арасында салауатты ӛмір салтын насихаттау, спортпен жҥйелі айналысуына ықпал ету болып табылады. Жарысқа қала жастары, жҧмыссыз жастардан қҧралған 150 жас оның ішінде 100 жҧмыссыз жастан қҧралған 18 команда қатысты. Ойын қорытындысы бойынша 1 - орынға «Қажымҧқан» командасы ие болды. 2-орынды «КГЭК» жеңіп алса, 3-орынды «Престол» командасы иемденді. Ҥздік ӛнер кӛрсетіп кӛзге тҥскен жастар бағалы сыйлықтармен марапатталады. Фариза ОМАРОВА 7-10-2014, 17:10 24kz Жамбыл облысында еңбекші жастар спартакиадасы басталды 11 10 2014 17:33 Таразда I республикалық еңбекші жастар спартакиадасы басталды. Спорттық шараға еліміздің тҥкпір-тҥкпіріндегі ӛндіріс ошақтарынан келген 300-ге жуық жҧмысшы
 27. 27. 27 жастар қатысты. Олар шағын футбол, ҥстел теннисі, қол кҥресі және волейбол ойындары бойынша ӛзара сынға тҥседі. Бҧл шара бҧқаралық спортты дамыту мақсатында қолға алынған. Ӛйткені 2020 жылға дейін халықтың кем дегенде 30%-ы спортпен шҧғылдануы тиіс, деген меже бар. «Әсіресе ӛндірісте жҧмыс істейтін жастар дене шынықтырып, бой сергітуге ынталы емес»,- дейді мамандар. Сондықтан осындай жарыстар арқылы оларды спортқа баулу қажет. Еркебҧлан Қҧралбаев,облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы: - Біздің басты мақсатымыз еңбек қоғамын қҧрып, жастарды еңбекке баулу,ҤИИБ аясында салынып жатқан ӛндіріс орындары мен кәсіпорындарға мемлекетіміздің жастарын барынша тартылуын насихаттау болып табылады. Сондықтан да бҥгінгі шара жҧмысшы жастар ҥшін, студенттер ҥшін, техникалық-кәсіптік мамандық игеріп жҥрген жастар ҥшін ҥлкен серпіліс деп ойлаймын. Қазақстан Жас самбошылар Әлем чемпионатынан оралды 20:30, 14 қазан 2014 Оңтҥстік Кореяда самбодан жастар мен жасӛспірімдер арасында ӛткен Әлем чемпионатында сынға тҥскен жерлестеріміз елге оралды. Жарыстың қорытындысы бойынша қазақстандық спортшылар 3 алтын, 5 кҥміс және 8 қола медальді жеңіп алды. Гҥлфайруз Наймантаева, Назгҥл Маратова және Зере Бектасқызы алтыннан алқа тақса, Айжан Жылқыбаева, Жадыра Пайыз, Ақтолқын Смағамбетова және Бағлан Ибрагим кҥміс жҥлдегер атанды. Тағы 8 жерлесіміз қола жҥлдені қанағат етті. Қазақстан қҧрамасы жалпыкомандалық есепте ҥшінші орынға тҧрақтады. Бҧл бҧрын соңды болмаған нәтиже. Индира БЕКТЕНОВА Thenews.kz 19-летний казахстанский боец выступит на турнире M-1 Challenge 52 Битва Нартов Шавкат Рахмонов. Фото Vesti.kz Чемпион Азии и мира по смешанным единоборствам казахстанец Шавкат Рахмонов (до 77 килограммов) заявлен для участия в профессиональном турнире M-1 Challenge 52 Битва Нартов, сообщает корреспондент Vesti.kz . Для 19-летнего казахстанца этот поединок станет дебютным на профессиональном ринге. На недавно завершившемся чемпионате мира Рахмонов вышел в финал, но уступил в решающем поединке бойцу из России - Гаджимураду Хирамагомедову. В Назрани, где пройдет Битва Нартов, Рахмонов встретится с местным спортсменом Адамом Цуровым. На счету 18-летнего ингушского бойца две победы в профессиональной карьере и нет поражений. В Назрани выступит и еще один казахстанец – 22-летний Дмитрий Ермолаев (2 победы и 1 поражение), который выступает в категории до 70,3 килограмма. Его оппонентом будет 23-летний Хамзат Далгиев (в двух боях одна победа и поражение). В главном бою вечера встретятся словацкий спортсмен Иван Бухингер (27-4) и азербайджанец Турал Рагимов (9-1) – разыграют титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе. Добавим, профессиональный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 52 Битва Нартов пройдет в Назрани 17 октября. 14.10.2014 17:52, Inform.kz 14 Қазан 2014, 21:13 Солтҥстікқазақстандық спортшы қыз самбодан әлем чемпионы атанды ПЕТРОПАВЛ. ҚазАқпарат - Солтҥстік Қазақстан облысынан спортшы қыз Назгҥл Маратова Сеулде самбодан әлем чемпионы атанды, деп хабарлады СҚО Дене шынықтыру және спорт басқармасының баспасӛз қызметінен.

×