Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organizacja pomocy w przypadku katastrof komunikacyjnych i skazen1

6,027 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Organizacja pomocy w przypadku katastrof komunikacyjnych i skazen1

 1. 1. Pikniczka Justyna
 2. 2. Katastrofa komunikacyjnato zderzenie pojazdów mechanicznychuczestniczących w ruchu drogowym (kolejowym),ale też upadek statku powietrznego(może powodowad przerwy w komunikacji).Katastrofą komunikacyjną jest także zderzeniapojazdu z przeszkodą lub kolizja pojazdówuczestniczących w ruchu drogowych z pojazdamiszynowymi.
 3. 3. Nieustanna rozbudowa dróg i różnorodnośdprzewożonych niebezpiecznych ładunków, olbrzymiailośd przewożonych pasażerów zwiększają zagrożeniewystąpienia katastrofy i wypadku drogowego a takżekolejowego. Wypadki te w równej mierze mogą dotknądpasażerów jak i mieszkaoców miejscowości w pobliżuszlaków kolejowych i dróg.
 4. 4. KATASTROFY DROGOWEPrzyczyny:-Nieustanna rozbudowa dróg- różnorodnośd przewożonychniebezpiecznych ładunków-olbrzymia ilośd przewożonychpasażerówWypadki te w równej mierze mogądotknąd pasażerów jak i mieszkaocówmiejscowości w pobliżu dróg.Powszechnośd motoryzacji nakładana obywateli obowiązek znajomościpodstawowych zasad i czynności dowykonywania w razie wystąpieniakatastrofy drogowej lub wypadku.
 5. 5. Zabezpieczenie miejsca wypadku:Jeżeli nie ma zabitych lub rannych, uczestniczący wwypadku kierujący pojazdami samochodowymi,obowiązany jest niezwłocznie usunąd pojazd z miejscawypadku, aby nie powodowad zagrożenia lub tamowaniaruchu drogowego.Jeżeli są ranni lub zabici należy zabezpieczyd miejscewypadku poprzez włącznie świateł awaryjnych pojazdu, aw razie ich braku świateł pozycyjnych oraz ustawienie wodległości ok. 100 m za pojazdem ostrzegawczegotrójkąta odblaskowego.
 6. 6. Zabezpieczenie ofiar wypadku:Działania techniczne:-zatrzymad pracujący silniksamochodu,-odłączyd akumulator,-zabezpieczyd pojazd przezewentualnym zsunięciem się (zeskarpy, do rowu itd.).
 7. 7. Wydobycie ofiar z pojazdu:-Otwieramy drzwi pojazdu, w przypadkuzakleszczenia posługując się łomem lub łyżką do opon.-Jeżeli drzwi nie da się otworzyć wyjmujemy przedniąlub tylną szybę usuwając uszczelkę przy pomocywkrętaka.Nie należy wybijać szyby ze względu namożliwość pokaleczenia poszkodowanych.-Jeżeli pojazd leży na boku lub na dachu wydobywamyposzkodowanych nie odwracając go na koła.-W razie dużych zniekształceń pojazdu nie wolno siłąwyciągać poszkodowanych przed przybyciem pomocytechnicznej (straż pożarna).
 8. 8. Sprawcy wypadków drogowych. Kierujący pojazdamiW 2000 roku większość wypadkówspowodowali kierujący pojazdami, byli onisprawcami 44835 wypadków (co daje 78,3%ogółu), w wyniku tych zdarzeń: -śmierć poniosło 4650 osób -59970 zostało rannych
 9. 9. Głównymi przyczynami wypadkówbyło: niedostosowanie prędkości dowarunków ruchu (12471 wypadków), nieprzestrzeganie pierwszeństwaprzejazdu (10448 wypadków), nieprawidłowe wykonywanie takichmanewrów jak: wyprzedzanie,omijanie, wymijanie (5452 wypadki).
 10. 10. PiesiKolejną grupą sprawców wypadków drogowych są piesi.W 2000 roku spowodowali oni 10776wypadków, wynikiem tych zdarzeń była: śmierć 1315 osób rany odniesione przez 9822 uczestników ruchu.Podkreślić należy, iż ponad połowa (51,3%)wypadków z udziałem pieszych spowodowanychbyło ich niewłaściwym zachowaniem.
 11. 11. Najczęstszą przyczyną było: nieostrożne wejście na jezdnię - 6199 wypadki, (tj.ok.57% wszystkich zdarzeń spowodowanych przezpieszych) nieprawidłowe przekraczanie jezdni - 1334 wypadki przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 845wypadków.W większości ofiarami śmiertelnymi wtego typu wypadkach są właśnie piesi.
 12. 12. Jeżeli jesteś świadkiem wypadkudrogowego:Zabezpiecz miejsce zdarzenia!!!· „zasłoń” miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocybryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światłaawaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne sąświatła mijania, które oświetlą miejsce wypadku),· w przepisowej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze(własne lub pozyskane z pojazdów poszkodowanych),· wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej,· jeśli w wypadku nie było osób poszkodowanych usuń zjezdni uszkodzone pojazdy, aby nie były przyczynąkolejnego wypadku,
 13. 13. · przy pomocy telefonu komórkowego lub radia CB wezwijsłużby ratownicze, policję (połączenie z numeramialarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne),· jeśli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbujzatrzymać inne pojazdy (sam możesz nie być skuteczny wdziałaniu),· jeśli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu izacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu ioddechu są pierwsze 4 minuty, ale udzielona pomoc musibyć fachowa.Nie rób tego jednak, jeśli nie umiesz zrobić tegoprawidłowo, ponieważ możesz pogłębić urazy, a nawetspowodować śmierć poszkodowanego.
 14. 14. PAMIĘTAJ !!!Aby wszystkie czynności wykonywać zrozwagą, bez niepotrzebnych emocji idodatkowych zniszczeń, do czasu ażprzybędą specjalistyczne służby ratownicze.Pamiętaj, że ty również możesz się znaleźćw podobnej sytuacji.
 15. 15. Katastrofa lotniczaJest klasyfikowana do wypadków ciężkich. Katastrofalotnicza jest wtedy jeżeli następstwem jest śmierd,obrażenie ciała ze skutkiem śmiertelnym lub uznanie zazaginioną, gdy akcja poszukiwawcza została zakooczona,jakiejkolwiek osoby znajdującej się na pokładzie statkupowietrznego (z wyłączeniem tych przypadków, gdyśmierd lub obrażenia ciała powstały z przyczynnaturalnych albo wywołanych przez poszkodowanegoObrażenia ciała ze skutkiem śmiertelnym klasyfikuje się,do celów statystycznych, jeżeli w ciągu 30 dni od chwilizaistnienia wypadku nastąpiła śmierd.
 16. 16. Typy katastrof lotniczychzudziałem samo-lotów cywilnychbędące rezultatemkatastrofywyłącznie samolotów wojskowych
 17. 17. Większośd katastrof samolotów cywilnych docierapraktycznie niezwłocznie do opinii publicznej, tojednak katastrofy wyłącznie samolotów wojskowychczęsto ukrywane bywają jako tajemnicawojskowa także w krajach demokratycznych.Katastrofy samolotów wojskowych zazwyczaj niepociągają za sobą tak licznych ofiar, jak te z udziałemsetek pasażerów, ale za to często niebezpieczeostwo,które wywołują, zagraża nie dziesiątkom czy setkom,ale tysiącom ludzi. Dlatego też przymiotnikiem"wielkie" określono tu także takie katastrofy, wktórych poszkodowanych zostało tylko kilka osób,albo nawet nikt nie ucierpiał, za to zagrożenieobejmowało setki lub tysiące.
 18. 18. Katastrofa polskiego Tu-154 wSmoleoskuKatastrofa lotnicza,do której doszło10 kwietnia 2010 ro godz.8:41:06 czasuśrodkowo-europejskiego.
 19. 19. Zginęło w niej 96 osób: prezydent RP LechKaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP nauchodźstwie Ryszard Kaczorowski,wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupaparlamentarzystów, dowódcy wszystkichrodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy KancelariiPrezydenta, duchowni, przedstawicieleministerstw, instytucji państwowych, organizacjikombatanckich i społecznych oraz osobytowarzyszące, stanowiący delegację polską nauroczystości związane z obchodami 70.rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załogasamolotu.
 20. 20. Była to druga podwzględem liczby ofiarkatastrofa whistorii lotnictwa polskiego i największa podwzględem liczby ofiarkatastrofa wdziejach SiłPowietrznych RP.Katastrofy nie przeżyłażadna z osób obecnychna pokładzie.
 21. 21. Katastrofa kolejowaTo rodzaj wypadku z udziałem pojazdukolejowego, w wyniku którego wielu uczestnikówdoznaje poważnych obrażeń, jest przynajmniej jednaofiara śmiertelna lub dochodzi do wysokich stratmaterialnych.
 22. 22. Podstawowe czynności:• powiadomienie służb ratowniczych• udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi topożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń• stosowanie się do poleceń służb ratunkowych• nie zbliżanie się do miejsca katastrofy, nie blokowanie dojazdupojazdom specjalnym• oddalić się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wyciekuniebezpiecznej substancji• ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia.
 23. 23. Przykłady katastrof kolejowych Grudzień 2004: Telwatta, SriLanka - co najmniej 802 osobyzginęły, kiedy w pociąg uderzyłafala tsunami Kwiecień 2004:Ryongchon, Korea Płn.- ok. 3000osób zginęło bądź odniosło ranyw wyniku wybuchu 2 pociągówna stacji kolejowej Czerwiec 1981: Bihar, Indie - 800pasażerów straciło życie, kiedyhuragan zepchnął pociąg dorzeki
 24. 24. Katastrofa morskaTo wypadek morski, w którym ginie wiele osóblub zostaje utracony, czy też uszkodzony w znacznymstopniu statek, lub zostaje wyrządzona duża szkoda wśrodowisku naturalnym.
 25. 25. W pojęcie katastrofy morskiejwlicza się: zatonięcie statku zderzenie pożar bądź wybuch napokładzie
 26. 26. Słynne katastrofy… Kwiecień 1912: OceanAtlantycki, ok. 1,5 tyś. osóbzginęło po zderzeniu Titanicaz górą lodową Styczeń 1945: M. Bałtyckie,ok. 9 tyś osób ginie w wynikustorpedowania statkuWilhelm Gustloff przezmarynarkę sowiecką
 27. 27. Akcja ratownicza w czasiezagrożenia katastrofamiAkcje ratownicze,które odbywają się wmiejscu katastrofy,bądź też wypadkupodzielone są na 3następujące fazy: IZOLACJA RATUNEK ODBUDOWA
 28. 28. I faza nazywana IZOLACJĄ następujezaraz po wystąpieniu katastrofy i trwa 10- 15minut. W tym czasie następuje:- samopomoc;- pomoc wzajemna;- zabiegi natychmiastowe;-ewakuacja do punktów pomocy medycznej.
 29. 29. Ta faza nazywana jest inaczej „platynowymiminutami”, z tego względu, iż w ciągu parupierwszych minut istnieje największeprawdopodobieństwo uratowania życiaposzkodowanemu. Niezwłocznie należy wezwaćpomoc specjalistyczną oraz przystąpić dowykonania pierwszych czynności ratowniczych, m.in. : należy sprawdzić czyposzkodowany oddycha, jeśli nie to należywykonać sztuczne oddychanie, bądź, gdy nastąpiłokrwawienie, należy je zatamować, bo zanimprzyjadą służby medyczne może upłynąć nawetkilkanaście minut, w tym czasie można uratowaćżycie poszkodowanemu.
 30. 30. II faza nosi nazwę RATUNEK, trwa do 60minut po wystąpieniu katastrofy, bądź wypadku. Wtym czasie następuje:- segregacja medyczna;- zabiegi doraźne wykonywane przez ratownikówmedycznych i lekarzy;- ewakuacja do szpitali i zastępczych miejscszpitalnych.II faza nazywana jest również „złotą godziną”. Jest toczas, w którym ranni powinni byd przewiezieni doszpitalnych oddziałów ratunkowych, gdzie otrzymająspecjalistyczną pomoc.
 31. 31. III faza to ODBUDOWA występujew przeciągu 10- 15 dni od wypadku. Wtym czasie następuje:- leczenie specjalistyczne w szpitalach;- rehabilitacja medyczna.W okresie III fazy prowadzi się leczeniespecjalistyczne i rehabilitacjęposzkodowanych wypadku w celuograniczenia stopnia inwalidztwa wprzyszłości.
 32. 32. Różne typy katastrof wymagają położenia akcentów nainnego rodzaju elementy przygotowania:W przypadku dużej liczby poszkodowanych ipoważnych, ale skoncentrowanych terytorialniezniszczeń materialnych, system opieki zdrowotnejmusi być przygotowany na szybkie przyjęcie dużejliczby ofiar i udzielenie im pierwszej pomocy. Jejefektywność wynika wprost z wydolności systemu:logistyki, "pojemności" placówek opieki zdrowotnejoraz liczby i kwalifikacji personelu medycznegoudzielającego pomocy. Poważnym ułatwieniem wprzypadku takiej katastrofy jest zachowanie wsprawności całego systemu infrastruktury technicznejna obszarze działania szpitala.
 33. 33. SkażenieZanieczyszczenie, które z powodu szczególnie dużegostężenia lub natężenia albo wyjątkowej aktywności możewywołać w krótkim czasie chorobę lub śmierć ludzi(także innych organizmów).
 34. 34. Skażenie chemiczne Zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, ciała ludzkiego,przedmiotów itp. substancjami szkodliwymi dla ludzi. Skażenie może być spowodowane celowo na przykład poprzezstosowanie bojowych środków trujących, przypadkiem – naskutek katastrofy lub być stałym, niezamierzonym efektemniektórych procesów przemysłowych, rolniczych,transportowych i innych.
 35. 35. Najczęstszą przyczyną uwolnieńniebezpiecznych środków chemicznych są: awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych, wypadki cystern, rozszczelnienia rurociągów przemysłowych, katastrofy morskich tankowców.
 36. 36. Skażenia glebJest to zmiana składu gleb na skutek osadzania na jej powierzchnizwiązków emitowanych przez zakłady przemysłowe.Głównymi pierwiastkamipowodującymi skażeniegleb są: siarka fluor ołów cynk mangan miedź inne
 37. 37. Skażenia wód Jest to wprowadzenie do wód substancji toksycznychlub promieniotwórczych.
 38. 38. Alarm o skażeniachza pomocą syrenprzy pomocy rozgłośni radiowych,ośrodków TVP i radiofoniiprzewodowejDźwięk trwający 10 sek.powtarzany przez 3 minuty zprzerwami 25-30 sek.Powtarzana trzykrotnie zapowiedźsłowna:UWAGA! UWAGA!Ogłaszam alarm o skażeniach.............................(podać nazwę skażenia)dla .....................
 39. 39. Alarm o skażeniuPo usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniachnależy:- nie zbliżać się do rejonu awarii,- zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice ilękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służbporządkowych.
 40. 40. Przebywając na terenie otwartym:- zwrócić uwagę na kierunekwiatru (obserwować unoszącesię dymy, pary),- opuścić zagrożony rejon(prostopadle do kierunkuwiatru),- udać się do najbliższychbudynków mieszkalnych lubpublicznych.
 41. 41. Osoby przebywające w pomieszczeniach powinny:- włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno zpasm lokalnych, zastosować się do przekazywanychkomunikatów i poleceń,- pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnićmokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otworywentylacyjne,- osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
 42. 42. - do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nieopuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać wpobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych,- powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu orazprac wymagających wysiłku, a więc dużego zapotrzebowaniana tlen,- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia itelewizora), wygasić wszystkie płomienie,- do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzielub w wodnym roztworze sody oczyszczonejchusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.- Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować siędo poleceń kierownictwa.
 43. 43. Uprzedzenie o zagrożeniuskażeniamiPo usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniuskażeniami należy:- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych za pasówżywności, wody, paszy,- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzii zwierząt,- jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeńochronnych (ukryć),- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywaćpolecenia organów i służb OC.
 44. 44. Przygotowanie mieszkania(pokoju, piwnicy) do ochrony przedskażeniami Podstawa - hermetyczność (szczelność) – zaklejanieokien, drzwi, szpar, kratek wentylacyjnych,W mieszkaniu powinny znajdować się: zapasy wody pitnej, żywności, apteczka domowa, lekarstwa,zapasowe oświetlenie,bateryjny odbiornik radiowy sprzęt gaśniczy
 45. 45. Sposoby zabezpieczenia żywnościTypy opakowań chroniących żywność: Pyloszczelne- puszki metalowe,- opakowania szklane,- opakowanie drewniane,- tworzywa miękkie (worki, torby)- hermetyczne beczki metalowe i z tworzyw sztucznych- opakowanie papierowe Pojemniki zbiorcze – lodówka Hermetycznego opakowania wymagają: sól, cukier, mąka,kasza, produkty płynne
 46. 46. Sposoby zabezpieczenia wody odcięcie poboru wody na okres niebezpiecznego skażeniaw miejscu jej czerpania, należy:- przygotować indywidualne zapasy wody nie skażonej,- zabezpieczyć indywidualne studnie kopane (szybowe)oraz ujęcia domowych studni wierconych (głębinowych,artezyjskich). Wodę do celów konsumpcyjnych należy przechowywać wszczelnie zamkniętych szklanych, metalowych lubplastykowych pojemnikach np. w butelkach, słojach,bankach itp.
 47. 47. WSKAZÓWKI DLARATUJĄCYCHOsoby biorące udział w akcjiratowniczej muszą byćwyposażone w aparaty izolującedo ochrony dróg oddechowychoraz ubranie gazoszczelne.
 48. 48. Ogólne postępowanie w przypadkuToksycznych Środków Przemysłowych ewakuacja poszkodowanych ze strefy skażonej, nałożenie maski przeciwgazowej, zdjęcie skażonej odzieży, odkażenie ciała.
 49. 49. PIERWSZA POMOC WPRZYPADKUSKAŻEŃ CHEMICZNYCH
 50. 50. Skażenia drogą oddechową usunąć truciznę powodując wymioty podać podstawowe środki pierwszej pomocymedycznej lub odtrutki, ułożyć poszkodowanego na boku.
 51. 51. Skażenia oczu usunąć ciała stałe - soczewki, itp., trzymać głowę chorego tak aby substancja toksyczna spływałazawsze tą samą drogą, poprosić chorego o zamknięcie ust (możliwość połknięciawypłukiwanej z oka trucizny), płukać worek spojówkowy bieżącą wodą, pod niskimciśnieniem min. 15 minut, założyć suchy opatrunek na obie gałki oczne.
 52. 52. Skażenia skóry Skórę zmywać obficie wodą z mydłem, Przykryć jałowym opatrunkiem – nie nakładać opasekoparzeniowych.
 53. 53. Skażenia drogą pokarmową nie prowokować wymiotów, można podać 2-5 tabletek węgla aktywnego, można podać łagodny środek przeczyszczający.
 54. 54. Skażenie amoniakiem• Poszkodowanego należy wynieść ze skażonegośrodowiska,• Zdjąć skażoną odzież, ciepło okryć,• Zapewnić dopływ świeżego powietrza,• Przy zatruciu dróg oddechowych usunąć śluz z jamyustnej i gardła, ułożyć poszkodowanego na boku,zapewnić bezwzględny spokój i bezruch,
 55. 55. • Przy zatruciach drogą pokarmowa podawaćrozcieńczony roztwór kwasu octowego, sok z cytrynylub wodny roztwór kwasu cytrynowego, mleko,• Skórę zmywać 15 minut dużą ilością bieżącą wody,• Wezwać lekarza, przewozić chorego tylko w pozycjileżącej.
 56. 56. Skażenie chlorem Poszkodowanego wynieść za skażonego środowiska, Zdjąć skażoną odzież, ciepło okryć, ułożyć wysoko i zapewnićspokój, W razie zatrzymania oddechu stosować oddychanie „usta –usta”, jeżeli jest taka możliwość zastosować aparat oddechowy ztlenem, Oczy płukać dużą ilością bieżącej wody przy odwiniętychpowiekach, Wezwać lekarza. Transport jest możliwy jedynie w pozycji leżącej.
 57. 57. ZAPAMIĘTAJ!!!!! Oddal się z miejsca skażenia, aby zminimalizować ryzykozatrucia, Opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle wkierunku wiatru, Chroń swoje drogi oddechowe Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lubkomunikatów, Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie iwymień na czyste, Przemyj oczy, usta, nos dużą ilością wody i umyj się.
 58. 58. Skażenie promieniotwórcze
 59. 59. Skażenie promieniotwórcze - znaczny wzrostaktywności promieniotwórczejprzedmiotów, organizmów żywych, budynków iwielkich obszarów, powyżej naturalnego poziomuaktywności promieniotwórczej.
 60. 60. Rodzaje skażeniapromieniotwórczego: Skażenie wtórne Skażenie pierwotne
 61. 61. Skażeniapromieniotwórcze mogąmied miejsce w: elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriachbadawczych, w zakładachprzemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych oraz w stoczniach.
 62. 62. Trzy czynniki, które minimalizująoddziaływanie promieniowania naciało: Czas Odległość Osłona
 63. 63. Przedmioty potrzebne w raziezagrożenia radiacyjnego: latarkę z zapasowymi bateriami; przenośne radio bateryjne zzapasowymi bateriami; apteczkę i podręcznik pierwszejpomocy; alarmowy zapas żywności i wody; zapas worków do przechowywaniażywności; otwieracz do konserw; solidne obuwie.
 64. 64. W czasie zagrożenia radiacyjnego: zachować spokój.Po otrzymaniu polecenia ewakuacji: nasłuchiwać w radiu i telewizji komunikatów odrogach ewakuacji, tymczasowych schronach isposobach postępowania, zabrać przygotowanena ewakuację rzeczy.
 65. 65. W przypadku powrotu do miejsca schronienia zzewnątrz: wziąć prysznic, zmienić buty i odzież, schować do plastikowej torby rzeczy noszone nazewnątrz i szczelnie je zamknąć.
 66. 66. W wypadku zaniechaniaewakuacji: zabezpieczyć i pozamykać okna i drzwi, wyłączyć klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp., mieć przy sobie cały czas włączone radio bateryjne, zamknąć zasuwy piecowe i kominowe, udać się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżejpowierzchni gruntu, pozostać wewnątrz pomieszczeń do czasu, aż władze ogłoszą, żejest bezpiecznie, jeśli konieczne jest wyjście na zewnątrz, należy zakryć usta i nosmokrym ręcznikiem.
 67. 67. Pierwsza pomoc przy skażeniach Zmycie substancji promieniotwórczych zodsłoniętych części ciała oraz przedmiotówbezpośredniego użytku. Przywrócenie oddychania i krążenia krwi poprzeznatychmiastowe rozpoczęcie resuscytacjikrążeniowo-oddechowej (RKO). Nałożenie opatrunków i unieruchomień typudoraźnego. Wyniesienie z rejonu porażenia w bezpiecznemiejsce.
 68. 68. Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania ialarmowania ludności, przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanieich w gotowości do użycia, gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środkówochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności, wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzętratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnegorodzaju zagrożeń, systematyczne szkolenie w zakresie OC, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeńśrodowiska, oraz usuwanie ich skutków.
 69. 69. Zadania obrony cywilnej w czasie wojny organizowanie ewakuacji ludności, organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, udzielaniepomocy medycznej poszkodowanym, organizowanie pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanejludności, zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochronyindywidualnej, prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń, pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefachdotkniętych klęskami, pomoc w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych doprzetrwania, udzielanie doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
 70. 70. Indywidualne środki ochrony ludności płaszcz ochronny (OP-1) odzież ochronna lekka (L-2, L-1) maski izolacyjne i filtracyjne rękawice ochronne
 71. 71. Zastępcze środki ochrony skóry : wszelkiego rodzaju płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe zgumy i podgumowane, z płótna impregnowanego, tkanin zwłókien sztucznych, folii itp.; fartuchy ochronne gumowe, z tkanin podgumowanych iimpregnowanych, skórzane i z tworzyw sztucznych; kombinezony skórzane i ubiory z folii metalizowanej; buty gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych; okulary ochronne; nakrycia głowy gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych.
 72. 72. Zbiorowe środki ochrony ludnościBudowle ochronne:• schrony,• ukrycia,• szczelinyprzeciwlotnicze.

×