Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tunteita hyödyntävä liiketoiminta

Tunteita hyödyntävä liiketoiminta @SomeTime_2016: Tunteita aidosti hyödyntävä liiketoiminta jää puolitiehen, ellei yrityksellä ole keinoja ymmärtää ja hyödyntää myös negatiivisia tunteita.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Tunteita hyödyntävä liiketoiminta

 1. 1. Tunteita  aidos,  hyödyntävä  liiketoiminta  jää   puoli,ehen,  ellei  yrityksellä  ole  keinoja  ymmärtää  ja   hyödyntää  myös  nega,ivisia  tunteita @jjussila #SomeTime2016 @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 2. 2. Kiinnostus työntekijöiden tunteisiin ja itsensä mittaamiseen – miten tukea hyvinvointia ja suorituskykyä? •  Tunteita ei pääse pakoon.Tunteet vaikuttaa tietotyön tuottavuuteen (motivaatio, luovuus, suoriutuminen…) •  Tunneäly (engl. Emotional intelligence, EQ).Tunneälykäs ihminen on itsevarma, joustava, sitkeä, pyrkii kohti tavoitteitaan, sopeutuu helpommin, toipuu stressistä helpommin •  Heikko tunneäly voi olla terveysriski (myös koko työyhteisölle) •  Voisiko negatiivisilla tunteilla olla positiivisia vaikutuksia? @jjussila @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 3. 3. TUNTEIDEN ’TUOTTAVUUSPROSESSI’   TUNTEIDENM I T TA A M I N E N O I V A L L U S   T I E D O S T A M I N E N  H Y Ö D Y N T Ä M I N E N   @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 4. 4. OIVALLUS – negatiiviset tunteet tärkeinä signaaleina •  Joustava, asteittainen ja ulospäin suuntautuva tiedon prosessointitapa – vähemmän vääristyneitä arviota •  Tehostaa muistin tarkkuutta, lisää skeptisyyttä, kannustaa ajattelemaan kriittisemmin ja muodostamaan uusia hyödyllisiä ideoita •  Tylsyys ja syyllisyys voi saada aikaan hyödyllistä käyttäytymistä •  Viha voi antaa energiaa ja hallinnan tunnetta – hyötyä kun ajattelutyö on tehty etukäteen tai ajattelun ei tarvitse olla syvällistä •  Surullinen mieliala tuottaa kohteliaampaa, laadukkaampaa ja argumentoivampaa viestintää •  Lisämotivaatiota ja parempaa suoritusta kateudesta •  Negatiivisten tunteiden jakaminen paransi tiimin suoriutumista analyyttisissä tehtävissä sekä edisti perusteellisempien päätösten tekemistä @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 5. 5. TUNTEIDEN MITTAAMINEN KOKEMUS Itseraportointi Kyselyt Päiväkirjat Sosiaalinen media   FYYSINEN REAKTIO Ihon sähkönjohtavuus Aivojen toiminta Sykkeen vaihtelu   ILMAISU JA KÄYTTÄYTYMINEN Kasvonilmeet Äänensävy Asento Toiminta     @jjussila @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 6. 6. HANKKEISSA TESTATTUJA MITTAREITA Päivittäisten tunnekokemusten seuranta työyhteisössä   Tunneintensiteetin vaihtelun seuraaminen   Tunteiden nimeäminen ja kirjaaminen @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 7. 7. MITÄ TUNNEMITTARIT MITTAA? EPÄMIELLYTTÄVÄ   KORKEA   INTENSITEETTI   MIELLYTTÄVÄ   MATALA   INTENSITEETTI   @jjussila @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 8. 8. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: MOODMETRIC •  Sormus mittasi tunneintensiteettiä melko tarkasti ja auttoi kehittämään tietoisuutta omista tunteista ja käyttäytymisestä, yllättäviä tunnereaktioita •  Tästä huolimatta tunnedatan hyödyllisyys jäi epäselväksi – ei tunnistettu mihin sormusta voisi käyttää •  Ymmärretäänkö emotionaalisen hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin yhteys? •  Tunneälykkyys & tunnesäätelyprosessit hyvin kehittyneitä ja itsestäänselviä? •  Sormus mittaa vain yhtä ulottuvuutta (kiihtyvyys); ei tee eroa positiivisen ja negatiivisen tunteen välillä •  Tekniset haasteet, linkitettävyys muihin sovelluksiin tai laitteisiin, analytiikan ohjaavuus Myös innostuksesta täytyy palautua! @jjussila @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 9. 9. 0.0   10.0   20.0   30.0   40.0   50.0   60.0   70.0   80.0   90.0   100.0   FIRSTBEAT vs. MOODMETRIC @HennaSalonius #Nemohanke
 10. 10. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: EMOTION TRACKER •  Tunteiden nimeäminen oli helppoa (50 %) •  Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut mielipidettä päivittäisten tunteiden seurannan hyödyllisyydestä •  Kuitenkin 50 % vastaajista raportoi oppineensa tunnistamaan ja ymmärtämään tunteitaan paremmin •  Noin puolet vastaajista suosittelisi tunteiden nimeämistä tietotyöntekijöille (?!) •  Aina vapaaehtoisuuteen perustuvaa •  Datan omistajuus – henkilökohtaista ja yksityistä tietoa •  Henkilökohtaisen kehittymisen & itsensä kehittämisen tarkoituksiin •  Palveluna työterveyshuollosta? Tunteiden raportoimisen hyöty realisoituu vain, jos yksilöt haluavat vapaaehtoisesti oppia omista tunteistaan ja kehittää tunneälykkyyttään.
 11. 11. MITTAAMISEN ”OPIT” •  Käyttötarkoituksia tunteiden mittaamiselle: self-management, organisaatiosyke –  Uudenlaisia tapoja seurata omaa hyvinvointia ja suorituskykyä reaaliajassa –  Välitön palaute voi olla erittäin motivoivaa – enemmän proaktiivisia toimia oman hyvinvoinnin suhteen? –  Väline kehittää omaa tunneälyä •  Mittausprosessia suunnitellessa huomioitavaa –  Tavoite ja tarkoitus –  Toistumistiheys & mittausjakson pituus –  Datan omistajuus & eettiset kysymykset –  Käytön helppous –  Työntekijän motivaatio ja kiinnostus mittaamista kohtaan @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 12. 12. HYÖDYNTÄMINEN   •  OrganisaaFo  voi  tarjota  työvälineitä  tunteiden  kanssa  työskentelyyn   –  Tietoisuustaitojen  (mindfulness)  harjoiXaminen  esim.  Headspace,  valmennukset   –  MiXarit  ja  sovellukset  tunnedatan  keräämiseen  ja  analysoimiseen   •  Tunteista  puhumisen  kulXuuri     –  PikaviesFnkanavat  esim.  vain  negaFivisille  tunteille   –  Tiimin  kesken  osana  viikkopalaveria   –  TunnemiXauksista  keskustelu   •  Työn  tuunaaminen  &  työpäivän  aikaisen  palautumisen  mahdollistaminen     –  TyöFlat  esim.  rauhallisen  työn  huone,  päiväunihuone   –  Liikunta,  myös  lyhytkestoinen   –  ”Maiseman  vaihtaminen”   –  Henkilökohtainen  työlista  esim.  negaFiviselle  ja  innostuneelle  mielialalle       Ennakoin,:     Mitä  voin  tehdä,  kun  työn  sujumista  estävä  mieliala  tai  tunne  iskee  päälle?   @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 13. 13. Jari Jussila,TkT MaijuVuolle,TkT Henna Salonius, HM Novi tutkimuskeskus – Tiedosta arvoa @Noviresearch www.tut.fi/novi Tampereen teknillinen yliopisto   @MaijuVuolle maiju.vuolle@tut.fi @Henna Salonius henna.salonius@tut.fi K I I T O S! Miltä sinusta TUNTUU nyt? Piirrokset:Aino Ojala ja Mira Kjemo, Kirjasta Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes Icons made by Freepik from www.flaticon.com  @jjussila jari.j.jussila@tut.fi
 14. 14. TUTKIMUSHANKE JA LÄHTEET   NEMO - BusinessValue from Negative Emotions •  #Nemohanke •  http://nemohanke.blogspot.fi/ •  MaijuVuolle, Henna Salonius, Johanna Lintinen & Julia Mäkinen (2015): "Emotion measurement services for knowledge workers", RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services, 20 p.  •  Harri Jalonen, MaijuVuolle ja Laura Heinonen (toim.) Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes – tulossa helmikuussa 2016,Talentum Pro https://www.talentumshop.fi/negatiiviset-tunteet.html

×