Filipino Worksheet

7,153 views

Published on

Hi Guys! Here's the Filipino worksheet for the group reporting 8D.

Published in: Education, Sports, Automotive
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,153
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Filipino Worksheet

  1. 1. t--.- ...----, ""-,,,,! ~ ~J::}f~1 ! ;0:_, r:,? ~:vL .-1 " . ::!J 1G .) ,mA". PAGBUONGMGA EMPERYOBATAYSA MGA EPIKO ..MGA PAMAMARAANG SUSUNDIN SA PAG-UULATNG MGA EPIKO I Pangkatang Gawain sa Filipino, Unang Markahan, Taong Akademiko 2011-2012 I1. Binubuo ng 5-6 na kasapi ang bawat pangkat para sa .gawaing ito. Pangungunahan ito ng isang pinuno, isang katuwang na pinuno at mga kasapl. Ang bawat isa ay inaasahang makibahagi nang aktibo ayon sa inaasahan at napaqkasunduan ng pang kat. Pin uno: I Seksiyon: : : I Katuwang na Pinuno: : , Mga Kasapi: 1. 2. 3. 4. Pangalan ng Tribo: Paliwanag ukol sa Napiling Pangalan ng Tribo: I , , I , , ;2. Bawat pangkat ay nakatakdang mag-ulat ukol sa isang :epiko mula sa isang partikular na lalawigan. Basahin ang epikong nakaatas sa inyo at humandang magsaliksik. Epikong Nakaatas sa Pangkat lalawigimg Pinagmulan ng Epiko I ! i
  2. 2. 3. Magsasaliksik ang bawat pangkat ukol sa kasaysayan at kabuhayan ng lalawigang pinagmulan ng epikong nakatakda nil,angiulat sa harap ng klase. Isulat sa bahaging ita ang mahahalagang impormasyon ukol sa kasaysayan, lokasyon, kabuhayan, mga katangiail at paniniwala ng mga tao sa lalawigang ito, at iba pang mahahalagang impormasyon. (Maaaring ilakip gamit ang hiwa/ay na pape/ na nag/a/aman ng inyong mga panahaliksik.) " !
  3. 3. 4. Ang bawat pangkat ay kinakailangang bumuo ng 7-10 mga batas panlipunan na nakabatay sa mga pangyayari sa epiko. BATAYANG BATAS PANLIPUNAN NA NABUO PANGYAYARI SA EPIKO "."- ,
  4. 4. 5. Batay sa mga batas panlipunang ito, bubuo ang pangkat ng kanilang ideya ukol sa kalagayang panlipunan, kultura, pulitikal na sitwasyon, ekonomiya, at ugnayang panlipunan ng isang emperyong pamumunuan gamit ang epikong nakaatas sa kanila upang salaminin ang katutubong pamumuhay ng mga lalawigang pinagmulan ng mga epikong ito. Maaari na ring bumuo ng mga simbolong kakatawan sa emperyo na ang batayan ay ang mga batas panlipunan din. MGA SIMBOLO NG AMING ,EMPERYO BATAYAN: Kabuuang Katangian at Nilalaman ng Epiko/ Pananaliksik Ukol sa Lalawigang Pinagmulan ng Epiko SIMBOLONG BUBUUIN: PANGALAN NG EMPERYO Ipaliwanag ang napili ninyong pangalan ng inyong emperyo. Maaaring gumamit ng hiwalay na pireso ng pape/ kung kinakailangan...•.- BATAYAN: Kabuuang Katangian at Nilalaman ng Epiko/ Pananaliksik Ukol sa Lalawigang Pinagmulan ng Epiko SIMBOLONG BUBUUIN: MAPA NG EMPERYO /guhit ang mapa ng inyong emperyo sa bahaging uo. Maaaring gumamit ng hiwa/ay na piraso ng pape/. BATAYAN: Kabuuang Katangian at Nilalaman ng Epiko SIMBOLONG BUBUUIN: BAND/LA NG EMPERYO /guhit ang disenyo ng bandila ng inyong emperyo sa bahaging ita. Maaaring gumamit ng hiwalay na piraso ng papel kung kinakailangan.
  5. 5. BATAYAN: Batas Panlipunan #1SIMBOLONGBUBUUIN: _Iguhit ang larawan ng simbolo.BATAYAN: Batas Panlipunan #2SIMBOLONGBUBUUIN: _Iguhit ang larawan ng simbolo.BATAYAN: Batas Panlipunan #3SIMBOLONG BUBUUIN: _Iguhit ang larawan ng simbolo.BATAYAN: Batas Panlipunan #4SIMBOLONGBUBUUIN: _Iguhit ang larawan ng simbolo.BATAYAN: Batas Panlipunan #5SIMBOLONG BUBUUIN: _Iguhit ang larawan ng simbolo.
  6. 6. BATAYAN: Batas Panlipunan #6SIMBOLONGBUBUUIN: ~--------Iguhit ang larawan ng simbolo.BATAYAN: Batas Panlipunan #7SIMBOLONG BUBUUIN: _Iguhit ang larawan ng simbolo.BATAYAN: Batas Panlipunan #8SIMBOLONGBUBUUIN: _Iguhit ang larawan ng simbolo.BATAYAN: Batas Panlipunan #9SIMBOLONG BUBUUIN: _Iguhit ang larawan ng simbolo.BATAYAN: Batas Panlipunan #10SIMBOLONGBUBUUIN: _Iguhit ang larawan ng simbolo.
  7. 7. 6. Magpepresentaang bawat pangkat ukol sa binuo nilang emperyo. 7. Hindi na kailangang ilahad ang buong kuwento ng epikong iuulat. Ang tanging iuulat at tatalakayin ay ang mga hinangong batas panlipunan mula sa epiko at ang mga katangianjsimbolo ng binuo nilang emperyo. 8. Responsibilidadng bawat mag-aaral na alamin ang kuwento ng bawat epiko. Tandaan: May pagsusulit bago ang bawat pag-uulat. 9. Kailangang makipagkita (consult) ang bawat tribo sa guro at magpasa ng report outline na naglalaman ng kabuuang gawain at takbo ng paq-uulat ISANG LINGGO BAGO ANG AKTUWAL NA PAG-UULAT SA HARAP NG KLASE. Ito ay magbibigay ng sapat na panahon para sa pagbibigay ng guro ng mga payo at mga suhestiyon ukol sa pag- uulat, rebisyon ng mga mag-aaral, at pinal na pagsulat ng report outline. Kakatawan sa isang preliminary grade ang report outline na ito. Ang hindi pagpapasa ay mangangahulugan ng 5.00 na marka bilang preliminary grade. 10. TULONG BISWAL: Ang paggamit ng ng mga viewing rooms (Learning Center, Art...•- Room) at LCD projector (maging ng VHS player, DVD player, TV) ay kinakailangang maitakda agad isang linggo baqo ang araw ng pag-uulat. 11. Sa pag-uulat sa harap ng klase kinakailangang maipaliwanag ng bawat pangkat ang ugnayan ng batas na kanilang binuo, mga simbolo ng emperyo, at ng mga pangyayari sa eplko. 12. Maaaring hamunin 0 bigyan ng iOOpang interpretasyon ng mga nakikinig ang batas at pangyayaring pinag-uugnay. Kailangang humanda ang bawat pangkat na nag-uulat na sagutin ang mga hamon 0 tanong na ito. 13. Ang pag-uulat ay kinakailangang sumunod sa daloy na nakatakda sa ibaba at tumakbo lamang sa loob ng 30 minuto. Ang unang 5 minuto ay nakalaan para sa paghahanda (costume change, stage set-up) at ang 25 minuto naman ay para sa pag-uulat. At hiwalay na huling 5 minuto para sa pagtatanong ng mga kamag-aral. KABUUANG DALOY NG PAG-UULAT UNANG BAHAGI IKALAWANG BAHAGI lKATLONG BAHAGI lKAAPAT NA BAHAGI 14. Mga Batayan ng Pagmamarka sa Pag-uulat: (Rating scale of 1.00 - 5.00) a. Nilalaman - Mahusay 00 ang pagkakaanalisa sa epiko, nasaliksik ba ang lalawigang pinagmulan nito, at nakabuo 00 ng malinaw na batas panlipunan mula rito at inga kaugnay na simbolo ng emperyo?
  8. 8. b. Pamamaraan - Malikhain bang nailahad ang pag-uulat? Halimbawa: Gumamit ba ng tv show format? Nagsagawa ba ng isang shadow play? Nagdula-dulaan? Umawit? Sumayaw? c. Tulong Biswal - Malikhain, makulay, malinis ba ang mga papel 0 materyales na ginamit? Angkop ba ang mga kasuotan? Maparaan ba ito at minimal ang paggasta? .•. . Pagsagot sa mga Katanungan - Nasagot ba nang sapat at mabuti ang mga d hamon/tanong ng klase ukol sa pag-uulat? e. Katakdaan ng Pag-uulat - Nakapagpasa ba ng makabuluhang report outline isang linggo bago ang pag-uulat? Nakipagkita ba sa guro ukol sa mga rebisyon? Sumunod ba sa inaasahang daloy ng pag-uulat? Ang pag-uulat ba ay mabilis na nagsimula at natapos nang ayon sa takdang oras?15. Ang gawaing ito ay kagyat na susundan ng mga nararapat na pagtatasa 0 ebalwasyon (peer evaluation, self evaluation, class grade).16. Narito ang gabay sa pagbuo ng marka para sa isasagawang pag-uulat: BATAYAN NG MARKA SA PAG-UULAT Mula sa Guro Mula sa Buono Klase Mula sa Kaoanakat Mula sa Sarili17. Kinakailangang maging maparaan at malikhain ang mga mag-aaral sa pagbuo ng anumang materyal na kailangan sa gawaing ito upang maiwasan ang anumang paggasta.

×