Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filipino Handout

4,635 views

Published on

Guys! Here's the Filipino Handout that must be studied for the First Quarter Perio 8D.

  • Be the first to comment

Filipino Handout

  1. 1. ANG PANITIKAN .AGO DUMATING ANG .eA KASTILA (-- 15M) ,p ( se !SE<¥. •... ~ , .T· . I. I • If ItTaong Tabon ng Palawan(50,OOO taon) . 1521 ••• PATUNAY ,. PACKAKAROON N8 p.MnllAN NOONt; . IlATUT•• ON. PANAHON --------- .. --_ .._--------------, ,~ Ang pagkakaroon ng sariling baybayln 0 alpabeto ng ating mga ninunong Pilipino .- ang alibata, Ang mga blyas ng kawayan, talukap ng bunga 0 nlvoq, dahon at mga balat ng puno ang nagsllblng sulatan at ang mga panulat ay ang ang anumang matutulis na mga bagay tulad ng lanseta, bato 0 bakal ..Ji--....•. Ang mga pan Itikang oral 0 pasa/lta ay hindi nasupil ng mananakop na Kastlla sa pagpapasalln-salln sa blblg ng mga tao. MeA BAHAGI NO PANITIKANO FILIPINO BAGO DUMATING ANG MGA KASTILA .eA KATUTUa.He SALAYSAY ALAMAT~--------------~K~U~W~E~N~TO~N~G~-B~A-Y-A--N ~ EPIKO--------------------------_._._----------
  2. 2. ---------1----------------------- MGA BAHAGI NG --- EPIKONG KLASIKO ------ • Imbokasyon ng musa • Layunin ng epiko • Paglalarawan ng pakikidigma at pakikipaglaban • Paggamit ng supernatural • Pagiging pormal ng mga salita ng mga tauhan • Pagiging karaniwan ng pagtutulad • Pagiging kagagalang-galang ng 1 kabuuan ng kuwento • Pagkakaroon ng magandang wika I PANGKALAHATANG ~t--- __ KA_T_A_N_G __ I_A_N_N_G_E_P_I_K __ O _ • Mahaba • Batay sa oral na tradisyon I • Di makatotohanang pangyayari, I supernatural na mga gawain, mala- Diyos na bayani na kaugnay ng kabutihan, material at ispiritwal na kalagayan ng mga tribo at katutubo. • Patula • Inaawit • Matiim at seryoso ang mga layunin sa pagpapalaganap ng paninlwala, kauqalian 0 ideyal 0 pagpapahalaga sa buhay • Pagsasalaysay na panlipunan, pangkultura, makabayan at may ilangII ukol sa pana_na_m_p_a_la_t_ay_a --i~I _PAC!_ ••UURI_~G Microepic ~-PKO-l[------------- Ph___ ~a~~:~~ ---------------l
  3. 3. -==--F .CAA:~ID~~N"YM --- (Awit ng Pag-ibig) Noong unang panahon ako ay bata pa, . Natisod mo na ay di pa alintana, . Nang ako ay lumaki at niaging dalaga, Tila sa wari ko ay may pagbabanta pa. Pagsinta mo sa akin ay di ko tatanggapin, Pagkat akongito ay alangang sa tingin, Ako ay mahirap, pangit pa sa tingin, Bakit naman ngayon ay iyong iihigin?--------------------_ _------------- .. KUMINTANG 0 TAGUMPAY (Awit Pandigma) DALIT ON IMNO ( Awit sa Diyos-diyosan ng mgaBisaya) .SA IUlRUNUN•••• 8 .AYAN Aanhjn pa anq damo, Kung patay na ang kabayo. SALAWIKAIN Angmaniwala sa sabl-sabi, Walang bait sa sarili. May tainga ang lupa, May pakpak ang balita. Nasa 0iyos ang aw a, Nasa tao ang gaw a. SAWIKAIN Ang tunay na kaibigan, Sa gipit nasusubukan. Ang taong matiisin, Nakakam it ang m ithiin Ang panahon ay samantalahin Sapagkat ginto ang kahambing KAWIKAAN Walangligaya sa lupa Na di dinilig ng luha. Ang ulang tikatik SiyanQ malakas maQPaputik.~--------------~~~~~
  4. 4. Bungbong kung liwanag, Kung gab; ay dagat. ; Isang tabo, ) BUGTONG Laman ay pako. I Bumili ako ng alipin, Mataas pa sa akin.---------------+--,-----------------------1 Palaisipan: MflY Jsanq prinsesang sa tore ay nakatira, balita sa kaharian, pambihirang ganda. Bawal tumingal I I upang siyay makita. Ana ang gagawin . ng binatang sumisinta. I I Sagot: Iinom ng tubig upang kunway PALAISIPAN mapatingala at makita ang prinsesa. Palaisipan: May isang bola sa mesa. Tinakpan ita ng sumbrero. Paano makukuha _ ang bola nang -hindi nagagalaw ang sumbrero? Sagot: Butas ang tuktok ng sumbrero. Dagang malaki, dagang maliit, Ayto ang ngipin Kong sira nat pangit, Sana ay bigyan mo ng kapalit. BULONG Huwag magagalit, kaibigan, aming pinuputollamang ang sa amiy napag- utusan,~--------------~-------------------~------ KASABIHAN Putak, putak Batang duwag Matapang kat Nasa puqad,

×