Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proves actitudinals

406 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proves actitudinals

  1. 1. Proves actitudinals
  2. 2. definicióInstruments que permeten recollir informació rellevant per a la presa dedecisions pel que fa a valors, interessos i actituds, en general, en versel procés formatiu En la formació ocupacional, els valors formen part intrínseca del procés densenyament – aprenentatge Per tant no es pot dissociar l’actitud de l’alumne dels continguts conceptuals que aprèn
  3. 3. Tipologies Registres anecdòtics Escales dapreciació• Breus descripcions dels comportaments observats dun alumne en situacions • Permet detectar el grau que un variades. Aquestes descripcions han de subjecte presenta el tret avaluat, referir-se a fets significatius, ja sigui, des de la seva absència o escassa perquè ells són característics en lindividu presència fins a la possibilitat de o perquè sestima que són excepcionals i tenir el màxim daquest o duna sorprenents en ell. determinada actitud o conducta Llistes d’aparellament Escales dactitud•Llistat de paraules, frases o oracions que assenyalen amb especificitat certes •Qüestionaris amb una llista tasques, acompliments, accions, denunciats o amb adjectius bipolars. processos, productes daprenentatge, conductes positives o negatives.
  4. 4. Registres anecdòticsData:Alumne/a:Observador/a:Curs:Context:Interpretació/valoració:
  5. 5. Escales dapreciacióIndicadors SI NOParticipa activament en la presa de decissions del grupRespecta l’ordre d’intervencióRespecta las opinions de los demésExposa les idees pròpiesEscolta atentament a los demés
  6. 6. Llistes d’aparellamentIndicadors P F O R MParticipa activament en la toma de decisions del grupRespecta l’ordre de intervencióRespecta las opinions de los demésExposa les idees pròpiesEscolta atentament a los demés P: Permanentment F: Freqüentment O: Ocasionalment R: Rarament M: Mai
  7. 7. Escales dactitudNº INDICADORS TA PA NA/ PD TD ND01 Comparteixo els materials02 M’agrada ajudar als companys quan no entenen una pràctica03 Penso que només s’ha d’ajudar als que s’esforcen04 No m’agrada haver de recollir els equips utilitzats05 M’agrada que els companys progressin en l’aprenentatge06 Estic disposat a col·laborar per tal que el curs s’aprofiti millor07 Em posa nerviós perdre temps per coses que els demés no saben08 Considero que no es pot tenir bones relacions amb tothomTA: totalment d’acord PA: parcialment d’acord NA/ND: ni d’acord ni desacordPD: parcialment en desacord TD: totalment en desacord

×