Planificació estratègica (dafo)

1,826 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,826
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
498
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Planificació estratègica (dafo)

 1. 1. PLANIFICACIÓ Curs de Directors de lleure infantil i juvenil Tema 5 Professora: Roser Armengol
 2. 2. 5.1.- ConceptePLANIFICAR consisteix en orientar recursos econòmics,humans o materials, cap a la consecució d’uns objectius fixatsprèviament.És la funció bàsica de la gestió: −que relaciona el futur amb les decisions actuals per a obtenir els fins del CentreHa de ser efectuada per tot el personal del’organitzacióÉs orientar els recursos cap a la consecució d’uns Professora: Roser Armengolobjectius.
 3. 3. 5.1.- Concepteno és sols un conjunt de tècniques, sinó que comportatambé una forma de pensament:– Analític: tota decisió ha de ser presa després d’un examen exhaustiu de les dades– D’integració: per reunir els resultats en un quadre global– Experimental: el qui la realitza cal que parteixi de la realitat, ha de ser inductiu– Projectiu: per aconseguir orientar el futur Professora: Roser Armengol– Creatiu: hi ha un procés de canvi– Estètic: però alhora útil i eficient
 4. 4. 5.1.- Concepte “Planificar és ...... més que fer plans, és construir tot el futurque es desitja”... establir un objectiu i, després, determinarel curs de l’acció que ha de seguir-se perassolir-ho”... el procés de preparació d’un conjunt dedecisions per actuar en el futur, orientar-lo a Professora: Roser Armengolassolir els fins amb mitjans òptims”
 5. 5. 5.1.- Concepte Principis i avantatges de la planificacióDefineix els criteris de controlMillora l’administració del tempsVisió global de les possibilitats realsExigeix pensar en el fututrObté resultats ajustats a expectativesEstalvia recursos Professora: Roser ArmengolAjuda a solucionar els problemesDetermina les responsabilitats
 6. 6. 5.2.- Tipus de Planificació PLANIFICACIÓESTRATÈGICA TÀCTICA OPERATIVA llarg termini mig termini curt terminifixació dobjectius determinació plans responsabilitats dactuació Professora: Roser Armengol valoració Revisió acció resultats
 7. 7. Curs de Directors de lleure infantil i juvenilPLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA Tema 6 Professora: Roser Armengol
 8. 8. 6.- La planificació estratègicaHa de ser una tasca de l’alta direcció del’empresaHa de fixar els grans objectius de l’empresaa llarg terminiHa de seleccionar el camí adient i eficientper aconseguir els objectius Professora: Roser Armengol
 9. 9. 6.- La planificació estratègicaLa planificació estratègica suposa: Dissenyar el futur que es desitja per al centre, i la millor forma efectiva d’aconseguir-lo. Decidir de forma anticipada, què fer, com fer- ho, quan i amb qui fer-ho. Professora: Roser Armengol Omplir el buit que existeix entre on som i cap a on volem arribar, què som i què volem ser.
 10. 10. 6.- La planificació estratègicaS’inicia ESTABLINT LES METES que l’EE com aorganització vol aconseguir ( mandat, missió...). Suposa la DEFINICIÓ DE LES ESTRATÈGIES a seguir pera aconseguir aquestes metes.DESENVOLUPA PLANS DETALLATS per assegurar laposada en marxa d’aquestes estratègies. Aquests planshan de poder adaptar-se als continus canvis que tenenlloc en l’entorn de l’EE. Professora: Roser ArmengolDEFINEIX UNA ESTRUCTURA D’ORGANITZACIÓ quecomporta tres tipus de plans fonamentals: estratègics,programes a mig termini i plans funcionals i operatius.
 11. 11. 6.- La planificació estratègicaPERMET DISSENYAR LES POSSIBLES ALTERNATIVES per arespondre als possibles canvis a curt, mig i llarg termini.– Al triar una d’aquestes, aquestes alternatives es converteixen en la base per a prendre decisions presents. AFAVOREIX LA PRESA DE DECISIONS, a partir de lesalternatives dissenyades.REQUEREIX DEDICACIÓ, DETERMINACIÓ I PERSISTÈNCIA Professora: Roser Armengolper part de les persones encarregades de l’organització dedel centre i, molt especialment, de la direcció.
 12. 12. 6.1- Etapes de la planificació estratègica1. Anàlisi de l’entorn2. Definició d’objectius3. Definició destratègies a seguir4. Seguiment del pla estratègic Professora: Roser Armengol
 13. 13. 6.1.1- Anàlisi de lentornAnalitzar les característiques pròpies del sector en el qual esmou el centre.Els anàlisis externs i interns aporten les dades necessàries per apoder realitzar un diagnòstic del nostre centre.Aquest estudi resulta imprescindible per adoptar qualsevoldecisió estratègica relacionada amb l’equipament i convé queestigui el més fonamentat possible. Professora: Roser ArmengolUna fórmula destudi: el DAFO.
 14. 14. ANÀLISIS DAFO Curs de Directors de lleure infantil i juvenil Tema6. Planificació estràtegicaper la Planificació Estratègica del centre Professora: Roser Armengol
 15. 15. Ideari Professora: Roser ArmengolQUÈ ÉS UN ANÀLISIS DAFO?
 16. 16. LAnàlisis DAFO és una eina senzilla,però potent, que serveix per determinar els factors quepoden afavorir (Fortaleses i Oportunitats) i obstaculitzar(Debilitats i Amenaces) laconseguiments dels objectius.Té com a finalitat realitzar una planificació estratègica. Professora: Roser Armengol
 17. 17. DAFO= FODA = DOFA = SWOTD EBILITATS F O D AA MENACESF ORTALESESO PORTUNITATS Professora: Roser Armengol
 18. 18. Professora: Roser Armengol1. DIAGNÒSTIC [PROFESSIONAL]DEL CENTRE
 19. 19. 1. 2. PRENDRE DECISIONSProfessora: Roser Armengol
 20. 20. 3. DECIDIR SOBRE EL FUTURProfessora: Roser Armengol
 21. 21. Professora: Roser Armengol4. CONSOLIDAR ELS PUNTS FORTS
 22. 22. Professora: Roser Armengol5. MINIMITZAR ELS PUNTS DÈBILS
 23. 23. COM ES FA UN DAFO? FFortaleses D Debilitats O A Professora: Roser ArmengolOportunitats Amenaces
 24. 24. COM ES FA UN DAFO?Fortaleses Debilitats Professora: Roser ArmengolOportunitats Amenaces
 25. 25. COM ES FA UN DAFO?Bàsicament el podem reduir a analitzar elssigüents aspectes: personal, recursos delcentre, processos i productes. Professora: Roser Armengol Fortaleses Debilitats
 26. 26. COM ES FA UN DAFO?Ajuntament, relació amb altres agentslocals,... qualsevol factor o element externque pugui afectar al nostre centre. Professora: Roser Armengol Oportunitats Amenaces
 27. 27. Fortaleses DebilitatsAspectes interns que representen les Obstacles i limitacions interns que tallen elseves potencialitats i que s’associen a desenvolupament de l’organització deldeterminades caract. de lideratge en centre, i que és necessari eliminar o reduir.l’entorn. Activitats que limiten, inibeixen oElements positius que diferencien a dificulten arribar amb èxit alsl’empresa de la competència, dels objectius.quals podem treure avantatge. Oportunitats AmenacesPossibilitats externes que es capaç Fets externs al centre que, sentd’aprofitar, o a les que es pot accedir i previsibles, si ocorreguessin dificultarienobtenir així beneficis. el compliment dels objectius. Professora: Roser ArmengolAvantatges competitius actuals en Esdeveniments, tendències negativesles quals ens podem recolzar. que inhibeixen, limiten o dificulten el desenvolupament de l’organització i que la poden fer desaparèixer.
 28. 28. Fortaleses DebilitatsOportunitats Amenaces ! Professora: Roser Armengol
 29. 29. L’objectiu final: estratègia Professora: Roser Armengol
 30. 30. PREGUNTES PER UN ANÀLISIS DAFO? Fortaleses Debilitats•Experiències prèvies? •Falta de motivació/elements per portar a•Formació personal? terme el projecte?•Aspectes innovadors recollits al nostres •Falta dexperiència?Projecte Educatiu? •Falta de recursos personals materials?•Cultura de treball en equip o dinnovació? •Continuitat i formació de la plantilla?•Abundants recursos personals, materials, •Falta de compromís de lideratgetemporals? •On els competidors ens superen?•Quins factors faciliten obtenir una bonaacceptació? Oportunitats Amenaces•Tendències de la societat o esti de vida?•Què estan fent els competidors? •Efectes de canvis legislatius?•Desenvolupament tecnològic i innovacions? •Obstàcles en lentorn? Professora: Roser Armengol•Accessibilitat a linformació i investigació? •Pèrdua de personal clau?•Experiències amb altres centres? •Falta de suport financer?•Suport institucionals: Ajuntament, •Influències de la moda?Generalitat…?•Moda
 31. 31. QUÈ ENS HA DE DONAR UN DAFO? IDEES Que ens portaran a establir Professora: Roser Armengol OBJECTIUS I ACCIONS A SEGUIR
 32. 32. COM ES REALITZA?: PROCEDIMENT1. Preparar una llista de fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces claus.2. Compara les fortaleses amb les oportunitats i registrar les estratègies F.O.3. Comparar debilitats amb oportunitats registrar les estratègies D.O.4. Comparar fortaleses amb amenaces i registrar les estratègies F.A.5. Comparar debilitats i amenaces i registrar les estratègies D.A. Professora: Roser Armengol6. Anàlisis comparatiu.7. Establir factors claus per formular les estratègies alternatives.
 33. 33. RESULTAT ANÀLISIS COMPARATIU DEBILITATS FORTALESES LLISTAT FORTALESES DAFO LLISTAT LLISTAT DEBILITATS LLISTAT FO DO OPORTUNITATS OPORTUNITATS LLISTAT Estratègia de creixement Estratègia de supervivència LLISTAT Utilitzar fortaleses per Vèncer debilitats aprofitar les oportunitats aprofitant les oportunitats Professora: Roser ArmengolAMENACES FA Estratègia de supervivència DA LLISTAT Estratègia de fuga Utilitzar fortaleses per Reduir al mín. les debilitats evitar amenaces i evitar les amenaces
 34. 34. EXEMPLE:Professora: Roser Armengol
 35. 35. QUÈ PERMET UN DAFO?L’aplicació d’aquest anàlisis permet: Maximitzar fortaleses Minimitzar debilitats Aprofitar oportunitats Professora: Roser Armengol Neutralitzar amenaces
 36. 36. DAFOPermet sistematitzar tota la informació recollida i es el mètodemés senzill i eficaç per a decidir sobre el futur, per a definirobjectius i fixar estratègies Professora: Roser Armengol
 37. 37. DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i OportunitatsUna vegada completada la matriu de resultats: − Els aspectes recollits en ella són valorats de 1 a 10, establint-se una jerarquia del més important o més present al nostre centre, al menys important. − 1 − 2 − 3 − 4 − 5 − 6 − 7 Professora: Roser Armengol − 8 − 9 − 10
 38. 38. DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats)A partir d’aquest punt, el DAFO estudia les causes i lesconseqüències de cadascun dels aspectes recollits en lamatriu.Ara s’ha de fixar quins són els objectius i quines són lesestratègies més adequades per a aconseguir-los.Ens ajuda a: −plantejar les oportunitats detectades −eliminar o preparar els nostres equipaments contra les amenaces Professora: Roser Armengol −tenir present les pròpies debilitats i fortaleses.
 39. 39. Tria un centre al qual estaries disposatgestionarExplica les característiques del centre, lacompetència de lentorn, el públic potencial,etc. Professora: Roser ArmengolFes un anàlisi DAFO de del centre que has triat
 40. 40. Definició dobjectiusObjectius: −són les situacions a les que esperem arribar −o els resultats que esperem assolir amb la implantació de determinades accions −perquè considerem que aquestes situacions i Professora: Roser Armengol resultats són positius per a l’organització
 41. 41. Definició dobjectiusLa pròpia existència d’una empresa depèn,fonamentalment, de l’existència d’objectiuscomuns − que permetin coordinar totes les activitats − que tots els esforços que es realitzin s’orientin a la seva consecució − que siguin els mateixos per a tota la organització Professora: Roser Armengol
 42. 42. Definició dobjectiusCaracterístiques dels objectius: −Són escassos (no més de cinc). −Són mesurables. −Representen un propòsit a assolir en un termini de temps determinat. −Són factibles de portar a terme. Són realitzables. −Han de ser motivants. −Han de ser clars i comprensibles. −Han de ser assolits i acceptats per tots els nivells de Professora: Roser Armengol l’organització.
 43. 43. Definició dobjectiusSempre que es defineix un objectiu ha de fixar-se −un període de temps a partir des qual s’avaluarà fins a quin punt aquest objectiu ha sigut o no aconseguit. −Quan el període sigui superior a cinc anys, es parla d’objectius a llarg termini −si s’estableix un període inferior, es parla d’objectius a mig i curt termini Professora: Roser Armengol
 44. 44. ACTIVITAT 2Defineix quins serien els objectius del centre que estàsestudiant si tu en fossis el gestor a partir de l’estudi quehas fet anteriorment i de l’anàlisi DAFOJustifica la tria d’aquests objectius Professora: Roser Armengol
 45. 45. Les estratègies a seguirPer a cadascun dels objectius fixats es determinaran lesestratègies a seguirles persones demanen: −uns centres ajustats a la normativa i la legalitat vigents −Que el centre mantingui una actuació eficaç i eficient que, des del punt de vista dels clients, es tradueixi en uns serveis de qualitatCal incorporar elements que millorin la planificació, organització i lagestió dels recursos i serveisÉs definir les accions que es duran a terme per assolir els objectius de Professora: Roser Armengolforma planificada
 46. 46. ACTIVITAT 3Defineix quines accions duries a terme per assolir els 5objectius bàsics que thas plantejat en lexercici anterior Professora: Roser Armengol
 47. 47. RECURSOS DE SUPORT ENLLAÇOS: Fase de Creació d’una estratègia: http://www.youtube.com/watch?v=5okdfoQ9jhk&NR=1 Anàlisis Dafo:http://www.youtube.com/watch?v=el7I3Np4-Ao&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=YcNeBp7-iPI&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=JDx2xBxCs9I Professora: Roser Armengol Planificació estratègica:http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2 _3.htmhttp://edi-ninadedrap.blogspot.com/

×