Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estratègies didàctiques

1,903 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estratègies didàctiques

 1. 1. Estratègies didàctiques
 2. 2. definició“Es el conjunt de procediments recolzats en tècniques densenyament, quetenen per objecte dur a bon terme lacció didàctica, és a dir, arribar a elsobjectius daprenentatge”Són producte de la nostra activitat constructiva i creativa Joan Izquierdo
 3. 3. Elements clau Informació Orientació Motivació pels aprenentatgesDissenyades i Les escollegeixproposades i utilitzapel formador Modulades i controlades pel formador Tècniques Tècniquesensenyament d’aprenentatge Orientades en vers l’alumne (objectius) Joan Izquierdo
 4. 4. Taxonomia de les estratègies didàctiques Joan Izquierdo
 5. 5. Estratègies “Tot element didàctic que serveixi per motivar a l’alumne”Elements clau: L’ús de l’eina, en si mateix, és l’element que motiva a l’alumne Quan més atractiva sigui la forma de presentació del contingutmés sensació causarem en l’alumne Exemple: aprendre aquest contingut fent servir tècniques i einesde la didàctica, com farem en el proper exercici.
 6. 6. Estratègies “Els mitjans faciliten la trobada de lalumne amb la realitat”Elements clau: Les mateixa estratègia mostra el contingut real del que s’had’aprendre. La presenten, organitzen, la connoten afectivament, etc. Locupació de mitjans com la fotografia, diapositives, vídeo, potacostar a lestudiant a realitats inaccessibles, o que simplement noestan al nostre abast. Ensenyar la, peça dun motor, demostracions del funcionamentdun aparell, etc., son exemples clars
 7. 7. Estratègies “Els mitjans compleixen una funció de facilitar i organitzar les accions formatives”Elements clau: Els continguts es presenten seguin una pauta concreta,mitjançant, intruccións, manuals, tutorials, etc. L’objectiu d’aquests recursos es adaptar l’aprenentatge a lavelocitat de processament de l’alumne Un exemple daquesta funció ho trobem en els programesdensenyament assistit per ordinador, on el programa actua de guiametodològica, adaptant-se al nivell i necessitats dels alumnes.
 8. 8. Estratègies“Tota tècnica que suposa una nova forma d’aprendre en els alumnes. ”Elements clau: No necessariament implica la introducció de noves màquines,ordinadors, actualitzacions de material, etc. Més aviat fa referència a estratègies que no ha provat encaral’alumne alhora d’aprendre allò concret (que ha intentat abans) Parteix de la màxima: “si vols obtenir un resultat diferent, intentacoses noves” Per exemple, aprendre els elements del procés de soldar, visitantuna nau industrial
 9. 9. Estratègies “Aquelles de les quals sels atribueix la qualitat de facilitar als alumnes laprenentatge actituds i valors”Elements clau: Alguns mitjans ajuden als estudiants a desenvolupar elpensament, expressar els seus sentiments, emocions, etc. Aquest aprenentatge global sempre dependrà de lescaracterístiques del propi mitjà i de lús que d ell es faci Els enregistraments en vídeo poden ser un mitjà per a expressaridees, emocions, etc, per exemple
 10. 10. Estratègies “facilitant laccés a ella a un major nombre de persones”Elements clau: Implica escollir aquells recursos que seran efectius i útils pelconjunt de la classe. Per exemple, un vídeo didàctic dàmplia difusió, programesdensenyament assistit per ordinador, enciclopèdies en CD Rom, etc.
 11. 11. Lectura dirigida Consisteix en la lectura dun document de manera total, paràgraf per paràgraf, per part dels participants, sota la conducció de linstructor.•Útil en la lectura de material extens que és necessari revisar de manera profunda idetinguda•Proporciona molta informació en un temps relativament curt•Fases: Introducció del material, lectura del document per part dels participants,comentaris i síntesis a càrrec del formador•Seleccionar la lectura dacord al tema. Calcular el temps i preparar el materialdidàctic• Procurar que llegeixin diferents membres del grup. Fer preguntes per a verificarlaprenentatge.
 12. 12. Discussió en grups“La discussió en grup, consisteix en la formació de grups persones amb lafinalitat dintercanviar experiències, idees, opinions i coneixements amblobjectiu de resoldre un problema o situació, prendre decisions, buscar dades osimplement adquirir coneixements aprofitant les aportacions dels participants.” • Propicia la creativitat i participació del grup, aprofita els coneixements i lexperiència del grup, i estimula la reflexió i l’anàlisi • Verificar que el tema a discutir sigui dinterès • Procurar lanàlisi de tots els aspectes del tema • Evitar que un participant monopolitzi la discussió • Tenir tacte i paciència per a comprendre i integrar les opinions dels participants • No permetre que la discussió sestengui massa temps sobre el mateix tòpic
 13. 13. La “pluja d’idees” “També denominada “Brainstorming” és una eina de treball grupal que facilita l’aparició de noves idees sobre un tema o problema determinat”• Sutilitza per a generar un gran nombre didees en un curtperíode de temps• Es pot aplicar en qualsevol etapa dun procés de solució deproblemes• És fonamental per a la identificació i selecció de lespreguntes que seran tractades en la generació de possiblessolucions•És molt útil quan es desitja la participació de tot el grup
 14. 14. Treball en grup“És una de les eines més eficaces de laprenentatge compartit, degut a que facilital’assoliment dels conceptes, desenvolupa el protagonisme, potencia la responsabilitat” •Requereix treballar amb les idees, sentiments i emocions de cada persona •Es necessari entrenar en les regles de la comunicació •Molt important pels participants: saber escoltar, saber intervenir, descobrir els sentiments, utilitzar un llenguatge apropiat
 15. 15. Recerca d’informació“Accions o operacions lògiques que resolen qüestions sobre contingutsmitjançant l’exploració dels temes” S’ha de definir clarament: sobre què buscar informació, quina mancança hi ha a sobre del contingut què necessitaria cercar l’alumne l’àmbit de relacions (mitjançant què l’he de trobar) On buscar, amb quines eines buscar com fer -ho
 16. 16. Estrategies de recerca per internet Emprar cercadors fiables Definir bé les paraules claus Determinar quins operadors lògics emprar Definir en quins índexs buscar Establir la informació relacionada que convé tenir en compte Això permetrà organitzar una adequada estratègica de recerca

×