บทที่ 5 พอลิเมอร์

20,094 views

Published on

1 Comment
76 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,094
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
76
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 5 พอลิเมอร์

 1. 1. บทที่ 5 พอลิเมอร์วิทยาศาสตร์ (ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย..คุณครูจริยา ใจยศ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
 2. 2. ความหมาย “พอลิเมอร์“พอลิมอร์” มาจากคากรีกสองคา คือ poly แปลว่า หลายๆ หรือมาก และ mer แปลว่า หน่วยหรือส่วน หน่วยย่อยซ้าๆ ของโมเลกุล“มอนอเมอร์” มาจากคากรีกสองคา คือ mono แปลว่า 1 หน่วย mer แปลว่า หน่วยหรือส่วนดังนั้น เป็นหน่วยย่อย หรือสารตั้งต้นของพอลิเมอร์
 3. 3. ความหมาย “พอลิเมอร์”คือสารมวลโมเลกุลสูงที่มีโครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยหน่วยซ้าต่อกันด้วยพันธะเคมี
 4. 4. ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ คือปฏิกิริยาที่มอนอเมอร์มารวมกันเป็นพอลิเมอร์ เรียกว่า “ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน”
 5. 5. ปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซซัน มี 2 แบบ คือ1. พอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น2. พอลิเมอร์ไรเซชันแบบรวมตัวหรือแบบเติม
 6. 6. ประเภทของพอลิเมอร์1.พอลิเมอร์ธรรมชาติ ได้แก่ แป้ง ไกลโคเจน เซลลูโลส DNA, RNAยางธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติ เป็นต้น2.พอลิเมอร์สังเคราะห์ พอลิเมอร์ประเภทนี้มนุษย์เป็นผู้สังเคราะห์ขึ้น ได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ ยางสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์
 7. 7. แป้งพอลิเปปไทด์(โปรตีน)เซลลูโลส
 8. 8. คาถามชวนคิด -A-A-A-A-A-A-A-A-A- พอลิเมอร์นี้ มีมอนอเมอร์ชื่อว่า A A-B-A-B-A-B-A-B-A-B พอลิเมอร์นี้ มีมอนอเมอร์ชื่อว่า A-B
 9. 9. โครงสร้างของพอลิเมอร์1. พอลิเมอร์แบบเส้น (linear) จุดหลอมเหลวสูง มีลักษณะแข็งเหนียว กว่าโครงสร้างอื่นๆ เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและแข็งตัวเมื่ออุณหภูมต่า ิ
 10. 10. ตัวอย่างพอลิเมอร์แบบเส้นพอลิไวนิลคลอไรด์(PVC) ได้แก่ ท่อน้า พอลิพอพิลีน (PP) ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดน้า พอลิสไตลีน(PS) ได้แก่ โฟม
 11. 11. 2. พอลิเมอร์แบบกิ่ง (Branched polymer) โครงสร้างแบบนี้มีความหนาแน่นต่า ยึดหยุ่นได้ จุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ากว่าแบบเส้นเช่น พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่า (LDPE)
 12. 12. ตัวอย่างพอลิเมอร์แบบกิ่งพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่า (LDPE) ได้แก่ ฟิล์มห่ออาหารถุงใส่ขนมปัง ถุงเย็นสาหรับบรรจุอาหาร
 13. 13. 3. พอลิเมอร์แบบร่างแห (Cross-linked polymer) เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากพอลิเมอร์แบบเส้นหรือแบบกิ่งมาเชื่อมต่อกันเป็นร่างแหถ้าพันธะเชื่อมระหว่างโซ่หลักมีน้อยก็จะยืดหยุ่นได้ แต่ถ้าเชื่อมมากจะแข็ง ไม่ยืดหยุ่น
 14. 14. ตัวอย่างพอลิเมอร์แบบร่างแห พวกเบกาไลต์ เมลามีน
 15. 15. ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์1.พลาสติก จาแนกได้ 2 ประเภท คือ - เทอร์โมพลาสติก =ร้อนแล้วอ่อนตัว เย็นจะแข็งตัว สามารถกลับ รูปร่างเดิมได้ สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ (โครงสร้างแบบกิ่งและเส้น) - พลาสติกเทอร์โมเซต = ผ่านความร้อนหรือแรงดัน ไม่สามารถ กลับมาขึ้นรูปใหม่ได้ แต่จะเกิดการแตกหัก(โครงสร้างแบบร่างแห)
 16. 16. 2. ยาง จาแนกได้ 2 ประเภท คือ - ยางธรรมชาติ ชื่อทางเคมี พอลิไอโซพรีน ประกอบด้วยมอนอเมอร์ คือ ไอโซพรีน น้ายางพาราเป็นของเหลวคล้ายน้านม - ยางสังเคราะห์ มีสมบัติที่ดีหลายประการที่ยางธรรมชาติไม่มี เช่น ต้านทานต่อน้ามัน และแก๊สธรรมชาติ ตัวอย่างยางสังเคราะห์ เช่น ซิลิโคน- ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา เคมี สลายตัวยาก ยางเอสบีอาร์หรือยางสไตรีนบิวทาไดอีน – ทนต่อการขัดถูสูง
 17. 17. 3. เส้นใย จาแนกได้ 3 ประเภท คือ1. เส้นใยธรรมชาติ2. เส้นใยสังเคราะห์3. เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ เช่น เซลลูโลสแอซีเตต

×