Teori

7,899 views

Published on

Teori

  1. 1. PengenalanPembelajaran bahasa sama ada Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris di sekolah melibatkanpengajaran beberapa kemahiran asas, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca danmenulis. Setiap pelajar perlu menguasai kemahiran ini untuk memastikan mereka bolehmengikuti pembelajaran yang seterusnya.Namun demikian senario pendidikan dari dulu sehingga sekarang masih lagi menunjukkanbahawa kemahiran-kemahiran itu masih lagi gagal dikuasai oleh sebahagian pelajar walaupunsudah menjejakkan kaki di sekolah menengah.Penulisan ini akan membincangkan bagaimana dan apa usaha yang guru lakukan untukmembantu murid-murid yang belum menguasai sepenuhnya kemahiran membaca meskipunsudah lima tahun setengah melalui pembelajaran di sekolah rendah. Beberapa aspek yang akandisentuh dalam perbincangan ini adalah teor-teori pemerolehan bahasa, kaedah dan pendekatanpengajaran serta beberapa perkara tentang pemilihan, penyesuaian dan penggunaan alat/bahanbantu mengajar.TEORI PEMEROLEHAN BAHASABerikut merupakan 3 daripada beberapa teori-teori yang mengkhusus kepada pemerolehanbahasa yang pernah dikemukakan, iaitu Teori Behaviouris, Mentalis dan Konstruktivis.1. Teori Mentalis (pelopor – Bloomfield, Edward Sapir, Fries, Boas dan Brooks)Ahli psikologi yang turut berpegang pada teori ini termasuklah B.F Skinner, Pavlov, Hull danThorndike. Golongan mentalis berpendapat bahawa bahasa dikuasai melalui proses pengulangan.Oleh yang demikian proses pengajaran bahasa haruslah menekankan latihan dan pengulanganyang banyak.Bagi meningkatkan kemahiran bahasa, satu bentuk latihan mekanisme bersistem perlu dilakukan.Teori ini juga mementingkan persekitaran murid untuk membantu proses pengajaran danpembelajaran. Hal ini termasuk pelakuan guru, kawan-kawan mereka sendiri serta suasana dalambilik darjah.1.1 KebaikanKebaikan-kebaikan teori ini ialah:a. Proses pemerolehan/penguasaan sesuatu bahasa adalah melalui latihan secara berulang-ulang.Oleh yang demikian proses pengajaran bahasa dapat dilakukan secara lebih bersistem.b. Mementingkan persekitaran murid untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Halini termasuk pelakuan guru, kawan-kawan mereka sendiri serta suasana dalam bilik darjah.c. Menekankan aspek peneguhan. Ini bermakna murid akan dapat mempelajari sesuatu bahasadengan adanya ganjaran dan peneguhan.1.2 KelemahanWalaupun demikian terdapat beberapa kelemahan teori ini iaitu:
  2. 2. a. Pembelajaran hanya berlaku apabila murid menerima rangsangan dari luar, contohnya dalambentuk penggunaan bahan bantu mengajar. Ini bermakna dalam proses pengajaran danpembelajaran, guru perlu menghasilkan bahan-bahan bantu bagi membolehkan pengajaran danpembelajaran dilaksanakan.b. Pembelajaran bahasa diperolehi melalui ganjaran dan hukuman. Ini bermakna guru mestibersama murid sepanjang pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu pembelajaran bahasa sukardijalankan dengan menggunakan kaedah pembelajaran secara kendiri.. Pembelajaran ini kurang menekankan aspek pembelajaran secara kendiri kerana ia lebihmenekankan kepada aspek pengukuhan, iaitu guru membimbing murid dalam prosespembelajaran mereka. Ini bermakna murid mengharapkan bantuan daripada guru untuk belajar.1.3 Pengaplikasian teori dalam kelas bacaanDalam kelas bacaan, guru boleh mengaplikasikan teori ini melalui latihan secara berulang-ulang.Ini bermakna apabila mengajar kemahiran menyebut suku kata contohnya KV + KVK (LUSUHdan lain-lain), guru akan meminta pelajar mengulangi sebutan bagi suku kata tersebut beberapakali mengikut sebutan yang betul seperti yang diajar. Berkemungkinan kekerapan pengulanganitu bergantung kepada penguasaan pelajar tersebut. Sekiranya budak itu cepat belajar,pengulangan adalah sedikit tetapi jika sebaliknya, pengulangan adalah agak lama sesuai dengankemahiran pelajar. Setelah menguasai kemahiran menyebut suku kata, guru akan diperkenalkandengan perkataan-perkataan yang terbina daripada suku kata tadi. Seterusnya pelajar dimintamemberikan contoh perkataan yang terbina daripada suku kata tersebut. Proses ini adalahberulang kali sehingga penguasaan terhadap kemahiran berlaku.2. Teori Pembelajaran Mentalis (Pelopor – Noam Chomsky)Teori ini menekankan fungsi mental seseorang manusia itu. Menurut Chomsky, kanak-kanakakan mengalami beberapa peringkat perkembangan dalam pemikiran iaitu bermula dari peringkatterendah deria motor, kemudian kepada pra-operasi, operasi konkrit dan operasi formal. Sebagaicontoh, dalam pembelajaran bahasa, kanak-kanak akan menguasai kemahiran memahamiterlebih dahulu sebelum mereka belajar bertutur.2.1 Kebaikana. Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Oleh itu pembelajaranbahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan murid berkenaan.Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru dapat mengawal kadarkemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat.
  3. 3. b. Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid berpeluang belajarsesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif merekasendiri.c. Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berpusatkan pelajarbermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahanpembelajaran berbanding guru. Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk mengajar kemahiranberbahasa.2.2 Kelemahana. Teori ini mementingkan kemahiran tulisan, yang kemudiannya diikuti dengan kemahiranbacaan. Manakala kemahiran lisan pula kurang diberikan perhatian. Ini akan menyebabkansesetengah murid hanya mahir menggunakan bahasa dalam tulisan dan bacaan, tetapi lemahdalam lisan (mendengar dan bertutur).2.3 Aplikasi dalam kelas bacaanGuru yang mengaplikasikan teori ini dalam pengajaran dan pembelajaran akan melakukanperancangan dengan membuat pemeringkatan kemahiran. Ini bermakna, murid akan memperolehsesuatu kemahiran itu secara berperingkat-peringkat sesuai dengan kemahiran dan penguasaanmereka. Kemahiran membaca akan dimulakan dengan kemahiran paling asas iaitu mengenalsuku kata, dan seterusnya kemahiran itu dipertingkatkan kesukarannya sehinggalah muridberkenaan dapat membaca sebuah ayat yang lengkap. Sebagai contoh, dalam pelaksanaanpengajaran ini, guru menetapkan 10 kriteria yang perlu dikuasai oleh murid sebagai bukti merekatelah menguasai kemahiran membaca yang telah ditetapkan. Pada pembelajaran pertama, gurumungkin menetapkan dua kriteria yang perlu dicapai, kemudian dua lagi pada pembelajaran akandatang dan begitulah seterusnya sehingga semua murid berjaya mencapai kriteria tersebut.3. Teori KonstruktivisBerbeza dengan kedua-dua teori terdahulu, Konstruktivis merupakan satu teori yang berpusatkanpelajar. Ini bermakna pelajar adalah bergerak secara aktif untuk memastikan mereka dapatmemahami sesuatu topik yang diajar oleh guru. Teori ini mengetengahkan pendapat bahawapelajar mempelajari sesuatu itu berdasarkan pengalaman sedia ada mereka. Oleh yang demikian,menurut teori ini, guru perlu menyediakan aktiviti yang sesuai dengan pengalaman sedia adapelajar serta dapat mengaitkan pengalaman itu dengan pembelajaran yang bakal diajar. Pelajarpula hendaklah mampu mempergunakan pengetahuan baru itu untuk kegunaan masa hadapan.Peranan guru dalam kelas hanyalah sebagai pemudah cara, pemantau dan penggubal disiplin.Pendekatan ini biasanya akan membuahkan hasil yang baik kerana pelajar akan lebih memahamisesuatu perkara itu sekiranya dia terlibat secara aktif.3.1 Kebaikana. Konstruktivis menekankan cara belajar secara reflektif, iaitu mengaitkan pengalaman barudengan pengetahuan sedia ada murid supaya mereka dapat menggambarkan perkara yang diajardan memudahkan mereka untuk faham.
  4. 4. b. Teori pemerolehan bahasa ini menekankan pembelajaran secara kendiri. Murid akan berusahauntuk memperkembangkan kemahiran/pengetahuan mereka berdasarkan penerokaan danpenemuan hasil daripada aktiviti penyelesaian masalah.c. Pembelajaran bahasa melalui Konstruktivis dapat memupuk semangat berdikari di kalanganmurid. Oleh itu mereka dapat menjalankan aktiviti pembelajaran meskipun tanpa kehadiran guru,ataupun di luar waktu kelas.3.2 Kelemahana. Guru tidak mengajar tetapi hanya menyediakan bahan bantu yang boleh merangsang mindapelajar supaya dapat mengaitkan aktiviti dan bahan bantu itu dengan pengalaman sedia adamereka. Ini menyebabkan guru terpaksa menyediakan pebagai bahan bantu sebelum dapatmelaksanakan pengajarannya.b. Penekanan kepada andaian bahawa murid mempunyai pengetahuan asas atau sedia ada tentangapa yang akan dipelajari dalam pelajaran seterusnya adalah perkara utama dalam pendekatan ini.Tetapi sekiranya andaian guru tidak tepat, berkemungkinan dia murid tidak akan dapat mengikutipembelajaran tersebut.3.3 Aplikasi dalam kelas bacaanTeori Konstruktivis menekankan cara untuk mengaitkan pengajaran dengan pengetahuan sediaada murid supaya mereka dapat menggambarkan perkara yang diajar. Jadi, dalam pengajarankemahiran membaca bagi murid-murid yang dimaksudkan, aktiviti pencetusan idea murid akandilaksanakan terlebih dahulu sebelum guru menerangkan sesuatu konsep atau mengajarkemahiran. Aktiviti pencetusan idea ini boleh dilakukan melalui soal-jawab secara lisan antaraguru dengan murid. Sebagai contoh, guru meminta murid menyatakan apa yang telah merekapelajari sebelum ini atau meminta mereka membaca mengikut tahap kemahiran yang telah diajardalam pelajaran lepas. Melalui aktiviti ini, guru akan dapat mengesan pencapaian murid danseterusnya menyesuaikan pengetahuan tersebut dengan pembelajaran yang baru.
  5. 5. 2. Teori KognitifTeori Kognitif, dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896-1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikolog perkembangan danberpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan, yang bagi Piaget, berarti kemampuanuntuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalamrepresentasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dandiperolehnya schemata—skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya—dalam tahapan-tahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalammerepresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme,yang berarti, tidak seperti teori nativisme (yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagaipemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan), teori ini berpendapat bahwa kitamembangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinyaterhadap lingkungan.Menurut teori ini, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi danpemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Asumsi dasar teoriini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya.Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Menurut teori ini prosesbelajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi secara klop denganstruktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa.Prinsip kognitif banyak dipakai di dunia pendidikan, khususnya terlihat pada perancangan suatusistem instruksional, prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Seseorang yang belajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu 2. Penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke kompleks 3. Belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajianAplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran, guru harus memahami bahwa siswa bukansebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya, anak usia pra sekolah dan awal sekolahdasar belajar menggunakan benda-benda konkret, keaktifan siswa sangat dipentingkan, guru menyusunmateri dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks, guru menciptakanpembelajaran yang bermakna, memperhatian perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilansiswa.

×