Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ตัวเลขไทย

599 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ตัวเลขไทย

  1. 1. ตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิกที่ใช้ประกอบด้วยตัวเลขโดดสิบตัวดังนี้คำาอ่าน ศูนย์ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้าตัวเลขไทย 0 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ตัวเลขฮินดูอารบิก0 1 2 3 4 5 6 7 8 9การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำานวนนับที่มากกว่า 100,000สิบล้าน ล้าน แสน หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วยตัวเลขในหลักทางซ้ายมือของหลักหมื่นเป็นตัวเลขในหลักแสน 100,000 อ่านว่าหนึ่งแสนตัวเลขในหลักทางซ้ายมือของหลักแสนเป็นตัวเลขในหลักล้าน1,000,000 อ ่่านว่า หนึ่งล้านตัวเลขในหลักทางซ้ายมือของหลักล้านเป็นตัวเลขในหลักสิบล้าน10,000,000 อ่านว่า สิบล้านตัวเลขฮินดูอารบิค 2 ,342,054 ตัวเลขไทย ๒,๓๔๒,0๕๔ ตัวหนังสือ สองล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันห้าสิบสี่ข้อความบอกจำานวน 2 ล้าน กับ 3 แสน กับ 4 หมื่น กับ 2 พัน กับ 0ร้อย กับ 5 สิบ กับ 4 หน่วยค่าประจำาหลักและค่าของตัวเลขตามค่าประจำาหลัก
  2. 2. สิบล้าน(10,000,000)ล้าน(1,000,000)แสน(100,000)หมื่น(10,000)พัน(1,000)ร้อย(100)สิบ(10)หน่วย(1)จำานวน 53,289,4625 อยู่ในหลัก สิบล้าน มีค่าเท่ากับ ห้าสิบล้าน (50,000,000)3 อยู่ในหลัก ล้าน มีค่าเท่ากับ สามล้าน (3,000,000)2 อยู่ในหลัก แสน มีค่าเท่ากับ สองแสน (200,000)8 อยู่ในหลัก หมื่น มีค่าเท่ากับ แปดหมื่น (80,000)9 อยู่ในหลัก พัน มีค่าเท่ากับ เก้าพัน (9,000)4 อยู่ในหลัก ร้อย มีค่าเท่ากับ สี่ร้อย (400)6 อยู่ในหลัก สิบ มีค่าเท่ากับ หกสิบ (60)2 อยู่ในหลัก หน่วย มีค่าเท่ากับ สอง(2)การแสดงจำานวนในรูปกระจายเมื่อแสดงจำานวนในรูปกระจาย เป็นการแสดงจำานวนในรูปการบวกค่าของตัวเลขในแต่ละหลักต่าง ๆ ของจำานวนนั้น เช่น จำานวน53,289,462 เมื่อแสดงในรูปการกระจาย50,000,000+3,000,000+200,000+80,000+9,000+400+60+2การเปรียบเทียบจำานวน1. เมื่อมีจำานวน หลักไม่เท่ากัน จำานวนที่มีจำานวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่า เช่น 911,247 มากกว่า 65,3492.เมื่อจำานวนที่มีหลักเท่ากันให้ดูตัวเลขในแต่ละหลักโดยเริ่มจากหลักซ้ายมือสุดถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักถัดไปทางขวามือเมื่อพบหลักที่มีค่าของตัวเลขต่างกัน จำานวนที่มีค่าของตัวเลขในหลักนั้นมากกว่าจำานวนนั้นจะมีค่ามากกว่า เช่นเช่น 759,265 มากกว่า759,184
  3. 3. การเรียงลำาดับจำานวนการเรียงลำาดับจำานวนหลาย ๆ จำานวน เป็นการนำาจำานวนมาเปรียบเทียบกันทีละคู่ แล้วเรียงลำาดับจำานวนจากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามาก เช่น เรียงจากจำานวนน้อยไปหามาก 62,748 / 98,653/ 556,421 / 842,447 / 6,235,187เรียงจากจำานวนมากไปหาน้อย เช่น 6,235,187 / 842,447 /556,421 / 98,653 / 62,748การอ่านตัวเลขในชีวิตประจำาวันจำานวนและตัวเลขสามารถนำามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันมากมายเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บ้านรหัสไปรษณีย์ ป้ายทะเบียนรถ ตัวอย่างเช่นการนำาไปใช้ ตัวอย่าง หลักการอ่านเลขที่บ้าน 338/5แบบที่ 1 อ่านแบบเรียงตัว เช่น สามสามแปดทับห้าแบบที่ 2 อ่านตามค่าประจำาหลัก เช่นสามร้อยสามสิบแปดทับห้าหมายเลขโทรศัพท์0-4334-0092อ่านแบบเรียงตัว เช่น ศูนย์สี่สามสามสี่ศูนย์ศูนย์เก้าโท (ตัวเลข 2 ของเบอร์โทรศัพท์ นิยมอ่านว่า "โท")รหัสไปรษณีย์ 10700อ่านแบบเรียงตัว เช่น หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ทะเบียนรถบน 3659ขอนแก่นอ่านแบบเรียงตัว เช่น บอนอ สามหกห้าเก้า ขอนแก่น
  4. 4. ปีพุทธศักราชและคริสศักราชพ.ศ. 2548ค.ศ.2005อ่านตามค่าประจำาหลัก เช่น- พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด- คริสต์ศักราช สองพันห้า

×