Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sigmund Freud_KPI

299 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sigmund Freud_KPI

  1. 1. ArgumentaceSigmund Freud je pro mě významnou osobností, jelikož jsem ve školním věkuzabředl do svých snů a od té doby mě to táhlo k nevědomí. Pořád jsem přemýšlelo sobě a vnitřních procesech. Tato seminární práce byla psána do předmětu Dějinypsychologie a tohle je zkrácená verze. Přemýšlel jsem o hodně tématech a biografieSigmunda Freuda mi připadala nejsnazší. Názvem se tedy stalo jméno osobnosti,kterou jsem si vybral.Sigmund FreudŽivotVelký muž 19. a 20. století Sigmund Freud, narozen Sigismund Schlomo Freud,přišel na svět v roce 1856 na Moravě v Příboře do rodiny zchudlého židovskéhoobchodníka. Byl nejstarší z osmi dětí jeho matky Amálie Nathansohn Freudové,ke které vždy choval hřejivé city. „O otci tvrdil, že se mu podobá a že po němčástečně zdědil povahové rysy.“ (Plháková, 2006)V roce 1873 se přihlásil na Lékařskou fakultu Vídeňské univerzity. Zde se setkávás další otcovskou osobou Ernstem Wilhelmem Ritter von Brückem. Tento známýfyziolog vzbudil v mladém Freudovi zájem o vědu a výzkum. Fyziologický přístupk psychologii jej zaujal natolik, že přerušil studium medicíny, aby mohl provádětvýzkum v Brückeově Fyziologickém institutu. (Hunt, 2006) Bohužel nebyl z majetnérodiny. Z finančních důvodů opouští dráhu výzkumníka a dokončuje doktorskéstudium roku 1881.V roce 1882 potkává Marthu Bernaysovou, zamilovává se do ní a po časese zasnubují. Freud stále neměl jistý příjem a nedokázal svou rodinu zajistit. Nejlepšímožností bylo otevřít si vlastní soukromou praxi, jenomže na to potřeboval klinickézkušenosti a průpravu ve specializaci. Nastoupil tedy do Vídeňské všeobecnénemocnice. Místo získal u váženého neuropatologa Theodora Hermanna Meynerta.Pod jeho vedením a se zálibou v neurologii se Freud brzy stal odborníkemna diagnózy chorob a různých poškození mozku. (Hunt, 2006)
  2. 2. „V té době, ... , Freud krátce experimentoval s kokainem. Sám jej užíval a nabízel jejv lékařských kruzích jako hodnotné analgetikum a antidepresivum. Pak se všaku jednoho přítele, který kokainu propadl, setkal i s jeho zhoubnými účinky; potom užtuto látku neprosazoval. ...“ (Hunt, 2006)Z Vídeňské všeobecné nemocnice se přesunul do soukromého léčebného ústavu pronervově nemocné z nejvyšších společenských kruhů, odtud také odjíždí na stážke slavnému francouzskému psychiatrovi a neuropatologovi Jeanu MartinuCharcotovi. (Plháková, 2006) Po návratu z Paříže roku 1886 otevírá ordinaci jakospecialista na neurologické a mozkové poruchy. (Hunt, 2006) Neměl však velkouklientelu, tak byl rád, že mu jeho blízký přítel a úspěšný lékař a fyziolog posílalhysterické pacienty. (Hunt, 2006)První krok k psychoanalýze přichází s prosbou baronky Fanny Moserové o léčbu.Trpěla tikem v obličeji, halucinacemi, děsivými sny, její řeč často přerušovalokřečovité brebentění a cítila nenávist k neznámým lidem. (Hunt, 2006) Jeho přímýpostup, zeptat se na symptom, baronku podráždil. Ta mu řekla, aby se ji stále neptala nechal ji povědět, co mu musí říct. (Hunt, 2006) „Freud zjistil, že když pacientoviumožní hovořit o všem možném, co mu přijde na mysl, ... , představuje to efektivnějšícestu ke skrytým vzpomínkám než pobízení a pronikání k jádru věci; tak nakonecdospěl k využití nesmírně důležité léčebné i výzkumné techniky „volných asociací“.“(Hunt, 2006)Definitivně přechází od neurologie k psychopatologii a psychologii. (Plháková, 2006)Na podzim roku 1902 získal titul mimořádného profesora a krátce poté se kolem nějtvoří malá skupina doktorů, kteří se pravidelně scházejí každou středu u Freudovýchdoma. V roce 1906 měla skupina již 16 členů, mezi nimi Alfred Adler, Wilhelm Stekela Otto Rank. V tomtéž roce si začal Freud dopisovat s Jungem.Roku 1923 Freuda dohnal jeho zlozvyk. Od 26 let kouřil, nejdříve cigarety potédoutníky. Dokázal jich během jednoho dne vykouřit na 20 kusů. Našli mu nádorv ústní dutině. Podstoupil více než 30 náročných operací a trpěl velikými bolestmi.„V následujících 16 letech se o něj obětavě starala nejmladší dcera Anna, a to v roliošetřovatelky i sekretářky.“ (Plháková, 2006)
  3. 3. V březnu 1938 vpadlo Německo do Rakouska, tisíce lidí včetně Freuda a jeho rodinybylo zatknuto Gestapem. Díky pomoci Ernesta Jonese, kněžny Marie Bonapartovéa dalších, Freud s jeho manželkou a dcerou Annou odcestovali v roce 1938do Londýna.O rok později Sigmund Freud umírá. „Freud was then 82 and had been in constantpain from throat cancer for 16 years. He had refused to take any form of pain-killingdrugs, saying he preferred to think in torment to not being able to think clearly. Barelya year later, on Sept. 23, 1939, he died in London.“ (Jones, 1988)Teorie osobnostiStruktura osobnostiPředchozí zkušenosti byly jako díly skládanky, které při vlastní psychoanalýze složildo teorie. „Byl přesvědčen, že traumata a konflikty z raného dětství mohoupřetrvávat, že jsme ovládání nevědomými silami, že co je nevědomé, to lze vyvolatskrze volné asociace, že odmítáme bolestivý osobní vhled a že často převádímenaše pocity vůči jednomu objektu na jiný.“ (Kassin, 2007)Podle Freuda je větší část osobnosti nevědomá. Osobnost člověka připodobnilledovci, kde viditelná část ledovce znázorňuje i viditelnou, tedy uvědomovanou, částmysli. Ta se skládá z toho, co si člověk v dané chvíli myslí, uvědomuje. Tak jakoledovec je většina mysli pod hladinou, tuto část nevidíme, neuvědomujeme si ji, tedyji nazýváme nevědomou. V nevědomí se skrývají myšlenky, pocity a vzpomínky,které, pokud mají dostatek energie nebo je vědomá část oslabena, se snaží dostatdo vědomé části, to jsou pak přeřeknutí (Freudian slip), vtipy nebo sny. Freud popsali část těsně pod hladinou, prostor mezi viditelnou částí a ponořenou. Nazval jipředvědomí. „Obsah předvědomí není ohrožující, je jen přechodně mimo vědomí a jepro mysl snadno dostupný.“ (Kassin, 2007)Freud také hypoteticky rozdělil onen ledovec do tří vzájemně se ovlivňujících částí.Pojmenoval je zvířecí id, morální superego a řídící ego.Nejhlouběji se nachází id, které je celé pod hladinou, tedy naprosto nevědomé. Jes námi již od zrození, jsou to naše pudy a instinkty. Tato část funguje na principuslasti, stimuluje nás uspokojovat základní potřeby, jako je hlad, sexuální chtíč,
  4. 4. žízeň... „Pokud by impulzivní novorozeně, které ovládá id, umělo mluvit, křičelo by:„Chci to a chci to hned!“ (Kassin, 2007)Z největší hloubky po nejvyšší vrchol ledovce sahá superego. Je to souhrn všechmorálních zásad a etických kodexů, které do nás podle Freuda vštípí výchovou užv raném dětství. Díky principu odměn a trestů si dítě začne uvědomovat, co jesprávné a co je špatné.Zbývá ego, řídící pracovník vědomí, kontrolor. „Mnohé jeho procesy jsoupředvědomé – nejsou vytěsněné, ale nestojí ve středu pozornosti.“ (Hunt, 2006)Funguje jako prostředník mezi chci id a měl bych superega. (Kassin, 2007)Zabraňuje nám porušit společenské zásady a snaží se uspokojovat naše potřeby.Klíčová slova – biografie, Sigmund Freud, dějiny psychologie, psychologie, teorieosobnosti, Sigismund Schlomo Freud, psychoanalýza, Vídeňská psychoanalytickáspolečnostAnotaceDílo pojednává o životě Sigmunda Freuda od jeho narození v roce 1856 po jeho smrtv Londýně roku 1939. Tato práce byla psána jakožto seminární práce do předmětudějiny psychologie. V této variantě seminární práce se pojednává i o teorii osobnosti,která se stala jedním ze základních pilířů psychoanalýzy. Cílem práce je popsat životosobnosti, jež se stala zakladatelem jedné z velkých psychologických škol.ZdrojePLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 328 s. Psyché (Grada). ISBN978-80-247-0871-3HUNT, Morton. Dějiny psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 708 s. Psyché (Grada). ISBN 80-736-7175-1STONE, Irving. Vášně mysli: román o životě Sigmunda Freuda. 1. vyd. Překlad Jan Sládek. Brno:JOTA, 2010, 962 s., [16] s. barev. obr. příl. Psyché (Grada). ISBN 978-807-2177-929KASSIN, Saul M. Psychologie. Vyd. 1. Překlad Dagmar Brejlová, Veronika Sobotková, HelenaŠolcová. Brno: Computer Press, 2007, xxiii, 771 s. ISBN 978-802-5117-163FREUD, Anna. Já a obranné mechanismy. Vyd. 1. Překlad Petr Babka. Praha: Portál, 2006, 119 s.Spektrum (Portál). ISBN 80-736-7084-4
  5. 5. - Dílo je psáno dcerou Sigmunda Freuda - Vydáno odborně zaměřeným vydavatelstvímJones, D. (1988, Jun 11). Freuds biographer finds a haven in toronto the man whorescued sigmund freud from the gestapo. Toronto Star. Retrieved fromhttp://search.proquest.com/docview/435754174?accountid=16531 - Proquest je již delší dobu volnou databází odborných článků - Tento článek je psán osobností známou v psychologických kruzíchwww.wikipedia.org

×