Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečná práce z kurzu práce s informacemi

297 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečná práce z kurzu práce s informacemi

  1. 1. Závěrečná práce z Kurzu práce s informacemiArgumentaceTuto seminární práci jsem si vybral díky velkému zájmu o ekonomický a informační systémPOHODA. Cílem každé organizace je dosahovat maximálního zisku, či naplňovat veřejnýzájem. K tomu, aby organizace dosáhl stanovených cílů, je třeba zabezpečit, aby všichnipracovníci měli k dispozici ve správnou chvíli ty správné informace pro svoji činnost avedoucí pracovníci kvalitní informace pro rozhodování při řízení jednotlivých činností aprocesů v organizaci.AnotaceSoučasné ekonomické prostředí je charakteristické silnou konkurencí ve všech oborechpodnikatelské činnost a snižováním rozpočtových prostředků u veřejného sektoru,to ve spojení s odstraňováním obchodních bariér a rychlým technologickým rozvojem vede,pokud chce organizace v těchto podmínkách uspět, ke stále častějšímu zaváděníekonomických informačních systémů do struktur organizace. Klíčovou se stává schopnost navšechny tyto změny rychle reagovat nebo je dokonce předvídat a přitom co nejefektivnějivyužívat omezené zdroje, které má organizace k dispozici. V úvodní části této práce budedefinován ekonomický informační systém, dále bude popsán ekonomický a informačnísystém POHODA a závěr práce je pak věnován vybraným modulům tohoto systému.Klíčová slovasystém, evidence, zdroje, pohoda, účetnictví, moduly
  2. 2. Téma: Ekonomický systém POHODA1 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Pokud mluvíme o informačních systémech, je v první řadě třeba definovat, co je považovánoza informace a definovat rozdíl mezi daty a informacemi. Zatím co data jsou „tvaremmnožného čísla latinského slova datum, které lze vyložit jako něco daného a které bylopůvodně odvozeno z příčestí minulého slova dare, tedy dát“. V kontextu klasické počítačovévědy se pak pojem data vždy používal jako označení pro čísla, text obraz a další smyslovévjemy v podobě vhodné pro zpracování počítačem [1 s. 2]. Data slouží k prezentaci faktůatributů, obrazu děje a věcí, představují surovinu ze které se informace tvoří. Z této definiceplyne následující závěr: „Informace je podmnožina poznatků, která je někým použitakonkrétní situaci pro řečení problémů“ [1 s. 3]. Informace jsou datové soubory,které dohromady nabízejí nové poznatky datovým vlastníků. Například, devizový kurz je proobyčejného člověka jen soubor dat, ale pro finanční analytiky je to informace, protože spolus dalšími historicky informacemi, to dát určitou představu o krátkodobých měnovýchtrendech [2].Podmínky, které musí být pro informace splněny, aby se staly cennými [2]:  Čas, informace, musí být k dispozici v době, kdy je potřeba.  Obsah, informace musí být přesná (spolehlivá) a významná (musí mít pro rozhodovatele vypovídací hodnotu), úplná (částečné informace mohou způsobit více škody než užitku), přesné (informace by neměly vést k informačnímu nepořádku) a musí být možné je měřit, musí být vyčíslitelné. Co neměřím, neřídím;  Formulace, informace musí být předloženy v jednoduché formě, musí být podrobně, logicky postaveny.IT oddělení má za úkolem zpracování a úpravy informací. Zpracování dat nelze považovat zainformační systém. Stejné údaje a informace by neměly být také považovány za stejné.Systém zpracovávající dat je jen jednou ze součástí manažerského informačního systému.Mluví-li se o informačních systémech, měla být uvedena definice systému. Systém může býtdefinována jako „účelově definovaná množina prvků (objektů) a množina vazeb mezi nimi, ježjako celek vykazují určitou funkci“ [3 s. 17]. Tato skupina spolupracujících prvků, kterépracují na dosažení společného cíle, přetransformovává vstupy na výstupy v organizačníchtransformačních procesech [4].
  3. 3. Z tohoto tvrzení může být učiněn následující závěr. Každý systém se skládá z minimálnětřech složek:  vstup;  proces;  výstup.Cílem a účelem každého informačního systému je konverze dat do informací. Tento proces seskládá ze čtyř základních prvků [2]:Všechny komponenty informačního systému jsou vzájemně spojeny a nemohou existovatsamostatně. Vzájemné vztahy mezi prvky jsou nadefinovány tak aby bylo dosaženoco nejvyšší efektivity procesů. Komponenty informačních systémů a jejich vztahy jsouuvedeny na následujícím obrázku. Lidské zdroje: Koncoví uživatelé a IS specialisté Hardwarové zdroje: Zařízení a Média Kontrola výkonnosti systému Softwarové zdroje: Programy Přetváření Vstupní Výstupní dat na data informace informace Ukládání datových zdrojů Datové zdroje: Data, Modely a Vědomosti Obrázek 1: Komponenty ekonomického informačního systému Zdroj: Vlastní
  4. 4. 2 EKONOMICKÝ A INFORMAČNÍ SYSTÉM POHODAProgramy POHODA je komplexní ekonomický a účetní software pro malé, střední a většífirmy jak z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést daňovou evidenci i účetnictví.Ekonomický systém pohoda je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky,podnikatele a společnosti, jejichž oborem je obchodem či poskytování služeb, ale i prosvobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace.Základem ekonomického systému POHODA je propracovaný adresář a řada agend prosouhrnné řízení firmy. Například lze uvést agendy faktur, Banka, Pokladna, Majetek, Skladyatd. Tento ekonomický systém umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, účtování zásobjak metodou A tak i B a zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců. Systém Zvládnepobočkové zpracování dat, homebanking, obchodování na internetu i prodej zásob pomocívestavěné prodejny nebo pomocí modulu pro offline maloobchodní prodej. Podporuje cizíměny včetně automatického načítání kurzového lístku. Umožňuje sledování salda a finančníanalýzu [5].Součástí ekonomického a informačního systému POHODA je editor tiskových sestavREPORT Designer pro úpravu tiskových sestav a vytváření vlastních tiskových výstupů.Systém lze rozšířit připojením celé řady přídavných zařízení. Tento systém je velice variabilnípředevším s ohledem na různé použití technologie, úrovně funkcí obsažených v systému.Nabídka několika obsahově odlišných variant a síťových verzí variabilitu ještě rozšiřuje [5].2.1 Komu je účetní program POHODA určenÚčetní program POHODA je především určen pro živnostníky a malé firmy, ve kterých máveškerou administrativu od vystavování pokladních dokladů přes vedení skladů a daňovéevidence nebo účetnictví až po sestavování podkladů pro daně z příjmů na starosti jednaosoba, většinou majitel. Je určen různě velkým firmám, ve kterých se o jednotlivé oblastiobchodních, evidenčních, administrativních a účetních činností dělí více osob z řadzaměstnanců nebo externích spolupracovníků, příp. majitelů. Dále pak účetním (samostatnýmúčetním nebo účetním firmám) vedoucím účetnictví na zakázku pro jiné subjekty av neposlední řadě je účetní program pohoda určen příspěvkovým a neziskovým organizacímvedoucím účetnictví [5].Pro společnosti s velkým databázovým zatížením je určena řada POHODA SQL nebonejvyšší řada POHODA E1 využívající technologii klient-server „způsob vnitřníhouspořádání a správy lokální sítě (LAN). Uspořádání C/S je tzv. dvouúrovňové, kde klienti jsoujednotlivé počítačové stanice uživatelů a server je centrální víceuživatelský počítač“ [6 s. 244],výrazným způsobem se tak zvyšuje bezpečnost dat, umožňuje se velký počet současněpracujících klientů a zpracování velkého objemu dat.
  5. 5. 2.2 Moduly ekonomického a informačního systému Pohoda2.2.1 Daňová evidenceJedním z pilířů daňové evidence je agenda Peněžní deník. Ten vytváří POHODA automatickyna základě dokladů, které jsou vkládány do agend Pokladna a Banka. Zde se volí pouzevhodná předkontace zaúčtování. Tento koncept umožňuje oddělené vedení pokladní knihya knihy bankovních výpisů, ovšem je i nadále možno pracovat s celým deníkem najednou. Obrázek 2: Daňová evidence Zdroj: STORMWARE (2012)Funkce modulu daňové evidence v ekonomickém a informačním systému POHODA [5]:
  6. 6. 2.2.2 Vedení účetnictvíPOHODA je určená pro zpracování účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečnýcha příspěvkových organizací. Obsahuje všechny povinné účetní knihy. Lze v ní sledovatvšechny náklady a výnosy přehledně členěné na střediska, činnosti a zakázky [5].Obrázek 3: Vedení účetnictvíZdroj: STORMWARE (2012)
  7. 7. ZDROJE[1] SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2001, xvii, 507 s. ISBN 80-717-9409-0.  Kniha je obsahuje přehledné informace  je psaná srozumitelně  známý autor[2] DEFINITION OF INFORMATION SYSTEM. Business Intelligence Secrets [online]. © 2012 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.business-intelligence-secrets.com/articles- directory/definition-of-information-system/  odborný zdroj  se zkušeností angličtiny, snadný překlad  přehledná stránka[3] DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody manažerského rozhodování: konkrétní příklady využití metod v praxi. Praha: Grada, 2005, 166 s. ISBN 80-247-1338-1.  odborný text  známý autor  téma rozebrané do hloubky[4] Systém. ABZ [online]. © 2005-2006 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://slovnik-cizich- slov.abz.cz  snadno dostupná stránka  široký archiv slov  snadná přehlednost  pravidelný přísun nových informací[5] Ekonomický a informační systém POHODA. STORMWARE [online]. © 2012 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/  Oficiální stránka  informace z první ruky  maximálně důveryhodná[6] WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. Praha: Grada, 2003, 253 s. ISBN 80-247-0449-8.  známé dílo oboru  populární autor

×