Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O čem je síťová neutralita?

794 views

Published on

Moje přednáška na konferenci Law FIT 2015. Snažil jsem se v ní nastínit problém síťové neutrality (v jeho původním významu) formou, srozumitelnou i pro lidi z jiných oborů.

Originál této prezentace, stejně jako další mé příspěvky z různých konferencí, najdete v mém archivu, na adrese http://www.earchiv.cz/i_paper.php3

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O čem je síťová neutralita?

 1. 1. O čem je síťová neutralita? Jiří Peterka nezávislý konzultant a publicista pedagog na MFF UK
 2. 2. co je síťová neutralita? • je to především nový buzzword (klíčové slovo) • kterým se ohání stále více lidí, a skoro každý si pod tím představuje něco (trochu či hodně) jiného • může se týkat celé řady aspektů (a jejich ovlivňování): • fungování protokolu IP • a dalších protokolů z rodiny TCP/IP, na kterých je postaven dnešní Internet • výběru protokolů, služeb, aplikací a koncových zařízení • uživatel je omezován v tom, co může/smí používat • dostupnosti určitých míst/objektů na Internetu • selektivní blokování celých serverů, jednotlivých stránek, souborů, streamů ... • započítávání přenesených dat do různých kvót • nejčastěji: započítávání do objemových limitů v rámci FUP (Fair Use Policy) • ……..
 3. 3. jak funguje protokol IP? • představa: • vytváří rouru, kterou se přenáší data: všechna najednou !!!! • protokol IP nedělá rozdíl mezi přenášenými daty • nezajímá se o jejich původ/charakter, se všemi nakládá stejně !!!! • v dobrém: snaží se přenést všechna data • i ve zlém: když z kapacitních důvodů nestíhá, musí některá data dočasně pozdržet či rovnou zahodit – a všem měří stejně !!!! • postupuje bez ohledu na to, co jsou data zač / od koho jsou / kam směřují • protokol IP vůbec negarantuje, že data přenese • v případě nutnosti (z kapacitních důvodů) má právo je zahodit • pokud dojde k poškození přenášených dat, zahodí je (a pokračuje dál …) • protokol IP negarantuje pravidelnost doručování dat • data mohou být (a bývají) doručována nepravidelně, s měnícím se zpožděním • celkové zpoždění při přenosu se mění a nelze ho odhadnout (ani shora omezit) protokol IP
 4. 4. komu vadí chování IP a komu ne • nepravidelnost doručování protokolem IP: • nevadí „datovým“ aplikacím a službám • jako je přenos souborů, el. pošta, ….. pro které také protokol IP vznikl • protože ty svá data nezpracovávají průběžně • ale čekají, až je dostanou všechna, a teprve pak s nimi něco dělají • proto na pravidelnosti doručování jednotlivých částí dat nezáleží !!!! • vadí multimediálním aplikacím a službám • jako je přenos obrazu a zvuku • protože ty svá data zpracovávají průběžně • zobrazují je / přehrávají průběžně • jakákoli nepravidelnost v doručování je ihned patrná • lidské oko spolehlivě zaznamená jakékoli kolísání rychlosti • ale nemusí zaznamenat poškození nějakého dílčího kusu dat • například jednoho políčka filmového pásu
 5. 5. IP & everything • protokol IP je dnes velmi populární a používá se i pro takové věci, pro které se příliš nehodí (nebyl/není pro ně určen) • zejména: nehodí se pro přenos multimediálních dat (zvuku, obrazu) • přesto se pro jejich přenos používá !!!! • proč? • slogan: IP over Everything • protokol IP dnes funguje nad jakoukoli přenosovou technologií • Ethernet, xDSL, mobilní, …. • důsledek: • můžete se připojit k Internetu pomocí jakékoli (dostupné) technologie • slogan: Everything over IP • díky rozšíření protokolu IP chce každá aplikace/služba fungovat i nad protokolem IP • i když se k tomu IP nehodí !!! • důsledek: • VOIP, IPTV, ………. protokol IP
 6. 6. důsledky a možné řešení • provozování multimediálních služeb nad protokolem IP je možné, ale je problematické • takovéto služby nemohou fungovat garantovaným způsobem • protože protokol IP jim nic negarantuje • viz telefonování po Internetu – občasné zkreslení, výpadky, zamrznutí, …. • co s tím? Jsou 2 možnosti: • „přístup hrubou silou“ • přenosové kapacity se záměrně předimenzují („nafouknou“) tak, aby co nejméně často docházelo k situacím, kdy protokol IP „nestíhá“ a musí data zadržovat, či dokonce zahazovat • jde jen o „statistické“ řešení • funguje pouze s určitou pravděpodobností • změna způsobu fungování protokolu IP • tak, aby už neměřil všem stejně • ale (dílčí možnosti): 1. některým datům dával přednost 2. některým datům přímo garantoval, že je přenese všechna a včas označováno jako: QoS (podpora Quality of Service) jde o porušení neutrality
 7. 7. podpora QoS • řešení „hrubou silou“ • je možné všude, je (principiálně) nejjednodušší • nemusí se měnit způsob fungování protokolu IP (neporušuje jeho neutralitu) • zavedení podpory QoS • je poměrně komplikované, je možné jen někde • lze aplikovat pouze „ve své síti“ (jen tam, kde vlastním/rozhoduji) • v praxi: jen v síti konkrétního ISP (včetně přípojek koncových uživatelů) • není reálná šance aplikovat v „otevřeném“ Internetu • představuje to porušení neutrality protokolu IP • které může být pozitivní/žádoucí (ale i negativní/nežádoucí) • záleží na tom, jak je vše realizováno • zda vyšší prioritu / garanci mají data podle svého druhu • zda jde o zvuková data, obrazová data, … • zda vyšší prioritu / garanci mají data podle svého původu …… • např. zda jde o data od Google (YouTube apod.) „dobře“ „špatně“ snaha najít a vymezit tzv. opodstatněné řízení provozu bývá i levnější ….
 8. 8. jiné řešení (jak poskytnout „lepší zacházení") • ještě „pod“ protokolem IP • jakoby: rozdělení „jedné roury“ na „více rour“ • souběh Internetu a IPTV na přípojce xDSL • souběh Internetu a telefonu na kabelové přípojce rozdělení jedné přenosové kapacity na několik částí protokol IP protokol IP protokol IP všechny druhy provozu sdílí společnou kapacitu jeden druh provozu má určitou kapacitu vyhrazenu jen pro sebe Internet IP (pro O2TV) IP (pro Internet) xDSL přípojka kabelová přípojka IP (pro Internet) IP (pro telefon) zde není reálné lze realizovat na „vlastní“ přípojce providera lze realizovat na „vlastní“ přípojce providera
 9. 9. jiné řešení (jak poskytnout „lepší zacházení") • „dát přednost“ určitým datům • na celé cestě od zdroje až k příjemci • nebo alespoň na části této cesty • možnosti: • dát jim přednost v rámci „stejné cesty“ • viz podpora QoS • najít pro ně jinou (lepší) cestu • skrze jiné než (standardní) směrování • směrování dat v Internetu • standardně: je neutrální • není závislé na druhu/původu dat • neptá se, co jsou data zač, odkud jsou .. • možná alternativa: • směrování závislé na druhu/původu dat ISP IX ISP obsah z jiných zdrojů„privilegovaný“ obsah nebo příplatku
 10. 10. názor: kde je největší problém? • síťová neutralita je sama o sobě složitou technickou otázkou • úkolem je „vyladit“ celý komplexní systém tak, aby fungoval co nejlépe (a také spolehlivě, bezpečně, plynule ….) • … aby vůbec fungoval …. situace v okamžiku, kdy Evropská komise začala představovat svou novou strategii Jednotného digitálního trhu (DSM) – 6.5.2015, 12:00 jitter mimo pořadí ztráty
 11. 11. • síťová neutralita je sama o sobě složitou technickou otázkou • jejím úkolem je „vyladit“ celý komplexní systém tak, aby fungoval co nejlépe (a také spolehlivě, bezpečně, ….), aby byl dostupný, …. • ale (ještě k tomu): • do celého problému stále více „prosakují“ komerční zájmy • cílem se stává „vyladit“ celý systém tak, aby vynášel co možná nejvíce … • další problém: • ve hře je více (vzájemně si konkurujících) hráčů ….. s různými zájmy ….. • zájmy providerů se mohou lišit (a liší) od zájmů poskytovatelů obsahu ….. • do celého problému začínají zasahovat i mocenské/politické zájmy • různé „zájmové skupiny“ (i celé státy) mohou mít specifické cíle a zájmy • například selektivní omezování či úplné blokování určitých zdrojů • stále větší kontrolu nad …….. názor: kde je největší problém? názor: stává se z toho neřešitelný problém !!!!!
 12. 12. jak je možné porušovat síťovou neutralitu? • poskytovat někomu „lepší zacházení“ • může být žádoucí – pro optimalizaci fungování služeb • může být nežádoucí …. • záleží na motivaci, způsobu realizace, kritériích, ….. • poskytovat někomu „horší zacházení“ • může být nezbytné – pro řešení problémů • problémů spojených s kapacitou, ohrožením (útoky), fungováním sítě, ….. • opět: záleží na motivaci, způsobu realizace, kritériích, aktuální situaci, .. • může být (i velmi) nežádoucí • možné formy: • omezení • „přiškrcení“ (nižší priorita, nižší kapacita, nižší rychlost, jiné (nevýhodné) směrování …. • úplné zastavení (zablokování) problém není černobílý !! hledání správné míry (hranice mezi žádoucím a nežádoucím) je nesmírně těžké !!!!!
 13. 13. příklad: omezování rychlosti • Vodafone, do 12.9.2014: • „Principem je snížení přenosové rychlosti u těch síťových služeb, které zatěžují prostředky sítě nadměrným způsobem, zejména používání programů pro automatické a dlouhodobé stahování velkého objemu dat, např. P2P sítě všeho druhu, protokoly pro trvalé nebo obdobné připojení www, souborových nebo jiných serverů“. • Na ostatní přístupové protokoly se omezování propustnosti sítě nevztahuje (viz seznam protokolů) • Toto pravidlo FUP není nijak závislé na zúčtovacím období - takže jeho aplikace je nastavena trvale. Platí pro všechny datové tarify služby připojení nabízené Vodafonem a využívající technologie GSM (GPRS/EDGE) a UMTS (HSDPA/HSUPA/HSPA+) a LTE. je to ještě „čistě technické“ opatření?
 14. 14. příklad: omezování rychlosti • Telefónica / O2 CR • dříve: • docházelo k selektivnímu omezování rychlostí některých služeb (až na 0) ještě před dosažením objemového limitu FUP • dnes: • do vyčerpání limitu FUP k selektivnímu zpomalování již nedochází
 15. 15. příklad: Tarif Facebook • předchůdce (budoucích) „specializovaných služeb“? • připojení, určené „jen pro něco“ • nikoli pro přístup k celému Internetu • zde: jen pro využívání Facebook-u • ostatní zdroje jsou blokovány • dnes již tarif není nabízen „Tarif Facebook umožňuje přístup na internetové stránky www.facebook.com a aplikace Facebook a Messenger v rámci České republiky. Tarif neumožňuje přístup na jiné internetové stránky, na které je z Facebooku odkazováno“.
 16. 16. příklad: zero rating • česky: nezapočítávání (přenesených dat) do objemů FUP • jiné stránky nejsou blokovány, ale jsou znevýhodněny tím, že „jejich data“ se započítávají do objemových limitů ve FUP provider rozhoduje za svého zákazníka – vybírá a zvýhodňuje některé zdroje na úkor jiných tyto weby se nezapočítávají do FUP tyto weby se nezapočítávají do FUP
 17. 17. koncoví uživatelé platí ISP za své připojení příklad: „ať platí poskytovatelé obsahu“ • ISP chtějí, aby jim producenti obsahu platili za svá data • za jejich vyšší prioritu/kapacitu/rychlost ISP IX ISP obsah z jiných zdrojů
 18. 18. geo-blocking britský (BBC) iPlayer přehrává jen v UK (v ČR nikoli) Služba HBO GO není dostupná ve Vaší zemi Video není k dispozici Omlouváme se, toto video není k dispozici mimo naši oblast z důvodu omezení autorských práv mimo ČR v ČR mimo ČR
 19. 19. jiné blokování blokování nelegálního obsahu (stránky s dětskou pornografií, dle seznamu IWF) vyřazení z indexu Google vyřazení z indexu Google kvůli DMCA kvůli právu být zapomenut
 20. 20. co mají být „specializované služby“? • specializovaná služba = „něco jiného, než přístup k Internetu“ • electronic communication services other than internet access services • v praxi (zřejmě): • taková služba (charakteru přístupu/připojení), která nedodržuje síťovou neutralitu • která jde nad rámec „opodstatněného řízení provozu“ • například: zpomaluje/zcela blokuje některé služby/protokoly/porty • zatímco jiné služby/protokoly/porty naopak upřednostňuje • nebo: umožňuje přístup jen k některým místům/zdrojům (nikoli k celému Internetu) • názor Rady EU (březen 2015): • v rámci projednávání „Propojeného kontinentu“ • specializované služby mohou být poskytovány, pokud: • nebudou nabízeny jako náhrada (replacement) za služby přístupu k Internetu • nebudou „zhoršovat“ (impair in a material manner) dostupnost a kvalitu služeb přístupu k Internetu pro jiné uživatele
 21. 21. názor na „specializované služby“ • můj názor: • (dnes) není reálné, aby specializované služby nezhoršovaly služby přístupu k Internetu (nefungovaly na jejich úkor) • protože využívají stejné (omezené) kapacity, o které se dělí se službami přístupu k Internetu • možné (ale příliš drahé) řešení: • vybudovat pro specializované služby samostatnou síťovou infrastrukturu • tak, aby „neužíraly“ kapacitu službám přístupu k Internetu • nebo extrémně předimenzovat (veškerou) přenosovou kapacitu • aby ji (ani po rozdělení) žádná ze služeb nedokázala vyčerpat spec. služba přístup k Int. pomůže optika (až do bytu)? příklad: (rádiová část) mobilních sítí samostatné mobilní sítě? mobilní sítě?
 22. 22. příklad specializované služby? • ČTÚ vydal v prosinci 2013 dokument • Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístupu k síti internet • podle něj: • takové služby, které porušují síťovou neutralitu (jdou nad rámec „opodstatněného řízení provozu“) se nesmí prezentovat jako služba přístupu k Internetu • ale jen jako omezená služba („služba přístupu k Internetu s omezením“) Tarif „Připojení bez kabelu +“ je službou s omezeným přístupem k síti Internet.
 23. 23. děkuji za pozornost tuto prezentaci najdete v mém archivu i na Slideshare a Scribd Jiří Peterka http://jiri.peterka.cz http://www.earchiv.cz http://www.bajecnysvet.cz http://www.muzeuminternetu.cz

×