Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)

852 views

Published on

Můj příspěvek (první v roli člena Rady ČTÚ) na konferenci "Kam kráčí telekomunikační sítě 2015" (Plzeň, 3.9.2015).
Nejprve jsem v něm připoměl jeden aprílový žertík z roku 2004 (kdy jsme spolu s panem Sovou, zakladatelem sdružení IPV, vydali rozhodnutí o propojení 03/PROP/2004 místo ČTÚ). Poté jsem se již věnoval ryze současným událostem. Ty na první pohled také vypadají jako apríl, ale aprílem očividně nejsou. Jde konkrétně o dění kolem podpory rozvoje sítí NGA.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ)

 1. 1. Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ) Jiří Peterka
 2. 2. Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ) Jiří Peterka
 3. 3. 33333333 Petice http://kdetoje.cz/petice/
 4. 4. 44444444 Fórum pro dial-up  22.10.2002: založeno sdružení IPV  konec října 2002: ustaveno Fórum pro dial-up – pro řešení problémů kolem vytáčeného připojení k Internetu  výsledek: „nic moc“ Fórum pro dial-up alternativní operátoři Český Telecom IPVZUI SOS APVTS uživatelé spotřebitelé poskytovatelé dohled později: zaměření na ADSL (chybí propojení)
 5. 5. 55555555 rozhodnutí 03/PROP/2004
 6. 6. 66666666 rozhodnutí 03/PROP/2004
 7. 7. 77777777 ještě jedna důležitá informace   oba články, popisující nové rozhodnutí 03/PROP/2004, byly aprílem! 1.4.2004
 8. 8. 88888888 jak zareagoval ČTÚ?  ještě tentýž den (odpoledne) vydal skutečné rozhodnutí 03/PROP/2004 S dovětkem (v tiskové zprávě): Na rozdíl od informací uveřejněných v ranních hodinách dne 1. 4. 2004 zejména na internetových stránkách www.lupa.cz (článek p. Jiřího Peterky: “ADSL: jak vypadá propojení”) a www.zive.cz (článek p. Miloslava Sovy: “ČTÚ vydalo rozhodnutí o propojení.”) se jedná o pravdivou a správnou informaci.Jako reakci na články uvádíme, že některé argumenty obou autorů jsou dle našeho názoru více než “aprílové”.
 9. 9. 99999999 jaký byl ČTÚ v roce 2004?  byl již nezávislý – od 1.17.2000 zřízen zákonem č. 151/2000 Sb. (o telekomunikacích)  jako samostatný správní úřad …… – předtím:  byl součástí Ministerstva hospodářství (pak: Ministerstva dopravy a spojů)  ještě nebyl závislý (na regulačním rámci EU) – žádné relevantní trhy, analýzy, konzultace, notifikace, veta, …….  změna až k 1.5.2005 – účinnost zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích jediný „vrcholový hráč“ velký prostor pro rychlé (individuální) rozhodování
 10. 10. 1010101010101010 jaký je ČTÚ dnes?  je nezávislým národním regulátorem (NRA) – ale musí dodržovat pravidla evropského regulačního rámce !!!! – důsledek:  (důležitější) rozhodování již nestojí na jednom člověku („vrcholovém hráči“)  má předepsaný postup, který je nutné dodržet – analýza – návrh – konzultace – vypořádání – notifikace - ………. – již žádné „aprílové“ rozhodování  „vlastní hlas“ lze nejúčinněji prosadit aktivní účastí v konzultacích v čele úřadu stojí 5-členná Rada
 11. 11. 1111111111111111 co se (v poslední době) děje?  situace kolem sítí NGA je „ve vývoji“ – méně diplomaticky:  situace je značně nepřehledná – ještě méně diplomaticky:  probíhá (tuhý) boj o z EU (14 mld. Kč) – skóre je (pro)zatím 6:8  problém: když se dva perou, třetí se směje – co hrozí?  že peníze z EU nebudou efektivně využity  že celý telekomunikační trh bude deformován – veřejné prostředky „půjdou proti“ soukromým prostředkům (nikoli „spolu s nimi“)  že dojde k významným změnám v gescích, odpovědnostech, regulaci …. – snahy o „jiné rozdání karet“ zde naopak pláče €
 12. 12. 1212121212121212 co se (v poslední době) děje? ? MPO MV MPO záměr vzniku národního koordinátora „v termínu od 19. 8. do 28. 8. budou probíhat workshopy se zástupci samosprávy, oborových sdružení i konkrétními subjekty působícími na trhu“ vláda schválila 26.8.2015 1. ROZVOJ INFRASTRUKTURY Budování internetových sítí Gesce: MPO, Národní koordinátor rozvoje sítí nových generací – rolí je pověřeno MV bude Akční plán bude Akční plán 11/2014 15.7.2015 19.8.2015
 13. 13. 1313131313131313 proč vnitro?  z Předkládací zprávy: navrhuje MV ČR • s ohledem na skutečnost, že • Ministerstvo vnitra [je] ústředním orgánem státní správy pro oblast informačních systémů veřejné správy, • plní koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie, • zajišťuje komunikační sítě pro Policii České republiky, složky integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy a provozuje informační systém pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci • připadá koordinace budování sítí nové generace do působnosti Ministerstva vnitra
 14. 14. 1414141414141414 kdo/co bude národním koordinátorem?  z předkládací zprávy: navrhuje MV ČR – nový státní podnik vzniká jako národní koordinátor pro budování sítí nové generace  tak, aby odpovídal potřebám definovaným v připravovaném Národním plánu rozvoje sítí nové generace – důvodem pro vznik nového státní ho podniku je:  také to, že bude vhodným právním subjektem, se kterým bude následně moci být sloučena oddělovaná část státního podniku České pošty, s.p., kterou je Odštěpný závod ICT služby. – tento subjekt současně nebude působit na volném trhu služeb elektronických komunikací, sítí elektronických komunikací a ostatních služeb z oblasti ICT  čímž bude minimalizováno riziko vzniku nedovolené veřejné podpory Vznik nového státního podniku je předpokládán ke dni 1. října 2015
 15. 15. 1515151515151515 národní koordinátor jako Public Carrier  představa verze NPRSNG od MV – rolí Národního koordinátora bude (mj.): – Národní koordinátor bude fungovat jako „veřejný operátor“ ….. ale neměl by zasahovat do soutěže na maloobchodním trhu Budovat a vlastnit infrastrukturu určenou pro sítě nových generací pro sítě neveřejné (provozované státem) a veřejné (spolufinancované z veřejných prostředků) Vzhledem k tomu, že Národní koordinátor bude vlastníkem infrastruktury, využije se model Public Carrier, pro infrastrukturu budovanou pro neveřejné sítě a pro veřejné sítě, spolufinancované z veřejných prostředků. 1. provozovatelé sítí ve veřejném vlastnictví omezí svou činnost na předem stanovené cílové oblasti a nebudou expandovat do jiných komerčně zajímavých regionů; 2. veřejný orgán omezí svou činnost tak, aby udržel pasivní infrastrukturu a zajistil k ní přístup, avšak nebude se účastnit hospodářské soutěže s komerčními provozovateli na maloobchodní úrovni;
 16. 16. 1616161616161616 frekvence pro národního koordinátora  představa verze NPRSNG od MV: – dostane přiděleny frekvence ….. – pro oblasti, kde nebude zájem soukromých subjektů provozovat síť ani při spolufinancování z veřejných prostředků, bude roli soukromého sektoru zastávat Národní koordinátor.  s největší pravděpodobností půjde o lokality s řídkým osídlením a velmi vysokými náklady na realizaci jakékoliv infrastruktury – pro tyto případy bude pro účely garantování dostupnosti služeb sítí nových generací Národnímu koordinátorovi vyčleněn příděl v pásmu 3,5-3,8 GHz umožňující efektivní a rychlé pokrytí těchto oblastí.  toto pásmo bude využito nejen pro lokality s řídkým osídlením, ale zároveň pro dočasné rychlé zavedení služeb v dalších regionech v závislosti na definovaných rozvojových kritériích.
 17. 17. 171717 konkrétní rozdíly: mapování  1. verze NPRSNG (MPO) – mapuje ČTÚ  ověření ve veřejné konzultaci – „přemapování“  nejméně 1x za 3 roky  2. verze NPRSNG (MPO) – mapuje ČTÚ  „přemapování“ každé 3 roky – MPO získává data v rámci veřejné konzultace  nástrojem k získání …. bude …. povinná veřejná konzultace verze NPRSNG od MV – mapuje (zřejmě) Národní koordinátor !! Hlavním monitorovacím a hodnotícím nástrojem pro hodnocení bílých/šedých/černých míst a prioritizaci oblastí pro podporu z veřejných zdrojů, bude Registr pasivní infrastruktury a výstupy z analýzy Národního koordinátora a ČTÚ …. Hlavní odpovědnosti Národního koordinátora… • Tvorba detailní analýzy ČR jako výchozího podkladu pro vytvoření Jednotného informačního místa. Analýza bude zaměřena na dostupnost infrastruktury, služeb, poptávky po službách a plánu investic do NGN/NGA
 18. 18. 1818181818181818 konkrétní rozdíly: RPI  původně: – DigiČesko (1 + 2.0), 1.NPRSNG od MPO:  RPI bude mít v gesci MPO – ve spolupráci s ČTÚ – ČTÚ zpracoval Studii proveditelnosti k RPI  ale samotný RPI nebyl dosud realizován  verze NPRSNG od MV – gesci pro RPI má mít Národní koordinátor Hlavní odpovědnosti Národního koordinátora pro rozvoj sítí nových generací: • prioritně vybudovat RPI obsahující informace o existenci infrastruktury jak pro neveřejné tak i veřejné sítě. RPI bude monitorovací nástroj pro průběžné a objektivní hodnocení dostupnosti infrastruktury pro NGN/NGA;
 19. 19. 1919191919191919 Jednotné informační místo § 3 Jednotné informační místo 1. Zřizuje se Jednotné informační místo jako správní úřad, který je podřízen Ministerstvu vnitra. 2. V čele Jednotného informačního místa je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. 3. Bližší podmínky činnosti Jednotného informačního místa a její organizační uspořádání upravuje statut, který schvaluje ministr vnitra. 4. Jednotné informační místo a) eviduje a zveřejňuje informace dle § 6, § 8 a § 9, b) vede Registr pasivní infrastruktury, c) vykonává další činnosti vyplývající z ustanovení tohoto zákona nebo jiných právních předpisů. navrhuje MPO
 20. 20. 2020202020202020 v RPI nebudou kabely  návrh na zřízení RPI přebírá definici pasivní infrastruktury z unijní směrnice 2014/61/EU – o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací  kabely (kabel. rozvody) nemají být součástí RPI – návrh zákona: kabely, včetně nenasvícených optických vláken, …. nejsou fyzickou infrastrukturou ve smyslu této směrnice „kabelové rozvody, včetně nenasvícených optických vláken, jakož i prvky sítí používané k poskytování pitné vody, nejsou fyzickou infrastrukturou ve smyslu tohoto zákona“
 21. 21. 2121212121212121 nelze než souhlasit Lidové noviny, 26.8.2015 Takové návrhy především bezprecedentně potlačují roli nezávislého regulátora – Českého telekomunikačního úřadu. Jakub Rejzek, ředitel pro obchod a regulaci ISPAlliance
 22. 22. děkuji za pozornost Jiří Peterka člen Rady ČTÚ

×