Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabanata 25 29

1,153 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kabanata 25 29

 1. 1. Kabanata 25 “Tawanan At Iyakan” Talakayin natin : 1.)Isulat ang mga Pangyayari sa pamamagitan ngStory Frame .2.)Bakit nagdaos ng piging ang mga kabataan sapanciteria at naghandog ng putahe sa pamahalaan atsimbahan ?3.)Ayon kay Pecson , gaano kahalaga ang mga prayle ?
 2. 2. 4.) Bakit biglang nahinto ang kasiyahan ?5.)Tama nga bang ipagdiwang nila ang pagkamatay ng Akademya ? Pangatuwiran .• Suriin at Gawin Natin1.)Ipaliwanag ang ibig ipakahulugan ng pamagat ng kabanata .2.)Ibigay ang Ipinahihiwatig ng mga sumusunod na pahayag : a. “… may tainga ang mga dingding .”
 3. 3. b. “Kung walang prayle atIndiyo sa Pilipinas ,Paano na ang pamahalaan sa kamay ng mga Tsino ?3.)Ibigay ang sanhi at bunga nang patuloy na pagkakait sa pagtatayo ng Akademya ng Wikang Espanol ng mga magaaral.Sanhi : __________________________________Bunga :a .________________________________b.____________________________________
 4. 4. 4.) Sa panahon natin ngayon ,masasabi bang mahalaga pa rin ang tagubilin ng simbahan sa pagpapalaganap ng relihiyon at pagpapabuti ng ugali ng tao ? (ipaliwanag ang sagot )
 5. 5. Kabanata 26“Ang Paskin”Talakayin Natin :1.)Ilahad ang kabanata sa pamamagitan Character web2.)Ilahad ang nasaksihang mga kaguluhan ni Basilio habang patungo sa pamantasan .3.) Bakit napapayapa ang kalooban ni Basilio nang mabatid na walang kinalaman sina Simoun at Kabesang Tales sa Nasabing kaguluhan ?4.) Sa iyong palagay , sino ang pasimuno sa pagkakaroon ng mga paskin ? Patunayan .
 6. 6. 5.) Tukuyin ang ibig sabihin ng makahulugang pagtitinginan ng dalawang guardia civil at pagpapahintay kay Basilio sa kabo .
 7. 7. Kabanata 27Ang Prayle at ang Pilipino• Talakayin Natin ;1.) Ilahad ang Kabanata sa Pamamagitan ng Flow chart .2.)Ilarawan sina Isagani at Padre Fernandez .Suriin at gawin Natin :3.)Ilarawan ng anong uri ng prayle /guro si Padre Fernandez .
 8. 8. Suriin at Gawin natinIpaliwanag ang mga sumusunod na pahayag :a.“ Kung saan naroon ang panganib ,doon tayo dapat magtungo sapagkat naroon ang karangalan !”b. “Marangal na asal , noong walang kaguluhan , umuiwas kayo sa amin .”c. “Batid kong nag- aamoy bangkay na si kapitan Tiyago at ngayo’y dinadalaw ng mga uwak at buwitre .”2.)Ano ang ibig ipakita ni Dr .Jose Rizal sa Bahagi ng kabanata na :
 9. 9. a .Pagkahuli kay Basiliob.Pagtalumpati ni Isagani3.)Tumukoy ng isa sa mga Kabataaang binanggit sa kabanata na iyong higit na hinangaan . Bakit ?
 10. 10. Kabanata 28“Mga Katatakutan”Talakayin Natin :1.)Ibuod ang Kabanata sa Pamamagitan ng Pictomap2.)Bakit sinabi ni Ben Zayb na makasasama sa Pilipinas ang pagaaral sa mga kabataan ?4.) Bigyang hinuha kung bakit ayaw makipagusap man lamang ni Simoun .Suriiin at gawin Natin :1.)Paano ilalarawan si Ben Zayb bilang mamamahayag ? Ihalintulad siya sa mamamahayag sa kasulukuyang panahon sa ating
 11. 11. 4.)Patunayan kung patuloy pa sa kasulukuyan ang tinatawag na “news blackout”
 12. 12. Kabanata 29Pagpanaw ni Kapt.Tiyago• Talakayin Natin :2.) Bakit pinagusapan ang libing ni Kapitan Tiyago ?4.) Paano hinati ang kayamanan ni kapitan Tiyago ?6.)Ano ang nangyari sa mamanahin ni Basilio ?Suriin at gawin Natin :1.) Anong mga Kaugaliang Pilipino ang makikita sa Kabanata tungkol sa pag buburol at

×