Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pruritus Vulva - www.jinekolojivegebelik.com

7,295 views

Published on

Pruritus Vulva - www.jinekolojivegebelik.com

Published in: Health & Medicine, Business
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • yy
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pruritus Vulva - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 2. PRURİTUS VULVA
 2. 3. <ul><li>V ulvar pruritus ; j inekoloji kliniklerin d e en sık karşılaşılan semptomlardan bir idir. </li></ul><ul><li>Pruritus : “kaşıntı” </li></ul><ul><li>Vulva hastalıkları tanısında biopsi esastır. </li></ul>
 3. 4. Pruritus vulvada anamnez : <ul><li>Kaşıntının karakteri </li></ul><ul><li>Lokalize ? J eneralize ? </li></ul><ul><li>P eriodik özellik gösteri yor mu ? </li></ul><ul><li>Provoke edici faktörler ? </li></ul><ul><li>C ilt lezyonunun varlığı ? </li></ul><ul><li>Anksiyete? </li></ul><ul><li>S istemik hastalıklar ? </li></ul>
 4. 5. Pruritus Vulvada Sistemik Hastalıklar <ul><li>Diabetes mellitus ve d iğer endokrin hastalıklar </li></ul><ul><li>Hepatik ve biliyer hastalıklar </li></ul><ul><li>Renal hastalıklar </li></ul><ul><li>Hematolojik bozukluklar </li></ul><ul><li>Gastrointestinal bozukluklar </li></ul><ul><li>Sistemik dermatozlar </li></ul><ul><li>Nörolojik hastalıklar </li></ul><ul><li>Enfeksiyonlar </li></ul><ul><li>İlaçlar </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Vulvar pruritus şikayeti ile gelen bir hastada fizik muayene, komşu bölgeleri de ( vajen, serviks, perine ) kapsamalıdır . </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Vulva hastalıklarının tanısında biopsi esastır. </li></ul><ul><li>V ulva önce parlak ışık altında incelenmelidir. </li></ul><ul><li>A setik asit ( %3-5 ) </li></ul><ul><li>T oluidine mavisi </li></ul>
 7. 8. VULVANIN HASTALIKLARI (1): <ul><li>İnflamatuar hastalıklar: </li></ul><ul><li>Dermatit ler </li></ul><ul><li>Mantar Hastalıkları </li></ul><ul><li>Viral Hastalıklar </li></ul><ul><li>Parazitik enfeksiyonlar </li></ul><ul><li>Bakteri enfeksiyonları </li></ul>
 8. 9. VULVANIN HASTALIKLARI (2): <ul><li>Ülseratif lezyonlar: </li></ul><ul><li>Veneryal hastalıklar </li></ul><ul><li>Behçet hastalığı </li></ul><ul><li>Crohn hastalığı </li></ul>
 9. 10. VULVANIN HASTALIKLARI (3) : <ul><li>Beyaz lezyonlar: </li></ul><ul><li>Depigmente lezyonlar </li></ul><ul><li>Hiperkeratoz </li></ul><ul><li>Distrofi (neoplastik o lmayan): </li></ul><ul><li>* Hiperplastik distrofi </li></ul><ul><li>* Liken sklerozis </li></ul><ul><li>* Mikst distrofi </li></ul>
 10. 11. VULVANIN HASTALIKLARI (4) : <ul><li>Benign neoplazmlar : </li></ul><ul><li>Solid tümörler </li></ul><ul><li>Kistik lezyonlar </li></ul><ul><li>Üretral karankül, üretral prolaps </li></ul>
 11. 12. VULVANIN HASTALIKLARI (5) : <ul><li>Vulvanın primer tümörleri : </li></ul><ul><li>Karsinom </li></ul><ul><li>İntraepitelyal (Skuamöz / Nonskuamöz) </li></ul><ul><li>İnvazif </li></ul><ul><li>Sarkom </li></ul><ul><li>Vulvanın sekonder tümörleri </li></ul>
 12. 13. VULVANIN HASTALIKLARI (6) : <ul><li>Travmatik lezyonlar </li></ul><ul><li>Diğer : </li></ul><ul><ul><li>Pemfigus vulgaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Akantozis nigrikans </li></ul></ul><ul><ul><li>Lenfödem </li></ul></ul><ul><ul><li>Liken simpleks kronikus </li></ul></ul><ul><ul><li>Liken planus </li></ul></ul>
 13. 14. VULVADA NEOPLASTİK OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLER <ul><li>Eski adlandırmalar: </li></ul><ul><li>L ökoplaki </li></ul><ul><li>L ichen sclerosis et atrophicus </li></ul><ul><li>P rim er a tro fi </li></ul><ul><li>Sk leroti k dermato z is </li></ul><ul><li>A tro fik ve hiperplastik vulvitis </li></ul><ul><li>K rauro z is vulva </li></ul>
 14. 15. <ul><li>1966 yılından sonra tüm kaşıntılı vulva lezyonları “vulvar distrofi” olarak adlandırıldı. </li></ul><ul><li>Uluslararası Vulvar Hastalıkları Araştırma Kurumu ( I SSVD) tüm distrofileri “non-neoplastik epitelyal cilt ve mukoza bozuklukları” başlığı altında topladı (1989). </li></ul>
 15. 16. Epitelyal vulvar hastalıkların sınıflandırılması: (1989-ISSVD) <ul><li>Neoplastik olmayan epitelyal deri ve mukoza düzensizlikleri: </li></ul><ul><li>* Hiperplastik distrofi (=Skuamöz hiperplazi) </li></ul><ul><li>* Liken sklerozis </li></ul><ul><li>* Di ğer dermatozlar </li></ul><ul><li>Mikst neoplastik ve neoplastik olmayan epitelyal düzensizlikler: </li></ul><ul><li>* İntraepitelyal neoplazi: </li></ul><ul><li>1. Skuamöz intraepitelyal neoplazi </li></ul><ul><li> 2. Non-skuamöz intraepitelyal neoplazi * İnvazif tümörler. </li></ul>
 16. 17. Skuamöz Hücre Hiperplazisi <ul><li>Distrofilerin en sık görülen tipi ( %21-48 ) </li></ul><ul><li>O lguların 2/3’si postmenopozal </li></ul><ul><li>Bu değişiklikler bir irritasyona ( intrinsek veya ekstrinsek ) yanıt </li></ul>
 17. 18. Skuamöz Hücre Hiperplazisi <ul><li>En önemli semptom kaşıntı ( %67 ) </li></ul><ul><li>Diskolorasyon </li></ul><ul><li>A semptomatik ( %4 ) </li></ul><ul><li>S erviks sitolojisi, diabet taraması, anemi araştırılması ve yüzeyel kazıma alınarak KOH ile mantar muayenesi </li></ul>
 18. 19. Skuamöz Hücre Hiperplazisi <ul><li>Tanı </li></ul><ul><li>%3-5’lik asetik asitle silinmiş vulvanın parlak ışık altında veya kolposkop ile incelenmesi ve biopsi ile konur . </li></ul>
 19. 20. Skuamöz Hücre Hiperplazisi <ul><li>Patoloji: </li></ul><ul><li>H iperkeratoz </li></ul><ul><li>A kantozis </li></ul><ul><li>İ nflamatuar reaksiyon </li></ul>
 20. 21. Skuamöz Hücre Hiperplazisi <ul><li>Tedavi: </li></ul><ul><li>Semptomatik </li></ul><ul><li>V ulva hijyeni esastır. </li></ul><ul><li>T opikal kortikosteroidler (klobetasol, k rotamiton, fluorinli hidrokortizon , triamsinolon) </li></ul>
 21. 22. Liken Sk l erozis <ul><li>D aha çok vulvada görülür. </li></ul><ul><li>İnsidansı : 1/3000-1/1000 </li></ul><ul><li>H er yaşta olabilir. </li></ul><ul><li>Et i oloji tam olarak belli değil ( multifaktöriyel ?) </li></ul>
 22. 23. Liken Sk l erozis <ul><li>ETİOLOJİ: </li></ul><ul><li>Kronik irritasyon </li></ul><ul><li>Genetik faktörler </li></ul><ul><li>O toimmün fenomen </li></ul><ul><li>K arotenden fakir beslen me </li></ul><ul><li>A ndrojenler </li></ul>
 23. 24. Liken Sk l erozis <ul><li>Klinik : </li></ul><ul><li>K aşıntı </li></ul><ul><li>D isparenü </li></ul><ul><li>İ ntroitus dar alması </li></ul><ul><li>V ulva derisi , perine ve perianal bölgede çatlaklar </li></ul><ul><li>L abium minoralar ın obliter asyonu </li></ul><ul><li>K litoris atrofi si ve fimozis </li></ul><ul><li>Gerilmeye bağlı ülserasyon, ekimoz, ödem, koitus travmaları </li></ul>
 24. 25. Liken Sk l erozis <ul><li>Tanı : </li></ul><ul><li>K olposkopi </li></ul><ul><li>M ultipl biopsile r </li></ul><ul><li>%4 olguda , birlikte kanser olasılığı vardır. </li></ul>
 25. 26. Liken Sk l erozis <ul><li>Patoloji: </li></ul><ul><li>O rta derecede hiperkeratoz, </li></ul><ul><li>E pitel kıvrımlarında ve ağsı bağlantılarda kaybolma, </li></ul><ul><li>İ ncelmiş epitel tabakası altında homojen bir dermal tabaka ve kollajenizasyon </li></ul><ul><li>L enfosit infiltrasyonu </li></ul><ul><li>Lezyonlar histopato lo jik olarak atrofik olmalarına karşın metabolik olarak aktiftirler . </li></ul>
 26. 27. Liken Sk l erozis <ul><li>Tedavi : </li></ul><ul><li>L okal testosteron : </li></ul><ul><li>T opikal testosteron propionat %2’lik vazelin içine krem olarak hazırlanır. Ticari preparatı yoktur. </li></ul><ul><li>A ndrojen uygulamasın ın kontrendik e olduğu durumlarda: </li></ul><ul><li>progesteronlu kremler tercih edilir. 100 mg progesteron bir baz içinde eriti lerek (%1.25 progesteron baz içinde) hazırlanır. </li></ul>
 27. 28. Mikst distrofi <ul><li>L iken sklerozis alanları arasında hiperplazi sahaları görül mesi </li></ul><ul><li>Distrofilerin %15’i bu şekilde </li></ul><ul><li>Atipi oranı yüksektir: </li></ul><ul><li> yakın takip gerekir. </li></ul><ul><li>Tedavi: Önce hidrokortizon, sonra uzun süreli testosteron kullanılır. </li></ul>
 28. 29. Skuamöz Vulvar İntraepitelial Neoplazi <ul><li>Kullanılan eski terim ler: </li></ul><ul><li>Queyrat eritroplazisi </li></ul><ul><li>Bowen hastalığı </li></ul><ul><li>Karsinoma in situ simpleks </li></ul><ul><li>Paget hastalığı </li></ul>
 29. 30. Skuamöz Vulvar İntraepitelial Neoplazi <ul><li>Etioloji: </li></ul><ul><li>HPV (Tip 16, 18, 31, 33, 51) </li></ul><ul><li>HSV </li></ul><ul><li>Klamidya ve bakteriel enfeksiyonlar </li></ul><ul><li>İmmünsüpresif ilaçlar </li></ul><ul><li>Bozuk hijyen şartları </li></ul><ul><li>Endüstriel maddeler </li></ul>
 30. 31. Skuamöz Vulvar İntraepitelial Neoplazi <ul><li>Klinik: </li></ul><ul><li>G enellikle asemptomatiktir. </li></ul><ul><li>En önemli semptomu ise pruritustur. </li></ul><ul><li>Tanı: </li></ul><ul><li>Kolposkopi </li></ul><ul><li>Asetik asit veya toluidin mavisi </li></ul><ul><li>Multipl biopsiler </li></ul>
 31. 32. Skuamöz Vulvar İntraepitelial Neoplazi (Patoloji) <ul><li>H istolojik anarşi : </li></ul><ul><li>K oilositoz </li></ul><ul><li>A rtmış mitoz sayısı, </li></ul><ul><li>H iperkeratoz, </li></ul><ul><li>A tipi </li></ul><ul><li>M ultinükleer hücreler </li></ul><ul><li>VIN 1 (hafif displazi), VIN 2 (orta displazi), VIN 3 (ağır displazi veya karsinoma in situ) </li></ul>
 32. 33. Skuamöz Vulvar İntraepitelial Neoplazi (Tedavi) <ul><li>Cerrahi eksizyon </li></ul><ul><li>Topikal tedavi </li></ul><ul><li>Karbondioksit lazer </li></ul><ul><li>Krioterapi </li></ul><ul><li>Fotodinamik tedavi </li></ul><ul><li>İmmünmodülatörler </li></ul>
 33. 34. Paget Hastalığı ( adenokasinoma in situ ) <ul><li>P ostmenopozal dönemde (o rtalama 65 yaş) </li></ul><ul><li>İnvazif vulva kanserlerinin %2’sinde </li></ul><ul><li>Epitelin bazal tabakasındaki indiferansiye stem cell veya apokrin bezlerden kaynaklandığı kabul edilir. </li></ul>
 34. 35. Paget Hastalığı <ul><li>Semptomları : kaşıntı ve yanma </li></ul><ul><li>K ıllı deriden başlar. </li></ul><ul><li>%10 oranında hastalığın tuttuğu cildin altında adenokanser vardır. </li></ul><ul><li>%25 oranında vücudun başka bir yerindeki malignite ile birliktedir ( en sık meme kanseri ). </li></ul>
 35. 36. Paget Hastalığı (Patoloji) <ul><li>Mitoz nadir </li></ul><ul><li>H iperkeratotik epitel </li></ul><ul><li>Paget hücre leri ( musikarmin boyama testine pozitif reaksiyon ) </li></ul><ul><li>CEA hastalık tanısı ve takibinde değerli bir markerdir. </li></ul>
 36. 37. Paget Hastalığı (Tedavi) <ul><li>B asit vulvektomi </li></ul><ul><li>E şlik eden bir kanser varsa ona yönelik tedavi </li></ul><ul><li>Nüks eden hastalıkta , topikal 5-F U ve ya bleomisin </li></ul>
 37. 38. Dermatozlar <ul><li>Kontakt dermatit </li></ul><ul><li>Seboreik Dermatit (İntertrigo) </li></ul><ul><li>Liken Simpleks Kronikus </li></ul><ul><li>Liken Planus </li></ul>
 38. 39. Kontakt dermatit ( reaktif vulvit ) <ul><li>Etioloji </li></ul><ul><ul><li>L okal irritan maddele r </li></ul></ul><ul><ul><li>D ermatitis medicamentosa </li></ul></ul><ul><li>Tedavi : </li></ul><ul><ul><li>İ rritanların ortadan kaldırılması </li></ul></ul><ul><ul><li>L okal kortizonlu kremler </li></ul></ul>
 39. 40. Seboreik Dermatit (İntertrigo) <ul><li>D iabetik ve obez hastala r </li></ul><ul><li>D erinin katlan t ı bölgelerin in nemli kalması </li></ul><ul><li>İ nflamatuar reaksiyon </li></ul><ul><li>Birlikte fungal veya bakteriel enfeksiyonlar da olabilir. </li></ul><ul><li>Tedavi : </li></ul><ul><ul><li>B u bölgelerin kuru kalması </li></ul></ul><ul><ul><li>antipruritik ajanların kullanılması </li></ul></ul>
 40. 41. Liken Simpleks Kronikus <ul><li>Başka bir nedenle uzun süreli kaşıma ve sürtünmeye bağlı olarak ortaya çıkan kronik bir deri hastalığı </li></ul><ul><li>Tinea veya kandida gibi kronik iri ta nların etkisi </li></ul><ul><li>Cilt likenifiye olup kalınlaşır </li></ul><ul><li>E n belirgin semptom ; kaşıntı </li></ul><ul><li>Stress ile kaşıntı art ar </li></ul><ul><li>Atopik ekzaması olan kişilerde daha sık </li></ul>
 41. 42. Liken Simpleks Kronikus <ul><li>Ayırıcı Tanı: </li></ul><ul><li>Kronik tinea enfeksiyonu </li></ul><ul><li>Psöriazis </li></ul>
 42. 43. Liken Simpleks Kronikus (Tedavi) <ul><li>A maç : kaşıntı hissini ortadan kaldırarak hastanın cildin i kaşıma yoluyla irrite etmesine engel olmak </li></ul><ul><li>S teroidler ( inflamatuar reaksiyon kontrol ü) </li></ul><ul><li>T riamsinolon enjeksiyonları ( plaklar ) </li></ul><ul><li>O ral eritromisin (s ekonder enfeksiyonlar ) </li></ul><ul><li>T inea veya allerjik dermatitlerin tedavisi </li></ul>
 43. 44. Liken Planus <ul><li>Ciltte kaşıntılı, parlak, yassı , poligonal, mor renkli papül l er ve mukozalarda beyaz erozyon e olmuş yüzeyler </li></ul><ul><li>Etyoloji : immünolojik faktörler ? </li></ul>
 44. 45. Liken Planus (Tedavi) <ul><li>topikal steroidler </li></ul><ul><li>lezyon içine triamsinolon enjeksiyonları </li></ul>
 45. 46. <ul><li>K ronik lezyonların zemininde skuamöz hücreli kanser gelişebileceğinden , ülsere lezyonlar iyileşmediği takdirde mutlaka biopsi alınmalıdır. </li></ul>
 46. 47. Vulvod i nia <ul><li>K ronik vulvar bir rahatsızlık hali </li></ul><ul><li>İntroitus çevresindeki epitel, vestibül ve labia minoralarda kronik yanma , irritasyon ve disp a ren ü </li></ul><ul><li>A ntiinflamatuar, antifungal ve antibakteriyel tedaviler den fayda görememe </li></ul>
 47. 48. Vulvod i nia <ul><li>V ulvar dermatozlar </li></ul><ul><li>S iklik kandidiaz is </li></ul><ul><li>S kuamöz papillomatozi s </li></ul><ul><li>V ulvar vestibulitis </li></ul><ul><li>E sansiyel vulvodinia </li></ul>
 48. 49. <ul><li>Teşekkürler... </li></ul>

×