Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gebelikte İlaç Kullanımı - www.jinekolojivegebelik.com

26,025 views

Published on

Gebelikte İlaç Kullanımı - www.jinekolojivegebelik.com

Published in: Sports, Business
 • Be the first to comment

Gebelikte İlaç Kullanımı - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI
 2. 2. FDI İLAÇ KATEGORİLERİ <ul><li>A İlk trimesterde fetusa zararı olmadığı gösterilmiş olan ilaçlardır. </li></ul><ul><li>B Hayvan çalışmalarında fetusa zararı olmadığı bildirilmiş, ancak insanlarda kontrollü çalışmaların yapılmadığı ilaçlardır. </li></ul><ul><li>C Hayvan çalışmalarında fetusa zararı olduğu gösterilmiş, ancak insanlarda ve hayvanlarda kontrollü çalışmaların yapılmadığı ilaçlardır. </li></ul><ul><li>D Fetusa kesin zararı olan, ancak yarar zarar oranı dikkate alınarak kullanılabilecek ilaçlardır </li></ul><ul><li>X İnsanlarda ve hayvanlarda fetal anomalilere neden olduğu gösterilmiş, gebelerde veya gebelik ihtimali olan kadınlarda asla kullanılmaması gereken ilaçlardır. </li></ul>
 3. 3. EPİDEMİYOLOJİ <ul><li>Gebelik sırasında reçeteli ya da reçetesiz ilaç kullanma oranı % 90 </li></ul><ul><li>Doğumsal defektlerin % 2-3’ü ilaç kullanmaya bağlı </li></ul><ul><li>Gebeliklerin yarısından fazlası planlanmış değil ve kadınların gebe kaldığını öğrendiğinde ilaç kullanıyor olma olasılığı yüksek </li></ul><ul><li>Gebe ve fetus için kullanılması gerekli ilaçlar da var </li></ul>
 4. 4. ANTİTİROİD İLAÇLAR <ul><li>Transplasental geçiş az, periferde T4 T3 dönüşümünü azaltarak hızlı etki </li></ul><ul><li>Aplasia cutis yapmaz </li></ul><ul><li>Gebelikte ilk tercih </li></ul><ul><li>Başlangıç dozu 300-450mg/gün </li></ul>Metimazol <ul><li>1. trimestirde kullanımı çeşitli anomalilerle ilişkili; </li></ul><ul><ul><li>Saç ve kafa derisi anomalileri </li></ul></ul><ul><ul><li>Özofagial atrezi </li></ul></ul><ul><ul><li>Psikomotor gerilik </li></ul></ul><ul><ul><li>Meme ucu yokluğu </li></ul></ul>C D (PROPYCL) Propiltiyourasil (THYROMAZOL)
 5. 5. TEDAVİ ŞEKLİ <ul><li>Serum sT4 ve sT3 seviyeleri 2-4 haftada bir değerlendirilmeli, hormon seviyeleri normalin üst sınırında olacak şekilde ilaç dozu ayarlanmalıdır </li></ul><ul><li>İdame dozları: PTU 50-300mg/gün ve metimazol 5-20mg/gün </li></ul><ul><li>Oral alamayan hastalara rektal yoldan verilmeli(parenteral form yok) </li></ul>
 6. 6. YAN ETKİLER <ul><li>Makülo papüler döküntü, artrit, vaskülit, tat ve koku duyusu kaybı </li></ul><ul><li>Geçici trombositopeni %1, tedavi kesilmez </li></ul><ul><li>Agranülositoz %0.1-0.4, ani başlangıç, ateş ve boğaz ağrısı uyarıcı olmalı, doz bağımlı değil, ilaç kesilmeli </li></ul><ul><li>Fetal guatr ve hipotiroidizm </li></ul>
 7. 7. HİPOTİROİDİZM TEDAVİSİ <ul><li>Gebelik öncesiyle benzer,Levothyroxine kullanılır. </li></ul><ul><li>Tiroksin replasmanı günlük 50-100 mg ‘dır. 4-6 haftada bir tirotropin düzeyi bakılır ve tiroksin 25-50mg artışlarla düzenlenir. </li></ul><ul><li>TSH normal veya normalin alt sınırında tutulur. </li></ul><ul><li>TSH normal gebelerde de her trimesterde görülmeli. (ACOG-2006) </li></ul>
 8. 8. ANTİHİPERTANSİF İLAÇLAR Metildopa <ul><li>Kronik HT’da ilk tercih </li></ul><ul><li>SSS’de alfa-2 agonist etki </li></ul><ul><li>1. trimesterde intrakranial volumü azaltır </li></ul><ul><li>MR ve mikrosefali yapmaz </li></ul>Hidralazin <ul><li>İlişkili yan etkiler </li></ul><ul><ul><li>Hipospadias </li></ul></ul><ul><ul><li>Taşiaritmiler </li></ul></ul><ul><ul><li>Lupus like sendrom (artralji,bilateral plevral efüzyon,maküler rash) </li></ul></ul>NA Nitroprusid <ul><li>Fetal KC’de siyanür birikimi </li></ul>B (ALFAMED) C C
 9. 9. DİÜRETİKLER <ul><li>Furosemid </li></ul><ul><li>Potent bir diüretik </li></ul><ul><li>Pulmoner ödem,şiddetli HT,konjestif kalp yetmezliği gibi kardiovasküler bozukluklarda endikedir. </li></ul><ul><li>Fetal idrar yapımını artırır,amniotik sıvı volümünü değiştirmez </li></ul><ul><li>Hipospadias oranında artışla ilişkili </li></ul>Tiazid <ul><li>Yenidoğanda </li></ul><ul><ul><li>trombositopeni </li></ul></ul><ul><ul><li>hypoglisemi </li></ul></ul><ul><ul><li>hyponatremi </li></ul></ul><ul><ul><li>hipokalemi </li></ul></ul>C C (LASİX)
 10. 10. B -BLOKÖRLER <ul><li>Propranolol, Nadolol, Pindolol, Labetolol C </li></ul><ul><li>HT, angina pektoris, kardiak aritmiler, hipertiroidizm, feokromasitoma tedavisinde kullanılır. </li></ul><ul><li>2. ve 3.trimesterde D Grubu </li></ul><ul><li>IUGR, hypoglisemi, bradikardi, solunum depresyonu,hiperbilürübinemi, trombositopeni, polisitemi, plasenta boyutlarında gerilik </li></ul><ul><li>Son dönem çalışmalarda bu yan etkiler çok az tespit edilmiş </li></ul>
 11. 11. CA KANAL BLOKÖRLERİ <ul><li>HT,angina ve supraventriküler taşikardide kullanılır, </li></ul><ul><li>I.V bolus enjeksiyonda hipotansiyon ve fetal hipoksi </li></ul><ul><li>1.trimesterde kullanımında konjenital anomali bildirilmemiş </li></ul>Verapamil Nifedipin <ul><li>Tokolitik ve antihipertansif olarak kullanılır </li></ul><ul><li>I.V bolus kullanım maymunlarda fetal hipoksi ve asidozla ilişkili </li></ul><ul><li>MgSO4 ile birlite kullanımda yan etkiler artar. </li></ul>C C (İsoptin) (NİDİLAT)
 12. 12. DAİAZOKSİT <ul><li>Cardura </li></ul><ul><li>Direkt arterial vazodilatasyonla etki eder </li></ul><ul><li>Gebelikte şiddetli HT’da metil dopaya eklenebilir </li></ul><ul><li>Doğuma yakın kulanımında fetusta hiperglisemi,alopesi,el bileğinde ossifikasyon kaybı,cilt lezyonları bildirilmiş </li></ul><ul><li>Maternal hipotansiyon  fetusta bradikardi </li></ul><ul><li>Sıçanlarda  IUGR ile ilişkili, </li></ul><ul><li>Mümkün olan en düşük dozda kullanılmalı </li></ul>C
 13. 13. Fetal hipotansiyon + hipoperfüzyon Renal İskemi Renal Tübüler Disgenezi Anüri Oligohidroamnios IUGR Extremite Kontraktürü Perinatal Ölüm Pulmoner Hipoplazi Hipokalvaria ACE İNHİBİTÖR FETOPATİSİ C
 14. 14. Güvenli antimikrobikler B Grubu <ul><li>Penisilin türevleri </li></ul><ul><li>En güvenilir </li></ul><ul><li>Eritromisin </li></ul><ul><li>Penisilin alerjisinde </li></ul><ul><li>Klamidya </li></ul><ul><li>Azitromisin </li></ul><ul><li>Klamidya </li></ul><ul><li>Üreoplazma </li></ul><ul><li>Aztreonam </li></ul><ul><li>Gram (-) bakteriler </li></ul><ul><li>Aminoglikozidlere alternatif </li></ul><ul><li>Klindamisin </li></ul><ul><li>Bakteriyal vajinoziste en etkili </li></ul><ul><li>İmipenem </li></ul><ul><li>En geniş spektrum </li></ul><ul><li>Meropenem </li></ul><ul><li>Batın içi enfeksiyonlar </li></ul>ANTİBAKTERİAL İLAÇLAR <ul><li>Vankomisin </li></ul><ul><li>Gram (+) koklar </li></ul>
 15. 15. Kloramfenikol <ul><li>Gebeliğin son döneminde kullanımı Gri bebek sendromu ( akut solunum ve dolaşım depresyonu ) </li></ul><ul><li>Gebelikte kontrendike </li></ul>Tetrasiklinler (Doksisiklin) <ul><li>İskelet kemik gelişimini engeller </li></ul><ul><li>Diş enamelinde hipoplazi </li></ul><ul><li>Dişlerde renklenme </li></ul><ul><li>1. trimestirde konjantal anomali ile kesin ilişki yok </li></ul><ul><li>2.-3. trimestirde kontrendike </li></ul>(Kemicetine) C D
 16. 16. Kinolonlar Siprofloksasin (Cipro) <ul><li>Fetal kartilaj hasarı ve artropati? (insanlarda kesin kanıt yok) </li></ul><ul><li>Gebelikte toksik etkiler tartışmalı </li></ul><ul><li>Daha güvenli antibiyotikler olduğu için kontrendike kabul ediliyor </li></ul>Aminoglikozidler <ul><li>Kanamisin </li></ul><ul><li>Streptomisin </li></ul><ul><li>Amikasin </li></ul><ul><li>Sekizinci kraniyal sinir hasarı </li></ul><ul><li> ototoksisite </li></ul>C C
 17. 17. Gentamisin <ul><li>Son çalışmalarda ototoksite ile ilişkilendirilmemiş </li></ul><ul><li>Akut pyelonefritte ampicilin ile birlikte kullanılabilir </li></ul>Sulfonamidler <ul><li>Hipoplastik ekstremite, persiste ductus arteriozus, üretral obstruksiyon, adrenal atrofi gibi yan etkilerle ilişkilendirilmiş </li></ul><ul><li>Potansiyel toksite nedeniyle terme yakın kontrendike </li></ul>Trimethoprim-sulfomethazin <ul><li>Kardiyovasküler anomalilerde artış </li></ul>(Genta) C C (Bactrim) C
 18. 18. ANTİFUNGALLER Ketokanazol <ul><li>Günlük 200mg ve üzerinde kullanımı ekstremite anomalileriyle ilişkili </li></ul>Amfoterisin B <ul><li>Sistemik enfeksiyon tedavisinde </li></ul>Griseofulvin <ul><li>Yapışık ikiz oranında artış (FDA desteklememiş) </li></ul>(Ketoral) C (Grifulvin) C (Ambizom) B
 19. 19. Mikanozol ANTİFUNGALLER Nistatin <ul><ul><ul><ul><ul><li>Flukanozole </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>400mg/gün ve üzerindeki dozlarda konjenital anomali </li></ul><ul><li>Kraniofasial anomali (yarık damak, düşük kulak, iskelet anomalileri, kalp anomalileri </li></ul><ul><ul><ul><li>C </li></ul></ul></ul><ul><li>1.trimesterde kullanımı önerilmez,2. ve 3. trimesterde kullanılabilir </li></ul>(NEO-PENETRAN,FUNGUSİT) (MİKOSTATİN) C C (FLUCAN, BİONAZOLE)
 20. 20. ANTİPARAZİTİK İLAÇLAR <ul><li>Sıtma tedavisinde ilk seçenek </li></ul>Meflokin <ul><li>Klorokine dirençli vakalarda </li></ul>Kinin <ul><li>1. trimestirde teratojen </li></ul><ul><ul><li>SSS anomalileri (hidrosefali) </li></ul></ul><ul><ul><li>extremite defektleri </li></ul></ul><ul><ul><li>fasial defekt </li></ul></ul><ul><ul><li>ürogenital anomali </li></ul></ul><ul><ul><li>vertebra anomalileri </li></ul></ul>Klorokin Mebendazol <ul><li>Sistemik antihelmintik </li></ul><ul><li>Kıl kurdu, halkalı kurt, kancalı kurt tedavisinde </li></ul>C C X C
 21. 21. METRONİDAZOL <ul><li>Bakterilerde mutajenic,kemirgenlerde B karsinojenic etkiler mevcut olup insanlarda teratojenic etki yok </li></ul><ul><li>Kullanımı 1.trimesterde önerilmez, 2. ve 3. trimesterde kullanılabilir. </li></ul><ul><li>Gebelikte bakteriyel vaginozis tedavisinde metronidazol ve klindamisin güvenle kullanılabilir.(ACOG-2006) </li></ul><ul><li>Asemptomatik bakteriel vaginozis tedavisinde kullanımı preterm doğum riskini azaltmaz,ancak preterm doğum öyküsü olan kadınlarda PROM ve preterm doğum riskini azaltır.(ACOG-2006) </li></ul>
 22. 22. ANALJEZİKLER Asetaminofen <ul><li>Gebelikte analjezik ve antipiretik olarak ilk seçenek </li></ul>Aspirin <ul><li>Yüksek dozda kullanım (300mg üzeri) yeni doğanda şiddetli fatal hemoraji riski taşır </li></ul><ul><li>Perinatal mortalite, IUGR, hemoroji ve teratojenite ile ilişkili </li></ul><ul><li>Düşük doz aspirin (80mg/gün) SLE, preeklamsi, antifosfolipit sendromda kullanılmalı </li></ul><ul><li>Terme yakın kullanımda gebeliği ve doğumu uzatır </li></ul><ul><li>Patent duktus arteriozus kapanmasına neden olur </li></ul>(PAROL) B C
 23. 23. ANALJEZİKLER İndometazin <ul><li>NSID B </li></ul><ul><li>Erken gebelikte kullanım spontan abortus riskini artırır </li></ul><ul><li>30 hf altında ve doğumdan önceki son 48 saatte kullanım </li></ul><ul><ul><li>İntraventriküler hemoroji </li></ul></ul><ul><ul><li>bronkopulmoner displazi </li></ul></ul><ul><ul><li>NEC oranını artırır </li></ul></ul><ul><li>Fetal idrar çıkışını azaltır, polihidroamniosda kullanılır </li></ul><ul><li>fetal duktus arteriozus erken kapanmasına ve pulmoner HT’a neden olur </li></ul>(ENDOL)
 24. 24. BENZODİAZEPİNLER Diazepam <ul><li>9 vaka kontrol çalışmasında yarık damak-dudak D malformasyonları riskinde artış </li></ul><ul><li>sigara alkol ve madde bağımlılarında kullanım ile anomali riski 3-7 kat artar </li></ul><ul><li>Mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır, doğuma yakın 30-40mg dozu geçerse; Floppy infant sendrom gelişir (hipotoni, letarji, emme güçlüğü) </li></ul><ul><li>İlaç dozunun ani kesilmesi sonucu withdrawal sendrom gelişir </li></ul><ul><ul><li>IUGR </li></ul></ul><ul><ul><li>Tremor, irritabilite </li></ul></ul><ul><ul><li>diare kusma </li></ul></ul><ul><li>Diğer etkileri: Termoregülasyonda bozulma, fetal kalp hızında variabilite kaybı, fetal hareketlerde azalma </li></ul>(DİAZEM)
 25. 25. ANTİKONVÜZAN İLAÇLAR Fenobarbutal <ul><li>Antikonvüzan ve sedatif etki D </li></ul><ul><li>Minör majör malformasyonlarla ilişkili </li></ul><ul><li>İlk 24 saatte yeni doğanda şiddetli ve ölümcül hemaroji (K vitamini desteği verilmeli) </li></ul><ul><li>Kognitif fonksiyon bozuklukları ile ilişkisi yapısal anomalilerden daha ön planda </li></ul><ul><li>Mümkün olan en düşük dozda kullanılmalı </li></ul><ul><li>Maternal doz bağımlılık açısından iyi kontrol edilmeli </li></ul>(LUMİNAL)
 26. 26. ANTİKONVÜLZAN İLAÇLAR Fenitoin <ul><li>Basit parsiyel epilepsi tedavisinde D </li></ul><ul><li>Risk –yarar oranı değerlendirilerek mümkün olan en düşük dozda </li></ul><ul><li>Gebelik öncesi folic asit başlanmalı ve gebelik boyunca monitorize edilmeli </li></ul><ul><li>Fetal hidantoin sendromu: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kraniofasiyal Anomaliler </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Yarık damak dudak </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Geniş burun kökü </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hipertelorizm </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Dudak defektleri </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Epikantus kıvrımları </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Distal falanksların ,tırnakların hipoplazisi </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Büyüme yetersizliği </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mental yetersizlik </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Doğumda hemorajinin önlenmesi için K vitamini desteği </li></ul>(EPDANTOİN)
 27. 27. ANTİKONVÜLZAN İLAÇLAR Karbamazepin <ul><li>En sık kullanılan, ilk tercih edilen ilaç D </li></ul><ul><li>Teratojenic potansiyeli net değil, minör ve major konjenital anomalilerle ilişkili </li></ul><ul><li>Epilepsi nöbetlerinin fetus üzerindeki potansiyel hasarının önlenmesi, karbamazepin yan etkilerinden daha ön planda </li></ul><ul><li>Karbamezepin sendromu ; </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kraniofasiyal anormallikler </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Yukarı eğilimli palpebral fissürler </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kısa burun </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Epikantus kıvrımları </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gelişme geriliği </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mental retardasyon </li></ul></ul></ul></ul></ul>(TEGRETOL, KARAZEPİN)
 28. 28. ANTİKONVÜLZAN İLAÇLAR <ul><li>İnsanlar için teratojen kabul edilir D </li></ul><ul><li>Fertilizasyondan sonraki 17-30 gün içinde kullanımında nöral tüp defekti riski %1-2 arasındadır.(önceki riskin 20 katı) </li></ul><ul><li>Facial,ürogenital anomaliler, IUGR, hepatotoksisite, hiperbilüribinemi ile ilişkili </li></ul>Valproik asit Lamotrigin,Gabapentin,Vigabatrin,Tiagabin <ul><ul><li>Gebelikte kullanımları ile ilgili bilgiler sınırlı </li></ul></ul><ul><ul><li>Epilepside etkinlikleri eski ilaçlar kadar iyi bilinmiyor </li></ul></ul>(DEPAKİN)
 29. 29. ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR Trisiklik Antidepressanlar <ul><li>Hayvanlarda yüksek dozlarda teratojenik etki C </li></ul><ul><li>Extremite anomalilerinde artış? </li></ul><ul><li>Potent teratojenik etki kanıtlanmamış </li></ul><ul><li>Gebelikte kardiotoksik etki potansiyelleri fazla olması sebebiyle tercih edilmezler </li></ul>SSRI : Fluoksetin, sertralin (PROZAC) <ul><li>Yan etki potansiyelleri düşük olduğu için gebelikte ilk tercih C </li></ul><ul><li>Spontan Abortus oranında artış(ileri çalışmalara ihtiyaç var) </li></ul><ul><li>Yenidoğanda irritabilite,sürekli ağlama,yeme ve uyku bozukluğu,tonus artışı ile karakterize çekilme sendromu görülebilir </li></ul><ul><li>Bupropion,mirtazapin ve reboksetin gibi yeni nesil SSRI ‘ların gebelikte güvenilirliği tartışmalı </li></ul>
 30. 30. ANTİPSİKOTİKLER (NÖROLEPTİKLER) Klorpromazin <ul><li>Düşük dozlarda anne ve fütus açısından kullanımı güvenli C </li></ul><ul><li>Hiperemezis gravidarum tedavisinde düşük dozlarda etkili </li></ul><ul><li>YD’da hipotoni,spastisite,derin tendon reflekslerinde artış,tremor ve paralitik ileus ile karakterize eksrapramidal sendrom görülebilir. </li></ul><ul><li>Terme yakın kullanımdan kaçınılmalı,tehlikeli maternal hipotansiyona neden olabilir. </li></ul>Klozapin (ATİPİK, ANTİPSİKOTİK) <ul><li>Gebelikte kullanılabilen tek atipik antipsikotiktir B </li></ul><ul><li>Şizofren teşhisi almış annelerin bebeklerinde malformasyon riski ilaçtan bağımsız şekilde daha yüksektir. </li></ul>(LARGACTİL)
 31. 31. ANTİASMATİK İLÇLAR Albuterol <ul><li>Maternal ve fetal taşikardi C </li></ul><ul><li>Annede konjetif kalp yetmezliği,pulmoner ödem ,hipotansiyon </li></ul>Aminofilin-Teofilin <ul><li>YD’da kusma,taşikardi ve irritabilite C </li></ul><ul><li>Teofilin kullananlarda Preeklamsi oranın daha az </li></ul><ul><li>Aminofilin AC matürasyonu üzerine pozitif etkili </li></ul><ul><li>3.trimesterde dozlar yeniden düzenlenmeli ,klirens azalır </li></ul>Terbutalin <ul><li>Tokolitik ve reversibl bronkodilatör etki B </li></ul><ul><li>Maternal ve fetal taşikardi,maternal hiperglisemi </li></ul>
 32. 32. ANTİASMATİK İLÇLAR Salmeterol <ul><li>Selektif B2 adrenerjik,bronkodilatör C </li></ul><ul><li>İnsanlarda gebelikte kullanım ile ilgili bilgiler sınırlı,teratojenic etki bildirilmemiş </li></ul><ul><li>Terbutalinden daha iyi tolere edilir </li></ul><ul><li>Astım atakları yeterli kontrol edilemediğinde kortikosteroid dozunu 2 kat artırmak yerine salmoterol eklenmelidir </li></ul>İnhale kortikosteroid <ul><li>Yarık damak dudak ve anal atrezi oranında artış C </li></ul>Kromolin,İpratropium,Budesonid,Zafirlukast B
 33. 33. GLUKOKORTİKOİDLER Betametazon (CELESTON) C <ul><li>Preterm eylemde 24-36 hafta arası AC maturasyonunu stimüle etmek için kullanılır </li></ul><ul><li>RDS oranını azaltır,RDS gelişmişse şiddetini azaltır,intrakranial hemoraji oranını düşürür. </li></ul><ul><li>Tekrarlayan dozlar, düşük doğum ağırlığı ve baş çevresinde küçülme ile ilişkilendirilmiştir. </li></ul><ul><li>Prenatal betametazon alımı, kistik periventriküler leukomalazi oranında %50 ‘den fazla azalmaya neden olur. </li></ul><ul><li>Dört geniş epidemiyolojik çalışma sonucuna göre, birinci trimesterde kortikosteroid kullanımı yarık damak-dudak anomalisi ile ilişkili bulunmuştur.Bu sebeple birinci trimesterde D grubu olarak kabul edilir. </li></ul>
 34. 34. GLUKOKORTİKOİDLER DEKSAMETAZON C <ul><li>Betametazon gibi plasentadan geçişi fazla olduğu için, AC maturasyonunu sağlamak amacıyla preterm eylemde kullanılır. </li></ul><ul><li>Birinci trimesterde 1mg/kg ve üzerinde kullanımı, fetal adrenal gland supresyonuna ve 21 hidroksilaz eksiliğine yol açarak dişi fetuslarda virilizasyona sebeb olur. </li></ul>(DEKORT) PREDNISON-PREDNİSOLON (ADVANTAN,DELTACORTRİL,PREDNOL) C <ul><li>Plasental geçişleri az olduğu için preterm eylemde AC maturasyonun stimülasyonunda kullanılmazlar,daha çok otoimmün hastalıklarda immümsupresif olarak kullanılırlar. </li></ul><ul><li>30mg/gün dozunda 4 hafta süresince kullanılırsa spermatogenezi bozar, bu yan etki ilaç kesildikten 6 hafta sonra düzelir. </li></ul>
 35. 35. KOLŞİSİN (COLCHICUM-DISPERT,KOLSIN) D <ul><li>İmmün modülatör bir ilaç, gut hastalığında ve FMF’de kullanılır. </li></ul><ul><li>Hücre içinde tubulin proteinine bağlanarak etki gösterir.Tubulininin mikrotubillere polimerizasyonu önler ve lökosit göçünü ve fagositozu inhibe eder. </li></ul><ul><li>Hayvan çalışmalarında fare ve tavşanlarda düşük dozlarda teratojenic,yüksek dozlarda embriositik etki göstermiştir. </li></ul><ul><li>İnsanlarda gebelikte kullanımı sınırlı olup herhangi bir konjenital malformasyonla ilişkisi gösterilememiştir. </li></ul><ul><li>Erkeklerde nadir de olsa azospermiye neden olur, ancak konsepsiyon öncesi kullanımda herhangi bir malformasyon ile ilişkilendirilmemiştir. </li></ul>
 36. 36. A <ul><li>FOLİC ACİD </li></ul><ul><li>LEVOTHYROXİNE </li></ul><ul><li>NİASİN </li></ul><ul><li>PİRİDOKSİN </li></ul><ul><li>PANTOTENİK ACİD </li></ul><ul><li>VİTAMİN C </li></ul><ul><li>VİTAMİN E </li></ul><ul><li>VİTAMİN B12 </li></ul><ul><li>RİBOFLAVİN </li></ul><ul><li>TİAMİN </li></ul><ul><li>KALSİTRİOL </li></ul>
 37. 37. B <ul><li>PENİSİLİN TÜREVLERİ </li></ul><ul><li>SEFALOSPORİNLER </li></ul><ul><li>METİL DOPA </li></ul><ul><li>METRONİDAZOL </li></ul><ul><li>ACETİLSİSTEİN(MUKOLİTİK) </li></ul><ul><li>FLAVOKSAT(ANTİSPAZMODİK) </li></ul><ul><li>METFORMİN,ACARBOZ,TROGİTAZON(ANTİDİABETİK) </li></ul><ul><li>MEKLİZİN(ANTİEMETİK) </li></ul><ul><li>METOKLOPRAMİD(ANTİEMETİK) </li></ul><ul><li>LANSOPRASOL </li></ul><ul><li>FAMOTİDİN,RANİTİDİN </li></ul><ul><li>MgSO4 </li></ul><ul><li>ASİKLOVİR </li></ul><ul><li>ETHAMBUTOL </li></ul><ul><li>AMFOTERİSİN B </li></ul><ul><li>VANKOMİSİN </li></ul><ul><li>CETİRİZİN,KLORFENİRAMİN,DİFENHİDRAMİN </li></ul><ul><li>ERİTROMİSİN </li></ul><ul><li>ENOKSAPARİN (CLEXAN) </li></ul><ul><li>ASETAMİNOFEN </li></ul>
 38. 38. C <ul><li>KLORAMFENİKOL </li></ul><ul><li>ALBENDAZOL,MEBENDAZOLE </li></ul><ul><li>FLUKANAZOL,KETOKANAZOLE </li></ul><ul><li>NİSTATİN,GRİSEOFULVİN </li></ul><ul><li>HİDROKSİZİN,FENİRAMİN,BUCLİZİN,TERFENADİN </li></ul><ul><li>GENTAMİCİN </li></ul><ul><li>İZONİYAZİD,RİFAMPİN,PYRAZİNAMİD, </li></ul><ul><li>VİDARABİN,ZANAMİVİR,RİMANTADİN,OSELTAMİVİR,GANSİKLOVİR </li></ul><ul><li>SULFONAMİDLER,KİNOLONLAR </li></ul><ul><li>BAKLOFEN,ATRAKÜRYUM,DANTROLEN(KAS GEVŞETİCİ) </li></ul><ul><li>AMİTRİPTİLİN,KLOMİPRAMİN,FLUOKSETİN (ANTİDEPRESAN) </li></ul><ul><li>KLORPROMAZİN,KLOZAPİN,RİSPERİDON (ANTİPSİKOTİK) </li></ul><ul><li>DOMPERİDON,DROPERİDOL,PROMETAZİN(ANTİEMETİK) </li></ul><ul><li>OMEPRAZOL </li></ul><ul><li>HEPARİN </li></ul><ul><li>BETAMETAZON,DEKSAMETAZON,PREDNİSON </li></ul><ul><li>GLİPİZİD,GLİBURİD,TOLBUTAMİD,PİOGLİTAZON,ROSİGLATAZON(ANTİDİABETİK) </li></ul><ul><li>TACROLİMUS,SİKLOSPORİN,İNTERFERONLAR (İMMÜNOLOJİK AJANLAR) </li></ul><ul><li>AMİNOFİLLİN,TEOFİLİN,SALMETEROL(BRONKODİLATÖRLER) </li></ul>
 39. 39. <ul><ul><li>D </li></ul></ul><ul><li>DİAZEPAM,ALPRAZOLAM,FENOBARBİTAL </li></ul><ul><li>FENİTOİN,VALPROİK ACİD,KARBAMAZEPİN </li></ul><ul><li>SİSPLATİN,KARBOPLATİN,BLEOMİSİN,ETOPOSİD, PAKLİTAKSEL,DOKSORUBİSİN(ANTİNEOPLASTİK) </li></ul><ul><li>TERASİKLİNLER </li></ul><ul><li>STREPTOMİSİN,KANAMİSİN,AMİKASİN </li></ul><ul><li>ACE İNHİBİTÖRLERİ,B BLOKÖRLER 2. VE 3. TRİMESTER </li></ul><ul><li>KORTİKOSTEROİDLER ,1.TRİMESTER </li></ul><ul><li>NSAID, 3.TRİMESTER </li></ul><ul><li>KUMARİN TÜREVİ ANTİKOAGULAN AJANLAR </li></ul><ul><li>METİMAZOL,KARBİMAZOL(ANTİTROİD) </li></ul><ul><li>LYNESTRENOL,ETHİSTERON,HİDROKSİ PROGESTERON,MEDROKSİPROGESTERON (PROGESTERON TÜREVLERİ) </li></ul><ul><li>AZOTİYOPRİN (İMMUN MODİLATÖR) </li></ul>
 40. 40. X <ul><li>TALİDOMİD </li></ul><ul><li>KİNİN </li></ul><ul><li>RİBAVİRİN </li></ul><ul><li>ATORVASTATİN (ANTİLİPEMİK) </li></ul><ul><li>AMİNOPTERİN,LEUPROLİD, </li></ul><ul><li>METHOTREKSAT </li></ul><ul><li>ERGOTAMİN,DİHİDROERGOTAMİN </li></ul><ul><li>ISOTRETİNOİN,ETRETİNAT </li></ul><ul><li>MİFEPRİSTON </li></ul><ul><li>I-131 </li></ul><ul><li>ESTROJEN VE TÜREVLERİ, OK </li></ul><ul><li>NORGESTREL,NORETİNDRON,OK </li></ul>

×