Gebelik ve Sistemik Hastalıklar - www.jinekolojivegebelik.com

10,796 views

Published on

Gebelik ve Sistemik Hastalıklar - www.jinekolojivegebelik.com

Published in: Sports, Business

Gebelik ve Sistemik Hastalıklar - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. <ul><li>GEBELİK VE SİSTEMİK HASTALIKLAR </li></ul>
 2. 2. KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR <ul><li>Kardiyovasküler hastalıklar 25-44 yaş arası kadınlarda </li></ul><ul><li>3. en sık ölüm nedenidir. </li></ul><ul><li>Gebeliklerin %1 ini komplike eder. </li></ul><ul><li>Kalp yetmezliği </li></ul><ul><li>Romatolojik hastalıklar </li></ul><ul><li>Kongenital kalp hastalıkları </li></ul><ul><li>Hipertansif kalp hastalıkları </li></ul><ul><li>Meyer and Coll,1999 </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Kardiak output +%43 </li></ul><ul><li>Kalp hızı +%17 </li></ul><ul><li>Sistemik damar direnci – %21 </li></ul><ul><li>Arteryal kan basıncı +%4 </li></ul><ul><li>Colloid osmotik basınç – %14 </li></ul>
 4. 4. KALP YETMEZLİĞİ <ul><li>Class I :semptom yok, solunum etkilenmez </li></ul><ul><li>Class II :hafif semptom, aşırı eforla nefes darlığı </li></ul><ul><li>Class III:semptomatik, hafif eforla nefes darlığı </li></ul><ul><li>Class IV:istirahatte nefes darlığı, ciddi semptomatik </li></ul>
 5. 5. NYHA Pulmoner hipertansiyon Aortik kapak tutulumlu koarktasyon Aortik kapak tutulumlu marfan send. Sekelli peripartum kardiyomyopati öyküsü Mitral stenoz+AF Aortik stenoz Aort koarktasyonu Geçirilmiş MI Yapay kapak CLASS III-IV ASD, VSD PDA Pulmoner, triküspit Fallot tetralojisi Mitral stenoz Bioprostetik kapak CLASS I-II MAJOR RİSK MORTALİTE %25-50 ORTA RİSK MORTALİTE %5-15 MİNİMAL RİSK MORTALİTE %0-1
 6. 6. <ul><li>Class I-II hastalarda gebelikte mortaliteye sık raslanmaz. </li></ul><ul><li>%10 olguda kalp yetmezliğinde ilerleme olabilir. </li></ul><ul><li>Annenin sigara kullanması, solunum yolu enfeksiyonları riski artırır. </li></ul><ul><li>Obstetrik sebebler dışında sezaryen endikasyonu yoktur. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Class III-IV kalp yetmezliği %2 kardiyak hastalıklı gebede görülür. </li></ul><ul><li>Obstetrik sebepler dışında sezaryen endikasyonu yoktur. </li></ul><ul><li>Kalp yetmezlikli olgular doğum esnasında ve puerperal dönemde yakın takip edilmelidir. </li></ul><ul><li>Kalp yetmezliğine bağlı gelişme geriliği ve kongenital kalp hastalıkları için takip. </li></ul>
 8. 8. KAPAK HASTALIKLARI <ul><li>Romatizmal endokarditin en sık kardiak sekeli mitral stenoz dur. </li></ul><ul><li>Gebelikte taşikardi ve sıvı yüklenmesine bağlı kalp yetmezliği gelişebilir. </li></ul><ul><li>Semptomatik olduğunda taşikardi B-bloker ile tedavi edilmelidir. </li></ul><ul><li>Nefes darlığı, öksürük, hemoptizi pulmoner ödem belirtisi olabilir. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Atrial fibrilasyon gelişmişse verapamil, elektrokardiyoversiyon, digoksin </li></ul><ul><li>Antikoagulan tedavi başlanmalıdır. </li></ul><ul><li>Pulmoner ödem diüretiklerle tedavi edilir. </li></ul><ul><li>Balon valvotomi uygulanabilir. </li></ul><ul><li>Vajinal doğum öncelikli tercihdir. </li></ul><ul><li>gebelikte komplikasyonlar 2.trimester sonunda, 3.trimester başında veya eylem esnasında meydana gelir. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Mitral yetm.: Genellikle gebelikte iyi tolere edilir. </li></ul><ul><li>Aortik stenoz: Ciddi olgular monitorizasyon </li></ul><ul><li>epidural analjezi ile doğum tercih edilir. Hipotansiyondan kaçınılmalıdır. </li></ul><ul><li>Aort yetm.: Gebelikte iyi tolere edilir. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Atrial septal defekt: Pulmoner hipertansiyon gelişmedikçe iyi tolere edilir.Fetus ta ASD %5-10 görülebilir. </li></ul><ul><li>Venriküler septal defekt: Küçük defektler <1.25 cm ² gebelikte tolere edilebilir. </li></ul><ul><li>Artmış şant sebebiyle Eisenmenger send. gelişirse mortalite %30-50 </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Kapak hastalıklarında cerrahi sonrası antikoagulan tedavi başlanmalıdır. </li></ul><ul><li>Antikoagulan tedavide anne açısından en iyi sonuç warfarin iledir.Ancak ölü doğum, malformasyon riski yüksektir. </li></ul><ul><li>LMWH ile antikoagulan tedavi tam olarak sağlanamamaktadır. </li></ul><ul><li>6.-12. haftalar arasında LMWH sonrası warfarin kullanımında da embolik olaylarda artış vardır. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Gebelik boyunca antikoagulan tedavi. </li></ul><ul><li>Doğumdan önce tedavi kesilmeli vajinal doğumdan 6 saat sonra sezaryen doğumdan 24 saat sonra tekrar başlanmalıdır </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Enfektif endokardit profilaksisi: </li></ul><ul><li>Onarılmış PDA, izole sekundum ASD, regurjitasyonsuz mitral valf prolapsusu profilaksi gerektirmez. </li></ul><ul><li>Doğumdan 30dk. önce 2 g ampisilin,1.5 mgkg gentamisin 6 saat sonra 1 g ampisilin uygulanmalıdır. </li></ul><ul><li>Vankomisin 1g, 1.5 mgkg gentamisin </li></ul><ul><li>İşlemden 1 saat önce 2 g oral amoksisilin </li></ul>
 15. 15. <ul><li>İskemik kalp hasalıkları: </li></ul><ul><li>1/10.000 gebeliği komplike eder. </li></ul><ul><li>Sıklıkla hipertansiyon, diabet, antifosfolipid ab, familial hiperlipidemi eşlik eder. </li></ul><ul><li>Gebelikte iskemik kalp hastalıklarının yönetimi gebe olmayanlarla aynıdır. </li></ul><ul><li>Akut MI esnasında nitrogliserin, morfin, lidokain kalsiyum kanal blokerları, B blokerlar kullanılabilir. </li></ul><ul><li>PTCA, stent uygulaması, intraaortik balon pompası kullanılabilir. </li></ul>
 16. 16. HEMATOLOJİK HASTALIKLAR <ul><li>Gebelikte plazma volümü eritrosit kütlesinden daha fazla artar. </li></ul><ul><li>Trombosit sayısı düşme eğilimindedir. </li></ul><ul><li>Demir 2-3 kat, folat 10-20 kat gereksinim </li></ul><ul><li>Gebelikte fizyolojik hiperkoagulabilite vardır. </li></ul>
 17. 17. <ul><li> ANEMİ </li></ul><ul><li>10.5 g/dL altındaki hg değerleri gebelikte anemi olarak kabul edilir. </li></ul><ul><li>Prevelans %35-75 </li></ul><ul><li>Demir eksikliği </li></ul><ul><li>Akut kan kaybı </li></ul><ul><li>Megaloblastik anemiler </li></ul><ul><li>Hemoglobinopatiler </li></ul>
 18. 18. <ul><li> Gebelik Normal </li></ul><ul><li>Hemoglobin(gr/dl) 10.5-12.5 11.5-15.5 </li></ul><ul><li>Hematokrit(%) 33-38 36-48 </li></ul><ul><li>MCV (fl) 80-100 80-100 </li></ul><ul><li>MCHC (gr/dl) 30-35 30-35 </li></ul><ul><li>Serum Fe (  g/dl) 35-100 50-110 </li></ul><ul><li>Serum Ferritin(  g/L) 55-70 75-100 </li></ul><ul><li>Transferrin sat.(%) 16-30 25-35 </li></ul><ul><li>Fe Bağ.Kap (  g/dl) 280-400 250-300 </li></ul>
 19. 19. <ul><li>DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ </li></ul><ul><li>Gebelikte en sık görülen anemi şekli. </li></ul><ul><li>Gebeliklerin en az %50 sinde demir depolarında azalma vardır </li></ul><ul><li>Hipokrom, mikrositer anemidir. </li></ul>
 20. 20. <ul><ul><li>Hafif efor dispnesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Deri-mukozalarda solukluk </li></ul></ul><ul><ul><li>Çeliosis </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaşık tırnak </li></ul></ul><ul><ul><li>Kırmızı, papillaları düzleşmiş dil </li></ul></ul><ul><ul><li>Postural hipotansiyon </li></ul></ul><ul><ul><li>Taşikardi </li></ul></ul><ul><ul><li>Deri-ekstremitelerde vazokonstrüksiyon </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Serum demiri <12 mol/L, </li></ul><ul><li>TIBC </li></ul><ul><li>Ferritin <15 g/L </li></ul><ul><li>MCV  (80-100) </li></ul><ul><li>MCHC  (30-35) </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Günlük 200 mg elementer demir ile tedavi </li></ul><ul><ul><li>Ferröz sülfat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ferröz fumarat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ferröz glukonat </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Oral tedavi tolere edilemezse, absorbsiyon bozukluklarında parenteral tedavi </li></ul><ul><li>Hg açığı x kg x 3 + 500 mg </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Megalobalastik anemi: </li></ul><ul><li>Folik asit eksikliğine bağlı(B12 eks.) </li></ul><ul><li>periferik yaymada hipersegmente nötrofillerdir. </li></ul><ul><li>Tedavi edilmemiş vakalarda lökopeni trombositopeni gelişebilir. </li></ul><ul><li>Gebelikte folik asit ihtiyacı 50-100 µ g/gün </li></ul><ul><li>Gebelik planlanmasında ve gebelik esnasında 400 µ g folik asit </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Hemolitik anemi: </li></ul><ul><li> Herediter sferositoz:OD/OR, </li></ul><ul><li>gebelikte iyi tolere edilir. </li></ul><ul><li> RBC enzim defektleri:G6PD,PK </li></ul><ul><li> Aplastik anemi: </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Hemoglobinopatiler </li></ul><ul><li> Orak hücreli anemi:HbS </li></ul><ul><li>Maternal mortalite ve morbiditede artış </li></ul><ul><li>Perinatal mortalite, gelişme geriliği ve abortusta artış </li></ul><ul><li>Gebeliklerin 1/3 elektif ve spontan abortus </li></ul><ul><li>‰ 9 ö lü doğum </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Oksijen satürasyonunun düşmesi, enfeksiyonların eklenmesi oraklaşmayı artırır. </li></ul><ul><li>Oraklaşma krizlerinin ayırıcı tanısı </li></ul><ul><li>Ektopik gebelik, dekolman, pyelonefrit, apendisit, preeklampsi… </li></ul><ul><li>Doğumda obstetrik protokoller uygulanır </li></ul><ul><li>Htc <20 eritrosit transfüzyonu </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Talasemi: </li></ul><ul><li>gebelikte 1/500 </li></ul><ul><li>α talasemi </li></ul><ul><li>tek α zincir sentezinin olduğu Hb H hastalığı </li></ul><ul><li>α zincirinin olmadığı Hb Bart </li></ul><ul><li>β talasemi </li></ul><ul><li>talasemi minor </li></ul><ul><li>talasemi major </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Minor hastalık formlarında gebelik prognozu iyidir.Profilaktik demir 60 mg/d </li></ul><ul><li>folik asit 1 mg/d </li></ul><ul><li>Hemoraji sebebiyle anemiye dikkat edilmelidir. </li></ul><ul><li>Talasemi taşıyıcısı çiftlerde CVS yapılmalıdır. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>TROMBOSİTOPENİ: </li></ul><ul><li>Trombosit sayısının 150000 altında olması </li></ul><ul><li>İdiopatik </li></ul><ul><li>Preeklampsi, eklampsi </li></ul><ul><li>Obstetrik hemorajiler </li></ul><ul><li>Megaloblastik anemi </li></ul><ul><li>Septisemi </li></ul><ul><li>İlaçlar </li></ul>
 31. 31. <ul><li>ITP </li></ul><ul><li>Trombositlere karşı gelişen ab sebebiyle RES de prematür trombosit yıkımıdır. </li></ul><ul><li>Remisyondaki hastalarda gebelikte risk artışı olmadığı kabul edilir. </li></ul><ul><li>PAIgG plasentadan geçer ve nadirde olsa fetal trombositopeniye yol açabilir. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>ITP anne 15 gün-1 aylık sürelerle sayım yapılmalıdır. </li></ul><ul><li>Hedef spontan ve doğum sırasında anne ve bebekte kanamaların engellenmesidir. </li></ul><ul><li>Gebelik boyunca maternal semptomların olmaması ve gebelik öncesinde de ITP bulunması fetal sonuçları olumlu etkiler. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>ITP tedavisi </li></ul><ul><li>Tedavi trombosit sayısı <50.000 </li></ul><ul><li>Günlük 1mg/kg kortikosteroid gebelik boyunca devam edilebilir. </li></ul><ul><li>İmmün globulin kullanılabilir ancak cost effektif değildir. </li></ul><ul><li>Splenektomi </li></ul>
 34. 34. <ul><li>DIC: </li></ul><ul><li>Prokoagülan maddelerin dolaşımda aşırı miktarda bulunması, koagülasyon faktörlerinin atrmış yapım ve yıkımı </li></ul><ul><li>Obstetrik sebepler </li></ul><ul><li>Kanama </li></ul><ul><li>Preeklampsi </li></ul><ul><li>Amniyotik sıvı embolisi </li></ul><ul><li>Masif enfeksiyon </li></ul><ul><li>İntrauterin ölüm.. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Tanı </li></ul><ul><li>Asemptomatik veya masif kanama </li></ul><ul><li>Artmış fibrin yıkım ürünleri </li></ul><ul><li>Azalmış fibrinojen </li></ul><ul><li>Azalmış trombosit </li></ul><ul><li>Pıhtılaşma zamanında uzama </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Tedavi </li></ul><ul><li>Öncelikli tedavi nedenin ortadan kaldırılmasıdır </li></ul><ul><li>Masif kanaması olan hastalarda CVP ve idrar kateteri ve monitorizasyon </li></ul><ul><li>-TDP </li></ul><ul><li>-Trombosit ve eritrosit süspansiyonu </li></ul><ul><li>-Kriopresipitat </li></ul><ul><li>- ε -aminokaproik asit </li></ul><ul><li>-Heparin </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Von Willebrand hast.: </li></ul><ul><li>En sık görülen herediter kanama bozukluğudur.%1 </li></ul><ul><li>OD geçişlidir </li></ul><ul><li>Kolay berelenme, burun kanamaları, mukozal kanama… </li></ul><ul><li>Kanama zamanında uzama, F 8 </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Gebelikte vwf ve F 8 normale dönebilir. </li></ul><ul><li>Ancak kanama zamanında uzama devam edebilir. </li></ul><ul><li>Kriopresipitat, </li></ul><ul><li>Faktör 8 konsantresi </li></ul><ul><li>Desmopressin </li></ul><ul><li>ε -aminokaproik asit, traeksamik asit </li></ul>
 39. 39. ENDOKRİNOLOJİK HASTALIKLAR <ul><li>Hipertroidizm </li></ul><ul><li>Gebelikte 1/500 oranındadır. </li></ul><ul><li>Taşikardi, exoftalmus, kilo kaybı </li></ul><ul><li>Gebelikte; düşük, preeklampsi, kalp hastalıları, preterm eylem, büyüme geriliği, ölüdoğum riskinde artış vardır. </li></ul><ul><li>Mestman and coll.1995 </li></ul><ul><li>Millar and coll.1994 </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Tiroid uyarıcı ab lar plasentayı geçer, yeni doğan tirotoksikozuna sebep olabilir. </li></ul><ul><li>Kraniosynostozis, hepatosplenomegali, sarılık, kilo alamama, ölüm </li></ul><ul><li>Fetal tirotoksikozun değerlendirilmesinde ilk trimester ve 6. ay TSH ab testi </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Tedavi genelde medikaldir. </li></ul><ul><li>Metimazol ve Propiltiourasil ile tedavi </li></ul><ul><li>Propiltiourasil(300-450 mg)  plasental geçiş az, T4  T3 dönüşümünü engeller, aplasia cutis ile ilişkisi yok </li></ul><ul><li>Metimazol(40 mg)  aplasia cutis, agranülositoz daha az </li></ul><ul><li>Radyoaktif iyot kullanılmaz. </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Tedavide serbest T4’ ü normal aralığa getirmek planlanmalıdır. </li></ul><ul><li>3 aylık aralıklarla kontrol </li></ul><ul><li>Doz artırımında daha sık kontrol </li></ul><ul><li>Fetal taşikardi, fetal gelişim, guatr değerlendirilmelidir. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Gebelikte kontrollü hastalığı olan annelerin çocuklarında doğum sonrası büyüme ve gelişme geriliği olmaz. </li></ul><ul><li>Medikal tedavi sonrası neonatal hipotroidi %2.5, guatr %1.2 oranındadır. </li></ul><ul><li>Cerrahi tedavi artmış damarlanma sebebiyle gebelikte daha zordur. </li></ul><ul><li>Kontrolsüz olgularda doğum sırasında tiroid fırtınasına dikkat </li></ul><ul><li>Millar and coll.1994 </li></ul><ul><li>Mestman 1998a </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Hipotroidizm </li></ul><ul><li>Gebeliklerin %1 inde görülür. </li></ul><ul><li>Artmış TSH, azalmış serbest T4-T3 </li></ul><ul><li>Sıklıkla otoimmun, lityum, amiodaron, antitroid tedavi. </li></ul><ul><li>Soğuk intoleransı, bradikardi, azalmış DTR, kontstipasyon, oligomenore, amenore, tekrarlayan düşükler </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Hipotroidinin en ciddi maternal komplikasyonu miksödem komasıdır. </li></ul><ul><li>Postpartum troidit ve depresyon </li></ul><ul><li>Erken gebelikte(<12 hf) hipotroidi fetal nörolojik gelişimi olumsuz etkiler. </li></ul><ul><li>Bazı çalışmalarda gestasyonel hipertansiyonla beraberliği görülmüştür. </li></ul>N Engl J Med 1999;341:549-555
 46. 46. <ul><li>Hipotroidi tedavisinde tiroksin kullanılır. </li></ul><ul><li>100-200 µ g önerilen başlangıç dozudur. </li></ul><ul><li>Tiroid fonksiyonları her trimesterda kontrol edilmelidir. </li></ul><ul><li>Doz değişikliğinde daha sık kontrol </li></ul><ul><li>Tedaviye demir preparatlarıda eklenebilir. </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Subklinik hipotiroidi </li></ul><ul><li>Asemptomatik, izole TSH yüksekliğidir </li></ul><ul><li>TSH seviyesinin >10 mU/L gebelikte yüksek risklidir. </li></ul><ul><li>Gebeliğin indüklediği hipertansiyon ve preterm eylem sıklığında artış vardır. </li></ul><ul><li>Replasman tedavisi önerilmelidir. </li></ul>
 48. 48. <ul><li>İyot eksikliği(endemik kretenizm) </li></ul><ul><li>Dünyada 20 milyon insanda inutero iyot eksikliğine bağlı önlenebilir beyin hasarı vardır. </li></ul><ul><li>Endemik bölgelerde gebelik sırasında yapılan iyot replasmanın anlamlı faydası yoktur. </li></ul>WHO,1990,Hetzel,1994 Delange 1996
 49. 49. BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI <ul><li>SLE, romatoid artrit, sjögren, skleroderma, dermatomozit, polimyozit, vaskülitler… </li></ul><ul><li>Ankilozan spontilit, reiter… </li></ul><ul><li>Otoimmün hastalıklar kadınlarda daha sık görülür. </li></ul><ul><li>Östrojen T lenfosit ve sitokin regülasyonunda rol oynar </li></ul>
 50. 50. <ul><li>Gebelikte hücre aracılı immünite, inflamatuar cevap ve T/B oranı azalır. </li></ul><ul><li>Kompleman ve Ig seviyesinde minimal artış </li></ul>
 51. 51. <ul><li>SLE </li></ul><ul><li>Etyolojisi bilinmeyen otoantikorlar ve immün komplekslerle hücre ve doku hasarına yol açan otoimmün bir hastalıktır. </li></ul><ul><li>Aktivasyon ve remisyonlarla seyreder. </li></ul><ul><li>%90 kadınlarda görülür. </li></ul><ul><li>Doğurgan kadınlarda 1/500 </li></ul><ul><li> </li></ul>
 52. 52. <ul><li>SLE kliniği </li></ul><ul><li>ateş, kilo kaybı artrit, artralji fotosensitivite konjoktivit </li></ul><ul><li>raş IUGR </li></ul><ul><li>pleuroperikardit abortus </li></ul><ul><li>anemi, lökopeni ölü doğum </li></ul><ul><li>renal bozukluklar erken preeklampsi </li></ul>Hahn 1998
 53. 53. <ul><li>Gebelikte SLE </li></ul><ul><li>gebelikte SLE prognozu başlangıçtaki hastalık durumu, yaş, antifosfolipid ab, renal tutuluma bağlıdır </li></ul><ul><li>gebelikte progresyon 1/3 olabilir ve klinik hızlı ilerler. </li></ul><ul><li>progresyon en sık postpartum dönemin hemen başlangıcındadır </li></ul>Ruız Irastorza 1996 Petri 1998 Merck Manuel 17.edi;2051-2052
 54. 54. <ul><li>Gebelikte SLE ye bağlı renal ve hematolojik alevlenme riski artar. </li></ul><ul><li>Anne ve fetus için hayatı tehdit edebilir. </li></ul><ul><li>Gebelikte </li></ul><ul><li>SLE 6 ay sessizse </li></ul><ul><li>Aktif renal hastalık yoksa </li></ul><ul><li>Preeklampsi birlikteliği yoksa </li></ul><ul><li>Antifosfolipid antikor aktivitesi yoksa </li></ul><ul><li>beklenti iyi yöndedir </li></ul>
 55. 55. <ul><ul><li>Neonatal sonuçlar </li></ul></ul><ul><li>Artmış preeklampsi riski, gelişme geriliği, preterm eylem ve ölü doğum… </li></ul><ul><li>Anti-SS-A ve anti-SS-B ab fetal kardiyak disfonksiyonla beraber olabilir.(kongenital kalp bloğu) </li></ul><ul><li>Neonatal lupus %5-10 görülür. </li></ul><ul><li>kutanöz lezyonlar(en sık) </li></ul><ul><li>trombositopeni </li></ul><ul><li>otoimmün hemoliz </li></ul>Locksın and Sammaritano 2000
 56. 56. <ul><li>Lupus nefropatisi </li></ul><ul><li>Aktif hastalık remisyondaysa iyi tolere edilir. </li></ul><ul><li>Hipertansiyon ve proteinüri belirebilir(%50) </li></ul><ul><li>Aktif hastalık varlığında immünsupresif tedaviye devam edilmelidir. </li></ul><ul><li>SLE ve preeklampsi birlikteliği </li></ul><ul><ul><li>Anti DNA titresinde artış </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompleman seviyesinde azalma, yıkım ürünlerinde artma </li></ul></ul><ul><ul><li>Döküntü, artralji </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesin tanı renal biyopsi ile konulur. </li></ul></ul>Packham 1998 Julkenen 1999
 57. 57. <ul><li>SLE takibinde lupus aktivitesinin değerlendirilmesi gerekir. </li></ul><ul><li>Sedimentasyon yardımcı olmaz. </li></ul><ul><li>C3, C4, C50 seviyeleri kullanılabilir. </li></ul><ul><li>Renal ve hepatik fonksiyonlar takibe alınır. </li></ul><ul><li>Hemoliz, lökopeni, trombositopeni(apab) </li></ul><ul><li>Fetal gelişim değerlendirilmelidir. </li></ul>Lockshın and Druzin 1995 Petri 1998
 58. 58. <ul><li>Kortikosteroidler </li></ul><ul><li>NSAID </li></ul><ul><li>İmmünsupresif, sitotoksik ajanlar </li></ul><ul><li>azotiopürin, siklofosfamid </li></ul><ul><li>Metil-dopa, nifedipin, hidralazin </li></ul>
 59. 59. <ul><li>Antifosfolipid antikor sendromu: </li></ul><ul><li>Lupus antikoagulan ve antikardiolipin antikor </li></ul><ul><li>Ig M, G, A olabilir. </li></ul><ul><li> Rekürren arteryal ve venöz trombüs </li></ul><ul><li> Trombositopeni </li></ul><ul><li> Fetal kayıplar </li></ul><ul><li> Ölü doğum </li></ul><ul><li>SLE ve diğer otoimmün hastalıklarla beraber olabilir. </li></ul>Meng and Lockshin 1999
 60. 60. <ul><li>Gebelikte nonspesifik antifosfolipid antikor düşük titrede saptanabilir.(%3-6) </li></ul><ul><li>Annexın V e artmış afinite </li></ul><ul><li>Desidual vaskülopati, plasental infakt, </li></ul><ul><li>fetal büyüme geriliği, erken preeklampsi, tekrarlayan gebelik kayıpları, hiperkoagülopati </li></ul>
 61. 61. <ul><li>Düşük doz aspirin </li></ul><ul><li>60-80 mg/gün </li></ul><ul><li>Heparin </li></ul><ul><li>5000-10000 ü/12saat </li></ul><ul><li>LMWH </li></ul><ul><li>Kortikosteroid </li></ul><ul><li>İmmünglobulin </li></ul><ul><li>İmmünsupresyon </li></ul>
 62. 62. RESPİRATUAR SİSTEM <ul><li>ASTMA </li></ul><ul><li>Kronik hava yolu inflamasyonu, reversible hava yolu obstrüksiyonu, hipersekresyon, mukozal ödem </li></ul><ul><li>İrritan, aspirin, soğuk, enfeksiyon sitimule eder. </li></ul><ul><li>Toplumda %3-4 oranında </li></ul><ul><li>Gebeliklerin %1-4 astma ile komplikedir </li></ul>
 63. 63. <ul><li>Wheezing, öksürük, nefes darlığı… </li></ul><ul><li>Takipne, taşikardi, ekpiryumda uzama </li></ul><ul><li>Hipoksi, hiperventilasyon, hipokarbi, hiperkarbi </li></ul>
 64. 64. <ul><li>artabilir </li></ul><ul><li>Gebelikte astma etkilenmez </li></ul><ul><li>azalabilir </li></ul><ul><li>Preeklampsi, preterm doğum, düşük doğum ağırlığı, perinatal mortalite riskleri artar. </li></ul>
 65. 65. <ul><li>Astmada maternal hipoksiye bağlı oksihemoglobin disosiasyon eğrisi sola kayar, uterin kan akımı azalır </li></ul><ul><li>Umblikal kan akımı azalır, sistemik ve vasküler direnç artar, kardiyak output düşer </li></ul><ul><li>Annede belirgin semptomatik hipoksi olmadan fetal iyilik hali bozulur. </li></ul>
 66. 66. <ul><li>Bilinen alerjenlere maruziyet engellenmeli </li></ul><ul><li>Solunum yolu enfeksiyonları tedavi edilmeli </li></ul><ul><li>İlaç kullanımında dikkat (NSAID) </li></ul><ul><li>Sigara kullanılmamalıdır </li></ul>
 67. 67. <ul><li>Β agonistler; hafif hastalıkta, semptomatik tedavi </li></ul><ul><li>İnhale kortikosteroid; persiste astmada kullanılır, hospitalizasyon oranını %55-80 azaltır. </li></ul><ul><li>Sistemik kortikosteroid;şiddetli astmada uzun süreli tedavide </li></ul><ul><li>Na kromalin, nedokromil; kronik hastalık tedavisi </li></ul><ul><li>Teofilin ;bronkodilatasyon ve antienflamasyon </li></ul><ul><li>Lökotrien modifiye ediciler </li></ul>
 68. 68. <ul><li>Akut astma atağı </li></ul><ul><li> β agonist (epinefrin, izoproteranol, albuterol..) </li></ul><ul><li> Metilprednizolon 40-60 mg IV mümkün olduğunca erken verilmelidir. </li></ul>
 69. 69. <ul><li>Doğumda vajinal yol tercih edilmelidir. </li></ul><ul><li>Sezaryen sonrası astmada şiddetlenme 18 kat fazladır. </li></ul><ul><li>Eylem öncesinde sistemik steroid kullanan hastalara stres dozu kortikosteroid başlanmalıdır (100mg hidrokortizon/8saat) </li></ul><ul><li>Epidural analjezi tercih edilir. </li></ul>
 70. 70. <ul><li>Tüberküloz: </li></ul><ul><li>M.Tüberculozis kaynaklı pnömoni </li></ul><ul><li>Gebelikte insidans ‰1 </li></ul><ul><li>Basil plasentayı nadiren geçer, plasental granülom oluşturabilir. </li></ul><ul><li>Preterm eylem, düşük doğum ağırlığı, gelişme geriliği, artmış perinatal mortalite </li></ul>
 71. 71. <ul><li>Aktif tüberkülozlu gebelerde terapötik abort endikasyonu yoktur. </li></ul><ul><li>İzoniyazid 5mg/kg, piroksin </li></ul><ul><li>Etambutol 15-25mg/kg </li></ul><ul><li>Pirazinamid 15-30mg/kg </li></ul><ul><li>Rifampisin 10mg/kg </li></ul><ul><li>Streptomisin fetal ototoksisite </li></ul>
 72. 72. <ul><li>Laktasyonda tbc ilaçları süte geçer ancak toksik, tedavi edici, koruyucu doza ulaşmaz </li></ul><ul><li>Annede tbc varlığında bebekte 4.-6. hafta ve 3.-4. ayda tüberkülin testi yapılır </li></ul><ul><li>İzoniyazid ile profilaksi yapılır(6 ay) </li></ul><ul><li>Deri testi (-) ise BCG aşısı yapılır </li></ul>
 73. 73. <ul><li>Pnömoni: </li></ul><ul><li>1/1000 gebelik, mortalite %5-25 </li></ul><ul><li>S.pneumonia, H.influenza, Chlamydia </li></ul><ul><li>Dispne, öksürük, ateş, ğöğüs ağrısı, balgam </li></ul><ul><li>Taşikardi, takipne, oskültasyonda raller </li></ul><ul><li>Pnömoni düşünülen hastada PA akciğer tanıda altın standart </li></ul><ul><li>Etkenin doğrulanması için kan kültürü, balgam kültürü ve seroloji yapılabilir. </li></ul>
 74. 74. <ul><li>Gebelik sonuçları annenin kliniği ile bağlantılıdır. </li></ul><ul><li>Preterm eylem(%40), preterm doğum(36), düşük doğum ağırlığı(%33) sıktır. </li></ul><ul><li>Perinatal mortalite %2-12 </li></ul>
 75. 75. <ul><li>Ayaktan tedavi verilen hasta </li></ul><ul><li>Eritromisin 250 mg 4x1 </li></ul><ul><li>Azitromisin 250-500 mg </li></ul><ul><li>Hospitalize edilen hasta </li></ul><ul><li>Seftriakson 2gr IV </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>Eritromisin 500 mg 4x1 </li></ul>
 76. 76. RENAL HASTALIKLAR <ul><li>Gebelikte üriner kanalda genişleme </li></ul><ul><li>Renal kan akımında %10-20 artış </li></ul><ul><li>Glomerüler filtrasyonda artış </li></ul><ul><li>Fizyolojik proteinüri <200mg/gün </li></ul><ul><li>Tuz ve su tutulumu </li></ul><ul><li>Glukozüri, hiperkalsiüri </li></ul><ul><li>Endokrin fonksiyonlarında artış </li></ul>
 77. 77. <ul><li>Üriner sistem enfeksiyonları: </li></ul><ul><ul><li>Asemptomatik bakteriüri </li></ul></ul><ul><ul><li>Akut sistit </li></ul></ul><ul><ul><li>Akut pyelonefrit </li></ul></ul>
 78. 78. <ul><li>Asemptomatik bakteriüri </li></ul><ul><li>En sık etken E.Coli(%70-80), Klebsiella </li></ul><ul><li>Gebelikte %2-10 asemptomatik bakteriüri görülür. </li></ul><ul><li>Tedavisiz olgularda %12-30 akut pyelonefrit oluşur. </li></ul><ul><li>Gebelik öncesi idrar kültürü ile değerlendirilmelidir. </li></ul>
 79. 79. <ul><li>Preterm eylem ve düşük doğum ağırlığı, gelişme geriliği, anemi, hipertansiyon </li></ul><ul><li>amoksisilin 3x500mg 10 gün </li></ul><ul><li>ampisilin 4x250 mg 10gün </li></ul><ul><li>sulfonamid 4x500 mg 10gün </li></ul><ul><li>nitrofurantoin 4x100mg 10gün </li></ul>
 80. 80. <ul><li>Akut sistit: </li></ul><ul><li>Gebelikte %1 </li></ul><ul><li>Disüri, hematüri, proteinüri, sık idrara çıkma </li></ul><ul><li>amoksisilin 3x500mg 10 gün </li></ul><ul><li>ampisilin 4x250 mg 10gün </li></ul><ul><li>sulfonamid 4x500 mg 10gün </li></ul><ul><li>nitrofurantoin 4x100mg 10gün </li></ul>
 81. 81. <ul><li>Akut pyelonefrit </li></ul><ul><li>gebelikte %1-2 </li></ul><ul><li>ateş, yan ağrısı, bulantı, kusma </li></ul><ul><li>ensık etken E.Coli(%77), Klebsiella </li></ul><ul><li>klinik bulgular endotoksemiye bağlıdır </li></ul><ul><li>idrar kültürü, kan kültürü alınmalı </li></ul><ul><li>serum kreatin düzeyleri takip edilmeli </li></ul>
 82. 82. <ul><li> tedavi </li></ul><ul><li>ilk tercih ampisilin + gentamisin/cefazolin </li></ul><ul><li>seftriakson </li></ul><ul><li>Semptomlar genelde 2. günde düzelir, tedavi 7-10 gün sürmelidir. </li></ul><ul><li> Takipte tekrarlayan asemptomatik bakteriüriye dikkat edilmelidir </li></ul>Wing and Coll 2000
 83. 83. <ul><li>Kronik renal hastalıklar </li></ul><ul><li>glomerülonefritler, nefrotik sendrom, immun komplex hastalıkları, malign hipertansiyon, skleroderma, preeklapsi… </li></ul><ul><ul><li>Hafif renal yetmezlik kreatinin <1.5mg/dL ve hafif hipertansiyon var </li></ul></ul><ul><ul><li>Orta; kreatinin 1.5-3mg/dL arasında </li></ul></ul><ul><ul><li>Şiddetli; kreatinin >3mg/dL </li></ul></ul>
 84. 84. <ul><li>Orta ve şiddetli renal yetmezlikte </li></ul><ul><li>kronik hipertansiyon(%70), anemi(%75) preeklampsi(%60), preterm eylem(%60) </li></ul><ul><li>GFR <70 ml/dk ise perinatal mortalitede artış vardır(%10) </li></ul><ul><li>Perinatal sonuçlar gebelikte gelişen hipertansiyon, renal fonksiyon, proteinüriyle bağlantılıdır. </li></ul>
 85. 85. <ul><li>Kronik renal yetmezliğe sıklıkla diabet, hipertansiyon eşlik eder. </li></ul><ul><li>Bu durumlarlada mücadele edilmelidir. </li></ul><ul><li>Diyaliz endikasyonu konulduysa hasta daha sık diyalize alınmalı </li></ul><ul><li>Hemodiyaliz/peritoneal diyaliz arasında gebelik sonuçları arasında anlamlı fark yoktur </li></ul>
 86. 86. <ul><li>Akut böbrek yetmezliği </li></ul><ul><li>Gebelikte 2/10000 </li></ul><ul><li>prerenal-renal-postrenal </li></ul><ul><li>preeklampsi %38 </li></ul><ul><li>ilaç kullanımı %29 </li></ul><ul><li>SLE %14 </li></ul><ul><li>abortus %14 </li></ul><ul><li>sepsis %10 </li></ul><ul><li>postpartum hemoraji %10 </li></ul><ul><li>plasenta dekolmanı %4 </li></ul><ul><li>üriner obstrüksiyon %4 </li></ul><ul><li> </li></ul>Nzereu 1998
 87. 87. <ul><li>Ani azotemi </li></ul><ul><li>Oligüri(400 ml/d), anüri(100 ml/d), poliüri(2500 ml/d) </li></ul><ul><li>Kalp yetmezliği, pulmoner ödem, ATN, koagülopati.. </li></ul><ul><li>Obstetrik sebepli ABY de kortikal nekroz %15-30 </li></ul>
 88. 88. GEBELİK ve EPİLEPSİ <ul><li>Anormal nöron deşarjı, bilinç kaybı eşlik edebilir. </li></ul><ul><li>Genel popülasyonda %0.5-1 oranındadır. </li></ul><ul><li>Travma , tümör, ilaç kullanımı… </li></ul><ul><li> Parsiyel  Generalize </li></ul><ul><li>Basit Absans,klonik </li></ul><ul><li>Komplex Myoklonik Tonik-Klonik </li></ul><ul><li>Atonik </li></ul>
 89. 89. <ul><li>1/200 gebede görülür. </li></ul><ul><li>Antiepileptiklerin metabolizması değişir. </li></ul><ul><li>Plazma hacmi artar, renal klirens artar, absorbsiyon azalır </li></ul><ul><li>Gebelikte epileptik nöbet sıklığı artabilir(%30) </li></ul><ul><li>Gebelikten önceki nöbet kontrolü gebelik sonuçlarını etkiler. </li></ul>
 90. 90. <ul><li>Gebelik öncesinde yaş, epilepsi tipi, EEG, nöbet sıklığı değerlendirilmelidir. </li></ul><ul><li>Nörolog önerisi dahilinde ilaç kesilebilir veya tek ilaç kullanılabilir. </li></ul><ul><li>İlaç seçimi epilepsi tipine göre yapılmalıdır </li></ul><ul><li>Gebelik esnasında ilaç düzeyleri izlenmeli </li></ul><ul><li>Sıklıkla ilaç dozlarına artım yapılır </li></ul><ul><li>2. trimester anomali taraması yapılmalıdır </li></ul>
 91. 91. <ul><li>Fenitoin:Basit parsiyel epilepside kullanılır </li></ul><ul><li>Kraniofasial defekt, yarık dudak, büyüme geriliği, mental retardasyon </li></ul><ul><li>Karbamazepin:Parsiyel ve tonik klonik </li></ul><ul><li>Kraniofasial defekt, burun, dudak anomalisi, mental ve gelişme geriliği </li></ul><ul><li>Valproik asit: </li></ul><ul><li>İlk trimesterda kullanımında %1-2 spina bifida riski vardır, kongenital kardiak defektler </li></ul>
 92. 92. GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR ve GEBELİK <ul><li>Hiperemezis: </li></ul><ul><li>Kilo kaybı, dehidratasyonun eşlik ettiği bulantı ve kusma </li></ul><ul><li>Özellikle 16. hafta öncesi </li></ul><ul><li>Hızlı yükselen aşırı östrojen ve HCG </li></ul><ul><li>H.pylori? </li></ul>
 93. 93. <ul><li>Karaciğer fonksiyonları değerlendirilmeli. </li></ul><ul><li>Azotemi, hipokalemi, meydana gelebilir. </li></ul><ul><li>K vitamini eksikliğine bağlı koagülopati </li></ul><ul><li>Mallory Weiss, rüptür, Wernicke encephalopatisi oluşabilir. </li></ul><ul><li>Öncelikli tedavi yeme alışkanlığının değiştirilmesidir </li></ul>Hillborn, 1999;Rees 1997
 94. 94. <ul><li>Dirençli kusmalarda oral, parenteral antiemetik kulllanılabilir. </li></ul><ul><li>IV kristaloid, glukoz </li></ul><ul><li>Kusmanın devam etmesi gastroenterit, kolesistit, hepatit düşündürebilir </li></ul><ul><li>Malnutrisyon durumunda destek tedavi verilmelidir. </li></ul>
 95. 95. <ul><li>Gebelikte intrahepatik kolestaz: </li></ul><ul><li>Kanda artmış konjuge bilirubin seviyesi, </li></ul><ul><li>kaşıntı ve sarılıkla karakterizedir. </li></ul><ul><li>Primer safra asitlerinde artış vardır </li></ul><ul><li>KCFT yükselme olabilir.ALT daha duyarlı </li></ul><ul><li>Genetik mutasyonlar, artmış östrojen </li></ul><ul><li>seviyeleri ve ilaç kullanımı sorunludur. </li></ul><ul><li>Genellikle 2. trimester da başlar. </li></ul>
 96. 96. <ul><li>Maternal riskler </li></ul><ul><ul><li>Vit K eksikliği </li></ul></ul><ul><ul><li>Postpartum kanama </li></ul></ul><ul><li>Fetal riskler </li></ul><ul><ul><li>Fetal distress %12 </li></ul></ul><ul><ul><li>Amniyonda mekonyum </li></ul></ul><ul><ul><li>Preterm eylem </li></ul></ul><ul><ul><li>İntrakranial kanama </li></ul></ul><ul><ul><li>IU ex fetus </li></ul></ul>
 97. 97. <ul><li>Fetusu etkileyen mekanizmalar net değil, </li></ul><ul><li>fetal riskin belirlenmesi zordur. </li></ul><ul><li>Mükerrer amniyosentez en iyi gösterge </li></ul><ul><li>Protrombin zamanı, safra asit düzeyi, KCFT takibe alınmalıdır. </li></ul><ul><li>Kısa aralıklı fetal monitorizasyon uygulanmalıdır. </li></ul><ul><li>Fetal akciğer maturasyonu tamamlanınca doğum mortaliteyi azaltır </li></ul>
 98. 98. <ul><li>Tedavi: -Vit K 10 mg/gün </li></ul><ul><li>-ursodeoksikolik asit </li></ul><ul><li>-kolestiramin </li></ul><ul><li>-antihistaminik (chlorpheniramine, promethazin) </li></ul><ul><li>-dexamethazon </li></ul><ul><li>Sonraki gebeliklerde tekrarlama riski %90 </li></ul>
 99. 99. <ul><li>VİRAL HEPATİTLER </li></ul><ul><li>Hepatit A: </li></ul><ul><li>Sıklıkla kontamine sulardan bulaşır. </li></ul><ul><li>Gebelikte iyi tolere edilir. </li></ul><ul><li>Plasental geçiş çok düşüktür fakat vertikal geçiş olabilir. </li></ul><ul><li>Aktif hastalık sırasında preterm doğum riskinde minimal artış vardır. </li></ul>
 100. 100. <ul><li>Hepatit B: </li></ul><ul><li>Hepadnavirus, DNA virüsü </li></ul><ul><li>Akut hepatit, kronik hepatit, siroz, hepatosellüler ca… </li></ul><ul><li>Gebelikte prevalans ve klinikte değişiklik izlenmez. </li></ul><ul><li>Preterm eylem riski artar. </li></ul>
 101. 101. <ul><li>Transplasental geçiş akut hepatitte olasıdır. İlk trimester %10 </li></ul><ul><li>3. trimester %80-90 </li></ul><ul><li>Kronik taşıyıcı annelerden vertikal geçiş vardır.e antijen varlığı yüksek bulaştırıcılığı gösterir. </li></ul>
 102. 102. <ul><li>Hepatit C: </li></ul><ul><li>enfeksiyonun doğal seyri değişmez </li></ul><ul><li>vertikal geçiş olabilir </li></ul><ul><li>Hepatit E </li></ul><ul><li>gebelikte yüksek mortalite %20 </li></ul>
 103. 103. NEOPLASTİK HASTALIKLAR <ul><li>Meme Ca: </li></ul><ul><li>Kadınlarda en sık görülen neoplazidir. </li></ul><ul><li>Gebelikte insidans 10-30/100000 </li></ul><ul><li>%3 kadarı gebelikte ortaya çıkar </li></ul><ul><li>Prognoz tanı konulduğu andaki hastalık derecesine bağlıdır. </li></ul><ul><li>Gebelik tanıda gecikmeye yol açabilir. </li></ul>
 104. 104. <ul><li>İlk visitte meme muayenesi rutin olamalıdır gerekirse mamografi ve USG </li></ul><ul><li>Şüpheli lezyonlardan ince iğne aspirasyon biyopsisi alınmalıdır. </li></ul><ul><li>Sitolojinin yetersiz olduğu durumlarda eksizyonel biyopsi yapılmalıdır. </li></ul><ul><li>Metastazların tayininde MRI ve USG tercih edilmelidir. </li></ul>
 105. 105. <ul><li>Gebelik cerrahi tedaviye kontendikasyon değildir. </li></ul><ul><li>Radyoterapi uygulanmamalıdır. </li></ul><ul><li>Kemoterapide siklofosfamid, doksurubisin, 5 FU tercih edilmelidir. </li></ul><ul><li>kemoterapiye bağlı komplikasyonların gebelik üzerine olumsuz etkisi olabilir. </li></ul>
 106. 106. <ul><li>Serviks Ca: </li></ul><ul><li>1,6-10/10000 gebelik </li></ul><ul><li>Pap smear, kolposkopik biyopsi uygulanabilir. </li></ul><ul><li>ECC yapılmamamalıdır. </li></ul><ul><li>Tedavi gebelik haftasına göre değişkendir </li></ul>
 107. 107. <ul><li>Over Ca: </li></ul><ul><li>1/12000-20000 </li></ul><ul><li>Gebeliğin prognoz üzerine anlamlı etkisi yok. </li></ul><ul><li>Sıklıkla asemptomatikdir. </li></ul><ul><li>Gebelikte artmış komplikasyon riski vardır. </li></ul><ul><ul><li>Torsiyon, rüptür, hemoraji </li></ul></ul>

×