Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abortus (Düşük) - www.jinekolojivegebelik.com

Abortus (Düşük) - www.jinekolojivegebelik.com

 • Login to see the comments

Abortus (Düşük) - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. ABORTUSLARDA YÖNETİM Dr. Dinçer Yıldırım
 2. 2. KONULAR <ul><li>Tanım </li></ul><ul><li>Etyoloji </li></ul><ul><li>Spontan abortus ve sınıflandırması </li></ul><ul><li>İndüklenmiş abortus </li></ul><ul><li>Cerrahi yöntemler </li></ul><ul><li>Medikal yöntemler ve kullanılan ilaçlar </li></ul>
 3. 3. ABORTUS <ul><li>Fetusun hayatta kalmaya yetecek kadar gelişmesinden önce herhangi bir yolla gebeliğin sonlanmasıdır. </li></ul><ul><li>İndüklenmiş abortus </li></ul><ul><li>Spontan abortus = Düşük </li></ul><ul><li>< 20 hafta </li></ul><ul><li>< 500 gram </li></ul><ul><li>Düşüklerin %80’i ilk trimesterde olur. </li></ul>
 4. 4. FERTİLİZASYONLAR Fertilizasyonlar %30 %30 %12-15 %25 Klinik Öncesi Klinik Sonrası İmplantasyon Yetersizliği Erken kayıplar Düşük Canlı Doğumlar
 5. 5. ETYOLOJİ <ul><li>Kromozomal anomaliler </li></ul><ul><li>Anne ve baba yaşı </li></ul><ul><li>Parite </li></ul><ul><li>İnfeksiyonlar </li></ul><ul><li>Kronik hastalıklar </li></ul><ul><li>Hipotroidi </li></ul><ul><li>Yaşlanan gametler </li></ul><ul><li>Uterin patolojiler </li></ul>%50-60 nedendir. İlk trimesterde: %70 İkinci trimesterde: %30 En sık trizomiler görülür. (Triz 16) İkinci sıklıkta: 45,X0 Anne 30 yaşın altında %7-15 30-34 yaş için %8-21 35-39 yaş için %17-28 >40 yaş için %32-52 T. Gondii Genital Herpes B. Vaginozis M. Hominis Ü. Üroliticum L. Monositogenes Kesin deliller yok Fertilizasyondan önce gametlerin kadın genital sisteminde geçirdiği süre arttıkça abortus oranı artar Kr. Hipertansiyon Diabet Böbrek hastalıkları Çölyak hastalığı SLE
 6. 6. ETYOLOJİ <ul><li>Diabetes mellitus </li></ul><ul><li>Sigara </li></ul><ul><li>Alkol </li></ul><ul><li>Kafein </li></ul><ul><li>Radyasyon </li></ul><ul><li>İmmünolojik faktörler </li></ul><ul><li>Trombofili </li></ul><ul><li>Servikal yetmezlik </li></ul>Tipik olarak ikinci trimesterde membranların rüptürünü takiben ağrısız doğum öyküsü vardır Tanıda tipik öykü ve USG’de serviks<25 mm Travma Dilatasyon Küretaj Konizasyon Amputasyon DES Anormal gelişim TEDAVİ = SERKLAJ Genellikle 14-24 hafta arası McDonald (1963) Shirodkar (1955) Modifiye Shirodkar Transabdominal serklaj %85-90 başarı McDonald (1963)
 7. 8. SPONTAN ABORTUS SINIFLANDIRMA <ul><li>Abortus imminens </li></ul><ul><li>Abortus insipiens </li></ul><ul><li>İnkomplet abortus </li></ul><ul><li>Komplet abortus </li></ul><ul><li>Missed abortus </li></ul><ul><li>Rekürren abortus </li></ul>
 8. 9. ABORTUS İMMİNENS <ul><li>Başlıca semptomlar: Kanama, Ağrı </li></ul><ul><li>%50 oranında abortus ile sonuçlanır </li></ul><ul><li>Devam eden gebeliklerde preterm doğum, düşük doğum ağırlığı, perinatal ölüm artmıştır. </li></ul><ul><li>Tedavide: yatak istirahati ve progesteron tedavisi </li></ul>Obstet Gynecol. 2006 Apr;107(4):845-50
 9. 10. ABORTUSU ÖNLEMEDE PROGESTERON ? <ul><li>14 çalışma, 1988 kadın  Metaanaliz </li></ul><ul><li>Sonuç: Gravida yada daha önceki düşük sayısından bağımsız olarak progesteron verilenler ile plasebo verilenler yada tedavi verilmeyenler arasında istatistiksel olarak önemli fark yok. </li></ul><ul><li>3 çalışmayı içeren subgrup analizinde daha önce en az 3 tekrarlayan düşüğü olanlarda progesteron düşük riskini azaltmıştır. Fakat bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. </li></ul>Cochrane Database of Systematic Reviews 2003
 10. 11. ABORTUSU ÖNLEMEDE YATAK İSTİRAHATİ ? <ul><li>2 çalışma, 84 kadın  Metaanaliz </li></ul><ul><li>Yatak istirahati ve diğer tedavileri alan gruplar arasında istatistiksel olarak önemli fark yok </li></ul><ul><li>Olgu sayısı az </li></ul><ul><li>Yeterli kanıt yok </li></ul>Cochrane Database of Systematic Reviews 2005
 11. 12. ABORTUSU ÖNLEMEDE MULTİVİTAMİN ? <ul><li>17 çalışma, 35812 kadın  Metaanaliz </li></ul><ul><li>Multivitamin alan grupta abortus yada ölü doğum riskinde azalma izlenmemiştir. </li></ul>Cochrane Database of Systematic Reviews 2005
 12. 13. ABORTUS İNSİPİENS <ul><li>Kanama </li></ul><ul><li>Ağrı </li></ul><ul><li>Dilatasyon </li></ul><ul><li>Su gelmesi </li></ul><ul><li>Bu durumda abortus kaçınılmazdır </li></ul><ul><li>Küretaj yapılması gereklidir </li></ul>
 13. 14. İNKOMPLET ABORTUS <ul><li>Gebelik materyali tam olarak atılmamıştır </li></ul><ul><li>Genellikle kanama devam eder </li></ul><ul><li>Tedavide kalan dokuların küretaj ile boşaltılması gereklidir </li></ul>
 14. 15. KOMPLET ABORTUS <ul><li>Gebelik materyali bütünüyle uterustan dışarıya atılmıştır </li></ul><ul><li>Bu durumda küretaja gerek yoktur </li></ul>
 15. 16. MİSSED ABORTUS <ul><li>Gebeliğin ölü ürünlerinin birkaç hafta </li></ul><ul><li>(3 hf) uterus içerisinde kalmasıdır. </li></ul><ul><li>Özellikle ikinci trimesterde ex olmuşsa koagulasyon bozuklukları oluşabilir. </li></ul><ul><li>Koagülasyon faktörlerinin kontrolünden sonra gebelik materyalini boşaltmak gereklidir. </li></ul>
 16. 17. REKÜRREN ABORTUS <ul><li>Arka arkaya 3 veya daha fazla spontan abortus olması </li></ul><ul><li>Etyoloji </li></ul><ul><li>Parental kromozomal bozukluklar </li></ul><ul><li>Uterin patolojiler </li></ul><ul><li>Protrombotik durum </li></ul><ul><li> Endokrin bozukluklar </li></ul><ul><li> İmmünolojik faktörler </li></ul><ul><li> Servikal yetmezlik </li></ul><ul><li>Tedavi etyolojiye yöneliktir. </li></ul>Enfeksiyonlar Beslenme Çevresel faktörler Maternal hastalıklar Sperm ile ilgili İzah edilemeyen %50
 17. 18. Abortus İmminens Abortus İnsipiens Komplet Abortus İnkomplet Abortus Missed Abortus SPONTAN ABORTUS
 18. 19. İNDÜKLENMİŞ ABORTUS <ul><li>Fetal canlılık zamanı öncesinde gebeliğin sonlandırılmasıdır. </li></ul>MEDİKAL CERRAHİ
 19. 20. ENDİKASYONLAR <ul><li>Elektif (isteğe bağlı) abortus </li></ul><ul><li>Fetal anomali </li></ul><ul><li>İlaç kullanımı </li></ul><ul><li>Teratojen ajanlara maruziyet </li></ul><ul><li>Maternal hastalıklar </li></ul><ul><li>Sosyoekonomik faktörler </li></ul><ul><li>Tecavüz </li></ul>
 20. 21. İsteğe bağlı abortus yasal Fetal anomali, maternal hastalık, sosyoekonomik faktörler, tecavüz durumlarında yasal Sadece maternal hastalık ve tecavüz durumlarında yasal Sadece maternal hastalık durumunda yasal Hiçbir koşulda yasal değil
 21. 22. CERRAHİ YÖNTEMLER <ul><li>Manuel Vakum Aspirasyon (MVA) </li></ul><ul><li>Vakum Aspirasyon (Suction Curettage) </li></ul><ul><li>Dilatasyon Küretaj (D&C) </li></ul><ul><li>Dilatasyon ve Evakuasyon (D&E) </li></ul><ul><li>Dilatasyon ve Ekstraksiyon (D&X) </li></ul><ul><li>Histerotomi </li></ul><ul><li>Histerektomi </li></ul>
 22. 23. MEDİKAL YÖNTEMLER <ul><li>Oksitosin </li></ul><ul><li>Prostaglandin anologları </li></ul><ul><li>Mifepriston (RU-486) </li></ul><ul><li>Epostan </li></ul><ul><li>İntraamniyotik hiperosmotik sıvılar </li></ul>
 23. 24. MANUEL VAKUM ASPİRASYON (MVA) <ul><li>Diğer İsimlendirmeler: </li></ul><ul><li>Menstruel Ekstraksiyon </li></ul><ul><li>Mini-Suction </li></ul><ul><li>Mini-Abortus </li></ul><ul><li>Menstruel İndüksiyon </li></ul><ul><li>Travmatik Abortus </li></ul><ul><li>Acil Periyod </li></ul>Gebeliğin erken dönemlerinde (<7 hafta) dilatasyona gerek kalmadan küçük bir kanül kullanılarak aspirasyon yapılmasıdır.
 24. 25. VAKUM ASPİRASYON (Suction Curettage) <ul><li>Serviks dilatasyonunu takiben Karman Kanülü yada elektrikli vakum kullanılarak aspirasyon yapılır. </li></ul><ul><li>12 haftaya kadar uygundur </li></ul>
 25. 26. Karman ve Potts - 1972
 26. 27. Elektrikli Vakum
 27. 28. DİLATASYON & KÜRETAJ (D&C) <ul><li>Serviks dilatasyonunu takiben keskin küretaj yapılır </li></ul><ul><li>12 haftaya kadar uygundur </li></ul>
 28. 30. DİLATASYON & EVAKUASYON (D&E) <ul><li>13 hafta üzeri gebeliklerin küretajı için kullanılan terimdir </li></ul><ul><li>Aspirasyon küretajdan farklı olarak: </li></ul><ul><li>Daha fazla dilatasyon gerekir </li></ul><ul><li>Gebeliği boşaltmak için forsepslerle fetal yapılar mekanik olarak parçalanır </li></ul><ul><li>Kalan dokular aspire edilir </li></ul>
 29. 31. DİLATASYON & EKSTRAKSİYON (D&X) <ul><li>Intrauterine Cranial Decompression </li></ul><ul><li>Partial-birth Abortion (PBA) </li></ul><ul><li>Genellikle 20 hf üzerinde kullanılır </li></ul><ul><li>D&E’dan farklı olarak işlemi kolaylaştırmak için önce fetusun bir kısmı dilate serviksten ekstrakte edilir. </li></ul>
 30. 32. DİLATASYON & EKSTRAKSİYON (D&X) <ul><li>Dilatasyonu takiben </li></ul><ul><li>Fetus bacağından çekilir (USG eşliğinde) </li></ul><ul><li>Fetal başa kadar doğurtulur </li></ul><ul><li>Kafa tabanına delik açılır </li></ul><ul><li>Beyin aspire edilerek boşaltılır </li></ul><ul><li>Fetus çıkartılır </li></ul>
 31. 33. D&X 1 2 3 4 5
 32. 34. OSMATİK DİLATÖRLER <ul><li>Servikal dokulardan suyu çekerek genişlerler </li></ul><ul><li>Genellikle 4-6 saat içinde dilatasyon sağlarlar </li></ul><ul><li>Laminaria gibi yosunlardan yapılanları ve Lamicel, Dilopan gibi sentetik olanları vardır. </li></ul>
 33. 35. DİLATASYON
 34. 36. VAKUM ASPİRASYON
 35. 37. VAKUM ASPİRASYON
 36. 38. Safe Abortion, technical and policy guidance for health systems WHO 2003 HANGİ HAFTALARDA HANGİ YÖNTEMLER ?
 37. 39. MEDİKAL YÖNTEMLER <ul><li>Oksitosin </li></ul><ul><li>Prostaglandin anologları </li></ul><ul><li>Mifepriston (RU-486) </li></ul><ul><li>Metotreksat </li></ul><ul><li>Epostan </li></ul><ul><li>İntraamniyotik hiperosmotik sıvılar </li></ul>Mifepriston Misoprostol Mifepriston + Misoprostol Mtx + Misoprostol Mifepriston + Misoprostol
 38. 40. OKSİTOSİN <ul><li>İkinci trimester abortuslarında başarılı bir seçenektir. </li></ul><ul><li>1000 cc RL içerisine 100 U Oksitosin </li></ul><ul><li>50 mU/dk hızla başlanır ve 200 mU/dk ya kadar çıkılabilir. </li></ul><ul><li>Bir gece önceden osmatik dilatör uygulanması başarıyı daha da arttırır. </li></ul>
 39. 41. HİPEROSMOLAR SIVILAR <ul><li>İkinci trimesterde uterus kontraksiyonlarını ve servikal dilatasyonu stimüle etmek için </li></ul><ul><li>%20-25 lik tuzlu sıvı </li></ul><ul><li>%30-40 lık üre </li></ul><ul><li>Komplikasyonlar daha fazladır. </li></ul><ul><li>Artık yerini başka yöntemlere bırakmıştır. </li></ul>
 40. 42. PROSTAGLANDİN ANALOGLARI <ul><li>PGE1 (Misoprostol) </li></ul><ul><li>PGE2 (Dinoprost) </li></ul><ul><li>PGF2-alfa </li></ul><ul><li>Gameprost (PGE1 metil esteri) </li></ul><ul><li>Kullanım yolları: Oral, vajinal ovül, vajinal jel, intramüsküler, amniosentezle enjeksiyon </li></ul>
 41. 43. MİFEPRİSTON (RU-486) <ul><li>Progesteron reseptör blokörüdür </li></ul><ul><li>Norethindrone anoloğudur </li></ul><ul><li>Tek başına yada prostaglandinlerle kombine halde kullanılabilir </li></ul>
 42. 44. Ritmik uterin kontraksiyonlar Desidual nekroz Servikal yumuşama MİFEPRİSTON Progesteron reseptör blokörü ABORTUS
 43. 45. EPOSTAN <ul><li>3-beta-steroid dehidrogenz inhibitörü </li></ul><ul><li>Progesteron sentezini inhibe eder </li></ul>
 44. 46. %96’dan fazlası komplet abortus %1’den az gebelik devam eder Safe Abortion, technical and policy guidance for health systems WHO 2003 800 mcg vajinal Misoprostol + 400 mcg oral Misoprostol (3 saatte bir maksimum 4 kere) 800 mcg vajinal Misoprostol 400 mcg oral Misoprostol (3 saatte bir maksimum 5 kere) 400 mcg oral Misoprostol (7 haftaya kadar önerilir) 12 Hafta Üstünde 12 Hafta Altında 1 mg vajinal Gameprost (6 saatte bir maksimum 4 kere) 1 mg vajinal Gameprost 36 – 48 saat sonra 200 mg oral Mifepriston +
 45. 47. DİĞER UYGULAMALAR <ul><li>Metotreksat + Misoprostol </li></ul><ul><li>50 mg/m2 Mtx i.m. + 5.-6.-7. günlerde günde 800 mcg Misoprostol vajinal… </li></ul><ul><li>Tek başına Misoprostol </li></ul><ul><li>800 mcg tek doz vajinal veya oral… </li></ul><ul><li>Tek başına Mifepristone </li></ul><ul><li>600 mg tek doz… </li></ul>
 46. 48. <ul><li>Mifepriston yada prostaglandinler tek başlarına kullanıldıklarında başarı oranı daha düşük ve yan etki oranı daha fazla olmaktadır. </li></ul><ul><li>Her iki ilacın da kombinasyon halinde maksimum başarı ve minimum yan etki oluşturacak dozları kullanılmaya çalışılmaktadır. </li></ul>Safe Abortion, technical and policy guidance for health systems WHO 2003
 47. 49. MEDİKAL ABORTUS SONRASI <ul><li>Uygulamadan 2 hafta sonra hasta medikal abortusun başarısı açısından değerlendirilmelidir. </li></ul><ul><li>USG </li></ul><ul><li>Gerekirse seri B-HCG ölçümleri </li></ul>
 48. 50. MEDİKAL ABORTUS SONRASI <ul><li>Sıklıkla kanama 2 haftada azalır </li></ul><ul><li>Kanama daha uzun sürmemişse, hastanın durumu iyiyse ve USG’de rest yoksa küretaja gerek yoktur. </li></ul><ul><li>Kanama uzun sürmüşse, anemi gelişmişse veya infeksiyon belirtileri varsa küretaj gereklidir. (İnkomplet abortus) </li></ul>

×