Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Haarlem

2,492 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Haarlem

 1. 1. Interview mettheo heuftOud-eigenaarYab YumDe leukste vacaturesen tips voor jebelastingaangiftepagina 28 & 2930 maart nogeen keer: LuxlifePagina 7De barmannenvan brasserievan BeinumPagina 8het groteFestivaloverzichtPagina 10 & 11Win een jaar langgratis entreein de stalkerPagina 2HAARLEM, editie maart
 2. 2. 2 De Studenten Kortingskrant
 3. 3. De Studenten Kortingskrant 3ColofonDe Studenten Kortingskrant is eengratis krant voor studenten in desteden Amsterdam, Rotterdam enHaarlem. De krant wordt door specialeverspreidingsteams uitgedeeld voor deingang van verschillende universiteitenen hogescholen. Studenten nemende krant graag mee door de uniekecontent en interessante kortingen. DeStudenten Kortingskrant zal wordenverspreid op de onderstaande locaties:• Universiteit van Amsterdam• Vrij Universiteit Amsterdam• Erasmus Universiteit• Hogeschool van Amsterdam• Hogeschool van Rotterdam• Hogeschool InHolland• Diverse studentenverenigingen enstudentenhuizenHet doel van de krant is hetbedrijfsleven in contact te brengenmet studenten. Doordat de krant zichspecifiek op studenten richt wordt ereen hoge conversie behaald.De krant komt vier maal per jaar uit.In 2013 zal de krant in de volgendemaanden worden uitgegeven:• maart• juni• september• decemberDe krant zal dit jaar uitbreiden naarandere studentensteden. We zijndaarom op zoek naar enthousiasteondernemende studenten, die eeneigen krant willen beginnen in één vande onderstaande steden:• Utrecht• Groningen• Leiden• Nijmegen• Eindhoven• ZwolleBen je geïnteresseerd? Neem dancontact op met Daniel van den Bor(daniel@studentenkoritngskrant.com)De Studenten KortingskrantOnafhankelijk krant Amsterdam/HaarlemUitgever:Nooij & van den Bor BVHoofdredactie:Daniel van den BorJimmy NooijMax JansenSjoerd BosAcquisitie:Daniel van den Bor, Jimmy Nooij enMax JansenBent u geïnteresseerd in het adverterenin de Studenten Kortingskrant, mail dannaar info@studentenkortingskrant.comRedactie:Sophie Don, Stefan Coerts, GijsVervliet, Vera Guldemeester, Ze.nl,Simon Sitanala, Joran van Schaik,Ewoud Berends, Carolien Fontijn,Marcella Kramer, Mechteld vanOosten, Daniel van den Bor, JimmyNooijVormgeving:Marc DonVerspreiding:Thomas PigeaudMet dank aan:Theo Heuft, Het barpersoneel van VanBeinum, Quincy Schellevis, Studenten.net, Daniel Godhinho Veiga, hetverspreidingsteam, Ze.nl, Concert atSea, Ristorante Novecento, NoodlebarWagamama, USC Sport, BAMWoningbouw, Emolife Fundraising,Rep’s, Van Boxtel Afbouw, Hetijzerhuis, ACTIV Uitzendbureau,Schildersbedrijf van ’t Veen, KramerStaaltechniek BV, Eyecatcher, UvA,VU, Hogeschool InHolland en de HvA.Druk:Dijkman Offset­- Jimmy’s moppenpaleis -- 5 piemelsoorten -- het leed dat backpacken heet -- sex in de collegezaal -- Op de perstribune in de arena -pagina20pagina23pagina27pagina21pagina25- Interview Theo Heuft -- Wesley Sneijder -- Concert at sea --- Het festivaloverzicht -- SK2 for 538 war child -pagina5pagina6pagina10pagina9pagina15Studentmobiel.nl
 4. 4. 4 De Studenten Kortingskrant
 5. 5. De Studenten Kortingskrant 5Theo HeuftVan een gokverslaving naar dure champagneVrouwen, liters champagne,seks en bedreigingen. Oud-bordeelhouder Theo Heuftheeft veel meegemaakt.Ruim 25 jaar was hij het breinachter de meest luxe seksclubdie Amsterdam ooit heeftgekend, de Yab Yum. Alszakenman, charmante gast-heer en randfiguur wist hijdeze club, gevestigd in eengrachtenpand aan de Singel,tot een aantrekkelijke plekte maken bij zakenmannen.Maar ook de Amsterdamseonderwereld voelde zich thuisin de Yab Yum, met alle gevol-gen van dien. De Studenten-kortingskrant bracht Heufteen bezoek in zijn statige,goed beveiligde woning bij hetMuseumplein.Uw familie zal niet erg blij zijngeweest met uw besluit om deYab Yum op te zetten?Ik kom uit een keurig rooms gezin.Toen ik begon met de zaak, sprak mijnmoeder niet meer met mij. Ook mijnbroers mochten geen contact meermet me hebben. Met mijn schoon-moeders heb ik dezelfde problemengehad. Je hebt slechte papieren als jeeen bordeelhouder bent. In mijn jeugdwas seks nog een smerig woord, nubespreek je dat gewoon met elkaar.Wel moet ik zeggen dat er daardoorook wat romantiek verdwijnt.Hoe zag uw leven eruit voorYab Yum?Toen mijn vader overleed nam ik,samen met mijn oudere broer, zijnbierhandel en limonadefabriek over.Hier wisten we geen succes van temaken. Daarna ben ik in het gokcircuitterecht gekomen. Vervolgens benik de agressieve verkoop ingegaan.Ik verkocht cosmetica . Dit kondende vrouwen dan weer verkopen viahomeparty’s. Ik beloofde dat ik depakketten zou leveren. Dat laatste“vergat ik altijd, anders viel er niksaan te verdienen. Het was allemaalnet op het randje. Daar werd ik opeen gegeven moment moe van. Toenben ik op het idee gekomen voor declub.Maar het was in 1976 toch ookop het randje om een seksclubte openen?In die tijd was ik strafbaar, omdat ikgelegenheid gaf. Daarnaast schonk ikdrank, terwijl ik daar geen vergunningvoor had. Ik liep het risico op tien jaargevangenisstraf.Hoe heeft u dat weten teomzeilen?Ik heb niks omzeild, ik heb het ge-waagd. Ik ben eerst op een anderelocatie een clubje begonnen, in stilte.Na anderhalve maand kreeg ik eeninval van de politie en namen ze despullen in beslag. De volgende dag hadik weer drank ik huis. Na nog tweeinvallen, werd ik met rust gelaten. Degemeente zag eindelijk in dat de clubeen toegevoegde waarde had voorAmsterdam.Waren er, voor de komst vande Yab Yum, aantrekkelijkeplekken waar je terecht konvoor vertier?In Amsterdam was het een armzaligzooitje. Er waren wat animeerzakenwaar meisjes een striptease voor jededen als je een flesje champagne gaf.Als je behoorlijk wat gaf, dan was hetmondeling examen het maximale watje kon behalen. Ik ben ook een keerin zo’n tent geweest. De chauffeurdie mij bracht, zat te wachten in dekeuken. De desbetreffende dame zatboven, in alle waarschijnlijkheid naastde kinderkamer. En dan werd het af-gewerkt. Meer was er niet. Ik merkteom mij heen dat hier wel behoefteaan was.Wat maakte uw club zoanders?Ik was de eerste die een luxe seksclubbegon. Maar ik was ook de duurste.Elders kostte het vijftig gulden ommet een dametje naar boven te gaan,bij mij vijfhonderd. Om de kwaliteit tewaarborgen, heb ik heel veel geld ge-stopt in de zaak. Ik was altijd aan hetverbouwen. Bij mij waren de plafondsvan bladgoud. De jongen aan wie ik deYab Yum moest verkopen, die schil-derde er een goud kleurtje op. YabYum was ook de enige seksclub waareigen champagne werd geschonken.De klant kon kiezen uit een fles zilver,goud en diamant. Oplopend in prijs.Een fles zilver kostte 350, voor goudbetaalde je 450 en voor diamant 550gulden. Er waren wel eens mensen dievroegen wat het verschil was tussende soorten champagne. Ik verteldedat de prijs het verschil was. De fleswas een honorering voor het meisje.Waar haalde u de meisjesvandaan?In het begin ging ik op zoek naarmeisjes die voor mij wilde werken,daarna ging het vanzelf. De meisjesdie voor mij werkte, maakte zelfreclame voor de zaak. Zij verteldeandere dames in het vak dat ze veelkonden verdienen, op een prettigemanier. Als je achter de ramen staat,dan moet je een stuk harder werken.Had u een goede band met ze?Wij waren een groot gezin, een ge-meenschap. Zelf trainde ik de meisjesook. Ik vond het belangrijk dat ze niette opdringerig waren. De klanten be-grepen wel dat er meerdere mogelijk-heden waren als ze even een glaasjemet een dame gingen drinken. Maarde illusie moest worden gewekt dathet de klanten overkwam, als ze meteen meisje naar boven gingen. Alsde meisjes te opdringerig waren ge-weest, of iets anders verkeerd haddengedaan, vertelde ik ze hoe ze het devolgende keer beter konden doen.Anno 2013 wordt het steedsmoeilijker om de privacy vanmensen te waarborgen. Hoedeed u dat?Met de meisjes sprak ik af dat zij dis-creet moesten zijn. Je bent er nietaltijd bij, dus je weet natuurlijk nietwie zijn mond voorbijpraat. Maarzolang je mensen met respect be-handeld, kun je ervan uitgaan dat zijjou ook met respect behandelen.Uiteindelijk heeft u de YabYum verkocht, omdat u drei-gementen kreeg vanuit de on-derwereld. Hoe is dit preciesgegaan?Ik ben een crimineeltje. Een rand-figuur. Dat trekt ook altijd randfi-guren aan. De Amsterdamse onder-wereld dacht dat de zaak die ik had,eigenlijk bij hun hoorde, dat ik bij hunhoorde. Een keer hebben ze mijn helezaak totaal vernield. Dat wordt de‘nacht van Bruinsma’ genoemd. Ik konniet naar de politie want dan zou ikBruinsma op mijn dak krijgen. Daar-naast zou de politie de zaak sluiten.Ik moest veel tolereren. Hoe ga jeermee om als Bruinsma zegt: ik wordje compagnon. Ik heb hem tweeënhalfjaar op sleeptouw genomen. Na tweejaar werd hij heel agressief. Ik hebhem gezegd dat hij met mij verdermocht gaan met de zaak, mits hij zoustoppen met zijn andere activiteiten.Dit viel natuurlijk niet heel goed bijBruinsma. Uiteindelijk hebben de be-dreigingen zijn tol geëist. Ik heb dezaak moeten verkopen.Wat is een van de mooistemomenten geweest in hettijdperk Yab Yum?Geld verdienen is heel leuk. Dat iseen fantastische sport. Maar dat isniet alles. Eigenlijk is het einde tochwel het hoogtepunt. Dat ik overalkan komen, waar ik vroeger nietkwam. Niemand wilde met mij gezienworden. Nu krijg ik veel uitnodi-gingen. Ik krijg erkenning, dat ik hettoch goed heb gedaan.“Als je behoorlijkwat gaf, dan was hetmondeling examen hetmaximale wat je konbehalen”“Ik ben eencrimineeltje, dat trektook altijd randfigurenaan”AUTEUR:Sophie Don
 6. 6. 6 De Studenten Kortingskrant AUTEUR:stefan coertsDeteloorgangvan Wesley SneijderVan wereldstertot veredelde toeristToen tegen het eind van 2010de drie genomineerden voorde Fifa Ballon d’Or bekendwerden gemaakt reageerdede internationale sportpersvol verbazing. Dat de alom alsbeste voetballer ter wereldbekend staande Lionel Messiop het lijstje stond was géénverrassing. Dat Wesley Sne-ijder daarentegen niet tothet genomineerde drietal be-hoorde was dat zeker wel.De aanvallende middenvelder had zo-juist het beste seizoen uit zijn carrièreachter de rug, waarin hij niet alleenzijn club Internazionale naar een his-torische ‘treble’ had geleid, maar haddaarnaast ook nog eens een crucialerol gespeeld in de finaleplaats vanOranje op de WK in Zuid-Afrika.Sneijder werd gezien als één van debeste spelers ter wereld en er leekgeen twijfel over te bestaan dat hij bijde drie finalisten voor de prestigieuzeindividuele prijs zou horen.Coaches en aanvoerders van alle na-tionale ploegen aangesloten bij deFifa besloten in samenspraak meteen selecte groep journalisten echteranders. Naast Messi kregen ookAndres Iniesta en Xavi verheugendnieuws, terwijl Sneijder zich tevredenmoest stellen met een vierde plek inde verkiezing.Ruim twee jaar laterkan de huidige aanvoerder van hetNederlands elftal slechts dromenvan een plekje bij de beste drie voet-ballers van de wereld.Waar Sneijder in 2010 nog een ab-solute wereldster was, werd hij afge-lopen winter niet langer goed genoegbevonden voor één van de traditi-onele Europese topcompetities. DeUtrechter vertoont tegenwoordigzijn kunsten in Turkije, in een compe-titie die in de Uefa Ranking niet verderkomt dan plek 12. Ter vergelijking: DeNederlandse Eredivisie staat op eennegende positie.De teloorgang van de kleine mid-denvelder is even spectaculair alstragisch, en de man die hem naargrote hoogten had gestuwd - JoséMourinho - heeft ongewild een groterol gespeeld in de ondergang van zijnvoormalig oogappel.Na het succesvolle seizoen 2009-10besloot Mourinho om Internazionalein te ruilen voor Real Madrid, een zetdie feitelijk het begin van het eindebetekende voor Sneijder. De spel-maker is er onder trainers als RafaBenitez, Leonardo, Claudio Ranieri enAndrea Stramaccioni géén momentin geslaagd zijn vorm van weleer teetaleren. De Nederlander veroverdein 2010 weliswaar nog de wereldtitelvoor clubs, maar is niet langer de on-betwiste vedette van de Nerazzurrina het vertrek van Mourinho.De situatie van Sneijder begon echterpas in de zomer van 2012 echt nijpendte worden. Het door financiële pro-blemen geteisterde Internazionalenam afscheid van grootverdieners alsMaicon en Julio Cesar, maar slaagde erniet in om een nieuwe club te vindenvoor de Oranje-international, totfrustratie van club president MassimoMoratti en technisch directeur MarcoBranca.Toen Sneijder vervolgens na eenmoeizame seizoensstart ook nog eensgeblesseerd raakte in september washet besluit dan ook snel genomen; deNederlander diende een forse salaris-verlaging te accepteren of hij kon de-finitief vertrekken. Om het standpuntvan de club extra duidelijk te makenwerd trainer Stramaccioni zelfs ver-boden om de Nederlander nog langerop te stellen zolang hij weigerde eenaangepast contract te ondertekenen.De voormalig Ajacied was echterniet onder de indruk en verkoos eenwinterse transfer. Als aanvoerdervan Oranje zou het vinden van eennieuwe club niet al teveel probleemop moeten leveren. Hoe anders bleekde situatie echter in werkelijkheid.Galatasaray was de enige club die eenconcreet bod deed voor Sneijder enna lang wijfelen besloot de midden-velder uiteindelijk eieren voor zijngeld te kiezen.Sneijder werd kort na zijn transferhevig bekritiseerd en kreeg het verwijtdat hij puur voor het geld naar Is-tanbul verkaste. De situatie lag echterwezenlijk anders voor de Utrechter.Had de middenvelder daadwerkelijkvoor het geld gekozen, dan was hij bijInternazionale gebleven, waar hij eennog lucratiever salaris ontving. Zichnog langer laten piepelen bij de groot-macht uit Milaan was echter absoluutgeen optie voor de trotse Sneijder.Toen een aanbod van een anderetopclub uitbleef kwam het besef dathij zich op de leeftijd van 28 reeds inde nadagen van zijn carrière bevind.Als dan een financieel interessantaanbod vanuit een aantrekkelijkestad als Istanbul binnenkomt is hetfeit dat het geen club uit een top-competitie betreft niet langer eenonoverkomelijk obstakel. Galatasaraymag dan niet de droomclub zijn waarSneijder nog op gehoopt zal hebben,maar de spelverdeler heeft zich naAmsterdam, Madrid en Milaan welwederom verzekerd van een woon-plaats die buiten het voetbal meerdan genoeg te bieden heeft.“De teloorgang vande kleine middenvelderis even spectaculairals tragisch”“Had Sneijder voorhet geld gekozen, danwas hij wel bij Intergebleven”
 7. 7. De Studenten Kortingskrant 7Heerlijk dineren op de grote markt in Haarlem!CENTOPERCENTOStudentenaabieding:Gratis glas prosecco bij een diner(op vertoon van collegekaart)Grote Markt 6, 2011 RD Haarlem / 023 5422057 / 06 19401976de eerste 5 rijlessen voor slechts:Maak snel een afspraakVerkeersschoolKennemer€100,-t: 06 34 86 78 14 - www.verkeersschoolkennemer.nlOpen avond ophogeschool inHollandKom op woensavond 3 april van17.00 uur tot 20.00 uur kennis makenmet de opleidingen, de studenten ende docenten van Hogeschool In-holland tijdens onze Open Avond. Jebent van harte welkom in Alkmaar,Amstelveen, Amsterdam, Delft, DenHaag, Diemen, Dordrecht, Haarlemen Rotterdam. Proef de sfeer van delocatie waar jij misschien gaat stu-deren, volg een opleidingspresentatieen ga in gesprek met onze docentenen studenten. Zij vertellen graagover hun ervaringen en je hoortmeteen alle ins & outs van onzevoltijd- en deeltijdopleidingen.Wie tussen 2005 en 2007in Haarlem gewoondheeft kan het bijna nietzijn ontgaan. Elke tweemaanden vond toen inhet Patronaat het steevastuitverkocht Luxlife plaats.Nu, bijna 5 jaar na delaatste editie, komt Luxlifenog één keer terug. Op za-terdag 30 maart doet hetPatronaat een trip downmemory lane en tovertbeide zalen weer om toteen waar Luxlife-paradijs.Speciaal voor de Studen-tenkortingskrant sprakenwe even kort met GijsTettero, geestelijk vader van en eenvan de organisatoren van Luxlife. Dus Luxlife komt terug…Waarom juist nu?We werden de laatste tijd steedsvaker gevraagd om Luxlife weer eenseen keertje te organiseren. Dus mededoor de vele aanvragen en natuurlijkomdat de wereld niet is vergaanaan het eind van de Maya kalender,hebben we besloten voor 1 keertjeweer te gaan knallen in Patronaat.Wat zal er anders zijn bij dezeeditie en wat juist hetzelfde?Wat vooral anders zal zijn is desound. We zijn allemaal volwassengeworden en hebben geen zin meerin piemeltjeshouse en daarom hebbenwe een dikke (deep)house line-upgeboekt met onder andere BennyRodrigues en Cinnaman. Wat vooralhet zelfde zal zijn is de aankleding.Vroeger pakte we altijd extreem uitqua licht en decor, dat zal deze keerniet minder zijn.Voor wie Luxlife nietkent, kun je uitleg-gen waar jullie voorstaan en wat Luxlifekenmerkt?Oorspronkelijk was hetidee om het luxe leven opeen feestje neer te zettenen daarmee een uniekfeest te geven. Echter zijnwe ook hier volwassenerin geworden en willen wenu gewoon een dik feestgeven, want dat willen weuiteindelijk allemaal toch?Wat maakte Luxlifetot zo’n groot suc-ces?Ik denk dat we met de goede pro-grammering, de extreme aankledingen lichtshows toentertijd echt onder-scheidend waren. En ook nu zijn weweer bezig met de gigantische LEDshow, het zal de grootste lichtshowzijn die er tot nu toe in Patronaatheeft gehangen.Gaan er hierna nog meer edi-ties komen?In principe is dit eenmalig, maar jeweet het nooit natuurlijk....Waarom moet iedereen ko-men de 30e?Buiten het feit dat we een sterke line-up hebben en we een hele toffe showgaan bouwen denk ik dat het vooralte gek is om iedereen weer te zien.Er is 6 jaar geleden echt een gene-ratie opgegroeid met Luxlife en zoalshet er nu uitziet komen er heel veelmensen weer ouderwets knallen, dusLesssss gooo!Voor één keer terug van weg geweest:Luxlife LuxlifeDatum: Zaterdag 30maartTijd: 22:00 – 06:00Tickets: vvk: €14,- (viapatronaat.nl) add: €16,-Leeftijd: 18+Zaal 1Benny RodriguesCinnamanSven & TetteroMartino RossoZaal 2DJ A-VinylDJ d’EngelbronnerDJ Bas Slop
 8. 8. 8 De Studenten Kortingskrant Brasserievan beinumELKE DINSDAG, WOENSDAGEN DONDERDAGBIJ BRASSERIE VAN BEINUMPUBOUIZA B CLet’s do thisAT BRASSERIE VAN BEINUMSteak, friethoes friet en salade voor maar €10,-Klokhuisplein 3 Haarlem | Tel: 023-5422559 | info@brasserievanbeinum.nlSTEAKDAGIn een van de mooiste panden in hetcentrum van Haarlem is brasserievan Beinum gevestigd. Voorheen eenGelddrukkerij (Joh. Enschede), nueen bruisende ontmoetingsplek vooralle leeftijden. Van Beinum heeft eenmooi terras, gezellige bar en uniekebovenruimte, deze wordt gebruikt alsrestaurant, maar is ook ideaal voorgroepen, workshops, vergaderingen,recepties en de spontane “ UPKLUP”feestjes. Bovendien is Van Beinuméén van de gezelligste plekken vanHaarlem om Koninginnedag (in ditgeval Koningsdag) te vieren.Ale, Ron en Dominqe, de gezelligstebarmannen van Haarlem, werken aleen tijdje bij van Beinum, wat in devolksmond ook wel VB wordt ge-noemd. De barmannen zorgen datalles op rolletjes loopt. De StudentenKortingskrant interviewde deze en-thousiaste jonge heren. Ale is bij vanBeinum gaan werken nadat hij werdovergehaald door één van de eige-naren. Daar heeft deze guitige be-drijfsleider tot nu toe nog steeds geenspijt van. Net als Dominique en Ron,verteld Ale dat VB voor velen eenverlengde van de woonkamer is, ditmaakt de sfeer ontzettend gezellig!Onder de naam A-Vinyl zorgt hij ermet zijn eigen setjes en lekkere deep-house tracks voor dat er niemand stilblijft staan.De altijd vrolijke Dominique is op eenzonnige dag zelf naar binnengelopenom te kijken of hij kon werken, ookhij vindt het werk nog even uitdagendals toen hij begon. Verder heeft hijsinds kort een relatie en zelfs dat gaatfantastisch, ondanks de hordes aan-trekkelijke dames die dagelijks aande bar hangen. Dominique is altijd invoor een praatje, vooral met klantendie al dansend een drankje bestellentijdens een van de leukste feestjes dieHaarlem heeft (UPKLUP). Dit feestwordt één keer in de maand geor-ganiseerd, met de lekkerste dancehits die er zijn. Elke keer weer gaatHaarlem los bij UPKLUP!Ron is bij van Beinum komen werkenomdat hij de eigenaar al een tijdjekende en veel horeca ervaringheeft. Ron vindt de sfeer vooral heelrelaxed en gezellig. ‘Het leuke aan VanBeinum is dat wij hier zelf de woon-kamersfeer creëren en daarnaastook nog eens mooie feesten geven’,aldus de blauwogige barman. Bij VBis iedereen welkom, de kerngroep istussen de 25 en 125 jaar oud.Namens de jongens: kom zelf vooraleen keer de sfeer proeven! Elke dagis een feest! Kom gezellig een drankjedoen, of kom op steakdag eenheerlijke steak scoren voor slechtseen 10tje.Tot in VB!AUTEUR:Mechteld van Oosten
 9. 9. Zeeland - Op 28 en 29 juni2013 vindt Concert at SEAplaats op de Brouwersdamin Zeeland. Met 40.000 be-zoekers per dag is Concertat SEA uitgegroeid tot eenvan de grootste festivals vanNederland. Het is tevens hetparadepaardje van BLØF, diehet festival in 2013 voorde achtste keer or-ganiseert. Elke edi-tie was tot nu toeuitverkocht, en vorigjaar zelfs al een aan-tal weken voordat depoorten open gingen.Hieronder tien rede-nen waarom je dit jaarConcert at Sea moetbezoeken.De zon, de zeeen het strand!Zeeland heeft demeeste zonurenvan Nederland, dus de grootstekans op een zonnige start vanjouw festivalzomer heb je op deBrouwersdam!Het ticket vanConcert at SEA iseen van de meest voor-delige festivalkaartje inNederland. Want zeg nou zelf: tien-tallen bekende en nieuwe artiestenuit binnen- en buitenland, straatthe-ateracts en DJ’s voor maar €60,- eenheel weekend, is toch geen geld?Een biertje of cocktail inde hand, de ondergaandezon in de Noordzee, enjouw favoriete band ophet podium. De festivallocatie aan deZeeuwse kust wordt door artiestenal geroemd als ‘een van de mooistefestivallocaties in Europa’.Concert at Sea is het enigefestival in Nederland waarje welkom wordt gehetendoor een band: BLØF. Deband en hun organisatiezorgen ervoor dat Concert at SEA degoede naam waarmaakt.Je bent een weekendop één van de mooisteplekken van Nederland.Naast het festival is erveel te doen in Zeeland!Maak kennis met de mooiste strandenvan Nederland, ga kitesurfen op deNoordzee, duiken in het Grevelin-genmeer of ga stappen in het brui-sende Renesse!Lekker eten en drinken?Er is een grote ver-scheidenheid aan etenen drinken, zoals Indo-nesische maaltijden, ge-zonde Smoothies, oud-Hollandschepannenkoeken, lekkere cocktails,echte Indiase curry’s, een koudeGrolsch beugel, een pizza uit de ovenof een portie kibbeling. Lekkerrrrr…!Op welk festival komennou zo nu en dan zee-hondjes opduiken?Op Concert at SEA ge-beurt het regelmatig,goed opletten dus!CAS wordt op geheeleigen wijze gepresenteerddoor: Peter Heerschop,Viggo Waas en Joep vanDeudekom. Zo was er aleen tribute aan Michael Jackson doormet 40.000 mensen de moonwalk tedansen. En in 2010 zong het publiekals het grootste koor van Nederlandeen ode aan Zeeland op de melodie‘Brabant’ van Guus Meeuwis.In 2013 heeft Concert atSea een fantastische line-up met o.a. BLØF, JamesMorrison, Kane, GuusMeeuwis, Miss Montreal,Nielson en nog veel meer top ar-tiesten. Zie voor de volledige pro-grammering het kader hiernaast.Het team van de Stu-denten Kortingskrantkomt ook, dus kortomwat wil je nog meer!Heb je nu super veel zinom naar Concert at Sea tegaan, dan hebben we goednieuws voor je. De StudentenKortingskrant geeft samenmet Concert at Sea 5x2 week-endkaarten weg. Je kan kaar-ten winnen door de volgendezin af te maken en naar ons temailen:Ik wil naar Concert at Sea,omdat………Mail ons op:info@studentenkortingskrant.com De Studenten Kortingskrant 9concert at seaAUTEUR:SK2Maak kans op 5 x 2weekendkaarten voor Concert at Sea
 10. 10. 10 De Studenten Kortingskrant Het festivalseizoenDe zomer komt er weer aan, dus langzaam maar zeker mag je je weergaan richten op wat écht belangrijk is in het leven. En dat is natuurlijklekker uit je plaat gaan op festivals. Een festival is een vreemd fenomeen.Op het eerste gezicht is het gewoon een feest op zeer grote schaal, maareigenlijk is het klein staatje. Een land met eigen valuta (muntjes) en waarmuziek de dienst uitmaakt. De afgelopen jaren is de populariteit van dezefeesten enorm gestegen en nieuwe festivals schieten als paddenstoelen uitde grond. Om alvast een beetje in de stemming te komen hebben we hierde belangrijkste festivals voor je op een rijtje gezet. Dus ga maar vast opzoek naar dat tentje, waar de biervlekken van vorig jaar nog op zitten,want we kunnen er deze zomer weer stevig tegenaan.Waanje begindeze zomer ineen andere wereld op heteiland Terschelling. Deze wereld –die tien dagen per jaar bestaat en waarinalles draait om muziek, theater, dans en cultuur– heet Oerol (Terschellings voor ‘overal’). Terwijl dezon op je bolletje schijnt en je met je voeten in het warmezand staat, kom je dichterbij de artiest en zijn of haarcreatieve proces dan ooit. Het Franse gezelschap Bistakicreëert speciaal voor Oerol een landschapsproject en datbelooft veel goeds. Kijk voor een impressie van hun werkeven op youtube. De artiesten op Oerol kennen geengrenzen, ze komen van oerol en nergens en ze barsten uithun voegen van de inspiratie. Denk je nu: ‘creativiteit encultuur me hol, daar zou ik mijn schoonmoeder nog nietheen sturen’, kom dan lekker niet! Je weet letterlijk nietwat je mist. Daarvoor is de ontdekkingsreis op het eilandte onvoorspelbaar en te verrassend.OerolHet oudste jaarlijks terugkerende festival terwereld… keert ook dit jaar weer terug. OokPinkpop profiteert van de stijgende populariteitvan festivals de afgelopen jaren. Waar 2005 eendieptepunt van 20.000 bezoekers telde, beleefthet festival sindsdien gouden tijden met het on-gekend hoge aantal bezoekers van 91.900 in 2011.Hoewel de concurrentie behoorlijk is toege-nomen, is Pinkpop nog steeds de place to be alshet gaat om het zien van optredens van de grotender aarde uit de popmuziek. Je kunt dagkaartenof kaarten voor het hele festival kopen.Prijs: Weekendkaart: € 165,-Dagkaart: € 85,-Pinkpop14 t/m 16 juniLandgraaf14 t/m 23 juniMocht je in een vlaag van verstandsverbijstering geenkaartje voor Tomorrowland hebben gekocht, dan is er eenverrassend leuk alternatief in de buurt van Amsterdam.Welcome to the Future (Wttf) is de afgelopen jarenuitgegroeid tot een van de leukste eendagsfestivals.Gesitueerd aan Het Twiske, ten noorden van Amsterdamzet de ervaren organisatie (sinds de jaren ’90 actief in departy-scene) een topfestival neer. Zes podia en een helerits aan leuke activiteiten zorgen ervoor dat je je geenmoment hoeft te vervelen. Vorig jaar werd de pret eenbeetje gedrukt door een paar flinke regenbuien, maarhopelijk zijn de weergoden het festival dit jaar beter gezind.Op moment van schrijven is de line-up nog niet bekend,maar hou dit festival in de gaten.Prijs: € 20,-Prijs: € 44,50Welcome to the Future Festival27 Juli
 11. 11. De Studenten Kortingskrant 11Zonnebrillen vanaf €9,9525%Met Actiecode: StudentKortingvoor grotere aantallen mail je naar info@brillenkampioen.nlkan beginnenAUTEUR:Ewoud BerendsZit je op maandag 19 augustus in je nette pak in de trein vanuit Lelystad en vraagje je af waar al die bruinverbrande, naar drank stinkende zombies vandaan komen?Half ingepakte tentjes op de rug, stukgedanste teenslippers aan de voetjes, maareen blik in de ogen die spreekt van avontuur? Dan heb je een van de vetste festivalsvan Nederland gemist, A Campingflight to Lowlands Paradise. In de volksmond ookwel Lowlands genoemd. Ooit opgericht door Mojo Concerts als tegenhanger vanPinkpop, waar de grote acts optraden, is Lowlands met zijn experimentele insteeken als podium voor nieuwe bandjes en dj’s uitgegroeid tot een van de populairstefestivals van Nederland. De afgelopen jaren (evenals dit jaar) was Lowlands snelleruitverkocht dan je de namen van de mainstages: Alpha, Bravo, Charlie, Grolsch,Lima, India kunt opnoemen.Zoals je vroeger de nacht voor je verjaardag niet konslapen, zo zitten 180.000 mensen momenteel met klammehandjes op de rand van hun bed te wachten tot het 26 juliis. Ook deze zomer kun je weer de beste dj’s van de wereldzien optreden, mits je natuurlijk een kaartje hebt weten teveroveren voor Tomorrowland. De combinatie van kei-harde elektronische muziek en het sprookjesachtige themavan het Belgische festival trekt ook dit jaar weer bezoekersvan over de hele wereld. Je mag jezelf een dj van wereld-formaat noemen als je de bezoekers van Tomorrowlandde beste tijd van hun leven en een permanente gehoor-beschadiging hebt bezorgd. De namen spreken voor zich.Waar vorig jaar de voetjes van de vloer gingen voor onderanderen Afrojack, Swedish House Mafia en David Guetta,zullen dit jaar Steve Aoki, Armin van Buuren, Tiësto, Alessoen vele andere top-dj’s hun muzikale kunsten vertonen.Alle zichzelf respecterende dance-liefhebbers gaan dus naarTomorrowland. Dat je het even weet.Prijs: uitverkocht…Het woord Sziget betekent in het Hongaars Eiland, hiermee kan dus elk wille-keurig eiland worden bedoeld, maar voor Festival-lievend Europa heeft het begripSziget een heel andere betekenis. Midden in de stad Boedapest wordt elk jaar éénvan de grootste festivals van Europa gehouden met bezoekers en artiesten uit allewindstreken. Elk jaar zijn er vele grote artiesten van de partij en op de kleinerepodia kom je de gekste genres tegen. Een week lang doorgaan op de vetstemuziek en slapen in je tentje dat midden op het festivalterrein staat. Wil je tocheven bijkomen, dan kun je een middagje vrij nemen om Boedapest te gaan ver-kennen. Of breng eens een bezoekje aan een van de badhuizen, zodat je je daarnageheel verfrist weer kunt mengen in het festivalgewoel. In Nederland is Szigetbuitengewoon populair en het kan zomaar gebeuren dat je onderweg in de treinnaar Boedapest een hele zooi oude bekenden tegenkomt. Volgens de Neder-landse ambassade in Boedapest komt één op de vijf bezoekers uit Nederland.- Earlybird prijs (tot 5 mei 23.59u): EUR199,- (incl. campingverblijf)- Normale prijs (vanaf 6 mei 00.00u): EUR229,- (incl. campingverblijf)TomorrowlandSziget 26 t/m 28 juli5 t/m 12 augustus16 t/m 18 augustusA Campingflight to Lowlands ParadisePrijs: uitverkocht…
 12. 12. 12 De Studenten Kortingskrant
 13. 13. De Studenten Kortingskrant 13The Next WebconferenceIn de december editie van deStudenten Kortingkrant hebben weeen ticket voor het snowevent weggegeven. Elisa Bruin was de gelukkigeen mocht mee met de skitrip van stu-denten.net. Wij vroegen haar hoe zehet heeft gehad.Het Snowevent is een geweldige be-levenis! Iedereen komt om plezier temaken, te boarden of te skiën, nieuwemensen te leren kennen, te feestentijdens de Après-ski en dat terwijlje omgeven wordt door prachtig be-sneeuwde bergen en om uit zijn dakte gaan tijdens de themafeesten.Toppunt van Snowevent was toch welhet eindfeest met de Memphis Ma-niacs, de afsluiter van een fantastischeweek!Wil jij volgend jaar ook mee op hetSnowevent? Check dan snel hunwebsite (www.snowevent.nl).Wil je op de hoogte gehoudenworden van vette winacties, like dannu de facebookpagina van de Stu-denten Kortingskrant (SK2)!WinnaresSnowEventTicketBelangrijk nieuws!Nieuwbij de studenten Kortingskranthet sexrecord!!!Foto: Niels KimGrootste Penis ter WereldDeze meneer, Jonah Falcon ge-naamd, is gezegend met een enormepiemel van maar liefst 34 cm langen een omtrek van 16 cm... Nou ja,gezegend? Wij zouden gillend weg-rennen! Leuk detail: afgelopen zomeris Jonah op San Francisco Interna-tional Airport aangehouden, omdatze dachten dat-ie een ‘verdacht pak-ketje’ in zijn broek had gestopt!Wie op deze aardbol heeft hetmeeste sex gehad op een dag?Het record staat op naam van LisaSparxxx. In de beginjaren van dezeeeuw was er tussen pornosterreneen strijd gaande om met de meestemannen seks te hebben. Het recordstamt uit 2004 en staat nu op naamvan bovenstaande stoeipoes. Ze isop één dag 919 keer genomen, doorongeveer 250 verschillende mannen.In juni komt de volgende editie vande Studenten Kortingskrant weer uit.Bij de verspreiding van de krant zaler uniek een promotie event wordengeorganiseerd. Wij zullen dan gratissamples aan studenten gaan uitdelen.Voorbeelden van deze samples zijnkoffie van DE Master Blenders 1753,blikjes Coca Cola, Durex condoomsof de lekkerste ijsjes van Ola.Wat de exacte actie wordt is nogonbekend en daarom vragen wijom je hulp! Geef aan ons door welkproduct of merk je gratis wilt ont-vangen en we zullen je persoonlijk deeerste 100 samples komen brengen!!!Je kan het product of merk door-geven door een mail te sturen naar:info@studentenkortingskrant.comDevelopers, ondernemers,marketeers, SEO specialisten,media, investeerders, CEO’svan grote organisaties en debeste startups - ze hebbenéén ding in gemeen en dat isdat ze allemaal samen komenop de 8ste editie The NextWeb Conference in Amster-dam. Deze zal gehouden wor-den op 25 en 26 April op hetWestergasterrein.Waarom niet gelijk goed beginnen metondernemen. Start met netwerken opThe Next Web conference. Ontmoetde CTO van Amazon, bedenk ideeënmet andere ondernemers en ontdekwat er speelt op het gebied vanmobile en internet.De hele internationale tech com-munity verzamelt zich op TNW Con-ference en dat is voor een student eengoede kans om de nieuwste trends enontwikkelingen te ontdekken op hetgebied van technologie en interneten ook waardevolle contacten op tedoen voor je professionele toekomst.Julie Donders, student Communica-tiewetenschap omschrijft haar erva-ringen van vorig jaar:In april vorig jaar besloot ik een stu-dententicket te kopen voor The NextWeb Conference. Het web en de on-eindige mogelijkheden die het biedtop het gebied van innovatie, con-nectie, educatie vond ik altijd al erginteressant en ik wist al vroeg dat ik‘als ik groot was’ onderdeel wilde zijnvan de toekomst van het web. Om teontdekken wat die toekomst inhoudten inspiratie op te doen voor je eigenloopbaan, je eigen startups of anderecreaties, is The Next Web Conference“the place to be”. Als student kun jeleren van de ervaringen van meer dan40 internationale topsprekers die hunervaringen en gedachten delen op hetpodium en je komt er in contact metde nieuwste en meest innovatieve be-drijven van het moment.Handig als je een stage zoekt, meerwilt weten van het ondernemerschapof van plan bent zelf een bedrijf testarten na je studie. Bij de confe-rentie ontmoette ik onder andere deoprichter van Youtube en leerde ikmensen kennen waar ik nu nog steedsregelmatig contact mee heb.Vragen over de conference? Tweetnaar @IkBenJulie.Wil je meer weten over de conference of gebruik maken van de korting?Mail dan naar marcella@thenextweb.comTNW biedt lezers van de Studenten Kortingskrant80% korting.
 14. 14. 14 De Studenten Kortingskrant
 15. 15. Van 22 tot en met 29 maart2013 zetten alle dj´s van Radio538 zich weer een week langnon stop in voor War Child. Intotaal doen 538 en War Childacht gemeenten aan: Gronin-gen, Heerenveen, Alkmaar,Bergen op Zoom, Arnhem,’s-Hertogenbosch, Gouda enVeenendaal.De actieweek is gevuld met enter-tainment, acties en optredens vandiverse bekende artiesten. De op-brengst van deze nieuwe editie gaatnaar oorlogskinderen die er helemaalalleen voor staan. Dit alles heeft maaréén doel: zoveel mogelijk geld op-halen voor verlaten oorlogskinderen.Wat is het probleem?Honderdduizenden kinderen rakendoor oorlog hun ouders kwijt. Hetzijn verlaten oorlogskinderen die erhelemaal alleen voor staan. Veel vanhen belanden in de prostitutie, ofworden uitgebuit als huisslaaf of kind-soldaat. War Child komt op voordeze verlaten kinderen. En zorgtervoor dat ze op een veilige plek weergewoon kind kunnen zijn. Dat ze hunnare ervaringen kunnen verwerken.En een betere toekomst kunnen op-bouwen. Samen met de kinderenbetrekken we zoveel mogelijk ver-zorgers, leraren en lokale bestuurdersbij ons werk. Zodat de stem van oor-logskinderen door zoveel mensenwordt gehoord.538 voor War ChildTel.: 023-555 22 00 www.kramerstaaltechniek.nl6648 KRS transfersticker 16-01-2004 12:55 Pagina 1Van Boxtel AfbouwVan Boxtel Afbouw Nederland B.V.De Studenten Kortingskrant zetzich in voor War Child! We hebbensamen met een aantal sponsoren deachterpagina aan War Child gegeven.Op de achterpagina kun je zien, hoejij ervoor kan zorgen dat kinderenin oorlogsgebieden ook kunnen gaanstuderen.‘Wij studeren, dus waarom zijook niet’In Nederland zijn we zeer bevoor-recht. We studeren allemaal inmooie scholen en universiteiten,krijgen studiefinanciering en mogenzelfs gratis van huis naar de colle-gezaal reizen. Kortom alles wat wenodig hebben voor een mooie toe-komst staat tot onze beschikking. Inveel oorlogsgebieden is dit een on-denkbare situatie. War Child zorgtervoor dat kinderen in deze gebiedenook de kans krijgen op een mooietoekomst en daarom vraagt De Stu-denten Kortingskrant jouw hulp.‘Laat een biertje staan en jehebt de sms eruit’Vandaag kan jij deze kinderen helpen!Steun Warchild! Stuur tussen 21maart en 29 maart een sms metdaarin ‘student’ naar 5380 en doneer€ 2,- aan War Child. Als we allemaaléén of twee smsjes sturen dan kunnenwe meer dan 1000 kinderen helpen!Kosten van 1 sms: € 2,00 (inclusiefproviderkosten)Het bereik van de Studenten Kor-tingskrant: 40.000 studentenDoel: € 60.000,-Help mee!De Studenten Kortingskrant heeft een aantal bedrijven benadert die deze actievoor War Child mogelijk hebben gemaakt. Wij willen deze bedrijven graag be-danken voor hun hulp en hun vrijgevigheid.De Studenten Kortingskranthelpt mee!Bedankt voor de hulp! De Studenten Kortingskrant 15Gegarandeerd vast tarief30% korting op een vlucht boven je woningKoningin Wilhelminalaan 13-15 - 1901 DM Castricum(0251) 65 91 08 - info@notarisfeikema.nl
 16. 16. 16 De Studenten Kortingskrant
 17. 17. De Studenten Kortingskrant 17
 18. 18. 18 De Studenten Kortingskrant
 19. 19. De Studenten Kortingskrant 19Quincy Schellevis is een opkomendeNederlandse zanger. Hij kreeg lande-lijke bekendheid door met grote over-macht de verkiezing van de titelsongvoor de eerste “Big Brother” seriete winnen. Meer dan 60% van de en-thousiaste bellers gaven hun stem aanhet door Quincy vertolkte ‘MorgenWeer Een Dag’. Deze aanstekelijkesong besteeg zeer snel de hitlijstenen is ook bij de huidige optredens vanQuincy nog steeds een veel gevraagdehit die absoluut niet overgeslagen magworden.Op de vraag: ‘hoe is het zo gekomen?’antwoord Quincy: ‘Ik zing al vanaf mijnjeugd en bij toeval ben ik dat ook pro-fessioneel gaan doen. Na meegedaante hebben aan diverse talentenjachtenkreeg ik mijn eerste platencontract enwerd ik gevraagd mee te doen aan deverkiezing van de bekende titelsong.De Studenten Kortingskrant was be-nieuwd hoe Quincy de absolute topwillen gaan bereiken en zocht daaromcontact met hem.Hoe zag jouw studentenleveneruit?‘’Ik heb met veel plezier mijn Mavodiploma gehaald. Tijdens de lessenwas ik eigenlijk altijd al bezig met hetmaken van muziek. Leraren werdener altijd gek van. Ik heb in mijn jeugdveel muziek geluisterd en was vaak opplekken te vinden waar veel muziekwerd gedraaid en gezongen, ‘’de kroegdus’’. Verder heb ik niet gestudeerd.Na het afronden van de middelbareschool ben ik me op mijn zangcarrièregaan focussen.”Hoe bent je bekend gewor-den?‘’Ik heb in 2001 de titelsong gezongenvan het programma ‘’Big Brother’’daardoor kreeg ik meer landelijke be-kendheid. En in 2001 heb ik nog eengrote hit gehad met het nummer ‘ver-langen’.’’Wat is je favoriete plek inAmsterdam?Quincy: ‘’De Blauwbrug met zicht overAmstel naar Carré! Een fantastischeplek!’’SK2: “Hoe is dat zo gekomen?”Quincy: ‘’Mijn droom is om in Carréte staan en vanaf deze plek heb ik ermooi zicht op! ‘’Quincy, wij komen je regel-matig tegen in de Bubbels.Het wordt dan altijd een veelte gezellige boel, zodat wemaandag weer met een katerin de collegezaal zitten. Hoe-lang zing je nu al in de Bub-bels?Quincy: ‘’Dat doe ik inmiddels al weer6 jaar en met veel plezier overigens.Elke keer staat de Bubbels weer volen dat maakt het voor een zangerextra leuk.”SK2: Wanneer geeft je weer een op-treden in de Bubbels?Quincy: ‘’Volgende maand ben ik derweer! Jullie ook?’’SK2: “Haha! Wij zijn erbij!” Kwam jevroeger ook vaak in de Bubbels?Quincy: ‘’Haha mooi zo, dan is heteerste rondje van mij! Jazeker,meerdere keren per week zelfs engeloof me er zijn meerdere avonden,die ik me niet meer goed kan herin-neren. Gelukkig kwam dat wel doorde gezelligheid!’’In de vorige editie van de Stu-denten Kortingskrant inter-vieuwde we Barry Badpak. Hijgaf aan veel aandacht te krij-gen van vrouwelijk fans sindshij is doorgebroken met zijnhit ‘Kamelenteen’. Heb jij weleens wat geks met een vrouwmeegemaakt?Quincy: ‘’Nee, niet echt hahaha’’SK2: “oke ;-), haha”Het eerste kwartaal van 2013zit er natuurlijk al weer bijnaop, maar hoe gaat het jaar2013 er voor je uitzien?Quincy: ‘’In januari is mijn nieuwesingle uitgekomen. Met ‘Hier in deKroeg’ keer ik terug naar mijn roots;een heerlijke meezinger met een se-rieus poprandje. De nieuwe Quincy-sound is de opmaat naar meer. Ikhoop dit jaar echt te kunnen gaandoorbreken.
We zullen jullie dit jaargaan verrassen, tot snel!”Misschien een beetje een gek-ke vraag, maar zou je als jury-lid bij The Voice willen zitten?‘’Nee, dat zou ik niet doen, omdat iknog niet de herkenning heb gekregendie ik zou willen hebben. MarcoBorsato en Trijntje Oosterhuis zijnwel echt de top sterren van Ne-derland. Zover ben ik helaas nogniet. Ik vind dat je vanuit die positiebeter een mening over een ander kanhebben.Schrijft u eigenlijk u eigennummers?‘’Ik zelf heb nog geen eigen nummersgeschreven.’’Kunnen wij je ook boekenvoor een groot studenten-feest?Quincy: ‘’Natuurlijk, ik ben gewoon teboeken en heb ook al vaker voor stu-denten gezongen. En niet om me zelfte strelen, maar de connectie tussenmij en de studenten is vrij goed. Dit ishet ideale ingrediënt voor een grooten gezellig feest.’’SK2: Hoe kunnen we dat regelen?Quincy: ‘’Er kan contact op wordengenomen via m’n mail of via m’n boe-kingskantoor (zie www.quincy.nl)’’‘Mijn Droom is om in carré te staan’Ambitieuze quincy over zijn toekomst“Door Big Brotherheb ik meer landelijkebekendheid gekregen”“Volgende maand sta ikweer in de Bubbels”“In januari is mijnnieuwe singleuitgekomen”AUTEUR:SK2
 20. 20. 20 De Studenten Kortingskrant In fitnessland is momenteeleen marketingoorlog gaande.Fitnessketens maken steedsgrotere budgetten vrij voorreclame en marketing.Vooral de zogenaamde budgetcentrazie je in de media veelvuldig terug.Het bekendste voorbeeld is Basic-Fit, die daarbij gebruik maakt vanBN’er Tatjana Simic als boegbeeld. Enniet zonder resultaat: ze is verkozentot op één na irritantste BN’er ineen TV-commercial, met de kreet:‘Kom op nou!’. Ook schuwt Basic-Fit er niet voor om meer klandiziete zoeken onder studenten door teadverteren in Folia, het magazine vanUvA en HvA. Op zichzelf begrijpelijk:als student heb je een smalle beursmaar wil je vaak toch sporten enje kunt er voor € 15,95 per maandterecht. Dat je dan in een overvollesportschool terechtkomt waarweinig service gegeven wordt moetje dan op de koop toe nemen.Helemaal niet nodig! Het USC heeftstudententarieven die veel lager zijndan die van andere fitnesscentra.En beschikt ook nog eens over debeste apparatuur en gemotiveerdetrainers. Je kunt voor € 12,25 permaand onbeperkt fitnessen op 5plekken in Amsterdam. Ook groeps-lessen als zumba, spinning en pilatesvallen hieronder. Maar wat is dan hetgeheim? Er is geen geheim: het USContvangt subsidie van de UvA enHvA en kan daardoor het tarief voorstudenten laag houden. En tijdens deactieperiode in april zijn deze zelfsnóg lager!Een nieuwe rubriek in de Studenten Kortings-krant. Jimmy is helemaal los gegaan en heeft debeste grappen voor jou geselecteerd!Een man heeft net een nieuw huis gekocht,2-onder-1-kap, en hij wil de boel gaan be-hangen. Maar ja, het moeilijkste bij behangenis altijd: hoeveel rollen heb je nodig? Hij gaatnaar de buurman, stelt zich voor en zegt: ‘Ikwil graag m’n huis behangen, maar ik weet niethoeveel rollen ik nodig heb. Hoeveel rollen hebjij toen gehaald?’ Zegt de buurman: ’25 rollen.’Man blij, gaat naar een behangzaak, haalt 25rollen en gaat druk aan de slag. Als hij klaar is,merkt hij dat hij 14 rollen overhoudt. Hij loopt pissig naar z’n buurman en zegt:‘Is me dat wat! Hou ik 14 rollen over! Hoe kan dat nou?’ Zegt de buurman: ‘Ja,dat had ik toen ook!’Een meisje heeft vijf jaar geen onvoldoendes gehaald op school en mag thuiseen schoolfeest geven. Ze waarschuwt alle genodigden dat haar vader ergstreng is, en dat ze dus geen gekkigheid mogen uithalen. Ook de drie belhamelsvan de klas krijgen te horen dat ze zich moeten gedragen, anders is het feestmeteen afgelopen. ’s Avonds begint het feest en de vader staat al bij de deur.De drie belhamels bellen aan en de vader doet open. ‘Ja?” vraagt de vader. Deeerste jongen zegt: ‘Goedenavond mijn heer, mijn naam is Jansen, en ik kom hierom te dansen.’ De vader laat de jongen binnen. De tweede jongen zegt: ‘Goe-denavond mijnheer, mijn naam is Van Lingen, en ik kom hier om te swingen.’ Ookdeze jongen wordt binnengelaten. De derde jongen aarzelt, zegt dan: ‘Goeden-avond mijnheer, mijn naam is Beuken. Ik mag er zeker niet in?’Door omstandigheden thuis moet ik tegenwoordig zelf koken. Nu ben ik daarniet zo heel erg goed in. Het enige wat ik kan maken, zijn sperziebonen metsla en gebakken aardappels. Het gevolg is dan ook dat we al drie weken iederedag sperziebonen met gebakken aardappels en sla eten. Mijn vrouw is dat vande week zo zat, die pakt haar bord en gooit het zo het raam uit. Dus ik pak mijnstoel en gooi die er achteraan. Zegt mijn vrouw: ‘Wat is dat voor een onzin?’Ik zeg: ‘O, ik dacht dat we buiten gingen eten.’Het studentenleven lijkt voorvelen erg fijn, maar ook dezegroep heeft het tegenwoor-dig niet altijd even makkelijk.Denk aan bijvoorbeeld geld-problemen, het tekort aanstudentenkamers en als jedan eindelijk een kamer hebtgevonden: vervelende huisge-noten. Je leest dit allemaal inconfessions of a student!Je bent net 18, examenstudent VWOen wil niets liever dan het huis uit.Het gezeur van “Ruim je kamer op”en “Je bent stipt 00.00 uur thuis” vanmoeders kwam stiekem op je zes-tiende al helemaal je neus uit. Ook debrommerige opmerkingen over wathet beste voor jouw toekomst zouzijn van je vader heb je gehad. Je wildoen en laten wat en waar je maarwil en snel! Je kunt het allemaal welaan. Tenminste dat denk je… In junikrijg je de uitslag van je eindexamen.Yes, in the pocket! Een beter gevoelis er niet. Nu maar inschrijven voordie ene leuke studie en snel een leukekamer vinden in de grote stad. Wantdat kleine dorpje waar jij vandaankomt is natuurlijk alles behalve hipand happening. Drie dagen na deuitslag van het eindexamen staan deverhuisdozen al ongeveer ingepakt.Na wekenlang zoeken - zeg maargerust de hele zomervakantie - enlangsgaan op zo’n beetje iedere hos-piteeravond in de stad heb je daneindelijk een kamer gevonden. Nouja, kamer? Eerder een veredelde be-zemkast, waar je de volle mep voormoet betalen. Er past net aan eeneenpersoonsbed en een kleine kastin en voor een bureau is er niet eensplek. Dus voortaanleren op bed of inde bieb dan maar.De keuken en debadkamer deel jemet zes andere be-woners. Voor datlaatste sta je op eendoordeweekse dagrustig een uurtjein de rij. Maar, whocares? Je bent erklaar voor om opje eigen benen testaan en voor jezelf te zorgen. Al-thans, helemaal klaar ben je niet. Jemoet eerst nog werk zien te vindenom de hoge huur te betalen.Via een huisgenootje heb je al snel eenbijbaantje gevonden in een bar om dehoek. Dat de tijden op dezelfde tijdenvallen als die belangrijke hoorcollegesmaakt je niet uit. Je zal de aanteke-ningen vast wel van een studiege-nootje kunnen krijgen. Er komt inieder geval geld binnen voor de huuren eten. Maar helaas is ook dat geldte weinig om er echt van te leven. Nahet betalen van je huur vliegt de restvan je geld er binnen één avondje ge-zelligheid alweer doorheen.Over gezellige avonden gesproken.Die hebben je zes huisgenoten nogal vaak. Waar je in je ouderlijk huisna 22.00 uur ’s avonds een speld konhoren vallen, is het hier een anderverhaal. Het enige rustige moment istussen half 7 en 8 uur in de ochtend.Na een maand is niets meer raar: lal-lende,schreeuwende,seksende,slaap-wandelende, op de deur bonkende enkotsende huisgenoten. Je hebt onder-tussen maar twee grote gele vriendenaangeschaft: oordoppen.Omdat je uitwonende beurs en hetgeld dat je van je werk krijgt nietgenoeg is om goed van te leven, ziter voor veel studenten dan ook nietsanders op om op je ‘vergelijk app’ tekijken waar de kipfilets of pizza’s in deaanbieding zijn. Of je dan 15 minutenom moet fietsen naar die bepaaldesupermarkt maakt niet uit. Alles voorgoedkoop eten. En als je geld echthelemaal op is? Dan maar vier dagenleven op brood met pindakaas!Moeders belt eens in de drie dagenop of je nog wel in leven bent. “Neehoor mam, alles gaat goed. Ja, ik zorggoed voor mezelf. Nee ik ga niet telaat naar bed. Ik eet goed en slik mijnvitamine pillen nog elke dag. Ja hoor,ook de studie gaat goed. Ik heb noggeen enkele les gemist.” Pfff… Zemoest eens weten.Je bent dan ook weer blij wanneer jeeens per maand een weekendje evenop adem kunt komen bij je ouders.Lekker genieten van mama’s kook-kunsten - eindelijk weer écht gezondeten - en papa’s niet zo grappigegrapjes. Een heerlijke ruime kamer engeen huisgenoten die om vijf uur in deochtend, op nota bene de dag van jetentamen, met hun dronken kop opde deur staan te bonken. Heerlijk.Rust. Waarom wilde je ook alweer zograag op jezelf wonen?Confessions of aStudentAUTEUR:Vera GuldemeesterOorlog in Jimmy’smoppenpaleisfitnesslandwww.fabeaulish.com
 21. 21. De Studenten Kortingskrant 21Piemeltje, piemeltje aan dewand, wie heeft de fijnste,leukste of raarste piemel vanhet land? Want ja, wat zijnnou precies de meest voor-komende tampeloeressen?Groot, klein of toch dik? Wehebben er vijf voor je op eenrijtje gezet!1Het IKEA-potloodKlein en dun, dat is het IKEA-potlood. Yes ladies, ook dit pie-melformaat bestaat! En veel hebje er niet aan: qua breedte niet én qualengte niet. Deze piemel wordt ookwel ‘de speer’ genoemd, natuurlijkvanwege de slanke vorm. Lize (32):“Een aantal jaren geleden had ik seksmet een jongen die ik al een tijdjeheel erg leuk vond. Toen hij net voorde daad naakt voor mij stond, dachtik al: “Hmmm, net een dun en kleinpotloodje! Ik ging het toch maar pro-beren. Na een tijdje zei hij tegen me:‘En schatje, vind je het fijn?’ ‘Uhhhh...zat je er al in dan?’ Auch... Sindsdienvoor mij een iets grotere piemel!”2De KnoertEigenlijk moeten mannenmet een piemel als deze eenwaarschuwing geven voordatje eraan begint. ‘Pas op, grote slurfzwenkt uit!’ Juistem! Dit is een grootén dik stuk vlees. Een formaat waarveel vrouwen van schrikken, wantja: wat moet je er in godsnaam meeaan? En hoe begin je aan deze piemelzonder dat je pijn krijgt? Anne (28):“Mijn laatste one night stand had eenontzettende grote piemel. Ik dachtgelijk: ‘Hoe moet dat ooit passen?’ Ikprobeerde het toch maar... Achterafhad ik serieus drie dagen pijn, pijn ennog eens pijn! Dus nee, grote piemelszijn niets voor mij en volgende keerals ik er nog een van zo’n formaat te-genkom, bedank ik vriendelijk! Doemij dan maar een IKEA-potlood...”3De ChampignonEen grote hoed of helm, datheeft dit piemelsoort op z’n‘kop’. Deze piemel wordt ookwel ‘de plopper’ genoemd, omdat hijnaar binnen ‘plopt’. Daarbij kan erflink wat smegma (piemelbrie) achterde rand blijven hangen. Elise (25):“Een aantal jaar geleden had ik eentijdje een scharrel. Ik weet nog dattoen ik zijn piemel voor de eerstekeer zag ik gewoon schrok! Hij zager echt niet uit. Er zat echt een mega‘kop’ op en de seks deed daardoorook echt pijn, dus nee, deze piemel isniets voor mij!”4De WegwijzerDeze piemel wijst de weg naarlinks of rechts en heeft ookwel de bijnaam ‘de kromme’.Het geeft misschien wat moeilijk-heden voor en tijdens de seks. Jade(34): “Toen ik de eerste keer seks hadmet mijn ex-scharrel dacht ik al gauwbij het zien van zijn piemel: ‘Oh wauw,wat is daar mee gebeurd... Over-reden door een bus ofzo?’ Ik wistwerkelijk niet wat ik zag! Hij stondzó ontzettend scheef dat hij gewoonnaar het Westen wees.” Maar onderde wegwijzers bestaat ook nog eengoede piemel: een die naar vorenwijst. Deze kan je G-spot goed be-reiken.5De SteenDeze piemel is klein en dik.Qua breedte dus helemaalgoed, alleen qua lengte mistdeze piemel nog wel wat. Dezepiemel ziet er niet heel erg aantrek-kelijk uit. Denk bijvoorbeeld aan eenkleine dikke man: deze slaan we ookliever over. Marilou (25): “Mijn ex-vriend had een vrij kleine maar tochook best brede piemel. Ik vond delengte niet echt een probleem, wantvoor de rest kon hij mijn verlangensgoed vervullen.”AUTEUR:ze.nl5 Piemelsoorten
 22. 22. 22 De Studenten Kortingskrant
 23. 23. De Studenten Kortingskrant 23Het leed dat backpacken heetMet een grote tasachterop, al het be-kende achter je la-ten en de wijde we-reld intrekken.Backpacken klinkt zo avon-tuurlijk en ongedwongen,maar ondertussen zijn er bestwat hindernissen die je vantevoren niet kunt overzien.Wat dacht je van falende geldauto-maten en in vreemde talen de bus-tijden zien te achterhalen in een afge-legen dorp? Vanuit Midden-Amerikavertel ik jullie over mijn grootste reis-struggles!Bepakt en bezaktEnthousiast (en een tikje ijdel) alsaltijd wil ik het liefst mijn completegarderobe en een dikke toilettas mee-nemen op reis. Pas op Schiphol komik erachter achter wat het preciesbetekent om zo’n gevaarte achteropmijn rug te houden. De komende zesmaanden zal deze big buddy altijd bijme zijn, hoera!En met heel wat extra kilo’s op jerug is het toch even opnieuw balanszoeken. Het komt nog weleens voordat je, in een haastig moment, je tasopzij zwiept en een niet zo stevig ge-bouwde local uit de weg ruimt – ikspreek uit ervaring… En dan heb ikhet nog niet eens over het gewicht.Onbezorgd een stadje afstruinen, opzoek naar een hostel, is niet zo ge-makkelijk, maar wel een goede workout. En denk maar niet dat je er dannog fris en fruitig uitziet!Voor de mensen die om deze re-denen afhaken: tegenwoordig zijn ersuperhandige backpacks te koop métwieltjes. Lekker gebruiken als eentrolley dus, en mocht je bij een zand-weggetje aankomen, zó de tas ach-terop gooien. Helaas moet ik het nogdoen met de ouderwetse versie.Eindeloze speurtochtIn tegenstelling tot een gewonestrandvakantie vergt een beetje back-packen iets meer organisatie. Maan-denlang herhaalt het ritueel zich: jetas inpakken, een nieuwe bestemmingin je reisgids opzoeken, bustijden ach-terhalen en ga zo maar door. Vaak zijndie bustijden iets minder strikt en benik de enige die opkijkt van twee uuroverstaptijd of vertraging. Bovendienlaat de kwaliteit van de bussen tochecht iets te wensen over.Op de plaats van bestemming is hetaltijd maar afwachten of de ‘sfeervolingerichte kamers met balkon’ uit dereisgids ook werkelijk zo mooi zijn. In-middels heb ik al kennis gemaakt metbeschimmelde badkamers, vreemdeharen en dubieuze vlekken op hetmatras. Ook ongedierte heb ik gezienen, het allerergst: een onbekend, ach-tergebleven slipje dat dagenlang ondermijn bed bleek te liggen… Je kan jevoorstellen dat dit alles bij elkaar veelenergie kan kosten. En als je dan ein-delijk een fijn hostel gevonden hebt,blijft het een komen en gaan van demensen om je heen. Elke keer is hethetzelfde praatje: “Hoe heet je?”,“Waar kom je vandaan?”, “Waar reisje naartoe?” en “Heb je nog tips?”.Soms lijkt het gewoon alsof je nietverder komt dan dat. Je reiservaringis dan het enige wat telt. Gelukkigontmoet je vaak dezelfde reizigers opmeerdere plekken langs de reisroute,zodat je af en toe alsnog bekenden te-genkomt.Eens een toerist, altijd eentoeristHet reizen heeft natuurlijk een be-langrijk doel: zien wat we nog nietkennen. Met de noodzakelijke spullenin je tas begeef je je op onbekendterrein, waar je een indruk wilt krijgenvan het lokale leven. Het gevolg is danook dat je niet zo makkelijk op kuntgaan in de lokale bevolking. Met mijnblonde haar en mijn grote tas ach-terop geef ik duidelijk het signaal af:toerist alert!Naast veel gestaar is vaak de eerstegedachte dat er aan mij geld te ver-dienen valt. Per land verschilt het inhoeverre je ongestoord over straatkan lopen, vaak worden er continudiensten aangeboden. Soms om gekvan te worden. Hierdoor voel je jezo anders dan de mensen op straaten dit leidt ook weer tot een gevoelvan onveiligheid. Die iPhone laat ik opzulke momenten maar even in mijntas…MachteloosEr zijn ook van die momenten waaropje grenzen afgetast worden. Mijn fa-voriet: de haperende geldautomaat intijden van financiële nood. Dreigendeteksten als ‘your card is unvalid, pleasecontact your bank’ verschijnen op hetfelgekleurde, knipperende scherm enhet lijkt erop dat het pasje in geengeval wordt teruggegeven. Daar staje dan, moederziel alleen. Waarommoest je ook alweer op reis? Span-nende seconden, maar als er dan tochleven in de automaat blijkt te zitten, isde opluchting erg groot.Gelukkig hebben we de foto’snog!Na thuiskomst heb ik maar weinigaandacht voor alle ontberingen vanonderweg. Leuke herinneringen enfoto’s bepalen, als het goed is, hetbeeld van mijn reis. Een paar wekenlang sta ik stil bij alle luxe die er thuisweer is, totdat het weer als ‘gewoon’gaat voelen. Opgelopen trauma’sdoor kakkerlakken, achtergeblevenslipjes, ongemakkelijke busreizen,smerig eten en weigerende pinauto-maten zijn tegen die tijd allang naar deachtergrond verdwenen en al gauw,vroeg of laat, komt bij iedere back-packer hét moment...Waar gaat mijn volgende reisnaartoe?“De komende 6maanden zal deze bigbuddy altiijd bij me zijn,hoera!”
 24. 24. 24 De Studenten Kortingskrant
 25. 25. De Studenten Kortingskrant 25- Gierstraat 66 | 2011 GG Haarlem -Echte kwaliteit hoef niet duur te zijnReserverenBij Novecento is reserveren aanbevolen, omdat we zeker in het weekend vaakvol zitten. Bel daarom 023-5317581Onze gerechtenGoede doelenDat wij een maatschappelijk betrokken zaak zijnuit zich o.a. in onze “goede doelen actie”. Elkemaand geven wij een bedrag van € 250,- euroaan een instantie die zich inzet voor onze samen-leving. Niet alleen gaat een deel van het geld watje bij ons hebt besteed naar een goed doel. Jekunt ook zelf een aanvraag voor steun indienenvoor een instelling die volgens jouw extra steunkan gebruiken.Novecento is een authentiek Italiaans restaurantmet Italiaanse gerechten die alla minuut wordengemaakt en geserveerd wordt. Er is een ruimekeuze in vlees vis en vegetarische gerechten. Allesis dagvers. Ook is er ruimte voor grote groepen enkinderen zijn hartelijk welkom! www.fabeaulish.comJe kent het wel, je hebt door-deweeks een leuk feestje enje gaat ‘één drankje’ doen.Dat ene drankje worden ernatuurlijk meer en uiteinde-lijk lig je op z’n vroegst omvijf uur in je bed. Je hebt inde ochtend een belangrijkewerkgroep, dus je kunt nietuitslapen. Hier wat anti brakmake-up tips, zodat je er inde ochtend in ieder geval nogeen beetje fris uitziet.De wekker af horen gaan is altijd ver-schrikkelijk. Zeker wanneer je veelte weinig slaap hebt gehad. Je haarzit ontploft a la Einstein, je mascaravan de vorige dag – aangezien je te luiwas om dit eraf te halen – zit vastge-koekt aan je oogleden en de vouwenvan het slapen zitten nog in je wang. Jekijkt vluchtig in de spiegel: PANIEK! Jehebt niet veel tijd, dus hoe kom je erbinnen een kwartier weer een beetjefris en fruitig uit te zien? Volg dezestappen, dan komt het zeker goed!Stap 1Spring onder een lauwe douche voormaximaal 2 minuten. Het is minderlekker dan een warme douche, maarhoe kouder het water des te stra-lender je huid zal zijn. Ook moet hetnatuurlijk niet té aangenaam wordenmet een warme douche, je hebt ten-slotte haast.Stap 2Daarna begint het echte werk. Brengeen goede crème aan op je gezicht.Waarschijnlijk heb je wat kringenonder je ogen door te weinig slaap.Doe hierop wat concealer. Kies welde juiste kleur uit die bij jehuid past. Je wil natuurlijkniet bij een te oranje kleurop een wortel lijken of bijeen te donkere kleur opeen pandabeer. Nog erger:bij een te lichte concealerop Casper het spookje.Doe de concealer ook opde overige oneffen plekjesop je gezicht. Smeer hetallemaal goed uit.Stap 3Na het aanbrengen van deconcealer kun je je gezichtnog een beetje kleur gevenmet een gezichtspoeder/bronzer. Zorg ook hiervoor een natuurlijke kleur.Maak het af met eenmooie blush voor op dejukbeenderen.Stap 4Waarschijnlijk staanje ogen nog steedsop ‘standje slaap’, dushier leggen we niet hetaccent op. Doe op jeogen een mooie natureloogschaduw en gebruikdaarna een goede volumemascara.Stap 5Voor deze anti brak make-up leggenwe het accent op de lippen. Je ogenhebben het al zwaar genoeg op dezeochtend. Kies voor een mooie roze ofrode tint. Deze kleuren zijn deze lenteen zomer overigens helemaal hot! Jewil natuurlijk dat je lippenstift zo langmogelijk blijft zitten. Breng er dan eenlaagje concealer of foundation onderaan en gebruik vervolgens een voe-dende lippenstift voor het mooiste enbeste resultaat.Je anti brak make-up look is nu af.Maar wat moet je met je haar? Doeje haar lekker makkelijk in een losse,modieuze en makkelijke knot. Zit hetecht niet? Doe dan een leuke muts ofhoedje op!Je uiterlijk ziet er nu wel weer redelijkuit, maar van binnen voel je je nogaardig brak. Je hebt natuurlijk geentijd voor een uitgebreid ontbijt. Maarvoor een snelle hap/slok moet je weleen drie minuten tijd maken.Anti brak make-up tipsNog meer tips:• Eitje bakken is natuurlijkaltijd goed.• Maak snel een smoothievan verschillende soortenfruit. Doe er een schep• honing in en je bent weergood to go.• Groene thee helpt omje vochtbalans weer teherstellen.• Ook al wil je er in deochtend misschien nietaan denken: sportdrank.Deze• mineralen en zoutenhelpen je lichaam teherstellen van - te veel- alcohol en je• bloedsuikerspiegel komtweer op peil.AUTEUR:Vera GuldemeesterRijbewijs halen met studentenkorting?Op vertoon van je studentenpas krijgje de eerste 5 autorijlessen voor€100,- en 10 % korting op vervolg-lessen bij Autorijschool Philips(ook op les-pakketten, niet in combinatie metandere aanbiedingen).Westhoff 702064 WE Spaarndam0655877875Info@rijschoolphilips.nlwww.rijschoolphilips.nl
 26. 26. 26 De Studenten Kortingskrant Arrogant, onattent, onver-zorgd en egoïstisch zijn eenpaar eigenschappen die ikontwikkeld heb tegenover hetvrouwelijk schoon. Ik maakkut grappen over het gewichtof ik bekritiseer kleding. Des-ondanks zijn er nog steedsvrouwen die enige interesse inmij tonen, alleen zijn dit danmeestal vrouwen met vaginacode 1234, maar toch. Vrou-wen zien dus geen toekomstin mij. Ik ben geen potenti-eel huwelijks materiaal en alsik eerlijk ben, ik zou ook nietanders willen. De vrijheid dieik heb zou ik voor geen goudwillen opgeven, maar de laat-ste tijd vraag ik mezelf af: Isdat gebrabbel van iemand diete lang alleen is geweest?Al een paar maanden heeft eenbepaalde schone jongedame mij ergdoen twijfelen, misschien zelfs over-tuigd? Eerlijk is eerlijk, toen ik dezeschone jongedame zag, voelde ikme gelijk aangetrokken. Samengevatde gedachte van de desbetreffendejongedame: Arrogant, klootzak,onvolwassen, oppervlakkig, maar on-gelooflijk knap. Normaal gesprokenben ik hier content mee, omdathet niet verschilt met mijn eigenzelfbeeld. Alleen deze keer wilde ikmeer. Ik, toen nog als relatief on-bekend schrijver, moest haar dus hettegendeel bewijzen. Nu, vandaag dedag mag ik niet meer van haar gezel-schap genieten, trek je conclusies.Sindsdien beschouw ik vrouwen alswasmachines. Dit lijkt op het eersteoog denigrerend, maar er zijn tweesoorten wasmachines in het leven:de goedkope en de dure. De aan-schaf van een goedkope wasmachineis eerder uit nood geboren. Dezewasmachine kan je op de kop tikkenvoor weinig in een schrale toko,maar zorgt voor veel problemen engezeik. Dit is gegarandeerd kortetermijn werk, niks willen investerenen toch veel verwachten. Dezewasmachine kan je na twee jaarafschrijven wegens grote gebrekenen je kan weer opzoek naar eennieuwe. Dit is een vicieuze cirkel enuiteindelijk eindig je ongelukkig meterg vieze kleren en met een vette,uitgewoonde wasmachine. Zo eindigje liever niet.Hoe wil je dan wel eindigen? Meteen mooie, lieve, maar ook durewasmachine. Deze wasmachine koopje één keer in je leven en alleen dedood kan deze innige band scheiden.In deze wasmachine investeer jeveel tijd en daarom gaat merendeelvan de tijd alles goed, geen irritante,zeurende geluiden en alles is heerlijkschoon. En als er een keer iets foutgaat, vind je dat helemaal niet erg. Jekijkt er naar uit om de schone klerenweer in je handen te hebben, dat zijnde momenten van geluk. Het kanook zijn dat je kiest voor de derdeoptie: je doet liever de was met dehand. Het nadeel van de handwasis wel dat het saai en tijdrovendis, maar je bent tenminste nietgebonden aan de voorgeprogram-meerde tijden van de wasmachine.Deze optie is niet preferabel, maaris te overwegen als je geen geld hebtvoor een wasmachine of er de ballenverstand van hebt. De instructieszijn soms onbegrijpelijk en het opje dooie gemak zelf uitvinden wordtniet op prijs gesteld. Gegarandeerdeindigend met gescheurde kleren ofuiteenlopende kleuren. Zo ken ikhand wassers die na het verslijtenvan één wasmachine uit angst geennieuwe meer durfde te kopen. Re-gelmatig zie je de stakkers wanhopigstruinen door de BCC, maar zelfs deverkopers kunnen hun melden dathet hopeloos is. In zo een geval kanje ook overstappen op alleen eenwasdroger.Maar als er dan toch geld uitgevenmoet worden aan een apparaat vandat formaat, dan liever aan één diewast en alles nat maakt, dan eentjedie altijd droog is. Hand wassenheeft ook zo zijn charmes, het isterugkeren naar de puber jaren, toenwasmachine’s nog vies waren. Datleer je ook accepteren en waar-deren. Maar uiteindelijk zal er voorelke hand wassers een tijd komenwaarin er een lieve en mooie wasma-chine in de aanbieding is.Vrouwen enwasmachinesAUTEUR:Patrick Peperkorn“Twee soortenwasmachines, goedkopeen dure…”
 27. 27. De Studenten Kortingskrant 27SK2 in de Amsterdam arenaop de perstribuneAmsterdam Arena - Zondag10 maart 2013.AFC Ajax – PEC Zwolle is het decorop de groene grasmat van de al-machtige ArenA, onze trots van Am-sterdam. De Studentenkortingskrantwas erbij. En hoe! Als echte 22-jarigeambitieuze journalisten zaten we,tussen alle bobo’s uit de sportjour-nalistiek, royaal op de perstribune.Die moesten we nog wel even vinden,maar door verschillende sluiprouteshadden we een mooi plekje achterde Deense pers, overgevlogen vooreen verslag over Eriksen, Schöne enFischer. Rechts van ons zat JeroenGrueter, dé sportcommentator vande NOS. Hij deed nog verslag van deEK-finale en zijn stem klonk onder delegendarische Olympische slagen vangoldengirl Kromo. Boffen wij even.Daar zaten we dan. Maagje gevuld,want natuurlijk nog even gratis eenbammetje gescoord in de persruimtewaar we ons mentaal hebben voor-bereid op het treffen met de crèmede la crème van de voetbalsterren ende sportjournalistiek. Op ons stekkiehadden we een geweldig uitzicht opde F-side en het veld. Tijd om hetschriftje en de pennendoos uit onzeLastpak te halen, eigenlijk overbodig,want op ons bureau konden we ge-bruik maken van het tweede schermmet live beelden en statistieken. Wateen simpel baantje heb je als sport-journalist! We werden ook goedverwend en verwarmd door de leukemeiden van de horeca door onswarme koffie en thee te bezorgen.Ajax ging, in een volle ArenA, derust in met een 2-0 voorsprong doorgoals van Sigthorsson en De Jong. Tijdvoor ons om even een kleine bood-schap te doen. Daar werden we ge-confronteerd met de doodnormaleAjax-supporter; de pers heeft geeneens eigen toiletten. En om nou weerhelemaal die ellenlange trapnaar beneden te nemen omin de persruimte te komen..we blijven studentjes. Danmaar de beentjes overelkaar en ophouden, dieverse munthee met honing.Afleiding genoeg gelukkig.We zagen Humberto metz’n collegaatjes van deteevee trucjes doen en eenbeetje de bal overspelen opde zijlijn. Bovendien hebbenwe een leuk gesprek gehadmet Jeroen Grueter. Leukom te weten voor jullie am-bitieuze studentjes: Grueterwilde tijdens zijn studieJournalistiek in Utrecht noghelemaal geen sportcom-mentator worden! Dus eris nog kans. Hij begon bijde lokale omroep en Voet-ballijn, als redacteur en ver-slaggever bij VI begon het grote werkte kriebelen. Halverwege in de jaren’90 begon Jeroen als voetbalcommen-tator bij RTL en later bij de NOS. Hetduurde wel even voordat Grueter hetgevoel had dat hij helemaal zijn dinghad gevonden. Jeroen Grueter is éénvan de beste voetbalcommentatorenvan Nederland, al dan niet de beste.Een tip van de beste man aan jullie:“doe wat je écht leuk vindt, dan komthet allemaal goed!”.Tweede helft. Ajax maaktnog de 3-0 via Boerrigter,maar nergens was heteen spannende wedstrijd.Jeroen Grueter vond hetook maar een saai duelom te verslaan. Dat werdbevestigd door hoe hij enHumberto liepen te ijs-beren in de catabombe,waar wij ook een kijkjegingen nemen. De coachesen spelers van Ajax enPEC kwamen langs vooreen woordje met de pers.We stonden gewoon naastFrank de Boer, Blind enEriksen! Een #yolo is hierniet meer dan gepast.Ajax stond mooi eerste nadeze speelronde. Stiekemwaren we een beetje aan-geschoten door de gratisbiertjes die we genuttigd hadden inde perszaal, waardoor we op het deknog een tijdje een lolletje hebben ge-maakt met Zwolle-spits Fred Benson.Wat een topgozer! En Fred wist hetzeker; Ajax was een veel lastigere te-genstander dan PSV, dus Ajax wordtkampioen!AUTEUR:Gijs Vervliet“We stonden gewoonnaast de Boer, Blind enEriksen!”
 28. 28. 28 De Studenten Kortingskrant
 29. 29. De Studenten Kortingskrant 29
 30. 30. 30 De Studenten Kortingskrant
 31. 31. De Studenten Kortingskrant 31Het is alweer april 2013. Het nieuwblok colleges ligt voor me als een geilwijf met gespreide benen. Een goedvoornemen voor dit jaar is om tochiets meer college te gaan volgen.Het klinkt walgelijk, daar ben ik mevan bewust. Straks ga ik nog daad-werkelijk studeren. Maar wees maarniet bang, je dacht toch niet werkelijkdat ik twee uur in een collegezaalnaar zo’n saaie lul ga zitten luisterenzonder dat er voor mij wat te naaienvalt? Dit is wat er gebeurde toen ikdeze week besloot eens te zien watzo’n hoorcollege nouprecies inhoudt.Ik had college in hetAquarium, de grote col-legezaal in het VU-hoof-gebouw. Het grappigewas dat ik er al jaren nietmeer geweest was. Nogsteeds dezelfde kleine kuttafeltjes en klapstoeltjes.Ik plof neer op een stoelachterin en pleur mijn tasop tafel, me afvragendwaarom ik hier eigenlijkin godsnaam heen bengegaan. Het wordt al-lemaal gelukkig wat inte-ressanter als er een rood-harig meisje naast mekomt zitten. Volle lippen,groene ogen. Als ze naarvoren leunt om spullenuit haar tas te pakken,vallen er twee heerlijkeronde borsten naar vorenin haar shirt. Als ik mijnspullen uitpak valt haar oog op mijnnaam, die ik op mijn collegeblok hebgeschreven. Ze kucht even droog, endoet net alsof ze van niets weet. Alshet college begint, is het nog steedsredelijk rustig in de zaal. Pas aan deuiteinden van onze rij tafels zittennog twee mensen. Tijd om actie teondernemen. Langzaam leg ik mijnhand op de knie van het meisje. Ikvoel de spieren in haar been aan-spannen, maar op haar gezicht is geenenkele emotie te zien. Ze gaat doormet schrijven, maar ik zie dat haarpen wat losser in haar hand komt teliggen. Langzaam vervolg ik mijn wegomhoog. Mijn hand gaat langs de bin-nenkant van haar dijbeen verder naarboven, wrikt haar panty wat naar be-neden en verdwijnt tussen haar benen.Het gezicht van het meisje wordt nuknalrood en ze heeft duidelijk moeitemet het onder controle houden vanhaar ademhaling. Met haar onderli-chaam beweegt ze mee op het ritmevan mijn hand. Ondertussen viert deerectie in mijn broek hoogtij.Ondertussen is het pauze, en schuifeltiedereen de zaal uit om koffie te gaanhalen. Behalve wat stuudjes op deeerste rij, die de docent aanvallenmet vragen is iedereen weg. In eenvloeiende beweging gaat het meisjeonder de tafel zitten en bevrijdt zemijn lul uit m’n broek. Ze masseertm’n ballen en met haar andere handomklemt ze mijn lid. Godsamme, ditis een goeie zeg. Gouden vingertjes,het schokt door m’n hele lichaam.Met mijn handen grijp ik de randvan de tafel vast en ik bijt met allekracht op m’n onderlip om het nietuit te schreeuwen als ze mijn erectienaar binnen slokt. Twee groene ogenkijken me uitdagend aan, en haal langenagels boren zich in mijn dijbenen. Inhet rumoer van de mensen die de zaalweer binnenkomen, komt ze weeromhoog en geeft ze me een knipoog.Met haar hand nog steeds in mijnbroek kreunt ze in mijn oor: ‘Lift. Nu.’We pakken allebei zo snel mogelijkonze spullen en weten niet hoe snelwe naar de lift moeten lopen. Op degang wordt het meisje aangesprokendoor een lelijke vriendin, maar dieweet ze gelukkig snel af te wimpelen.Eenmaal in de lift, drukt ze op deknop stop en kleedt ze zich uit. Zebeveelt me op mijn rug te gaan liggen,en als een ware Amazone berijdt zeme zoals ik nog nooit bereden ben. Ikword knettergek, til haar op en duwhaar hard in een hoek. Ze kreunt enboort haar nagels in mijn rug. Ik zuigaan haar tepels, lik vanaf haar navelomhoog naar haar mond en neemhaar staand. Ons tempo en het volumestijgen naarmate de stoeipartij langervoortduurt en uiteindelijk komen weallebei kreunend klaar. Ze drukt opeen knop waardoor en de lift komtkeurig op de eerste verdieping. Hetmeisje geeft me een kneepje in mijnkont, knipoogt en loopt weg. Ik loopook weg, me bedenkend dat ik echtvaker naar college moet gaan.Sex in de collegezaal“Het wordtinteressanter als er eenroodharig meisje naastme komt zitten”“Godsamme, dat is eengoede, zeg”AUTEUR:SK2
 32. 32. Help War Child, sms‘student’ naar 5380 en doneer €2,-Meer informatie over deze actie vind je op pagina 15Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door:Tel.: 023-555 22 00 www.kramerstaaltechniek.nl6648 KRS transfersticker 16-01-2004 12:55 Pagina 1Van Boxtel AfbouwVan Boxtel Afbouw Nederland B.V.Van Boxtel AfbouwVan Boxtel Afbouw Nederland B.V.

×