Apoikismos math

177 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
177
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apoikismos math

  1. 1. ™∆∞ ∞ƒÃ∞π∞ Ã√¡π∞ ∫∂º∞§∞π√ 2 √È ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÈ˘ √È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÂÏÏËÓÈο ʇϷ Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ó. ∞ÈÔÏ›˜, ÿˆÓ˜ Î·È ¢ˆÚÈ›˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙË ª. ∞Û›·, fiÔ˘ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÛÔ˘- ‰·›Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi. √È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏËı˘ÛÌÒÓ ·Ó·ÛÙ¿ÙˆÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘∂ÏÏ¿‰·˜. ∆· ÎÙ‹Ì·Ù· ¤·„·Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ÏÈ-ÁfiÛÙ„Â. √È ÊÙˆ¯Ô› ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ù¯ӛÙ˜ Ó·ÌË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ʇ-ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. Ë ÌÂÙ·- ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ‰Â ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙÚfiÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ. ÕÏÏÔÈ ¤Ê¢Á·Ó Ó¿ÛÙ¢ÛË: ËÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤ÓȈı·Ó È· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ‡Ó ηχÙÂÚË Ù‡- ÌÂٷΛÓËÛË ·ÓıÚÒˆÓ ·fi¯Ë. ÙËÓ ·ÙÚ›‰· √È ∞ÈÔÏ›˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ϤÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË §¤- ÙÔ˘˜ Û ¿ÏÏËÛ‚Ô, ÙËÓ ∆¤ÓÂ‰Ô Î·È ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ª. ∞Û›·˜. √È ÿˆÓ˜, ÍÂÎÈ- ¯ÒÚ·ÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ηÙ¢ı‡Ó-ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙË ™¿ÌÔ Î·È ÙË Ã›Ô. ∞fiÂΛ ¤Ú·Û·Ó ÛÙË ª. ∞Û›·. √È ¢ˆÚÈ-›˜, Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ η٤Êı·Ó·Ó ÛÙËÓ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ›‰·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜Ô˘ η٤Ϸ‚·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÔ‡-Û·Ó. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Î·È ·˘ÙÔ› ÙÔ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ,¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË ƒfi‰Ô Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙË ª.∞Û›·. √È ŒÏÏËÓ˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ·ÙÚ›‰Â˜‹Ïı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜Ï·Ô‡˜ Î·È ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ-‹˜ ÙÔ˘˜. ∫Ú¿ÙËÛ·Ó fï˜ ÙȘ ·ÏȤ˜ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. §¿ÙÚ„·Ó ȉȷ›ÙÂ-Ú· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ÓÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÙÈÛ·Ó Ï·ÌÚÔ‡˜ Ó·-Ô‡˜. ™ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ÁÈÔÚÙ¤˜ ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ- 1. √ ∞ ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
  2. 2. ™∆∞ ∞ƒÃ∞π∞ Ã√¡π∞ ÓÙ·Ó ÛÙ· ÈÂÚ¿ Î·È ÁÈfiÚÙ·˙·Ó fiÏÔÈ Ì·˙›. √È ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ‡˜ ¤Î·Ó·Ó Ó· ÓÈÒ- ıÔ˘Ó ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. ∆Ô ∞ÈÁ·›Ô ¤ÁÈÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ı¿- Ï·ÛÛ·, ·ÊÔ‡ ÛÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ŒÏÏËÓ˜.Ù· ÈÂÚ¿: ·Ú¿ıÂÌ· 1 √ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ª. ∞Û›·˜ÔÈ Ó·Ô› ÙÔ˘˜ÔÔ›Ô˘˜ √È ÿˆÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯Ù›ÛÂÈ ÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÈÔ ˆÚ·›Ô ÙfiÔ, ·fi ¿Ô„ËÙÈÌÔ‡Û·Ó ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È Îϛ̷ÙÔ˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ï·Ô‡˜.∆·È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ Ì¤ÚË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·,¿ÓıÚˆÔÈ. ÂÓÒ Ù· ̤ÚË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi η‡ÛˆÓ· Î·È ÍËÚ·-ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ: Û›·. ∞fi ÙȘ ‰Ò‰Âη ȈÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ™¿ÌÔ·˘ÙÔ› Ô˘ Î·È Ã›Ô Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÛÙË ª. ∞Û›·. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª˘Î¿Ï˘ ȉڇıËΤ·ÈÚÓ·Ó̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÙÔ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓfi ·ÊȤڈ̷ ÙˆÓ πÒÓˆÓ ÛÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓÈÔ ¶ÔÛÂȉÒ-·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· Ó·. ∂Λ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÿˆÓ˜ Î·È ÁÈfiÚÙ·˙·Ó Ù· ¶·ÓÈÒÓÈ·.‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· √È ∞ÈÔÏ›˜ ¤¯ÙÈÛ·Ó ‰Ò‰Âη fiÏÂȘ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ Ù˘ ∞Û›·˜. ∞˘ÙÔ› ¤Ù˘¯Â Ó··ÔÈΛ·˜, ÔÈ ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Û ÂÚÈÔ¯‹ ÈÔ Â‡ÊÔÚË ·fi ÙÔ˘˜ ÿˆÓ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Îϛ̷ ÂΛοÙÔÈÎÔÈ Ù˘·ÔÈΛ·˜. ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÏ˘Îfi. ∏Úfi‰ÔÙÔ˜, πÛÙÔÚ›·, ∞ , 142, 148, 149 (‰È·Û΢‹) 2. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÂÈÚËÓÈ΋. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ Â›¯·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È ÓÙfiÈÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ∂ÈÎfiÓ· ·fi ·ÁÁÂ›Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·Ô›ÎˆÓ Ó· η٤‚Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô (∂ÏÂ˘Û›Ó·, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô).·Ú¿ıÂÌ· 2 ∆Ô ·Ì¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ∏ÁËÛÈÎÏ‹ √È ¢ˆÚÈ›˜ ›‰Ú˘Û·Ó ¤ÍÈ fiÏÂȘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ∆ÚÈfiÈÔ, Ô˘ ÙÔ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ. ∂Λ οı ¯ÚfiÓÔ ÙÂÏÔ‡Û·Ó ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Î·È Â›¯·Ó ÔÚ›ÛÂÈ ˆ˜ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ¯¿ÏÎÈÓÔ˘˜ ÙÚ›ԉ˜, Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ó·fi Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛÔ‡, Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó ∏ÁËÛÈÎÏ‹, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ͤ¯·Û Â›Ùˉ˜ ÙÔ ¤ıÈÌÔ. ¶‹Ú ̷˙› ÙÔ˘ ÙÔÓ ÙÚ›Ô‰· Î·È ÙÔÓ Î¿ÚʈÛÂ Û ¤Ó· ¿ÛÛ·ÏÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ıˆڋıËΠ·Û¤‚ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ Î·È ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ·ÈÙ›· Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏϘ ¤ÓÙ ‰ˆÚÈΤ˜ fiÏÂȘ ·fi ÙËÓ ¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÎÙË fiÏË, ÙËÓ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛfi. ŒÙÛÈ ÙËÓ ÙÈÌÒÚËÛ·Ó ÁÈ· fi,ÙÈ ¤Î·Ó ¤Ó·˜ ÔÏ›Ù˘ Ù˘. ∏Úfi‰ÔÙÔ˜, πÛÙÔÚ›·, ∞ , 144 (‰È·Û΢‹) 1. ¡· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ¯¿ÚÙË Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ οı ÂÏ- ÏËÓÈÎÔ‡ ʇÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ª. ∞Û›·. 2. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ «Ó¤Â˜ ·ÙÚ›‰Â˜» ›¯Â ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ;
  3. 3. ™∆∞ ∞ƒÃ∞π∞ Ã√¡π∞ Από το Βιβλίο του ασκάλου.√È ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÈ˘¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ√È Ì·ıËÙ¤˜:ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÌÂٷΛÓËÛË - ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ¿ÔÈÎÔ˜-·ÔÈΛ· - ·ÔÈÎÈÛÌfi˜.ñ ¡· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘.ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ¢ˆÚȤˆÓ Î·È ÙÔÓ ∞ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÔÈÎÈÛÌfi.ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË Û¯¤ÛË ·ÈÙ›·˜ - ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜.¶ÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔȯ›·√È ∞ÈÔÏ›˜ ›‰Ú˘Û·Ó ·ÔÈ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ §¤Û‚Ô Î·È ∆¤ÓÂ‰Ô ÛÙ· µ.¢. ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο ·Ú¿-ÏÈ·, ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. ªÈÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. ∏ Û˘Ì-‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË.√È ÿˆÓ˜ ·Ô›ÎËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ Ã›Ô Î·È ™¿ÌÔ Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο ·Ú¿ÏÈ·. ÿ‰Ú˘-Û·Ó 12 fiÏÂȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜ ȈÓÈ΋ ‰ˆ‰ÂοÔÏË. ∞˘Ù¤˜ ¿ÎÌ·Û·Ó Ôχ ÓˆÚ›˜ Î·È ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÂÛËÌ·ÓÙÈο ÂÌÔÚÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ÁÈ ·˘Ùfi Î·È fiÏ· Ù· ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο ·Ú¿ÏÈ· ÔÓÔÌ¿-ÛÙËÎ·Ó πˆÓ›·. ∞fi ÙÔ˘˜ ÿˆÓ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÕÚ·‚˜ Î·È ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ °È-Ô˘Ó¿Ó Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· °ÈÔ˘Ó·ÓÈÛÙ¿Ó. ∞˘ÙÔ› ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÈˆÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ.√È ¢ˆÚÈ›˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ∫ˆ Î·È ƒfi‰Ô ·Ô›ÎËÛ·Ó ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ·-Ú·Ï›·˜, fiÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÙȘ fiÏÂȘ ∫Ó›‰Ô Î·È ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛfi. ªÈÏÔ‡Û·Ó ÙË ‰ˆÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ.¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ «·›ÙÈÔ-·ÔÙ¤ÏÂ-ÛÌ·» Î·È «·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË».√È ¤ÓÓÔȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÏÈÛÙÈο Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜: της1. ™Â ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÈÙ›· Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. (οıÔ‰Ô˜ ¢ˆÚȤˆÓ - ∞’ ∞ÔÈÎÈÛÌfi˜)2. ™Â ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ( ˆ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·ÈÙ›·˜ ) Î·È ÛÙË ‰Ú¿ÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË.3. ™Â ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È fiÙ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ- Τ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÙË ıÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ «‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡». ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΑ (Χρησιμοποιείστε τα λογισμικά ώστε οι δραστηριότητες να είναι προς την κατεύθυνση ανακαλυπτικής διερευνητικής μάθησης). HotPotatoes Inspiration-Kidspiration Google Earth Ιστορία Γ΄- Δ΄(Λογισμικό του ΠΙ)
  4. 4. ™∆∞ ∞ƒÃ∞π∞ Ã√¡π∞ 13 √ÚÈ˙fiÓÙÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË (∂Í·ÎÙ›ÓˆÛË) ™∆√Ã√π ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ¢π∞∫§∞¢π∫∂™ ™À¡¢∂™∂π™ √È Ì·ıËÙ¤˜: √È Ì·ıËÙ¤˜: - Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ -Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙË Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›- ·ÁÁ›· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ÛÎÂÙ·È ˘fi ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË. -Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Û¯Â- - Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚË- ÙÈÎfi Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. ÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ - ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ›Ó·Î· Ì ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ πÛÙÔÚ›·, ¡ÂÔ- Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿- ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfi- ÂÏÏËÓÈ΋ ‰·. Ô Ô˘ ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ·ÔıË·- °ÏÒÛÛ·, ªÂ- - Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Û˘Ó‹ıÂȘ ‰È·ÙÚÔ- ÛÂÈ. ϤÙË ¶ÂÚÈ- ÊÈΤ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. - ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÁ›·, οÓÔÓÙ·˜ ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, - Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÙÚfi- ·Ú¯Èο ÌfiÓÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ·. ∞ÈÛıËÙÈ΋ Ô ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ - ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ·ÁÁ›· ·fi Ï·ÛÙÂÏ›ÓË ‹ ∞ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ¿- ËÏfi. ÁÂÙ·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. - ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈÔ‡Ó ‰È¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û - Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·- ¤Ó·Ó ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙË Î·È Û ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜- Ù· Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ·˘Ùfi ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· „ˆÓ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÔ˘ ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙË. ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘. - Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ‰È¿ÊÔ- - ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ·ÁÁ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÔ- Ú˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ¯ÒÓ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ù· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó Û - Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈ- Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ÛÌfi˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ - ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙfi Û fiϘ ÙȘ ÂÎ- ·ÁÁ›ˆÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· πÛÙÔÚ›·, ¡ÂÔ- Ê¿ÓÛÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ. ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË. - ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔ ÌÔ˘Û›Ô, ʈÙÔÁÚ·- °ÏÒÛÛ·, ªÂ- - Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰È¿ÊÔ- Ê›˙Ô˘Ó ·ÁÁ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤۷ ·fi ϤÙË ¶ÂÚÈ- Ú˜ ÌÔÚʤ˜ Ù¤¯Ó˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û˘Ó‹- ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÛÙÔÈ- ıÂȘ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ¯Â›· ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. - ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Êı·ÚÌ¤ÓˆÓ ·Á- ∞ÁˆÁ‹ - Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· Á›ˆÓ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜. Ù· Èı·Ó¿ ÎÂÓ¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚ- Á·Û›· ÂÓfi˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ Û˘ÓÙË- ÚËÙ‹ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. - Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ - ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ì ηٿÏÏËÏ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó Í¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ - Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔ- ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Î·È Û ͤÓË ÁÏÒÛÛ·). πÛÙÔÚ›·, ¡ÂÔ- ‚ÔÏ‹˜ Î·È ıÂÌÈÙ‹˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Ù˘ - Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÎfiÌ‚Ô ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ÙÔ˘ ∂.√.∆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi °ÏÒÛÛ·, ªÂ- - Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿- ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ¯ÒÚ· ϤÙË ¶ÂÚÈ- ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔ- Ì·˜ ηٿ ¤ÙÔ˜ Î·È ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÔÈÎÔÓÔ- ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘. ÌÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ∞ÈÛıËÙÈ΋ - Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfi- - Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ∞ÁˆÁ‹, ª·- ÙËÙ· ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÌÔ˘- Û ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙËÓ ·Ú- ıËÌ·ÙÈο, •¤- ÛÂÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ¯·ÈÔηËÏ›·. ÓË °ÏÒÛÛ· - Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ Ù˘ ·Ú¯·ÈÔηËÏ›·˜.

×