14/2/12              Αιγαιόγλαρος - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ροστασία για τα ουλιά…      Ποιοι εί...
14/2/12             Αιγαιόγλαρος - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ροστασία για τα ουλιά…     αξιο οιώντα...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

αιγαιόγλαρος ελληνική ορνιθολογική εταιρεία, προστασία για τα πουλιά και το περιβάλλον

683 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
683
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

αιγαιόγλαρος ελληνική ορνιθολογική εταιρεία, προστασία για τα πουλιά και το περιβάλλον

 1. 1. 14/2/12 Αιγαιόγλαρος - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ροστασία για τα ουλιά… Ποιοι είμαστε Η Δράση μας Υποστήριξε τη δράση μας Νέα Πουλιά Βι τοποι Συχνές ερωτήσεις English Home / Είδη / αιγαιόγλαρος της Δανάης Πορτ λου Ο Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) είναι ο μόνος γλάρος ου α αντάται α οκλειστικά στη Μεσόγειο. Εκ ρώτης όψεως, μοιάζει ολύ με ένα κοινό είδος γλάρου, τον Ασημόγλαρο (Larus cachinnans), με άσ ρο σώμα και γκρίζες φτερούγες με μαύρες άκρες. Είναι όμως λίγο μικρότερος (50εκ.), με κόκκινο ράμφος και σκούρα όδια και ε ι λέον, στον αέρα είναι ιό φίνος και ευκίνητος. Ό ως και για τα ερισσότερα θαλασσο ούλια, οι γνώσεις μας για τον Αιγαιόγλαρο εστιάζονται γύρω α ό την ε οχή της ανα αραγωγής. Ανα αραγώμενοι ληθυσμοί έχουν καταγραφεί στην Αλγερία, στην Κύ ρο, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στο Μαρόκο, στην Ισ ανία, στην Τυνησία και στην Τουρκία. Οι χώροι φωλεο οίησης του είδους διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους αν και στην λειοψηφία τους οι α οικίες βρίσκονται σε α ομονωμένες βραχώδεις νησίδες με αραιή βλάστηση. Οι Αιγαιόγλαροι εμφανίζονται στις θέσεις ωοτοκίας στα τέλη Μαρτίου με αρχές Α ριλίου και φτιάχνουν α λές φωλιές στο έδαφος γύρω στα τέλη Α ριλίου. Γεννούν 2-3 αυγά τα ο οία ε ωάζουν για τρεις ερί ου εβδομάδες. Τα αυγά εκκολά τονται στα μέσα Μαίου και οι ορνιθότο ος νεοσσοί αραμένουν στην φωλιά για λίγες μέρες. Τα νεαρά, ου έχουν καφε-γκρί χρώμα, αρχίζουν να ετάνε μετά α ό 20-30 μέρες και α ό τα μέσα Ιουλίου, ενήλικα και νεαρά, Τι είναι ο ορνιθότο ος; Είναι ένα διαδικτυακό εγκαταλεί ουν την α οικία. Τον χειμώνα εξα λώνεται κυρίως στα νότια και ανατολικά σύστημα on-line καταγραφής αρατηρήσεων αράλια της Μεσογείου. ουλιών στην Ελλάδα. Α οτελεί μέρος του αγκόσμιου ρογράμματος Worldbirds, το ο οίο Τρέφεται κοντά στις ακτές, κυρίως με μικρά αφρόψαρα τα ο οία ιάνει α ό την ε ιφάνεια συνδέει συστήματα συλλογής στοιχείων για τους της θάλασσας με μία ολύ ε ιδέξια τεχνική, ετώντας αργά και χαμηλά άνω α ό το νερό. ληθυσμούς και τις μετακινήσεις των ουλιών Στην Δυτική Μεσόγειο το είδος τρέφεται βασικά με το αρεμ ί τον αλίευμα των αλιευτικών διαφορετικών χωρών του κόσμου. σκαφών. Μ ορείτε μέσα α ό αυτόν να φτιάχνετε τις δικές Στο αρελθόν ο Αιγαιόγλαρος ήταν ολύ ιό σ άνιος, οι αριθμοί του όμως αυξήθηκαν σας λίστες ουλιών, να κρατάτε ημερολόγιο ρόσφατα και υ ολογίζονται τώρα στα 18.700 ζευγάρια. εξορμήσεων, να δείτε αρατηρήσεις άλλων Αυτή η α ότομη αύξηση οφείλεται ιθανότατα στην μεγάλη χρηστών σε άλλες εριοχές της Ελλάδας ή και διαθεσιμότητα τροφής στη δυτική Μεσόγειο. Παρ’ όλα αυτά του κόσμου και ολλά άλλα. όμως, το είδος θεωρείται ολύ ευάλωτο καθώς το 90% του ληθυσμού του βρίσκεται συγκεντρωμένο σε δύο α οικίες της Ισ ανίας (στο δέλτα του οταμού Ebro και στα νησιά C hafarinas). Έτσι, ο Αιγαιόγλαρος χαρακτηρίζεται α ό την είσοδο Birdlife International ως είδος ου "εξαρτάται α ό ροστασία" και καταγράφεται ώς "κινδυνεύον" στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο Α ειλούμενων Σ ονδυλόζωων. Ε ίσης εριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για την ροστασία των ουλιών, στο Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης της Βέρνης και στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Βόννης. Η κύρια α ειλή ου αντιμετω ίζει το είδος σχετίζεται με την ενόχληση των ανα αραγώμενων ουλιών α ό την αρουσία του ανθρώ ου άνω στις νησίδες, κάτι ου συνδέεται με δραστηριότητες ό ως η κτηνοτροφία, ο τουρισμός, η αλιεία, το κυνήγι και η συντήρηση και κατασκευή υ οδομών. Α ειλή ε ίσης α οτελεί η μείωση του ιχθυα οθέματος ου είναι διαθέσιμο στα ουλιά και ο νιγμός σε αλιευτικά εργαλεία, αλλά και η ρύ ανση των θαλασσών και η θήρευση. Αρνητική ε ίδραση τέλος, ιθανώς να έχει και ο ανταγωνισμός του με τον Ασημόγλαρο για χώρο φωλεο οίησης και τροφής, καθώς και η αλλαγή της φυσικής μορφολογίας των νησίδων α ό την υ ερβολική βόσκηση. Α ό το 1997 η Ορνιθολογική διεξάγει τριετές ρόγραμμα LIFE για την ροστασία του Αιγαιόγλαρου ου εριλαμβάνει τόσο άμεσες δράσεις όσο και την ροετοιμασία διαχειριστικών ροτάσεων για έξι εριοχές του δικτύου Natura 2000 στις ο οίες α αντάται το είδος. Άμεσος στόχος είναι η μείωση της ενόχλησης στις α οικίες ωοτοκίας μέσω της φύλλαξης, της έρευνας της ανα αραγωγικής δραστηριότητας των ουλιών και της αρακολούθησης της ανθρώ ινης αρουσίας. Έχουν ε ίσης γίνει ενέργειες για να εμ οδιστεί η ροσέγγιση των κο αδιών στις α οικίες (χτίσιμο ξερολιθιών και μετακίνηση αιγο ροβάτων). Παράλληλα, διεξάγεται ρόγραμμα ευαισθητο οίησης και ενημέρωσης των το ικών αρχών, κατοίκων και τουριστών μέσω συναντήσεων, έντυ ου υλικού και εγκατάστασης δύο κέντρων ληροφόρησης. Μετά α ό ένα χρόνο διεξαγωγής του ρογράμματος εκτιμάται ότι υ άρχουν στην Ελλάδα ερί ου 600 ζευγάρια Αιγαιόγλαρων σε άνω α ό 20 μικρές διάσ αρτες α οικίες, ου είναι ο μεγαλύτερος ληθυσμός στην ανατολική Μεσόγειο. Στόχος της Ορνιθολογικής είναι να ε εκταθούν οι δράσεις και η έρευνα σε όλες τις εριοχές ό ου α αντώνται Αιγαιόγλαροι, αξιο οιώντας το είδος για την ανάδειξη και την ροστασία της μοναδικής φύσης τουwww.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=29 1/2
 2. 2. 14/2/12 Αιγαιόγλαρος - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ροστασία για τα ουλιά… αξιο οιώντας το είδος για την ανάδειξη και την ροστασία της μοναδικής φύσης του Αιγαίου. C opyright © 2 0 1 2 Ε λληνική Ο ρνιθολογική Ε ταιρεία Βασ. Η ρακλείου 2 4 , 1 0 6 8 2 , Α θήνα, Τ ηλ/Fax: 2 1 0 8 2 2 8 7 0 4 , 2 1 0 8 2 2 7 9 3 7 , e- mail: info@ ornithologiki.gr Καστριτσίου 8 , 5 4 6 2 3 , Θ εσσαλονίκη, Τ ηλ/Fax. 2 3 1 0 2 4 4 2 4 5 , e- mail: thes s @ ornithologiki.grwww.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=29 2/2

×