∂͈ÙÂÚÈÎfi˜Super Multi DVD Rewriter          √‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹Ûˆ˜                         ∂ÏÏË...
¶ƒ√™√Ã∏ : ∆Ô Ï¤È˙ÂÚ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ∂͈ÙÂÚÈÎfi Ô‰ËÁfi Super Multi DVDÌÔÚ› Ó· ‚Ï¿„ÂÈ Ù· Ì·ÙÈ¿ Û·˜. ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ...
∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ô‰ËÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ·ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏÒÓ 89...
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·∂ÈÛ·ÁˆÁ‹™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ∂͈ÙÂÚÈÎfi √‰ËÁfi LG Super Multi DVD Rewriter.™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ∞ÎÔÏÔ˘ı...
∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ï‹ÎÙÚˆÓ∏ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÔÈ ÚÔ‰È...
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡  ™‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹         ¶ÚÔÛÔ¯‹                 ...
∞Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· USB√ Ô‰ËÁfi˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Windows, Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ¿ÌÂÛ˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (n...
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·ºfiÚÙˆÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘£˘ÌËı›Ù ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi AC Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ.µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ...
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ CD∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹¯ÔŸÙ·Ó ›ÛÙÂ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Ì ∏/À, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ CD ‹¯Ô˘ ̤۷ ·fiÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‡...
¶·Ú¿ÚÙËÌ·∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ∞Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ÂȂ‚·ÈÒÛÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·ÛÙÔȯ›·. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚÂ...
Copyright © 2006                                ¶ÚÔÛÔ¯‹!LG Electronics U.S.A. Inc. 1000 Sy...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ell

263 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ell

 1. 1. ∂͈ÙÂÚÈÎfi˜Super Multi DVD Rewriter √‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹Ûˆ˜ ∂ÏÏËÓÈο ¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı›Ù Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜
 2. 2. ¶ƒ√™√Ã∏ : ∆Ô Ï¤È˙ÂÚ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ∂͈ÙÂÚÈÎfi Ô‰ËÁfi Super Multi DVDÌÔÚ› Ó· ‚Ï¿„ÂÈ Ù· Ì·ÙÈ¿ Û·˜. ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜.°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ÌËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· (‹ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜).∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ΢·ÛıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË.°È· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· Ù¯ÓÈ΋˜˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. ∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¿ÏÏˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ‹ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛËÛ ‚Ï·‚ÂÚ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ¶ƒ√ºÀ§∞•∏ : °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ÌËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ Û ‚ÚÔ¯‹ ‹ ˘ÁÚ·Û›·.¢∏§ø™∏ ∏§∂∫∆ƒ√ª∞°¡∏∆π∫∏™ ™Àªµ∞∆√∆∏∆∞™ (FCC)™ËÌ›ˆÛË : ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ı› Î·È ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ „ËÊȷ΋˜ Û˘Û΢‹˜ Class µ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÕÚıÚÔ 15 ÙˆÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ™˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ (FCC). √È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛı› ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙ·Û›· ÂÓ·ÓÙ›· Û ÂÈ‚Ï·‚›˜ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ Û ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ·Ú¿ÁÂÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ Î‡Ì·Ù· Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÁηٷÛÙ·ı› Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û˘Ìʈӿ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÛÙȘ Ú·‰ÈÔÂÈÎÔÈӈӛ˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁÁ‡ËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛıÔ‡Ó ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ∂¿Ó ·˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ÚÔηϤÛÂÈ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÛÙȘ Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ‹ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Ï‹„ÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔÈÛıÔ‡Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘Û΢‹, Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ¤Ó·Ó Ë ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ - ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ë ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ Ï‹„˘. - ∞˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË. - ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹ Û Ú›˙· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË. - ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ·. • ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË FCC √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ë ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌÔ‰›· ÂÈÙÚÔ‹ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜. • ∞˘Ùfi˜ Ô Ô‰ËÁfi˜ Super Multi DVD ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌÔÓfi Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ηٷ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜ ˆ˜ UL Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÂÍËÁÔ‡Ó ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Ù˘ ı‹Î˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜) ·fi ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË. i
 3. 3. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ô‰ËÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ·ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏÒÓ 89/336/EEC Î·È 73/23/EEC. ¶ƒ√™√Ã∏ - ∞√ƒ∞∆∏ ∞∫∆π¡√µ√§π∞ §∂π∑∂ƒ ∫∞∆∞ ∆√ ∞¡√π°ª∞. ∞¶√ºÀ°∂∆∂ ∆∏¡ ∞¶1 ∂À£∂π∞™ ∂∫£∂™∏ ™∆∏¡ ¢∂™ª∏ ºø∆√™ CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT CLASE 1 PRODUCTO LÁSER CLASSE 1 PRODOTTO LASER¶ƒ√™√Ã∏: √È ‰›ÛÎÔÈ Ultra Speed CD-RW ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ‹ Ó· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÌfiÓÔ·fi Ô‰ËÁÔ‡˜ CD-RW Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Compact Disc Rewritable Ultra Speed.√È ‰›ÛÎÔÈ Ultra Speed CD-RW ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô CompactDisc Rewritable Ultra Speed ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ ‹ ÙËÓ Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û ‰›ÛÎÔ˘˜ Ultra Speed CD-RW Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Ô‰ËÁÒÓ CD-RW Ô˘¢∂¡ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Compact Disc Rewritable Ultra Speed ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ·ÒÏÂÈ· ‰Â‰Ô̤ӈÓ.To DVD+R Double Layer ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜.°È· TO DVD-R Double Layer: To DVD+R Double Layer Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ÌÈ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ̯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ¤ˆ˜ 8,5 GB. ii
 4. 4. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ·∂ÈÛ·ÁˆÁ‹™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ï‹ÎÙÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3∂ÁηٿÛÙ·ÛË∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4∞Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·ºfiÚÙˆÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ DVD video Î·È MPEG2 movie video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7¶·Ú¿ÚÙËÌ·∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8■ ∆· Û‹Ì·Ù· Microsoft® Î·È Windows® Â›Ó·È Û‹Ì·Ù· ηٷÙÂı¤ÓÙ· ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ Microsoft Corporation.■ ∆Ô ÏÔÁfiÙ˘Ô DVD Â›Ó·È Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ∞‰ÂÈÒÓ ªÔÚÊ‹˜/§ÔÁÔÙ‡ˆÓ DVD, ηٷ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙȘ ∏¶∞, π·ˆÓ›· Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜.■ √È ÔÓÔ̷ۛ˜ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Â›Ó·È Û‹Ì·Ù· ηٷÙÂı¤ÓÙ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ.- √ ̤ÁÈÛÙÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÈΛÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ∏/À.- °È· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·ÏÏ·Á‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË.- Œ¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ οÔÈÔ˘ ÂÏ·ÙÙÒÌ·ÙÔ˜. 1
 5. 5. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ∂͈ÙÂÚÈÎfi √‰ËÁfi LG Super Multi DVD Rewriter.™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ηٿ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ë ÙˆÓ ‰›ÛΈÓ.¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÛËÌÂÈÒÛÙ fiÙÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·ÓÂÓfi˜Â›‰Ô˘˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ϷÓı·Ṳ̂ÓË ÂÁηٿÛÙ·ÛË,¯Ú‹ÛË, ¿ÌÂÛ˜ Ë ¤ÌÌÂÛ˜ ‚Ï¿‚˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÛËÌÂÈÒÛÙ fiÙÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈη̛· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ‹ ¤ÌÌÂÛ˜ ‚Ï¿‚˜ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ)Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ë ÙËÓ Î·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.¶·Ú·Î·Ïԇ̠‰È·ÙËÚ‹ÛÙ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·ÛÊ·Ï›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û·˜ ÁÈ·ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Û·˜ ·fi ·ÒÏÂÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.∂ÁηٿÛÙ·ÛË∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Û ̤ÚË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ:- ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›· - ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ - ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÛÎfiÓË- Ì˯·ÓÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ - ¿ÌÂÛÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·ªËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ·fiÙÔÌ· ·fi ÎÚ‡Ô Û ıÂÚÌfi ̤ÚÔ˜. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÚÈÓÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ Èı·Ó‹ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Í¤ÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ˘ÁÚ¿ ‹ ̤ٷÏÏ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È ÛÙËÓÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó Í¤Ó· ÛÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ÙË˜Û˘Û΢‹˜. ªËÓ ‰È·ÎfiÙÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÂÓÒ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·ÈÛ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∫·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, ÌËÓ ÙÔÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ‹ ÙÔÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ ÛÂÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ∆ÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi ACªËÓ Û˘Ó‰¤ÂÙÂ Ë ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi AC Ì ˘ÁÚ¿ ¯¤ÚÈ·.ªËÓ Êı›ÚÂÙ·È ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi AC ¯·Ú¿˙ÔÓÙ·˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Ë Ï˘Á›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηٷϋÍÂȘÙÔ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi AC.ªËÓ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ›Ù ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi AC.∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ̤ۈ ÂÓfi˜ USB hub ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓËŸÙ·Ó Û˘Ó‰Âı› Ì ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË USB 1.1, Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È Ô ‹¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·ÈfiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù DVD video ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.°È· ÔÌ·ÏfiÙÂÚË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ DVD, Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ó‰ÂÛË ˘„ËÏ‹˜Ù·¯‡ÙËÙ·˜ USB 2.O. 2
 6. 6. ∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ï‹ÎÙÚˆÓ∏ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ÂȉÔÔ›ËÛË. 1 2 3 4 5 61. ™˘ÚÙ¿ÚÈ ¢›ÛÎÔ˘2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô‰ËÁÔ‡ ∆Ô ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi LED ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Super Multi DVD Rewriter.3. √‹ ∞Ô‚ÔÏ‹˜ ŒÎÙ·ÎÙ˘ ∞Ó¿Á΢4. ¶Ï‹ÎÙÚÔ ™Ù·Ì¿ÙËÌ·/∞Ô‚ÔÏ‹5. £‡Ú· USB ∏ ı‡Ú· ·˘Ù‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ηÏÒ‰ÈÔ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· USB.6. ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∆ÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ AC. ¶ÚÔÛÔ¯‹∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔUSB 2.0 Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.• ∏/À ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì USB 2.0 - Û˘Ì‚·Ùfi ‰È·Û˘Ó‰ÂÙ‹ USB Ë Î¿ÚÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ PCI Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ USB 2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface) 1). 1)To ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ USB 2.0 EHCI Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ οÚÙ˜ PCI ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ÂÈÓ·È Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì USB 2.O. ∏ Microsoft ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô‰ËÁÔ‡ USB 2.0 EHCI ÁÈ· Ù· Windows Ã, ÔfiÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì ٷ Windows XP. ∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Ì¿ıÂÙ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ∏/À Û·˜, ‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Microsoft.• °È· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ̤ÁÈÛÙ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û·˜ ›Ûˆ˜ ··ÈÙ› ÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÒÙ· ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ ·Ú¿ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ¤Ó· ‰›ÛÎÔ ‹ Ô‰ËÁfi. 3
 7. 7. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ™‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¶ÚÔÛÔ¯‹ • µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ∏/À ¤¯ÂÈ ÂχıÂÚË ı‡Ú· USB, ÚÈÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜. • ŸÏ˜ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÚÈÓ ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Ú›˙· AC ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙÔÓ H/Y fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì·. 1. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· USB ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Super Multi DVD Rewriter. 2. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÙÔ˘ USB ÛÙÔÓ ∏/À Û·˜. 3. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË ÙÔ˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ AC ÛÙÔ ‚‡ÛÌ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi AC ÛÙËÓ Ú›˙·. 4. ŸÙ·Ó Ô ∏/À Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛı›. ∫·È ÌÂÙ¿, ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ CD ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Super Multi DVD Rewriter Î·È ÂÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ™∏ª∂πø™∏• ªËÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi AC Î·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· USB 2.0 Ì ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ. 4
 8. 8. ∞Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· USB√ Ô‰ËÁfi˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Windows, Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ¿ÌÂÛ˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (not swap) Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› Î·È Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙȘ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ.1. ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.2. ∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘.3. ∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ “Safely Remove USB Mass Storage Device-Drive[x:]”.4. ∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ “OK” Î·È ÌÂÙ¿ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· USB. ™∏ª∂πø™∏ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· USB fiÙ·Ó ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÙÔÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ∏/À. 5
 9. 9. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·ºfiÚÙˆÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘£˘ÌËı›Ù ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi AC Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ.µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜.ºfiÚÙˆÛË ÂÓfi˜ ‰›ÛÎÔ˘1. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢›ÛÎÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.2. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ. (∏ ÂÙÈΤٷ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ).3. ∫Ï›ÛÙ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.∞Ê·›ÚÂÛË ÂÓfi˜ ‰›ÛÎÔ˘1. ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ∞Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢›ÛÎÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.2. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ.3. ∫Ï›ÛÙ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘.∞Ê·›ÚÂÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢√ Ô‰ËÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ CDÛ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ë ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜.™∏ª∂πø™∏: ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÔ Û ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË.1) ∫Ï›ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË.2) µ·ÏÙ¤ ¤Ó· ·È¯ÌËÚfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ (fiˆ˜ ¤Ó·˜ ÈÛȈ̤ÓÔ˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú·˜) ÛÙË ÌÈÎÚ‹ Ô‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ∆Ô ÌÚÔÛÙÈÓfi ÔÚÙ¿ÎÈ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ı· ‚ÁÂÈ Ï›ÁÔ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ.3) ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÔÚÙ¿ÎÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜, ÌÂÙ¿ È¿ÛÙ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ· Î·È ÙÔ ‰Â›ÎÙË Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. ™∏ª∂πø™∏: ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓfi Û ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.* ∂¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ È¿ÛÂÙ ηϿ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Ì ٷ ‰¿ÎÙ˘Ï· Û·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Û˘ÚÚ·ÙÈÎfi Ë ÌÈ· ÙÛÈÌ›‰· ÁÈ· Ó· ÙÔ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. 6
 10. 10. ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ CD∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹¯ÔŸÙ·Ó ›ÛÙÂ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Ì ∏/À, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ CD ‹¯Ô˘ ̤۷ ·fiÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∏/À ·ÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· æËÊÈ·ÎÔ‡ ◊¯Ô˘.∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÛÙÔ ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ "Windows" ‹ ÙÔ˘ "Windows Media Player" ÁÈ·ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ DVD video Î·È MPEG2 movie video√ Ô‰ËÁfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ∏/À Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ‚·ÛÈ΋ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ∂ÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· "Power DVD" ÛÙÔÓ ∏/À Û·˜.∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ‚ÔËıfi (wizard). ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·"Power DVD" Î·È ·ÔıË·ÛÙ ÙÔÓ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ÚÔʇϷÍË.∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ DVD video ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ë·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.™∏ª∂πø™∂π™• ∫ˆ‰ÈÎfi ÂÚÈÔ¯‹˜ DVD Video ∫¿ı ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Έ‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙȘ Ù·Èӛ˜ DVD Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù‹. √ Έ‰ÈÎfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ˆ˜ 5 ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (Power DVD). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Έ‰ÈÎÔ‡ 5 ÊÔÚ¤˜ Ô Ô‰ËÁfi˜ ı· ÎÏÂȉÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô (5Ë ·ÏÏ·Á‹) Έ‰ÈÎfi ÂÚÈÔ¯‹˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ··›ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ·‰ÂÈÒÓ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ DVD.• √Ù·Ó Á›ÓÂÙ·È Û‡Ó‰ÂÛË Ì USB 1.1 ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË DVD video, Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È Ô ‹¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù·Ú·¯ıÔ‡Ó, ÏfiÁˆ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. 7
 11. 11. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ∞Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ÂȂ‚·ÈÒÛÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·ÛÙÔȯ›·. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi οÔÈ· ¿ÏÏË Û˘Û΢‹ ÂÎÙfi˜·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ÁÈ ·˘Ùfi ÂϤÁÍÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ¿ÏÏ·ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÎÏ. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÛÂÙ ӷ ÂÈχÛÂÙÂÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ‹ Ì ÙÔÓÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù¯ÓÈ΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ¶Úfi‚ÏËÌ· ¶Èı·Ó¿ ·ÈÙ›· ¶Èı·Ó‹ Â›Ï˘ÛË∞‰˘Ó·Ì›· 1. √ ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ 1. •·Ó·‚¿ÏÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛˆÛÙ¿·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ DVD ‹ ÂÈÛ·¯ı›.CD ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ηϿ 2. √ ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È ‚ÚÒÌÈÎÔ˜. 2. ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ù‡ˆÓ 3. √ Ê·Îfi˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Â›Ó·È 3. ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ê·ÎfiÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ‰›ÛÎˆÓ ‚ÚÒÌÈÎÔ˜. ·Ó¿ÁÓˆÛ˘.·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi. 4. √ ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È ¯·Ú·Á̤- 4. ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÓÔ˜ ‹ ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜. 5. √ ‰›ÛÎÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› 5. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·. ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú·¯ı› ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi∆Ô Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ 1. ∆Ô ‚‡ÛÌ· AC ‰ÂÓ Â›Ó·È 1. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· AC.‰›ÛÎÔ˘ v ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ. Û˘Ó‰Â‰Ô̤ÓÔ Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô AC.√ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ 1. ∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ 1.µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· USB 2.0 ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· USB 2.0 ›ӷÈÛ‡ÛÙËÌ·. Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ. ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Î·È ÂÁηٷÛÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.√ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ı· 1. √ ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì 1. ∂ϤÁÍÙ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘·Ó··Ú¿ÁÂÈ ‰›ÛÎÔ˘˜ ‹ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û·˜. Œ¯ÂÈ Ô ‰›ÛÎÔ˘ (Û ¤Ó·Ó ∏/ÀÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜ CD ‰›ÛÎÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘Ì‚·Ùfi Ì ISO 9660 IBM‹ DVD ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÁÈ· Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ÙÔ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ Û ÌÔÚÊ‹ Apple/Mac Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ. HFS Ë UNIX ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›). 2. ¶Èı·ÓfiÙËÙ· ›Ô˘. 2. ∂¯ÂÈ ÚÔÛ‚ÏËı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Windows DVD- ROM ·fi Èfi; ∫¿ÓÙ ÂͤٷÛË ÁÈ· ÈÔ‡˜ Î·È ‰ÈÔÚıÒÛÙ ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. 8
 12. 12. Copyright © 2006 ¶ÚÔÛÔ¯‹!LG Electronics U.S.A. Inc. 1000 Sylvan √ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓAve. Englewood Cliffs NJ 07632 U. S. A. ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ∏ ¯Ú‹ÛË Êı·Ṳ́ӈÓ,‹ http://www.lgusa.com ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ Ë ÌË ÛÙ·ÓÙ·ÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰›ÛÎˆÓ CD-ROM ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘LG Electronics Canada Inc. 550 Ô‰ËÁÔ‡ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ıÚ˘ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ë ÙËÓMATHESON Blvd. East Mississauga. ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ∆Ô Û¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÌfiÓÔ fiÙ·ÓOntario L4Z4G3 Canada ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó·Ó ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ ‰›ÛÎÔ CD-ROM ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ∂›Ó·È Ì›· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈοLG Electronics Deutschland GMBH Û¿ÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›Ù ӷ Ï¿‚ÂÙ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓJakob-Kaiser-StraBe 12, D-47877 Willich, ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘.Germany ∂ϤÁÍÙ ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÚÈÓ ÙÔ˘˜LG Electronics U. K. Ltd. LG House, 264 ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.Bath Road, Slough Berkshire SL1 4DX 1. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜,United Kingdom Ú·ÁÈṲ̂ÓÔ˘˜, ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘˜, ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ Ë ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ CD-Goldstar France E.U.R.L Paris Nord II 22, ROM, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ‚Ï¿‚ËAvenue des Nations-B.P.50372 ÛÙËÓ Û˘Û΢‹ Û·˜.VILLEPINTE 95945 ROISSY CDG 2. ∂ϤÁÍÙ ÙÔ ‰È·Ê·Ó¤˜ Ï·ÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔCEDEX France ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘, Ú·Á›ÛÌ·Ù· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ë Î˘Ú›· ·›ÙÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.LG Electronics Italia S.P.A. Centro 3. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠CD-ROM Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÓDirezione "IL Quadrate" Via Modigliani, Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ Û¯‹Ì· (.¯. ÌË Î˘ÎÏÈÎfi), fiˆ˜ ÛÂ20090 Segrate (Ml) Italy Û¯‹Ì· ηډȿ˜, Ë ‰›ÛÎÔ˘˜ Û ۯ‹Ì· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ οÚÙ·˜.LG Electronics Espana Complejo Europa ¶ˆ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛٷ٤„ÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Û·˜Empressaries (Edif.Bruselas) Ctra. N-VI ·fi ÊıÔÚ¤˜;28230 Las Rozas Madrid Spam 1. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.LG Electronics Australia Pty Ltd. 2. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘˜2 Wonderland drive, Eastern creek, NSW Î·È Ì· ÎÚ‡· ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·2766 ‹ http://www.lge.com.au Î·È ËÁ¤˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ÀÂÚ‚ÔÏÈÎÔ› ÎÚ·‰·ÛÌÔ› ‹ Í·ÊÓÈÎfi ÙÚ¿ÓÙ·ÁÌ· ÛÙÔÓLG Electronics Portugal S.A. Quinta de Ô‰ËÁfi ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÔÚ›Fonte - Edificio D. Amelia Rua Vitor Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ∞ÔʇÁÂÙ ӷ ÂÎÙ›ıÂÙ ÙÔÓCamara, no2, Piso 2 2700-229 Paco d Ô‰ËÁfi Û ͷÊÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ηıÒ˜Arcos, Portugal ‹ www. lge.pt ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ˘‰Ú·ÙÌÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘.¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÛ΢ıÂÈÙ ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË www.Igservice.com ηÈÂÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, "LG ODD Online F/W udate".ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙȘϤÔÓ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· FirmWares Î·È ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙ ÙÔFirmware. ©2006 Made by

×